20 August 2018 - دوشنبه 29 مرداد 1397
جستجوی مقالات
کلید واژگان
جستجوی پیشرفته
شناسنامه ی نشریه
صاحب امتیاز:
موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش
مدیر مسئول:
پروفسور زهرا رنجبر
سردبیر:
دکتر شهره روحانی
مدیر اجرایی:
دکتر مریم عطائی فرد
شاپا چاپی:
2251-7278
شاپا الکترونیکی:
2383-2223
دسترسی سریع
آخرین شماره ها
نظر سنجی
نظر شما در مورد سایت نشریه دنیای رنگ چیست؟
مطلوب
نسبتا مطلوب
نیاز به بهسازی دارد
ضعیف

مروری بر رنگرزی الیاف طبیعی (پشم و ابریشم) در حلال سازگار با محیط‌زیست

نشریه: سال ششم - شماره سوم - پاييز 1395 - مقاله 3   صفحات :  3 تا 16کد مقاله:
JSCW-23-05-2016-10272

مولفین:
سمیه باصری: دانشگاه سمنان - گروه طراحی و چاپ پارچه


چکیده مقاله:خواص بسیار عالی سیالات فوق بحرانی منجر به کاربردهای متعدد آنها در صنایع مختلف از جمله صنعت نساجی شده است. از جمله كاربردهاي سيال فوق بحراني در صنعت نساجی مي‌توان به استفاده از آن در رنگرزي الياف اشاره نمود. رنگرزي با استفاده از سيال فوق بحراني روش جديد و قابل قبولي است كه مي‌تواند جايگزين روش‌هاي متداول رنگرزي شود و مشكل فاضلاب را هم ندارد. امروزه نياز به كاهش مقدار پساب‌هاي حاوي رنگ و مواد شیمیایی در روش‌هاي متداول رنگرزي، از ديدگاه هزينه عمليات تصفيه فاضلاب و آلودگي محـــيط زيست بسیار حائز اهميت مي‌باشد. در اين راستا يكي از روش‌هايي كه ارائه شده است رنگرزي با دي‌اكسيــدكربن فوق بحرانـي مي‌باشد. رنگرزي در دي‌اكسيدكربن فوق بحراني مشابه سيستم‌هاي آبي انجام شده با اين تفاوت كه در رنگرزي با آب، انتقال رنگ و حرارت از طريق آب انجام مي‌شود در حالي‌كه در رنگرزي در محيط فوق بحرانی، اين انتقال توسط دی‌اکسیدکربن فوق بحرانی صورت مي‌گيرد. این محیط رنگرزی غیرسمی و غیرقابل اشتعال بوده و در عین حال ارزان قیمت نیز می‌باشد. همچنین دی‌اکسیدکربن شرایط بحرانی قابل وصولی داشته و پس از استفاده، قابلیت بازیابی و استفاده مجدد را دارد. هدف از این مقاله این است که خواننده با رنگرزی در محیط فوق بحرانی آشنا شود. با توجه به کاربرد فراوان الیاف پشم و ابریشم در صنعت نساجی و به خصوص در فرش دستباف، لذا در این مقاله به مطالعه روش‌های مختلف رنگرزی الیاف پشم و ابریشم در دی‌اکسیدکربن فوق بحرانی پرداخته شده است و به مزایا و محدودیت‌های این روش‌ها اشاره شده است.


Article's English abstract:

Supercritical fluids have found numerous promising applications due to its excellent properties. A number of research groups have also investigated the application of scCO2 to textile dyeing. Dyeing in supercritical fluids has been identified as a new and acceptable method that has been replaced with conventional dyeing methods of not discharging waste aqueous effluent containing colored compounds and concentrated electrolytes. Today, there is a need to reduce the amount of wastewater containing dye, chemical agents, and the like in the conventional method for the dyeing of textiles from the viewpoints of the cost of wastewater treatment and environmental pollution. In this way, a new dyeing method using supercritical CO2 fluid, supercritical fluid dyeing, has been developed. Dyeing in supercritical CO2 is carried out analogous to aqueous systems. Both decisive tasks of water at dyeing, which means the transport of dyestuff and heat to the fibre, are in the new dyeing process replaced with supercritical fluids. The new dyeing method is particularly attractive as it is non-toxic, non-flammable, and cheap. In addition CO2 has mild critical conditions and can easily be recovered and recycled after use. The aim of this paper is to provide the reader with an up-to-date overview of this subject. Wool and silk fibers have found several applications in textile industry especially in hand-knotted carpets. In this paper, various methods for the dyeing of these fibers in supercritical CO2 has been investigated, which is, at the moment, the limiting step of this technology.


کلید واژگان:
الیاف طبیعی، رنگرزی، سیال فوق بحرانی، پشم، سطح فعال.

English Keywords:
Natural fibers, Dyeing, Supercritical fluids, Wool, Surfactants.

منابع:
2. اسماعیل اکبری نژاد، مرتضی ابراهیمی، فرهاد شریف، محمدرضا محمد زاده عطار، سنتز نانوکامپوزیت سلف دوپ ﭘﻠﻲ‌آنیلین- رس در ﻣﺤﻴﻂ دي اﻛﺴﻴﺪﻛﺮﺑﻦ ﻓﻮق ﺑﺤﺮاﻧﻲ و ﻛﺎرﺑﺮد آن در ﻳﻚ ﭘﻮﺷﺶ اﭘﻮﻛﺴﻲ ﻏﻨﻲ از روي، نشریه علمی پژوهشی علوم و فناوری رنگ، 7، 280-275، 1392. 6. محمد غفار زاده، مهتاب ادریسی، مروری بر رنگ‌دانه‌های طبیعی و روش‌های استخراج آنها، نشریه علمی ترویجی مطالعات در دنیای رنگ، 6، 82-63، 1395.

English References:
8. Y. Kawahara, T. Kikutani, "Diffusion of organometallic compounds into high-speed spun poly (ethylene terephthalate) fiber in supercritical carbon dioxide fluid", J. Macromol. Sci. Phys. B, 39(4), 561-567, 2000. 9. M. S. Sfiligoj, P. Zipper, “WAXS analysis of structural changes of poly (ethylene terephthalate) fibers induced by supercritical-fluid dyeing", Colloid Polym. Sci., 276, 144-151, 1998. 10. K. Sawada, M. Ueda, "Evaluation of the dyeing mechanism of an acid dye on protein fibers in supercritical CO2", Dyes Pigm., 63, 77-81, 2004. 11. J. Yan, L. Zheng, B. Du, Y. Qian, F. Ye, "Dye solubility in supercritical carbon dioxide fluid", Thermal Sci., 19, 1311-1315, 2015. 12. O. S. Fleming, S. G. Kazarian, E. Bach, E. Schollmeyer, "Confocal Raman study of poly (ethylene terephthalate) fibres dyed in supercritical carbon dioxide: dye diffusion and polymer morphology", Polym., 46, 2943-2949, 2005. 13. A. Hou, K. Xie, J. Dai, "Effect of supercritical carbon dioxide dyeing conditions on the chemical and morphological changes of poly (ethylene terephthalate) fibers", J. Appli. Polym. Sci., 92, 2008-2012, 2004. 14. A. Safa, A. Ozcan, "Adsorption behavior of a disperse dye on polyester in supercritical carbon dioxide", J. Supercritical Fluids, 35, 133-139, 2005. 15. Y. Li-qiu, Z. Shu-fen, H. Liang, M. Wei, Y. Jin-zong, "The dyeing of polypropylene fibers in supercritical fluid", The Proceedings of the 3rd International Conference on Functional Molecules. 16. S. Liao, P. Chang, "Literatures on dyeing technique of supercritical fluid carbon dioxide", American. J. Analytical Chem., 3, 923-930, 2012. 17. M. Banchero, "Supercritical fluid dyeing of synthetic and natural textiles–a review", Coloration Technol., 129, 2–17, 2012. 18. B. J. Agrawal, "Supercritical carbon-dioxide assisted dyeing of textiles: an environmental benign waterless dyeing process", Int. J. Innovative Res. Creative Technol., 1, 201-206, 2015. 19. T. A. Elmaaty, E. A. El-Aziz, J. Ma, F. El-Taweel, S. Okubayashi, "Eco-friendly disperse dyeing and functional finishing of nylon 6 using supercritical carbon dioxide", Fibers, 3, 309-322, 2015. 20. G. Zhang, I. Okajima, T. Sako, "Decomposition and decoloration of dyeing wastewater by hydrothermal oxidation", J. Supercritical Fluids, 112, 136-142, 2016. 21. M. Banchero, A. Ferri, L. Manna, S. Sicardi, "Solubility of disperse dyes in supercritical carbon dioxide and ethanol", Fluid Phase Equilibria, 243, 107-114, 2006. 22. H. Zheng, J. Zheng, L. Zheng, "Optimization of an ecofriendly dyeing process in an industrialized supercritical carbon dioxide unit for acrylic fibers", Textile Res. J., 10.1177/0040517516659379, 2016. 23. D. Varga, S. Alkin, P. Gluschitz, B. Peter-Szabo, E. Szekely, T. Gamse, "Supercritical fluid dyeing of polycarbonate in carbon dioxide", J. Supercritical Fluids, 116, 111-116, 2016. 24. L. Zheng, H. Zheng, B. Du, J. Wei, S. Gao, J. Zhang, "Dyeing procedures of polyester fiber in supercritical carbon dioxide using a special dyeing frame", J. Eng. Fibers Fabrics, 10, 37-46, 2015. 25. B. Guzel, A. Akgerman, "Mordant dyeing of wool by supercritical processing", J. Supercritical Fluids, 18, 247- 252, 2000. 26. E. Bach, E. Cleve, E. Schollmeyer, "Past, present and future of supercritical fluid dyeing technology – an overview", Rev. Prog. Coloration and Related Topics, 32, 88-102, 2002. 27. J. Zhang, L. J. Zheng, Y. P. Zhao, J. Yan, X. Q. Xiong, B. DU, "Green dyeing of cotton fabrics by supercritical carbon dioxide", Thermal Sci., 19, 1283-1286, 2015. 28. A. S. ?zcan, A. A. Clifford, K. D. Bartle, P. J. Broadbent, D. M. Lewis, "Dyeing of modified cotton fibres with disperse dyes from supercritical carbon dioxide", J. Society of Dyers Colourists, 114, 169-173, 1998. 29. A. S. ?zcan, A. A. Clifford, K. D. Bartle, D. M. Lewis, "Dyeing of cotton fibers with disperse dyes in supercritical carbon dioxide", Dyes Pigm., 36, 103-110, 1998. 30. K. Sawada, J. H. Jun, M. Ueda, "Dyeing of natural fibres from perfluoro-polyether reverse micelles in supercritical carbon dioxide", Coloration Technol., 119, 336-340, 2003. 31. Y. Wang, C. H. Lee, Y. l. Tang, C. W. Kan, "Dyeing cotton in alkane solvent using polyethylene glycol-based reverse micelle as reactive dye carrier", Cellulose, 23, 965-980, 2016. 32. M. Pabon, J.M. Corpart, "Fluorinated surfactants: synthesis, properties, effluent treatment", J. Fluorine Chem., 114, 149-156, 2002. 33. K. Sawada, T. Takagi, M. Ueda, "Solubilization of ionic dyes in supercritical carbon dioxide: a basic study for dyeing fiber in non-aqueous media", Dyes Pigm., 60, 129-135, 2004. 34. J. H. Jun, K. Sawada, T. Takagi, G. B. Kim, C. H. Park, M. Ueda, "Effects of pressure and temperature on dyeing acrylic fibres with basic dyes in supercritical carbon dioxide", Coloration Technol., 121, 25-28, 2005. 35. J. H. Jun, K. Sawada, M. Ueda, "Application of perfluoropolyether reverse micelles in supercritical CO2 to dyeing process", Dyes Pigm., 61, 17-22, 2004. 36. J. H. Jun, M. Ueda, K. Sawada, M. Sugimoto, H. Urakawa, "Supercritical carbon dioxide containing a cationic perfluoropolyether surfactant for dyeing wool", Coloration Technol., 121, 315-319, 2005. 37. U. Lewin-Kretzschmar, P. Harting, "The Potential of Surfactant Modified Supercritical Fluids for Dissolving Polar Dyes", Chem. Eng. Technol., 27, 160-170, 2004. 38. K. Sawada, T. Takagi, J. H. Jun, M. Ueda, D. M. Lewis, "Dyeing natural fibres in supercritical carbon dioxide using a nonionic surfactant reverse micellar system", Coloration Technol., 118, 233-237, 2002. 39. J. Liu, Y. Ikushima, Z. Shervani, "Investigation on the solubilization of organic dyes and micro-polarity in AOT water-in-CO2 microemulsions with fluorinated co-surfactant by using UV-Vis spectroscopy", J. Supercritical Fluids, 32, 97-103, 2004. 40. K. Sawada, M. Ueda, "Chemical fixation of disperse dyes on protein fibers", Dyes Pigm., 75, 580-584, 2007. 41. A. Schmidt, E. Bach, E. Schollmeyer, "Supercritical fluid dyeing of cotton modified with 2, 4, 6-trichloro-1, 3, 5-triazine", Coloration Technol., 119, 31-36, 2003. 42. D. Gao, H. S. Cui, T. T. Huang, D. F. Yang, J. X. Lin, "Synthesis of reactive disperse dyes containing halogenated acetamidegroup for dyeing cotton fabric in supercritical carbon dioxide", J. Supercritical Fluids, 86, 108-114, 2014. 43. Z. T. Liu, Z. Sun, Z. W. Liu, J. Lu, H. Xiong, "Benzylated modification and dyeing of ramie fiber in supercritical carbon dioxide", J. Appli. Polym. Sci., 107, 1872-1878, 2008. 44. Z. T. Liu, L. Zhang, Z. Liu, Z. Gao, W. Dong, H. Xiong, Y. Peng, S. Tang, "Supercritical CO2 Dyeing of Ramie Fiber with Disperse Dye", Ind. Eng. Chem. Res., 45, 8932-8938, 2006.فایل مقاله
تعداد بازدید: 2398
تعداد دریافت فایل مقاله : 51