20 August 2018 - دوشنبه 29 مرداد 1397
جستجوی مقالات
کلید واژگان
جستجوی پیشرفته
شناسنامه ی نشریه
صاحب امتیاز:
موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش
مدیر مسئول:
پروفسور زهرا رنجبر
سردبیر:
دکتر شهره روحانی
مدیر اجرایی:
دکتر مریم عطائی فرد
شاپا چاپی:
2251-7278
شاپا الکترونیکی:
2383-2223
دسترسی سریع
آخرین شماره ها
نظر سنجی
نظر شما در مورد سایت نشریه دنیای رنگ چیست؟
مطلوب
نسبتا مطلوب
نیاز به بهسازی دارد
ضعیف

تونرهای پخت‌شونده با پرتو فرابنفش: تولید و تشکیل فیلم در چاپ الکتروفوتوگرافی

نشریه: سال ششم- شماره دوم- تابستان 1395 - مقاله 6   صفحات :  65 تا 76کد مقاله:
JSCW-27-01-2016-10258

مولفین:
فرزانه عنابستانی: موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ - علوم و فناوری چاپ
سعید باستانی: موسسه پژوهشي علوم و فناوري رنگ و پوشش - گروه علوم و فناوری چاپ
مریم عطایی فرد: موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش - گروه علوم و فناوري چاپ


چکیده مقاله:

تونر به ماده‌ای گفته می‌شود که در دو حالت مایع و جامد (پودری) جهت ایجاد تصویر در الکتروفوتوگرافی، یونوگرافی و مگنتوگرافی مورد استفاده قرارمی‌گیرد. چاپ الکتروفوتوگرافی شامل هفت مرحله شارژ بارالکتریکی، آشکارسازی تصویر، ظهور، انتقال تونر، تمیزکردن، تخلیه بار الکتریکی و تشکیل فیلم است. از آنجایی که مرحله تشکیل فیلم، آخرین مرحله در چاپ الکتروفوتوگرافی می‌باشد، این مرحله خواص فیزیکی و کیفیت چشمي چاپ را مشخص می‌کند. در یک دسته بندی کلی می‌توان این مرحله را به دو گروه تشکیل فیلم تماسی و تشکیل فیلم غیرتماسی تقسیم کرد. در تشکیل فیلم تماسی، انرژی مورد نظر جهت تثبیت تونر توسط فشار غلتک‌ها و یک رسانای حرارتی فراهم می‌شود. درتشکیل فیلم غیر‌تماسی از روش‌هایی نظیر گرمای غیرتماسی، ذوب توسط بخار، تثبیت توسط فشار سرد و بطور عمده از روش گرمادهی توسط تابش که به تشکیل فیلم تابشی مرسوم است، استفاده می‌گردد. در فرآیند پخت تابشی فیلم اعمال شده در معرض تابش فرا‌بنفش، نور مرئی یا باریکه الکترونی(EB) گرفته و بدین وسیله پلیمریزاسیون فوتوشیمیایی یا ایجاد اتصالات عرضی یک مونومر یا پلی الیگومر گردد. پس از تشکیل فیلم تابشی می توان به صورت جدا‌گانه از پخت با تابش استفاده نمود که برای این سامانه‌ها باید از تونر پخت‌شونده با پرتو فرابنفش که حاوی حداقل یک رزین قابل پخت با پرتو فرابنفش و آغازگر نوری می باشد، استفاده نمود. این تونر را می توان به دو روش سنتی (فیزیکی) و یا روش شیمیایی تجمع امولسیونی تولید کرد. در چاپ الکتروفوتوگرافی، از تونرهای تابش پز جهت چاپ در بسته‌بندی مواد غذایی، لوازم آرایشی و پزشکی استفاده می‌گردد.


Article's English abstract:

Toner, in both liquid and powder forms is used to create an image in electrophotographic, ionographic and magnetographic printing. Electrophotographic printing is one of the most applicable non-impact printing methods consisted of seven steps including charging, exposure, development, transferring, cleaning, and fusing. The physical properties and optical quality of the printing is mostly dependent on the fusing step. Generally, this step is divided into contact and non-contact fusing. In contact fusing, the fusing energy is supplied by pressure and a conductive heat transfer. In non-contact fusing, other methods such as non-contact heating, vapor melting, and cold pressure fixing and flash fusing is used. In flash fusing high energy beam such as UV or electron beams is used to form a crosslinked network film. UV-curable toners contain a photo-curable resin and photoinitiator which the film will be created after exposing to UV. This toner can be prepared by a physical or emulsion aggregation as chemical method. This toner can be used in food, cosmetic and medical packaging industries.


کلید واژگان:
الکتروفوتوگرافی، تشکیل فیلم تابشی، تجمع امولسیونی، تونر پخت‌شونده با پرتو فرابنفش.

English Keywords:
Electrophotography, Flash fusing, Emulsion aggregation method, UV-curable toner

منابع:
[4] ع. م. ع. فرد،م, "تولید تونر چاپگر لیزرجت به روش تجمع امولسیونی " نشریه علمی ترویجی مطالعات در دنیای رنگ, pp. 41-48, 1391.

English References:
1. H. Kipphan, Handbook of print media: technologies and production methods: Springer Science & Business Media, 2001. 2. G. Galliford, "The anatomy of a toner," http://www.gallifordconsulting.com/, 2006. 3. L. Schein, "Benjamin Franklin and electrophotography," Journal of Vacuum Science & Technology A, vol. 25, pp. 1256-1260, 2007. 5. H. AL-Rubaiey, "Toner Transfer and Fusing in Electrophotography," Graphic Arts in Finland, vol. 39, p. 1, 2010. 6. D. Tyagi, L. J. Sorriero, and M. Aslam, "Imparting gloss or texture to image by use of a belt fusing system having surface texture on belt with certain surface energy," ed: Google Patents, 1998. 7. L. Deprez and K. Rosenberger, "Digital Production Printing with UV-Curable Dry Toners for Paper and Flexible Packaging," in NIP & Digital Fabrication Conference, 2003, pp. 486-491. 8. L. Deprez and W. O. d. Beeck, "Digital Production Printing with Dry Full Color UV Curable Toner," 2005. 9. G. Gallifored, "Particle shape of toners and the advantage of using chemical toner manufacturing methods," Ventura, CA: Galliford Consulting & Marketing, 2005. 10. T. Mitsuya and L. Hunt, "Recent Progress in Toner Technology," pp. 429-433, 1997. 11. H. AL-Rubaiey, T. Hartus, and P. Oittinen, "Flash fusing in electrophotography," Graphic Arts Finland, vol. 41, p. 1, 2012. 12. M. Ataeefard, "Production of carbon black acrylic composite as an electrophotographic toner using emulsion aggregation method: Investigation the effect of agitation rate," Composites Part B: Engineering, vol. 64, pp. 78-83, 2014. 13. J. Hasegawa, N. Yanagida, and M. Tamura, "Toner prepared by the direct polymerization method in comparison with the pulverization method," Colloids Surf. A: Physicochemical and Engineering Aspects, vol. 153, pp. 215-220, 1999. 14. H. Al-Rubaiey and P. Oittinen, "Controlling Fusing Parameters by Optical Image Quality," Graphic Arts in Finland, vol. 33, p. 1, 2004. 15. H. Al-Rubaiey, T. Hartus, and P. Oittinen, "The influence of flash fusing variables on image fixing quality," Graphic Arts in Finland, vol. 31, 2002. 16. D. Schulze-Hagenest and D. Rohde, "Duplex color radiant fusing," J. Imaging Sci. Technol., vol. 48, pp. 486-494, 2004. 17. N. Edul Dalal, J. Anthony Paine, E. Sue, D. Blaszak, and M. Lan Morrison, "The Predictive Modeling of Color Projection Quality II Experimental Validation," 1997. 18. J. V. Koleske, Radiation curing of coatings: ASTM International West Conshohocken, PA, 2002. 19. N. S. Allen, "Photoinitiators for UV and visible curing of coatings: mechanisms and properties," J. Photochem. Photobiol. A: chemistry, vol. 100, pp. 101-107, 1996. 20. W. O. de Beeck, M. Vervoort, and L. Deprez, "UV curable toner with improved scratch resistance," ed: Google Patents, 2013. 21. E. G. Zwartz and G. G. Sacripante, "Curable toner compositions and processes," ed: Google Patents, 2009. 22. D. C. Neckers and W. Jager, "Chemistry & Technology of UV & EB Formulations for Coating, Inks and Paints, vol. VII of Photo initiation for Polymerization: UV & EB at the Millennium," John wily and sons, 1998. 23. F. Einarsson, "Thermal analysis of toners," ANNUAL TRANSACTIONS-NORDIC RHEOLOGY SOCIETY, vol. 10, pp. 155-160, 2002. 24. G. Gallifored, "Emulsion Aggregation Toner Technology," http://www.gallifordconsulting.com/, 2006. 25. M. C. Fromm, M. M. Bruzee, G. E. Kmiecik-Lawrynowicz, P. Lin, and C.-M. Cheng, "Toners and processes thereof," ed: Google Patents, 2007.فایل مقاله
تعداد بازدید: 2384
تعداد دریافت فایل مقاله : 28