20 August 2018 - دوشنبه 29 مرداد 1397
جستجوی مقالات
کلید واژگان
جستجوی پیشرفته
شناسنامه ی نشریه
صاحب امتیاز:
موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش
مدیر مسئول:
پروفسور زهرا رنجبر
سردبیر:
دکتر شهره روحانی
مدیر اجرایی:
دکتر مریم عطائی فرد
شاپا چاپی:
2251-7278
شاپا الکترونیکی:
2383-2223
دسترسی سریع
آخرین شماره ها
نظر سنجی
نظر شما در مورد سایت نشریه دنیای رنگ چیست؟
مطلوب
نسبتا مطلوب
نیاز به بهسازی دارد
ضعیف

مروری بر پوشش‌های پایه آبی آکریلیک اصلاح‌شده با پلیمرهای با عملکرد بالا و نانومواد

نشریه: سال ششم - شماره اول - بهار 1395 - مقاله 4   صفحات :  13 تا 22کد مقاله:
JSCW-07-12-2015-10246

مولفین:
حسین سلیمانی: دانشگاه صنعتی اصفهان - گروه پلیمر
حسین میقانی: دانشگاه گلستان - گروه شیمی، دانشکده علوم


چکیده مقاله:

امولسیون‌های آکریلیک پایه آبی در بسیاری از پوشش‌های ساختمانی، ترافیکی و چسب‌ها مورداستفاده قرار می‌گیرند. از جمله عوامل استفاده گسترده از آنها کاهش چشم‌گیر آلایندگی محیطی به دلیل داشتن میزان مواد فرار آلی بسیار کم و قیمت پایین آنهاست. فیلم حاصل از امولسیون‌های آکریلیک، مقاومت بالا در برابر شرایط جوی، مقاومت در برابر پرتو فرابنفش و براقیت بالایی از خود نشان می‌دهد اما این پوشش‌ها دارای نواقصی نیز هستند از این‌رو روش‌های مختلفی مانند استفاده از نانو مواد و مخلوط‌کردن آنها با سایر مواد ازجمله پلی‌یورتان، ترکیبات آلی فلوئوره و سیلیکون‌های آلی برای بهبود کارآیی رزین‌های آکریلیک به کار گرفته‌ شده است که با توجه به نوع نیروهای بین پلی‌اکریلات و ماده ثانویه، روش اصلاح می‌تواند به دو صورت فیزیکی و شیمیایی انجام شود. در این پژوهش روش‌های مختلف اصلاح خواص پلی آکریلات‌ها مورد مطالعه قرارگرفته است.


Article's English abstract:

Water-born acrylic emulsions are used in many applications such as Building paints, traffic coatings and adhesives. The reason of increasing the widespread use of them includes reducing in environmental pollutions because of the low amount of organic volatile compounds (voc) and its low prices. Acrylic emulsion film shows good resistance against environmental conditions, ultraviolet radiation and possess high gloss surface, nevertheless acrylic emulsion coatings have some disadvantages which modified by some methods for improving the performance of acrylic resin including use of Nano materials, mixing with polyurethane, fluorinated compounds and inorganic silicones and Modification method depending on the forces between poly (acrylate) and secondary matter, it can be done chemical or physical. This article reviews several modification methods for poly (acrylate) s.


کلید واژگان:
امولسیون‌های آکریلیک، پوشش‌های پایه آبی، نانوکامپوزیت‌های آکریلیک، اصلاح پلی آکریلات، رزین آکریلیک.

English Keywords:
Acrylic emulsions, Water-born coating, Poly(acrylate) nanocomposite, Poly(acrylate) modification, Acrylic resin.

منابع:

English References:
1. S. Sugii, H. Motozaki, "Acrylic emulsion adhesives", Japan, Technol. Adhes. Sealing, 36 (7), 14-19, 1992. 2. S. Fatemi, M. K. Varkani, Z. Ranjbar, S. Bastani, "Optimization of the water-based road-marking paint by experimental design", mixture method, Prog. Org. Coat., 55 (4), 337-344, 2006. 3. J. Qiu, B. Charleux, K. Matyjaszewski, "Controlled/ living radical polymerization in aqueous media: homogeneous and heterogeneous systems", Prog. Polym. Sci., 26 (10), 2083-2134, 2001. 4. G. Odian, "Principles of polymerization", John Wiley & Sons, 2004. 5. R. G. Gilbert, "Emulsion polymerization: a mechanistic approach", Academic Pr, 1995. 6. R. O. Ebewele, "Polymer science and technology", CRC press, 2000. 7. M. Zou, Q. Zhao, J. Nie, Z. Zhang, "Preparation and characterization of polysiloxane–polyacrylates composite lattices by two seeded emulsion polymerization and their film properties", J. Appli. Polym. Sci., 103 (3), 1406-1411, 2007. 8. M. Zou, F. Huang, J. Nie, Z. Zhang, X. Ge, "Preparation and characterization of polysiloxane–polyacrylates composite latices and their film properties", Polym. Int., 54 (6), 861-869, 2005. 9. M. Watanabe, T. Tamai, "Acrylic polymer/silica organic–inorganic hybrid emulsions for coating materials: role of the silane coupling agent", Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 44 (16), 4736-4742, 2006. 10. T. Tamai, M. Watanabe, "Acrylic polymer/silica hybrids prepared by emulsifier?free emulsion polymerization and the sol-gel process", J. Polym. Sci. Part A: Polym. Chem., 44 (1), 273-280, 2006. 11. Y. Bao, J. Ma, X. Zhang, C. Shi, "Recent advances in the modification of polyacrylate latexes", J. Mater. Sci., 50 (21), 6839-6863, 2015. 12. P. J. Peruzzo, P. S. Anbinder, O. R. Pardini, J. Vega, "Waterborne polyurethane/acrylate: comparison of hybrid and blend systems, progress in organic coatings", 72(3), 429-437, 2011. 13. M. Lin, F. Chu, A. Guyot, J. L. Putaux, E. Bourgeat-Lami, "Silicone–polyacrylate composite latex particles", Particles formation and film properties, Polymer, 46(4), 1331-1337, 2005. 14. M. S. Yen, P.Y. Tsai, P. D, Hong, "The solution properties and membrane properties of polydimethylsiloxane waterborne polyurethane blended with the waterborne polyurethanes of various kinds of soft segments", Colloids Surf. A: Physicochemical and Engineering Aspects, 279(1), 1-9, 2006. 15. C. Y. Li, W. Y. Chiu, T. M. Don, "Preparation of polyurethane dispersions by miniemulsion polymerization", J. Polym. Sci. Part A: Polymer Chemistry,43(20), 4870-4881, 2005. 16. M. Barrère, K. Landfester, "High molecular weight polyurethane and polymer hybrid particles in aqueous miniemulsion", Macromol., 36(14), 5119-5125, 2003. 17. Y. Okamoto, Y. Hasegawa, F. Yoshino, "Urethane /acrylic composite polymer emulsions", Prog. Org. Coat., 29(1),175-182, 1996. 18. V. D. Athawale, M. A. Kulkarni, "Preparation and properties of urethane/ acrylate composite by emulsion polymerization technique", Prog. Org. Coat., 65(3), 392-400, 2009. 19. D. Kukanja, J. Golob, A. Zupan?i??Valant, M. Krajnc, "The structure and properties of acrylic?polyurethane hybrid emulsions and comparison with physical blends", J. Appli. Polym. Sci., 78(1), 67-80, 2000. 20. L. Wu, B. You, D. Li, "Synthesis and characterization of urethane/ acrylate composite latex", J. Appli. Polym. Sci., 84(8),1620-1628, 2002. 21. M. Li, E. S. Daniels, V. Dimonie, E. D. Sudol, "Preparation of polyurethane/acrylic hybrid nanoparticles via a miniemulsion polymerization process", Macromol., 38(10),4183-4192, 2005. 22. C. M. Timperley, R. E. Arbon, M. Bird, S. A. Brewer, M. W. Parry, "Bis (fluoroalkyl) acrylic and methacrylic phosphate monomers", Their polymers and some of their properties, J. Fluorine Chem., 121(1), 23-31, 2003. 23. S. Saidi, F. Guittard, C. Guimon, S. Géribaldi, "Synthesis and characterization of copolymers based on styrene and partially fluorinated acrylates", Eur. Polym. J., 42(3), 702-710, 2006. 24. R. Morent, N. De Geyter, J. Verschuren, "Non-thermal plasma treatment of textiles", Surf. Coat. Technol., 202(14), 3427-3449, 2008. 25. V. Malshe, N. S. Sangaj, "Fluorinated acrylic copolymers: Part I: Study of clear coatings", Prog. Org. Coat., 53(3), 207-211, 2005. 26. J. R. Lee, F. L. Jin, S. J. Park, J. M. Park, "Study of new fluorine-containing epoxy resin for low dielectric constant", Surf. Coat. Technol., 180, 650-654, 2004. 27. J. W. Ha, I. J. Park, S. B. Lee, "Hydrophobicity and sliding behavior of liquid droplets on the fluorinated latex films", Macromol., 38(3), 736-744, 2005. 28. Y. Hu, C. Zhang, Y. Chen, X. Liu, M. Lv, L. Hu, "Preparation and structure of fluorinated/ non-fluorinated polyacrylate gradient emulsion blend film", Mater. Lett., 64(19), 2091-2093, 2010. 29. J. Z. MA, J. LU, Y. BAO, "Preparation and properties of functionalized fluorine-containing acrylate copolymer", J. Funct. Mater., 10, 029, 2012. 30. I. J. Park, S. B. Lee, C. K. Choi, "Surface properties of the fluorine-containing graft copolymer of poly ((perfluoroalkyl) ethyl methacrylate)-g-poly (methyl methacrylate)", Macromol., 31(21), 7555-7558, 1998. 31. T. Y. Guo, D. Tang, M. Song, "Copolymerizations of butyl methacrylate and fluorinated methacrylates via RAFT miniemulsion polymerization", J. Polym. Sci. Part A: Polymer Chemistry, 45(22), 5067-5075, 2007. 32. H. J. Naghash, S. Mallakpour, N. Mokhtarian, "Synthesis and characterization of silicone-modified vinyl acetate–acrylic emulsion copolymers", Prog. Org. Coat., 55 (4), 375-381, 2006. 33. W. L. Guo, Z. M. Jin, C. H. Gao. "Study on formulation for epoxy acrylic hybrid emulsion", Adv. Mater. Res., Trans Tech Publ, 2012. 34. S. R. Rau, B. Vengadaesvaran, K. Ramesh, "Studies on the adhesion and corrosion performance of an acrylic-epoxy hybrid coating", J. Adhes., 88 (4-6), 282-293, 2012. 35. W. Funke, R. Dickie, F. Floyd, "Polymeric materials for corrosion control", in ACS Symposium Series, 1986. 36. J. M. McIntyre, H. Q. Pham, "Electrochemical impedance spectroscopy; a tool for organic coatings optimizations", Prog. Org. Coat., 27(1), 201-207, 1996. 37. L. Chen, H. Shi, "Structure and properties of nano-SiO2/ acrylic composite emulsion with interpenetrating networks prepared via soap-free emulsion polymerization", J. Dispersion Sci. Technol., 31(4), 466-470, 2010. 38. Z. Y. Wang, E. H. Han, W. Ke, "Fire-resistant effect of nanoclay on intumescent nanocomposite coatings", J. Appli. Polym. Sci., 103(3), 1681-1689, 2007. 39. X. Y. Ma, W-D. Zhang, "Effects of flower-like ZnO nanowhiskers on the mechanical, thermal and antibacterial properties of waterborne polyurethane", Polym. Degrad. Stab., 94(7), 1103-1109, 2009. 40. A. B. Chwang, M. Hack, J. J. Brown, "Flexible OLED display development: Strategy and status", J. Soc. Inf. Disp.,13(6), 481-486, 2005. 41. C. Ye, H. Li, A. Cai, Q. Gao, X. Zeng, "Preparation and characterization of organic nano-titanium dioxide/ acrylate composite emulsions by in-situ emulsion polymerization", J. Macromol. Sci., Part A, 48(4), 309-314, 2011. 42. M. S. Yang, Y. Quan, "Surface encapsulation of Nano-CaCO3 Particle by In Situ Emulsion Polymerization", Adv. Mater. Res., Trans Tech Publ, 2009. 43. J. L. Chen, T. L. Lu, Y. C. Lin, "Multi?walled carbon nanotube composites with polyacrylate prepared for open?tubular capillary electrochromatography", Electrophoresis, 31(19), 3217-3226, 2010. 44. L. Xianxue, Z. Bingyun, X. Limei, W. Dandan, "Study on properties of conductive adhesive prepared with silver nanoparticles modified by silane coupling agent", Rare Metal Mater. Eng., 41(1), 24-27, 2012. 45. G. A. Sotiriou, S. E. Pratsinis, "Antibacterial activity of nanosilver ions and particles", Environ. Sci. Technol., 44(14),5649-5654, 2010. 46. X. Wang, L. Wu, J. Li, "Synergistic flame retarded poly (methyl methacrylate) by nano-ZrO2 and triphenylphosphate Journal of thermal analysis and calorimetry", 103(2), 741-746, 2010. 47. M. Yazdimamaghani, T. Pourvala, E. Motamedi, B. Fathi, "Synthesis and characterization of encapsulated nanosilica particles with an acrylic copolymer by in situ emulsion polymerization using thermoresponsive nonionic surfactant", Mater., 6(9), 3727-3741, 2013. 48. J. Ma, J. Hu, Z. Yang, L. Liu, "Preparation of acrylic resin/modified nano-SiO2 via sol-gel method for leather finishing agent", J. Sol–Gel Sci. Technol., 41, 209-216, 2007. 49. F. A. Zhang, J. S. Kang, M. Luo, C. L. Yu, "Preparation and properties of soapless poly (styrene–butyl acrylate–acrylic acid)/SiO2 composite emulsion", Iranian Polym. J., 21(5), 289-296, 2012. 50. E. Bourgeat-Lami, G. A. Farzi, L. David, J. L. Putaux, "Silica encapsulation by miniemulsion polymerization: distribution and localization of the silica particles in droplets and latex particles", Langmuir, 28(14), 6021-6031, 2012. 51. O. Yilmaz, C. N. Cheaburu, D. Durraccio, G. Gulumser, "Preparation of stable acrylate/ montmorillonite nanocomposite latex via in situ batch emulsion polymerization: Effect of clay types", Appli. Clay Sci., 49 (3), 288-297, 2010. 52. M. Aguirre, M. Barrado, M. Iturrondobeitia, "Film forming hybrid acrylic/ZnO latexes with excellent UV absorption capacity", Chem. Eng. J., 270, 300-308, 2015. 53. A. Bonnefond, E. Gonz?lez, J. M. Asua, J. R. Leiza, "New evidence for hybrid acrylic/TiO2 films inducing bacterial inactivation under low intensity simulated sunlight", Colloids Surf. B: Biointerfaces, 135, 1-7, 2015. 54. M. L. Hernandez-Vargas, A. Romo-Uribe, J. Baghdachi, "Influence of nanoparticle morphology on reaction kinetics, particle size and rheology in acrylic latex", in MRS Proceedings, Cambridge Univ Press, 2015. 55. C. Ye, H. Li, A. Cai, Q. Gao, X. Zeng, "Preparation and characterization of organic nano-titanium dioxide/acrylate composite emulsions by in-situ emulsion polymerization", J. Macromol. Sci., Part A, 48(4), 309-314, 2011فایل مقاله
تعداد بازدید: 3906
تعداد دریافت فایل مقاله : 90