20 August 2018 - دوشنبه 29 مرداد 1397
جستجوی مقالات
کلید واژگان
جستجوی پیشرفته
شناسنامه ی نشریه
صاحب امتیاز:
موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش
مدیر مسئول:
پروفسور زهرا رنجبر
سردبیر:
دکتر شهره روحانی
مدیر اجرایی:
دکتر مریم عطائی فرد
شاپا چاپی:
2251-7278
شاپا الکترونیکی:
2383-2223
دسترسی سریع
آخرین شماره ها
نظر سنجی
نظر شما در مورد سایت نشریه دنیای رنگ چیست؟
مطلوب
نسبتا مطلوب
نیاز به بهسازی دارد
ضعیف

مروری بر غشا الیاف توخالی و کاربرد آنها در حذف مواد رنگزا از پساب رنگرزی

نشریه: سال ششم- شماره دوم- تابستان 1395 - مقاله 4   صفحات :  19 تا 42کد مقاله:
JSCW-29-05-2016-10273

مولفین:
فاطمه کوهستانی: دانشگاه گیلان - گروه مهندسی نساجی
مهدی نوری: دانشگاه گیلان - گروه مهندسی نساجی


چکیده مقاله:

با پیشرفت فناوري‌هاي مختلف، پساب حاصل از فرآیندهای صنعتی تهدیدی جدی برای محیط‌زیست به شمار می‌رود. به دلیل خطرات زیست‌محیطی پساب مواد رنگزا، بررسی ‌روش‌هاي چون جداسازی غشایی اهمیت ویژه ای دارد. امروزه فناوری غشایی به دلیل برخورداری از مزایای بسیاری مورد توجه مي‌باشد. از آنجا که یکی ازمهم‌ترین کاربردهای غشا در زمینه‌ی فلیتر كردن است. در نتیجه از غشا می‌توان در تصفیه‌ی پساب‌های نساجی با استفاده از فرآیندهای فيلتري‌شدن (میکرو، اولترا و نانوفيلتري‌شدن) در زمینه حذف مواد رنگزا استفاده کرد. از بین غشاهای تولیدشده غشاهای الیاف توخالی به دلیل نسبت سطح به حجم زیاد در زمینه‌ی فيلتري‌شدن، بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. ازکاربردهای غشای الیاف توخالی می‌توان به جداسازی مایعات وگازها،تصفیه پساب‌های صنعتی و نساجی اشاره کرد. در این مقاله ابتدا به بررسی انواع غشا و ‌روش‌هاي تولید آن پرداخته، و سپس کاربرد آنها را در حذف مواد رنگزا از پساب نساجی مورد بررسی قرار می‌گیرد.


Article's English abstract:

With the development of technology, wastewater from industrial processes is a serious threat to the environment. Due to environmental hazardous of dyeing wastewater, membrane separation method is considered. These days, the membrane technology is highly considered because of its benefits. Since the one of the most important applications in the field of membrane is Filtration. As a result, the membrane can be used in textile wastewater treatment by using of filtration processes (micro, ultra and nanofiltration) which is used in the field of dye removal. Hollow fiber membranes are further considered among their high surface to volume ratio in the field of filtration. These membranes are efficient in fluid separation include gas, wastewater treatment and textile industries. In this article first, types of membrane and its production methods are studied, and then their application in dye removal from textile wastewater is considered.


کلید واژگان:
جداسازی غشایی، فیلتر كردن، غشا الیاف توخالی، تصفیه پساب مواد رنگزا.

English Keywords:
Membrane separation, Filtration, Hollow fiber membrane, The dye wastewater treatment

منابع:
3. سلجوقی ا ، فناوری ساخت، اصلاح و ارزیابی غشاهای پلیمری، انتشارات جهاد دانشگاهی، (1392). 19.موسوی ع.، پور افشاری چنار م.، صادقی م.، احمدیان ع.، ساخت غشای الیاف توخالی پلی سولفون و اثر حلال و فاصله هوایی بر شکل شناسی آن، مجله علوم و تکنولوژی پلیمر، ،19(6)، صص 459-465. 1385. 64.ف. رکابدار،"کاربرد فرايند فيلتراسيون غشايي در تصفيه پساب نفتي واحد پالايش نفت"، پژوهش نفت. (63)20، 71-57 ،1389. 94.ع. موسوی، م.پور افشاری چنار، م.صادقی، ک.وخشوردی، "ساخت و بررسی مورفولوژیکی غشاءهای الیاف توخالی پلی‌سولفون"، دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران، 55-57، 1384. 97. م.غلامی، س.ناصری، ر. میرزایی، ق.ا. شمس خرم آبادی، "توسعه فناوري غشاهاي صاف سازي جهت حذف رنگزاي راكتيو از فاضلاب صنـايع نساجي"، فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان،(2)11، 1388. 101.ت. عاقبتی، م. نوری، م. عباسی، "حذف رنگزا از پساب صنايع نساجي با استفاده از غشاي الياف توخالي پلي آكريلونيتريل"، نشريه علوم و فناوري رنگ،1550- 2014-11-11 JCST- ،1394.

English References:
1. M. Maarof, "A removal of impurities using hybrid membrane from POME (palm oil mill effluent)",phD Diss, Universiti Malaysia Pahang, 2010. 2. I. Pinnau, B. D.Freeman, "Membrane Formation and Modification", Am.chem.soc. 744, 1-22 , 2000. 4. M. T. Ravanchi, T. Kaghazchi, A. Kargari., "Application of membrane separation processes in petrochemical industry: a review", Desalination. 235(1), 19-244-9, 2009. 5. M. Suffian , S. Rosalam, I. Mohd Azlan, B. L. Chua, S. P. HY," Flow instability of dope solution in hollow fiber spinning process for different flow channel lenghth", Borned.sci. 32, 2013. 6. M. Sadeghi, A. Vafaei manesh," An introduction to membranes& membrane processes", 1388. 7. R. W. Baker, "Membrane Technology and Applications", 2th ed, California, john wiley& sons, 1-14, 2004. 8. R. Singh, "Hybrid Membrane Systems for Water Purification: Technology, Systems Design and Operations", Elsevier, 1-56, 2006. 9. V. Hadadi asl, "Engineering Principles of Polymerization (I)", (polymer technology), 2th ed, 1387. 10. H. Matsuyama, M. Teramoto, R. Nakatani, T. Maki, "Membrane formation via phase separation induced by penetration of nonsolvent from vapor phase. II. Membrane morphology", J.Appl. Polym. Sci, 74(1), 171-178, 1999. 11. J .Yin, N. Coutris, Y. Huang," Investigation of inner surface groove formation under radially inward pressure during immersion precipitation-based hollow fiber membrane fabrication", J. Eng. Ind. 133(3), 031003, 2011. 12. D. G. Yu, W. L.Chou, M. C. Yang, "Effect of draw ratio and coagulant composition on polyacrylonitrile hollow fiber membranes", Sep. Purif. Technol. 52(2), 380-387, 2006. 13. Y. Sanchuan, Ch. Zhiwen, Ch. Qibo, L. Zhenhua, L. Meihong, G. Congjie," Application of thin-film composite hollow fiber membrane to submerged nanofiltration of anionic dye aqueous solutions", Sep. Purif. Technol. 88, 121-129, 2012. 14. I. Moch, "Hollow?Fiber Membranes", Kirk-Othmer Encycl. Chem.Technol, 1995. 15. H. I. Mahon," Permeability separatory apparatus, permeability separatory membrane element, method of making the same and process utilizing the same", US Patent NO 3, 228,876A, 1966. 16. I. Cabasso, E. Klein, J. K. Smith, "Polysulfone hollow fibers. I. Spinning and properties", Appl. Polym. Sci. 20(9), 2377- 2394, 1976. 17. I. Cabasso, E. Klein, J. K. Smith, "Polysulfone hollow fibers. II. Morphology", Appl. Polym. Sci. 21(1), 165-180, 1977. 18. J. Yao, K. Wang, M. Ren, J. Z. Liu, H. Wang," Phase inversion spinning of ultrafine hollow fiber membranes through a single orifice spinneret", J. Membr. Sci. 421, 8-14, 2012. 20. R. W. Baker, "Membrane technology", 1th ed. Vol. 3, Wiley Online Library, 2000. 21. J. Yin, N. Coutris, Y. Huang,"Experimental investigation of aligned groove formation on the inner surface of polyacrylonitrile hollow fiber membrane" J. Membr. Sci. 394, 57-68, 2012. 22. N. Peng, N. Widjojo, P. Sukitpaneenit, M. M. Teoh, G. G. Lipscomb, T. SH. Chung, J. Y. Lai, "Evolution of polymeric hollow fibers as sustainable technologies: past, present, and future", Prog.Polym.Sci. 37(10), 1401-1424, 2012. 23. C. C Lin, M. C.Yang," Urea permeation and hydrolysis through hollow fiber dialyzer immobilized with urease: storage and operation properties", Biomaterials. 24(11), 1989-1994, 2003. 24. W. L. Chou, M. C. Yang," Effect of take-up speed on physical properties and permeation performance of cellulose acetate hollow fibers", J. Membr.Sci. 250(1), 259-267, 2005. 25. C. Feng, K. C. Khulbe, T. Matsuura, A. F. Ismail," Recent progresses in polymeric hollow fiber membrane preparation, characterization and applications", Sep. Purif.Technol. 111, 43-71, 2013. 26. S. Chou, L. Shi, R. Wang, G. Y.Tang, Ch. Qiu, A. G. Fane, "Characteristics and potential applications of a novel forward osmosis hollow fiber membrane", Desalination. 261(3), 365-372, 2010. 27. S. H. Ye, J. Watanabe,Y. Iwasaki, K. Ishihara, "In situ modification on cellulose acetate hollow fiber membrane modified with phospholipid polymer for biomedical application", J. Membr.Sci. 249(1), 133-141, 2005. 28. H.-A.Tsai, W-H.Chen, Ch-Y.Kuo, K-R.Lee, J-Y.Lai, "Study on the pervaporation performance and long-term stability of aqueous iso-propanol solution through chitosan/polyacrylonitrile hollow fiber membrane", J.Membr. Sci. 309(1), 146-155, 2008. 29. G. Illing, K. Hellgardt, R. J. Wakeman, A. Jungbauer, "Preparation and characterisation of polyaniline based membranes for gas separation", J. Membr.Sci. 184(1), 69-78, 2001. 30. H. Hasbullah, S. Kumbharkar, A. F. Ismail, K. Li," Preparation of polyaniline asymmetric hollow fiber membranes and investigation towards gas separation performance", J. Membr.Sci. 366(1), 116-124, 2011. 31. N. Diban, S. Haimi, L. Bolhuis-Versteeg, S. Teixeira, S. Miettinen, A. Poot, D. Grijpma, D. Stamatialis, "Development and characterization of poly (?-caprolactone) hollow fiber membranes for vascular tissue engineering", J. Membr. Sci.438, 29-37, 2013. 32. G. Meneghell., D. J. Parker, B. J. Ainsworth, S. P. Perera, J. B. Chaudhuri, M. J. Ellis, A. Paul, "Fabrication and characterization of poly (lactic-co-glycolic acid)/polyvinyl alcohol blended hollow fibre membranes for tissue engineering applications", J. Membr. Sci. 344(1), 55-61, 2009. 33. Y. Su, "Theoretical studies of hollow fiber spinning", phD Diss, university of Toledo, 2007. 34. J. J Qin, J. Gu, T.S.Chung," Effect of wet and dry-jet wet spinning on the shear-induced orientation during the formation of ultrafiltration hollow fiber membranes", J. Membr.Sci. 182(1), 57-75, 2001. 35. W. L.Chou, D. G. Yu, M. C.Yang, C. H. Jou," Effect of molecular weight and concentration of PEG additives on morphology and permeation performance of cellulose acetate hollow fibers", Sep. purif.technol. 57(2), 209-219, 2007. 36. A. F. Ismail, M. I. Mustaffar, R. M. Illias, M. S. Abdullah, "Effect of dope extrusion rate on morphology and performance of hollow fibers membrane for ultrafiltration", Sep.purif.technol. 49(1), 10-19, 2006. 37. J. Zhou, "Polyacrylonitrile hollow fibre membranes for gas separation", phD Diss, the University of Leeds, 1996. 38. W. C. Madden, "The performance of hollow fiber gas separation membranes in the presence of an aggressive feed stream", phD Diss, Georgia Institute of Technology, 2005. 39. C. C. Chen, W. Qiu, S. J. Miller, W. J. Koros,"Plasticization-resistant hollow fiber membranes for CO2/CH4 separation based on a thermally crosslinkable polyimide", J.Membr.Sci. 382(1), 212-221, 2011. 40. M. C. Yang, M. T. Chou, "Effect of post-drawing on the mechanical and mass transfer properties of polyacrylonitrile hollow fiber membranes", J. Membr. Sci. 116(2), 279-291,1996. 41. P. S. Puri,"Continuous process for making coated composite hollow fiber membranes", EP Patents NO 0,330,076 B1, 1989. 42. I. M. Wienk, F. O. Scholtenhuis, T. H. Van den Boomgaard, C. A. Smolders," Spinning of hollow fiber ultrafiltration membranes from a polymer blend", J. Membr. Sci. 106(3), 233-243,1995. 43. P. Van de Witte, P. J. Dijkstra, J. W. A.Van den Berg, J. Feijen, "Phase separation processes in polymer solutions in relation to membrane formation", J. Membr. Sci. 117(1), 1-31, 1996. 44. G. Amoabediny, H. Tabesh, M. Madani, M. Hossein Gholami, A. Kashefi, Kh. Mottaghy,"Applications of Hollow Fiber Membrane Contactors in Advanced Medical Sciences and Pharmaceutics", Mazand Univ Med Sci. 22(95), 119-133,2012. 45. J. Marriott, E. Sorensen, "A general approach to modelling membrane modules", Chem. Eng. Sci. 58(22), 4975-4990, 2003. 46. G. Fimbres-Weihs, D. Wiley, "Review of 3D CFD modeling of flow and mass transfer in narrow spacer- filled channels in membrane modules", Chem. Eng. Process: Process Intensification, 49(7),759-781, 2010. 47. R. Crowder, E. Cussler, "Mass transfer in hollow-fiber modules with non-uniform hollow fibers", J. Membr. Sci. 134(2), 235-244, 1997. 48. J. Lemanski, G. Lipscomb, "Effect of fiber variation on the performance of countercurrent hollow fiber gas separation modules", J. Membr. Sci. 167(2), 241-252, 2000. 49. J. Lemanski, G. Lipscomb," Effect of shell-side flows on the performance of hollow-fiber gas separation modules", J. Membr. Sci. 195(2), 215-228,2002. 50. P. R. Mcginnis, G. J. O'brien, "Permeation separation element", US Patent NO 3,690,465A, 1972. 51. R. Abedini, A.Nezhadmoghadam,"Application of membrane in gas separation processes: its suitability and mechanisms", Petroleum & Coal, 52(2), 69-80, 2010. 52. H. Strathmann, L.Giorno, E. Drioli, "Introduction to membrane science and technology", weinheim:wiley-VCH ,544, 2011. 53. B. Girard, L. Fukumoto, S. Sefa Koseoglu, "Membrane processing of fruit juices and beverages: a review",Crit. Rev. Biotechnol. 20(2), 109-175,2000. 54. B. Van der Bruggen, C. Vandecasteele, T. Van Gestel, W. Doyen, R. Leysen, "A review of pressure?driven membrane processes in wastewater treatment and drinking water production", Environ. Prog. 22(1), 46-56, 2003. 55. N. Rossignol, L. Vandanjon, P. Jaouen, F. Quemeneur, "Membrane technology for the continuous separation microalgae/culture medium: compared performances of cross-flow microfiltration and ultrafiltration", Aquacultural. Eng. 20(3), 191-208,1999. 56. L. M. Hailemariam, A. Johnson, A. Roy, K. Olanrewaju, K. Reyntjens, "Membranes for Produced Water Treatment", Encycl. Membr. Sci. Technol , 2013. 57. J. M. K.Timmer,"Properties of nanofiltration membranes: model development and industrial application", Technische Universiteit Eindhoven , 2001. 58. T. Matsuura, "Synthetic membranes and membrane separation processes",CRC press , 1993. 59. W. Z.Lang, J. P. Shen, Y. T. Wei, Q. Y. Wu, J. Wang, Y. J. Guo, "Precipitation kinetics, morphologies, and properties of poly (vinyl butyral) hollow fiber ultrafiltration membranes with respect to poly vinyl pyrrolidone molecular weight", Chem. Eng. J. 225, 25-33,2013. 60. R. van Reis, A. Zydney, "Bioprocess membrane technology", J.Membr.Sci. 297 (1) ,16-50, 2007. 61. E. Drioli, E. F. Macedonio, "Report on Membrane Research, Membrane Production and Membrane Application in China",Institute on membrane technology,ITM-CNR-Italy, 2010. 62. A. J. Kajekar, B. M. Dodamani, A. M. Isloor, Z. A. Karim, N. B. Cheer, A. F. Ismail, S. J. Shilton, "Preparation and characterization of novel PSf/PVP/PANI-nanofiber nanocomposite hollow fiber ultrafiltration membranes and their possible applications for hazardous dye rejection", Desalination. 365,117-125, 2015. 63. M. Frank, G. Bargeman, A. Zwijnenburg, M. Wessling, "Capillary hollow fiber nanofiltration membranes", Sep.purif.technol.22, 499-506, 2001. 65. J. Jorda, P. Marechal, L. Rigal, P. Y. Pontalier, "Biopolymer purification by ultrafiltration". Desalination, 148(1), 187-191, 2002. 66. .A. W. Mohammad, C. Y. Ng, Y. P. Lim, G. H. Ng," Ultrafiltration in food processing industry: review on application, membrane fouling, and fouling control", Food bioprocess technolo.5(4),1143-1156, 2012. 67. J. Maubois, G. Mocquot, "Application of membrane ultrafiltration to preparation of various types of cheese", J. Dairy Sci. 58(7), 1001-1007, 1975. 68. M. Clever, F. Jordt, R. Knauf, N. R?biger, M. Rüdebusch, R. Hilker-Scheibel," Process water production from river water by ultrafiltration and reverse osmosis", Desalination.131(1), 325-336, 2000. 69. A. Cassano, L. Donato, E. Drioli, "Ultrafiltration of kiwifruit juice: operating parameters, juice quality and membrane fouling", J. Food Eng. 79(2), 613-621, 2007. 70. L. M. J. De Carvalho, I. M. De Castro, C. A. B. Da Silva, "A study of retention of sugars in the process of clarification of pineapple juice (Ananas comosus, L. Merril) by micro-and ultra-filtration", J. Food Eng. 87(4), 447-454, 2008. 71. K. Karakulski, A. Kozlowski, A. Morawski," Purification of oily wastewater by ultrafiltration", Sep.Technol. (4)5, 197-205, 1995. 72. Y. K. Ong, F. Y. Li, S. P. Sun, B. W. Zhao, C. Z. Liang, T. S.Chung, "Nanofiltration hollow fiber membranes for textile wastewater treatment: Lab-scale and pilot-scale studies",Chem. Eng. Sci. 114, 51-57, 2014. 73. J. Han, D. Yang, S. Zhang, L. Wang, X. Jian, "Preparation and performance of SPPES/PPES hollow fiber composite nanofiltration membrane with high temperature resistance", Desalination. 350, 95-101, 2014. 74. S. Yu, C. Gao, H. Su, M. Liu, "Nanofiltration used for desalination and concentration in dye production", Desalination. 140(1), 100-97, 2001. 75. J. Wang, Z. Yue, J. S. Ince, J. Economy, "Preparation of nanofiltration membranes from polyacrylonitrile ultrafiltration membranes", J. Membr. Sci. 286(1), 333-341, 2006. 76. S. Sun, K. Y. Wang, N. Peng, T. A. Hatton, T. Sh. Chung, "Novel polyamide-imide/cellulose acetate dual-layer hollow fiber membranes for nanofiltration", J. Membr. Sci. 363(1), 232-242, 2010. 77. W. J. Lau, A. F. Ismail, "Polymeric nanofiltration membranes for textile dye wastewater treatment: preparation, performance evaluation, transport modelling, and fouling control-a review", Desalination. 245(1), 321-348, 2009. 78. A. A. Hussain, A. E. Al-Rawajfeh,"Recent patents of nanofiltration applications in oil processing, desalination, wastewater and food industries", Recent Pat. Chem. Eng. 2(1), 51-66, 2009. 79. B. Van der Bruggen, J. Schaep, W. Maes, D. Wilms, C.Vandecasteele, "Nanofiltration as a treatment method for the removal of pesticides from ground waters", Desalination.117(1),139-147, 1998. 80. S. Verissimo, K. V.Peinemann, J. Bordado, "New composite hollow fiber membrane for nanofiltration", Desalination. 184(1), 1-11, 2005. 81. W. Fang, L. Shi, R. Wang, "Interfacially polymerized composite nanofiltration hollow fiber membranes for low-pressure water softening", J. Membr. Sci. 430, 129-139, 2013. 82. K. P. Lee, T. C. Arnot, D. Mattia," A review of reverse osmosis membrane materials for desalination-Development to date and future potential", J. Membr. Sci. 370(1), 1-22, 2011. 83. X. Chen, Y. Zhao, J. Moutinho, J. Shao, A. L. Zydney, Y. He, "Recovery of small dye molecules from aqueous solutions using charged ultrafiltration membranes", J. Hazard. Mater. 284, 58-64, 2015. 84. S. Nataraj, K. Hosamani, T. Aminabhavi, "Nanofiltration and reverse osmosis thin film composite membrane module for the removal of dye and salts from the simulated mixtures",Desalination. 249(1),12-17, 2009. 85. A. Akbari, S. Desclaux, J. C. Rouch, J. C. Remigy,"Application of nanofiltration hollow fibre membranes, developed by photografting, to treatment of anionic dye solutions ",J. Membr. Sci. 297(1), 243-252, 2007. 86. A. L. Ahmad, W.A. Harris, B. S. Ooi, "Removal of dye from wastewater of textile industry using membrane technology", J.Teknol, 36(1), 31-44 , 2012. 87. Y. Zheng, S. Yu, S. Shuai, Q. Zhou, Q. Cheng, M. Liu, C. Gao, "Color removal and COD reduction of biologically treated textile effluent through submerged filtration using hollow fiber nanofiltration membrane", Desalination. 314, 89-95, 2013. 88. J. H. Huang, Ch. F. Zhou, G. M. Zeng, X. Li, J. Niu, H. J. Huang, L. J. Shi, S. B. He, "Micellar-enhanced ultrafiltration of methylene blue from dye wastewater via a polysulfone hollow fiber membrane", J. Membr. Sci. 365(1), 138-144, 2010. 89. M. Purkait, S. DasGupta, S. De, "Removal of dye from wastewater using micellar-enhanced ultrafiltration and recovery of surfactant", Sep.Purif.Technol. 37(1), 81-92, 2004. 90. S. Mondal, "Methods of dye removal from dye house effluent-an overview", Environ. Eng. Sci. 25(3), 383-396, 2008. 91. S. Chakraborty, M. K. Purkait, S. DasGupta, S. De, J. K. Basu, "Nanofiltration of textile plant effluent for color removal and reduction in COD", Sep.purif.Technol. 31(2), 141-151, 2003. 92. S. Madaeni, N. Ghaemi, and H. Rajabi,"Advances in polymeric membranes for water treatment", Mater. Processes Appl.1, 2015. 93. S. K. Maurya, K. Parashuram, P. S. Singh, P. Ray, A. V. R. Reddy, "Preparation of polysulfone–polyamide thin film composite hollow fiber nanofiltration membranes and their performance in the treatment of aqueous dye solutions", Desalination. 304, 11-19, 2012. 95. M .Marcucci, G. Nosenzo, G. Capannelli, I. Ciabatti, D. Corrieri, G. Ciardelli, "Treatment and reuse of textile effluents based on new ultrafiltration and other membrane technologies", Desalination. 138(1), 75-82, 2001. 96. I. Koyuncu, "Reactive dye removal in dye/salt mixtures by nanofiltration membranes containing vinylsulphone dyes: effects of feed concentration and cross flow velocity", Desalination. 143(3), 243-253, 2002. 98. C. Fersi, M. Dhahbi, "Treatment of textile plant effluent by ultrafiltration and/or nanofiltration for water reuse", Desalination, (1)222, 263-271, 2008. 99. Y. He, G. Li , H. Wanga, J. Zhao, H. Su, Q. Huang," Effect of operating conditions on separation performance of reactive dye solution with membrane process", J. Membr. Sci, 321(2), 183-189, 2008. 100. I. Koyuncu, D. Topacik, "Effects of operating conditions on the salt rejection of nanofiltration membranes in reactive dye/salt mixtures", Sep.Purif. Technol, 33(3), 283-294, 2003. 102. A. Akbari, J. Remigy, P. Aptel, "Treatment of textile dye effluent using a polyamide-based nanofiltration membrane. Chem. Eng. Process: Process Intensification, 41(7), 601-609, 2002. 103. J. J. Qin, M. H. Oo, K. A. Kekre, "Nanofiltration for recovering wastewater from a specific dyeing facility", Sep.Purif. Technol, 56(2), 199-203, 2007. 104. X. Wei, X. Kong, Ch. Sun, J. Chen, "Characterization and application of a thin-film composite nanofiltration hollow fiber membrane for dye desalination and concentration". Chem. Eng. J, 223,172-182, 2013. 105. A. Akbari, J. C. Remigy, P. Aptel, "Treatment of textile dye effluents using a new photografted nanofiltration membrane", Desalination. 149(1), 107-101, 2002. 106. Y. Zheng, G. Yao, Q. Cheng, S. Yu, M. Liu, C. Gao, "Positively charged thin-film composite hollow fiber nanofiltration membrane for the removal of cationic dyes through submerged filtration", Desalination. 328, 42-50, 2013.فایل مقاله
تعداد بازدید: 3323
تعداد دریافت فایل مقاله : 92