20 August 2018 - دوشنبه 29 مرداد 1397
جستجوی مقالات
کلید واژگان
جستجوی پیشرفته
شناسنامه ی نشریه
صاحب امتیاز:
موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش
مدیر مسئول:
پروفسور زهرا رنجبر
سردبیر:
دکتر شهره روحانی
مدیر اجرایی:
دکتر مریم عطائی فرد
شاپا چاپی:
2251-7278
شاپا الکترونیکی:
2383-2223
دسترسی سریع
آخرین شماره ها
نظر سنجی
نظر شما در مورد سایت نشریه دنیای رنگ چیست؟
مطلوب
نسبتا مطلوب
نیاز به بهسازی دارد
ضعیف

کاربرد پسماندهای کشاورزی به عنوان جاذب طبیعی در حذف رنگزاهای صنعتی

نشریه: سال ششم - شماره چهارم - زمستان 1395 - مقاله 4   صفحات :  27 تا 43کد مقاله:
JSCW-09-13-2016-10289

مولفین:
سپیده لک عیان: دانشگاه صنعتی ارومیه - مهندسی شیمی
عاطفه بهارلویی: دانشگاه صنعتی ارومیه - مهندسی شیمی
الهام جلیل نژاد: دانشگاه صنعتی ارومیه - مهندسی شیمی


چکیده مقاله:رنگز¬اها ترکیبات پیچیده آلی هستند که برای رنگ¬آمیزی محصولات در صنایع مختلف به کار می¬روند. پساب حاصل از این صنایع عامل اصلی وارد شدن این رنگزاها به آب¬های سطحی و زیرزمینی و آلودگی آن‌ها می¬باشد. امروزه، حذف رنگزاها از پساب¬ها به جهت حفظ زیبایی محیط‌زیست و به‌ویژه ازنقطه‌نظر سلامتی موردتوجه محققان قرارگرفته است. روش‌های مختلفی برای حذف ترکیبات رنگزا از پساب وجود دارد که در این میان فرایند جذب سطحی به‌عنوان جایگزینی مناسب نسبت به سایر روش‌های گران‌قیمت تصفیه پساب شناخته‌شده است. در سا¬ل¬های اخیر قابلیت استفاده از پسماندهای کشاورزی به‌عنوان جاذبی مناسب، ارزان‌قیمت، در دسترس و دوستدار محیط‌زیست برای حذف آلاینده¬های مختلف به‌ویژه رنگزاهای صنعتی در تحقیقات مختلف تأییدشده است. در این مقاله مروری، کاربرد ضایعات مختلف کشاورزی به‌عنوان جاذب در حذف رنگزاهای مختلف صنعتی آنیونی، کاتیونی و غیر یونی ارزیابی‌شده و با توجه به تغییر ظرفیت جاذب¬های زیستی براثر تغییر شرایط، مطالعه کلی براثر پارامترهای مهم عملیاتی ازجمله pH محلول، غلظت اولیه ماده رنگزا، مقدار جاذب و درجه حرارت بر روی فرایند جذب زیستی صورت گرفته است. کاربرد مدل¬های سینتیکی مختلف جذب و ایزوترم¬های جذب برای حذف رنگزاهای مختلف توسط بازه وسیعی از جاذب¬های زیستی حاصل از پسماندهای کشاورزی نیز مطالعه و خلاصه‌شده است. حذف رنگ از پساب¬ها توسط ضایعات کشاورزی هم از بعد زیست¬محیطی و تصفیه پساب و هم از بعد کنترل ضایعات کشاورزی و استفاده بهینه از آن‌ها بسیار قابل‌توجه بوده و اهمیت چنین تحقیقاتی را صدچندان می¬کند.


Article's English abstract:

Dyes are complex organic compounds which are used by various industries to color their products. The effluents of these industries are the main source of dye discharge to surface and underground waters and cuase their pollution. Today, color removal from wastewaters has been a matter of concern, both in the aesthetic sense and health point of view. Different methods have been used for dye removal from wastewaters but among them adsorption is introduced as an ideal alternative to other expensive treatment processes. In recent years, many researches have been done on successful application of different agricultural wastes as cheap biosorbents to remove different pollutants specially dyes. In this review paper, use of different agricultural wastes in removal of industrial dyes anionic, cationic, and nonionic dyes is evaluated. As adsorption capacity of biosorbents are dependent on different conditions, an overall study is conducted on effect of different operational parameters such as, pH, initial dye concentration, adsorbent dosage, and temperature on adsorption efficiency. Application of different kinetic models and adsorption isotherms for a wide range of biosorbents are also reviewed. Dye bearing waste treatment by adsorptive treatment using low cost alternative adsorbent is a demanding area as it has double benefits i.e. water treatment and waste management which makes this study very important.


کلید واژگان:
جذب سطحی، پسماند کشاورزی، رنگزای صنعتی، جاذب طبیعی، ایزوترم جذب، مدل¬های سینتیکی

English Keywords:
Adsorption, Agricultural wastes, Industrial dye, Biosorbent, Kinetic model, Adsorption isotherm

منابع:
[38] R. Gong, M. Li, C. Yang, Y. Sun, J. Chen, "Removal of cationic dyes from aqueous solution by adsorption on peanut hull", J. Hazard. Mater. 121, 247–250, 2005. [39] P.K. Malik, "Use of activated carbons prepared from sawdust and rice-husk for adsorption of acid dyes: a case study of Acid Yellow36", J. Dyes Pig. 56, 239–249, 2003. [40] V.S.Mane, I.DeoMall, V. Chandra Srivastava, "Kinetic and equilibriumisothermstudies for the adsorptive removal of Brilliant Green dye from aqueous solution by rice husk ash", J. Environ. Manage. 84, 390–400, 2007. [41] R. Sivaraj, C. Namasivayam, K. Kadirvelu, "Orange peel as an adsorbent in the removal of Acid violet 17 (acid dye) from aqueous solutions", Waste Manage. 2, 105–110, 2001. [42] S. Khorramfar, N. M. Mahmoodi, M. Arami1, K. Gharanjig, "Dye Removal from Colored Textile Wastewater Using Tamarindus Indica Hull: Adsorption Isotherm and Kinetics Study", Journal of Color Science and Technology.3, 2009. [43] A. m. seyed Mohammadi, A. Dargahi, G. Asgari1, S. A. Mobarakian, "Equilibrium and Synthetic Equations for Index Removal of Methylene Blue Using Activated Carbon from Oak Fruit Bark", J Mazandaran Univ Med Sci. 25(121), 172-187, 2015. [44] G. Crini, P. M. Badot. "Application of chitosan, a natural aminopolysaccharide, for dye removal from aqueous solutions by adsorption processes using batch studies: A review of recent literature". Prog. Polym. Sci. 33, 399–447, 2008. [45] E. R. Alley, "Water quality control handbook", McGraw Hill Pub, 2000. [46] M. Shanker, T. Chinniagounder, "Adsorption of reactive dye using low cost adsorbent: cocoa (Theobroma Cacao) Shell", World J. Appl. Environ. Chem. 1, 22–29, 2012. [47] Z. Eren, F.N. Acar, "Adsorption of Reactive Black 5 from an aqueous solution: equilibrium and kinetic studies", Desalination 194, 1–10, 2006. [48] N. Kannan, M.M. Sundaram, "Kinetics and mechanism of removal of methylene blue by adsorption on various carbons—a comparative study", J. Dyes Pig. 51, 25–40, 2001. [49] Y. Bulut, H. Aydın, "A kinetics and thermodynamics study of methylene blue adsorption on wheat shells". Desalination .194(1), 259–67, 2006. [50] Z. Zhang, et al, "Comparative study on adsorption of two cationic dyes by milled sugarcane bagasse", Ind Crop Prod. 42, 41–9, 2013. [51] B. Ramaraju, P. Manoj Kumar Reddy, C.Subrahmanyam, "Low cost adsorbents from agricultural waste for removal of dyes", Environ Prog Sust Energ. 13, 1–9, 2013. [52] P. Senthil Kumar, et al, "Adsorption of basic dye onto raw and surface‐modified agricultural waste", Environ Prog Sust Energ. 33(1), 2013. [53] C. Namasivayam, R. Yamuna, and D. Arasi, "Removal of acid violet from wastewater by adsorption on waste red mud", Environmental Geology, vol. 41, 269-273, 2001. [54] S. Kahraman, P. Yalcin, H. Kahraman, "The evaluation of low‐cost biosorbents for removal of an azo dye from aqueous solution", Water Environ J. 26(3), 399–404, 2012. [55] K.S. Low, C.K. Lee, "Quaternized rice husk as sorbent for reactive dyes", J. Biores. Technol. 61 121–125, 1997. [56] A.E. Ofomaja, "Sorptive removal of Methylene blue from aqueous solution usingpalm kernel fibre: effect of fibre dose", Biochem. Eng. J. 40, 8–18, 2008. [57] E. Khosla, S. Kaur, PN. Dave, "Tea waste as adsorbent for ionic dyes", Desalin Water Treat. 13, 1–10 2013 [ahead-of-print]. [58] P. Senthil Kumar, et al, "Adsorption of dye from aqueous solution by cashew nut shell: studies on equilibrium isotherm, kinetics and thermodynamics of interactions", Desalination. 261(1), 52–60, 2010. [59] R. Sivaraj, C. Namasivayam, K. Kadirvelu, "Orange peel as an adsorbent in the removal of acid violet 17 (acid dye) from aqueous solutions", WasteManag. 21(1), 105–10, 2001. [60] S. Ong, C. Lee, Z. Zainal, "Removal of basic and reactive dyes using ethylenediamine modified rice hull", Bioresour Technol. 98(15), 2792–9, 2007. [61] U.R. Lakshmi, V.C. Srivastava, I.D. Mall, D.H. Lataye, "Rice husk ash as an effective adsorbent: evaluation of adsorptive characteristics for Indigo Carmine dye", J. Environ. Manage. 90, 710–720, 2009. [62] K. Porkodi, K. Vasanth Kumar, "Equilibrium, kinetics and mechanism modeling and simulation of basic and acid dyes sorption onto jute fiber carbon: eosin yellow, malachite green and crystal violet single component systems", J. Hazard. Mater. 143, 311–327, 2007. [63] ME. Argun, et al, "Activation of pine cone using Fenton oxidation for Cd (II) and Pb (II) removal", Bioresour Technol. 99(18), 8691–8, 2008. [64] L. Lin, et al, "Dye adsorption of mesoporous activated carbons produced from NaOHpretreated rice husks", Bioresour Technol. 136, 437–43, 2013. [65] S. Sadaf, HN. Bhatti, "Equilibrium modeling for adsorptive removal of Indosol Black NF dye by low-cost agro-industrial waste: batch and continuous study", Desalin Water Treat, 1–16, 2013. [ahead-of-print] [66] A. Ahmad, A. Idris, B. Hameed, "Organic dye adsorption on activated carbon derived from solid waste", Desalin Water Treat. 51(13–15), 2554–63, 2013. [67] A.E. Ofomaja, Y.S. Ho, "Equilibrium sorption of anionic dye from aqueous solution by palm kernel fibre as sorbent", J. Dyes Pig. 74, 60–66, 2007. [68] G. McKay, M. El Geundi, M.M. Nassar, "External mass transport processes during the adsorption of dyes onto bagasse pith", J. Water Res. 22, 1527–1533, 1988. [69] M.V. Sureshkumar, C. Namasivayam, "Adsorption behavior of Direct Red 12B and Rhodamine B from water onto surfactant-modified coconut coir pith, Colloids Surf. A: Physicochem", Eng. Aspects.317, 277–283, 2008. [70] Patel H, Vashi RT, "Adsorption of crystal violet dye onto tamarind seed powder", E-J Chem. 73, 975–984, 2010 [71] Wang XU, Zhou Y, Jiang Y, Sun C," The removal of basic dyes from aqueous solutions using agricultural by-products", J Hazard Mater. 157, 374–385, 2008 [72] Arivoli S, Hema M, Prasath PMD," Adsorption of Malachite green onto carbon prepared from Borassus bark", Arab J Sci Eng. 34, 31–42, 2009 [73] R. Bari, P. Moradi, M. Ghaleh Ghobadi, " Experimental Study of Nitrate Absorption Isotherms Determination on Latium Composite Overactive Carbon", International Journal of New Chemistry. 2, 239-246, 2015. [74] E. Andreoli, L. Cullum , A. R. Barron, " Carbon dioxide absorption by polyethylenimine-functionalized nanocarbons: A kinetic study.", Industrial

English References:
[1] N. Mohan, N. Balasubramanian, C.A. Basha, "Electrochemical oxidation of textile wastewater and its reuse", J. Hazard. Mater. 147, 644–651, 2007 [2] M.K. Sharma, R.C. Sobti, "Rec effect of certain textile dyes in Bacillus subtilis", Mutat. Res. Genet. Toxicol. Environ. Mutagen. 465, 27–38, 2000 [3] R. Malik, D.S. Ramteke, S.R. Wate, "Adsorption of malachite green on groundnut shell waste based powdered activated carbon", Waste Manag. 27, 1129–1138, 2007 [4] K. Kadirvelu, M. Kavipriya, C. Karthika, M. Radhika, N. Vennilamani, S. Pattabhi, "Utilization of various agricultural wastes for activated carbon preparation and application for the removal of dyes and metal ions from aqueous solutions", J. Biores. Technol. 87, 129–132, 2003 [5] J.W. Lee, S.P. Choi, R. Thiruvenkatachari, W.G. Shim, H. Moon, "Evaluation of the performance of adsorption and coagulation processes for the maximum removal of reactive dyes", J. Dyes Pigm. 69, 196–203, 2006 [6] M.T. Sulak, E. Demirbas, M. Kobya, "Removal of Astrazon Yellow 7GL from aqueous solutions by adsorption onto wheat bran", J. Biores. Technol. 98, 2590–2598, 2007 [7] M.A.M. Salleh, "Cationic and anionic dye adsorption by agricultural solid wastes: a comprehensive review", Desalination. 280(1), 1–13, 2011. [8] H. Ali, "Biodegradation of synthetic dyes—a review", Water Air Soil Pollut. 213(1), 251–73, 2010. [9] M.T. Yagub, Tushar Kanti Sen, Sharmeen Afroze, H.M. Ang, "Dye and its removal from aqueous solution by adsorption: A review", Adv Colloid Interface Sci, 3, 2014 [10] O.D. Tyagi, M.S. Yadav, M. Yadav, "A Textbook of Synthetic Dyes", Anmol-PVT. LTD. 67, 2002. [11] E. Eren, B. Afsin, "Investigation of a basic dye adsorption from aqueous solution onto raw and pre-treated sepiolite surfaces", J. Dyes Pig. 73, 162–167, 2007. [12] E. Eren, "Investigation of a basic dye removal from aqueous solution onto chemically modified Unye bentonite", J. Hazard. Mater. 166, 88–93, 2009. [13] E. Daneshvar, A. Vazirzadeh, A. Niazi, M. Sillanp??, A. Bhatnagar, "A comparative study of methylene blue biosorption using different modified brown, red and green macroalgae – Effect of pretreatment", Chemical Engineering Journal. 2016. [14] K. Hunger, "Industrial Dyes, Chemistry, Properties, Applications", Wiley-VCH, Weinheim, Germany, 1–10, 2003. [15] A. Tabak, E. Eren, B.Afsin, B. Caglar, "Determination of adsorptiveproperties of a Turkish Sepiolite for removal of Reactive Blue 15 anionic dye from aqueous solutions", J. Hazard. Mater. 161, 1087–1094, 2009. [16] A.A. Attia, W.E. Rashwan, S.A. Khedr, "Capacity of activated carbon in the removal of acid dyes subsequent to its thermal treatment", J. Dyes Pig. 69, 128–136, 2006. [17] S. Ghoreishi, R. Haghighi, "Chemical catalytic reaction and biological oxidation for treatment of non-biodegradable textile effluent". Chem Eng. 95(1), 163–9, 2003. [18] D. Sud, G. kaurmp, "Agricultural waste material as potential adsorbent for sequestering heavy metal ions from aqueous solutions – A review", Bioresource Technology. 6017, 99-27, 2008 [19] M.T. Sulak, E. Demirbas, M. Kobya, "Removal of Astrazon Yellow 7GL from aqueous solutions by adsorption onto wheat bran", J. Biores. Technol. 98, 2590–2598, 2007. [20] K. Xie, W. Zhao, X. He, "Adsorption properties of nano-cellulose hybrid containing polyhedral oligomeric silses-quioxane and removal of reactive dyes from aqueous solution", Carbohyd. Polym. 83, 1516–1520, 2011. [21] A. Dabrowski, "Adsorption—from theory to practice", Adv Colloid Interface Sci. 93(1–3), 135, 2001. [22] B. Noroozi, G.A. Sorial, H. Bahrami, M. Arami, "Equilibrium and kinetic adsorption study of a cationic dye by a natural adsorbent-Silkworm pupa", J. Hazard. Mater. 139, 167–174, 2007. [23] S. Allen, B. Koumanova, "Decolourisation of water/wastewater using adsorption", J Univ Chem Technol Metall. 40(3), 175–92, 2005 [24] G. Crini, "Non-conventional low-cost adsorbents for dye removal: a review", Bioresour Technol. 97(9), 1061–85, 2006. [25] K. S. Bharathi, S. T. Ramesh, "Removal of dyes using agricultural waste as low-cost adsorbents: a review", Appl Water Sci. 3, 773–790, 2013. [26] B. Nandi, A. Goswami, M. Purkait, "Removal of cationic dyes from aqueous solutions by kaolin: kinetic and equilibrium studies", Appl Clay Sc. 42(3–4), 583–90, 2009. [27] Y. ?nal, C. Akmil-Basar, D. Eren, C. SarIcI-?zdemir, T. Depci, "Adsorption kinetics of malachite green onto activated carbon prepared from Tunçbilek lignite", J. Hazard. Mater. 128, 150–157, 2006. [28] A. ?zcan, C. ?meroglu, Y. Erdogan, A.S. ?zcan, "Modification of bentonite with a cationic surfactant: an adsorption study of textile dye Reactive Blue 19", J. Hazard. Mater. 140, 173–179, 2007. [29] R. Devi, V. Singh, A. Kumar, "COD and BOD reduction from coffee processing watewater using Avacado peel carbon", J. Biores. Technol. 99, 1853–1860, 2008. [30] P. Janos, V. Smidova, "Effects of surfactants on the adsorptive removal of basic dyes from water using an organomineral sorbent-iron humate", Colloid Interface Sci. 291, 19–27, 2005. [31] V.K. Gupta, Suhas, "Application of low-cost adsorbents for dye removal — a review", J. Environ. Manage. 90, 2313–2342, 2009. [32] Yagub MT, Sen TK, H. Ang, "Equilibrium, kinetics, and thermodynamics of methylene blue adsorption by pine tree leaves", Water Air Soil Pollut. 223(8), 5267–82, 2012. [33] W. Liu, et al, "Kinetics and thermodynamics characteristics of cationic yellow X?GL adsorption on attapulgite/rice hull?based activated carbon nanocomposites", Environ Prog Sust Energ, 32(3), 655–62, 2012. [34] H. Imam Maarof, BH. Hameed, AL. Ahmad, "Aqueous-phase adsorption of phenolic compounds on activated carbon", 2003. [35] S. Dawood, TK. Sen, "Removal of anionic dye Congo red fromaqueous solution by raw pine and acid treated pine cone powder as adsorbent: equilibrium, thermodynamic, kinetics, mechanism and process design", Water Res. 46(6), 1933–46, 2012. [36] RK. Ghosh, DD. Reddy, "Tobacco Stem Ash as an adsorbent for removal of methylene blue from aqueous solution: equilibrium, kinetics, and mechanism of adsorption", Water Air Soil Pollut. 224(6), 1–12, 2013. [37] R. Gong, Y. Ding, M. Li, C. Yang, H. Liu, Y. Sun, "Utilization of powdered peanut hull as biosorbent for removal of anionic dyes from aqueous solution", J. Dyes Pig. 64, 187–192, 2005.فایل مقاله
تعداد بازدید: 2290
تعداد دریافت فایل مقاله : 49