15 October 2018 - دوشنبه 23 مهر 1397
جستجوی مقالات
کلید واژگان
جستجوی پیشرفته
شناسنامه ی نشریه
صاحب امتیاز:
موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش
مدیر مسئول:
پروفسور زهرا رنجبر
سردبیر:
دکتر شهره روحانی
مدیر اجرایی:
دکتر مریم عطائی فرد
شاپا چاپی:
2251-7278
شاپا الکترونیکی:
2383-2223
دسترسی سریع
آخرین شماره ها
نظر سنجی
نظر شما در مورد سایت نشریه دنیای رنگ چیست؟
مطلوب
نسبتا مطلوب
نیاز به بهسازی دارد
ضعیف

روشهای تولید و کاربردهای نانوذرات هسته- پوسته

نشریه: سال هفتم - شماره دوم - تابستان 1396 - مقاله 7   صفحات :  61 تا 70کد مقاله:
JSCW-02-01-2016-10250

مولفین:
حوریه زارعی: موسسه پژوهشي علوم و فناوري رنگ و پوشش - گروه پژوهشي نانوفناوري
سوسن رسولی: موسسه پژوهشي علوم و فناوري رنگ و پوشش - گروه پژوهشي نانو فناوري


چکیده مقاله:

یکی از نانو ساختارهایی که امروزه مورد توجه زیادی قرار گرفته است، نانوذرات هسته – پوسته هستند. این نانوذرات به دلیل محافظت پوسته از ماده داخل هسته، کاربردهای خاصی در زیست شناسی و سنسورهاو کاتالیست ها و همچنین در صنعت رنگ و پوشش دارند. به طور مثال از این نوع نانوذرات می توان برای حذف آلاینده های رنگی، ایجاد پایداری رنگ در دماهای مختلف، توسعه پوشش های خودتمیزشونده و افزایش مقاومت در برابر خوردگی نام برد. نانوذرات هسته- پوسته به روشهای گوناگونی تولید می شوند و هرروزه روش جدیدی از تولید این مواد در تحقیقات اعلام می شود. در این تحقیق به بررسی روشهای متنوع تولید این نانوذرات و موادی که مورد استفاده در پوسته و هسته قرار گرفته اند پرداخته و کاربردهای برخی از نانوذرات هسته - پوسته بیان می شود.


Article's English abstract:

One of the nanoparticles structures that is considered nowadays are core-shell nanoparticle. They have specific applications in biology, sensors and coatings because shell protect the inside core. They can improve the properties like anti-corrosive, self-cleaning, waste disposal and temperature resistance of the coatings. Core-shell nanoparticle are Synthesized by various ways and every day new synthesis method is announced. In this research various synthesis method of core-shell nanoparticle and material that are used for core and shell and their applications are investigated.


کلید واژگان:
نانوذرات هسته - پوسته ، تولید نانوذرات هسته پوسته، کاربرد نانوذرات هسته پوسته، نانو فناوری

English Keywords:
Core-shell, Nanoparticles, Application, Synthesis methods, Nanotechnology.

منابع:
. م. قهاری، الف. م. اعرابی، الف. علی نیا زیازی، "مروری بر روشهای سنتز نانوذرات با ساختارهسته پوسته"، دنیای نانو، 28 ،29-35، 1391. 2. م. حامدی صیام، ح. فتوحی،"استفاده از نانوذرات هسته پوسته درکاربردهای مهندسی پزشکی"، سومین کنگره دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با محوریت زیست پزشکی، اردبیل، 1390. 3. ح. سلیمانی،ح. میقانی،"مروری بر پوشش های پایه آبی آکریلیک اصلاح شده با پلیمرهای با عملکرد بالا و نانومواد"، مطالعات در دنیای رنگ، 6، 1-12، 1395. 4. الف. حسینی، م. رستمی،"بررسی تغییرات خواص مکانیکی و حرارتی پسب های حساس به فشار برپایه لاستیک بیوتل با استفاده از نانوذرات سیلیکای اصلاح شده بامرکاپتوسیلان"، علوم و فناوری رنگ ،11، 35-44، 1396.

English References:
5. Y. Pan, G. Hong, S. N. Raja, S. Zimmermann, M. K. Tiwari, and D. Poulikakos ,"Signi?cant thermal conductivity reduction of silicon nanowire forests through discrete surface doping of germanium" , Appl Phys Lett., 106, 093102, 2015. 6. T.Pradeep, "Nano: The Essentials", Tata McGraw Hill Publishing Compony Limited , 1-2, 2007 7. A.Bayat Makoo, A.Mahdavian, M.Ashjari, "Preparation of poly (styrene–methyl methacrylate)/SiO2 composite nanoparticles via emulsion polymerization. An investigation into the compatiblization" Eur. Polym. J, 43, 336-344, 2007. 8. S.Majdi, N.S ahmad ," Synthesis OF nanosensor for determining the amount of drug", Mater. Res. Bull ,45, 850-858, 2010. 9. H.Rezvani Nikabadi, N.Shahtahmasebi, M.Rokn-Abadi , M. Karimipour," Structural verification and optical characterization of SiO2–Au–Cu2O nanoparticles",Bull. Mater. 37, 527-532, 2014. 10. Z.Wu, J.Liang, Xiaohui Ji, W.Yang," Preparation of uniform Au@SiO2 particles by direct silica coating on citrate-capped Au nanoparticle", Colloids Surf., A 392 , 220– 224, 2011. 11. F. jafari, E. khrashadizade ,H.arabi," The effect of temperature on synthesis of nickel nanoparticles and core-shell SiO2 / Ni and study their physical properties", Iran physics conference, 973, Iran, 1392. 12. H. Liu, K. Tao, C. Xiong, S. Zhou," Controlled synthesis of Pd–NiO@SiO2 mesoporous core–shell nanoparticles and their enhanced catalytic performance for p-chloronitrobenzene hydrogenation with H2, Catal. Sci. Technol. 5, 405-41, 2015. 13. F. Farshchi Tabriz ,M.Ghafele bashi, M.Mahdi Fadaee, "Preparation of Nano Core-Shell Particles of PBA-PMMA by Emulsion Polymerisation process", Pertochemical Company Conference,Iran, 2008 14. T Ghodselahi, M. Vesaghi," Metal–nonmetal transition in the copper–carbon nanocomposite films", Physica B , 405, 3949-3951, 2010 15. S. Majdi, N. Satar ahmadi,"Synthesis OF nanosensor for determining the amount of drug", Mater. Res. Bull. , 45, 850-858, 2010 16. T.Siegal, "Which drug or drug delivery system can change clinical practice for brain tumor therapy?", Neuro Oncology, Neuro Oncol ,15 , 656-669, 2013. 17. S. sagha sehati,"Synthesis of magnetic nanosphere coreshell (Fe3O4-TiO2) and study of removing color pollutant from Hydro environment with ultrasonic", Ferdosi mashhad university, 1390. 18. H. Abdollah, A.Ershad Langroudi, A.Salimi, A.Rahimi, E.Pournamdari," Photocatalytic Coating Using Titania-Silica Core/Shell Nanoparticles", Int. J. Bio-Inorg. Hybd. Nanomat., 2, 407-422, 2013. 19. Ri YU, Jae-Hwan Pee,"Color Evolution and Phase Transformation Behaviors of Core–Shell Yellow Iron (III) Oxy-Hydroxide Pigments", JNN, 13, 1–3, 2013. 20. S. Nikmanesh , M.M. Doroodmand, M.H. Sheikhi ,"Specific Fast Response CH4 Gas Sensor Based on Metal Oxide, Tungsten Carbide /SnO2 Core-Shell Modified Interdigitated Electrode", IJNN, 2015.فایل مقاله
تعداد بازدید: 1788
تعداد دریافت فایل مقاله : 140