15 October 2018 - دوشنبه 23 مهر 1397
جستجوی مقالات
کلید واژگان
جستجوی پیشرفته
شناسنامه ی نشریه
صاحب امتیاز:
موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش
مدیر مسئول:
پروفسور زهرا رنجبر
سردبیر:
دکتر شهره روحانی
مدیر اجرایی:
دکتر مریم عطائی فرد
شاپا چاپی:
2251-7278
شاپا الکترونیکی:
2383-2223
دسترسی سریع
آخرین شماره ها
نظر سنجی
نظر شما در مورد سایت نشریه دنیای رنگ چیست؟
مطلوب
نسبتا مطلوب
نیاز به بهسازی دارد
ضعیف

تجزیه زیستی پساب‌های حاوی مواد رنگزاي صنعتی؛ کاربرد قارچ‌های پوسیدگی سفید تثبیت‌شده

نشریه: سال هفتم - شماره دوم - تابستان 1396 - مقاله 3   صفحات :  1 تا 12کد مقاله:
JSCW-17-11-2016-10296

مولفین:
فاطمه تابنده: پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری - پژوهشکده زیست فناوری صنعت و محیط زیست
مصطفی زحمتکش: دانشگاه صنعتی دلف - دانشکده مدیریت آب
کژال فرهمندی: پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی - پژوهشکده زیست فناوری صنعت و محیط زیست


چکیده مقاله:

قارچ‌های پوسیدگی سفید، ایزوآنزيم‌های گوناگونی از اکسیدازهای خارج سلولی ازجمله لیگنین پراکسیداز، منگنز پراکسیداز و لاکاز تولید می‌کند که توانایی تجزیه لیگنین را دارند. سیستم تجزیه‌کننده لیگنین قارچ‌های پوسیدگی سفید به علت خاصیت غیرویژه بودن آنزیم‌های پراکسیداز تولیدی، توانایی تجزیه طیف وسیعی از مواد سمی و سرطان‌زا از جمله مواد رنگزاي صنعتی را دارا می‌باشند. مطالعات آزمایشگاهی در زمينه توانایی و فیزیولوژی سیستم لیگنوليتیک قارچ‌های پوسیدگی سفید، امكان استفاده از اين قارچ‌ها برای تیمار پساب کارخانجات تولید و مصرف‌کننده مواد رنگزاي صنعتی را ثابت نموده است. تثبیت این قارچ‌ها برای استفاده در راكتورهاي زيستي به‌منظور تیمار پساب‌های رنگی با حجم‌های بالا ضروری می‌باشد. حامل‌های گوناگونی برای تثبیت این قارچ‌ها مورد آزمایش قرار گرفته‌اند. در این مقاله ضمن توجه به ويژگي‌هاي متابولیک و فیزیولوژیک قارچ‌های پوسیدگی سفید و سیستم لیگنولیتک آن‌ها، به نتايج پژوهش‌هايي اشاره مي‌شود كه تا‌كنون براي حذف پساب‌هاي رنگي با استفاده از اين قارچ‌ها به صورت آزاد يا تثبيت‌شده انجام گرفته است و چشم انداز ادامه این پژوهش‌ها ارائه مي‌گردد


Article's English abstract:

The white rot fungi can produce different isoenzymes of extracellular oxidases such as lignin peroxidase, manganese peroxidase and laccase having ability to decompose lignin. Because of the non-specific nature of peroxidases produced by lignin-degrading system of white rot fungi, they can be used for degradation of a wide range of toxic and carcinogenic materials including industrial dyes. Laboratory studies on the ability and physiology of lignolytic system of white rot fungi demonstrated that it is promising to use these fungi for wastewater treatment of those companies which produce and consume industrial dyes. For large-scale treatment of wastewater containing dyes, it is necessary to immobilize these fungi on suitable carries in bioreactors. In this article, considering the metabolic and physiological characteristics of white rot fungi and their lignolytic system, the previous studies carried out on the degradation of dye wastewater using these fungi in free or immobilized form have been mentioned and their perspective has been also presented.


کلید واژگان:
قارچ‌های پوسیدگی سفید، تجزیه زیستی پساب، مواد رنگزاي صنعتی، لیگنین.

English Keywords:
White rot fungi, Biodegradation of wastewater, Industrial dyes, Lignin.

منابع:
5. س. احمدی اسب چین، ح. مرادی، ر. تبرکی، '' مطالعه تجزیه میکروبی ماده رنگزای ایندیگوکارمین توسط باکتری گرم منفی اسینتوباکتر لووفی"، نشریه علمی پژوهشی علوم و فناوری رنگ، 10، 65-70، 1395. 10. ف. امامی، ع. تهرانی بقا،" مطالعه ای بر روش های اکسیداسیون تصفیه پساب نساجی"، مجله شیمی نساجی،96، 42-45 و 97، 58-60، 1389.

English References:
of dyes from a leather factory", Eng. Life Sci. 4, 3, 233-238, 2004. 53. S. R. Couto, M. A. Sanrom?n, ''Coconut flesh a novel raw material for laccase production by Trametes hirsuta under solid-state conditions: application to Lissamine Green B decolourization'', J Food Eng. 71(2), 208-213, 2005. 54. G. K. Tychanowicz, A. Zilly, C. G. de Souza, R. M. Peralta, "Decolourisation of industrial dyes by solid-state cultures of Pleurotus pulmonarius", Prog Biochem. 39, 7: 855-859, 2004. 55. A. Dom?nguez, S. R. Couto, M.A. Sanroman, ''Dye decolorization by Trametes hirsuta immobilized into alginate beads'', WORLD J MICROB BIOT. 21(4), 405-409, 2005. 56. H. M. Kamida, L. R. Durrant, R. T. Monteiro, E. D. Armas, "Biodegradaç?o de efluente têxtil por Pleurotus sajor-caju." Qu?mica Nova 2005. 57. N. K. Pazarlioglu, R. O. Urek, F. Ergun, ''Biodecolourization of Direct Blue 15 by immobilized Phanerochaete chrysosporium'', Prog Biochem. 40(5), 1923-1929 , 2005. 58. K. V. Radha, I. Regupathi, A. Arunagiri, T. Murugesan. "Decolorization studies of synthetic dyes using Phanerochaete chrysosporium and their kinetics." PROCESS BIOCHEM 40, 10, 3337-3345, 2005. 59. J. A Ramsay, W. H. Mok, Y. S. Luu, M. Savage, "Decoloration of textile dyes by alginate-immobilized Trametes versicolor", Chemosphere 61(7), 2005: 956-964. 60. U. Boehmer, S. Suhardi, T. Bley, ''Decolorizing Reactive Textile Dyes with White?Rot Fungi by Temporary Immersion Cultivation'', Eng. Life Sci. 6(4), 417-420, 2006. 61. A. Karimi, F. Vahabzadeh, B. Bonakdarpour, ''Use of Phanerochaete chrysosporium immobilized on Kissiris for synthetic dye decolourization: involvement of manganese peroxidase'', WORLD J MICROB BIOT. 22(12), 1251-1257, 2006. 62.Nilsson, Ida, Anna M?ller, Bo Mattiasson, M. S. T. Rubindamayugi, Ulrika Welander. "Decolorization of synthetic and real textile wastewater by the use of white-rot fungi." Enzyme Microb Tech. 38, 1, 94-100, 2006. 63. L. Papinutti, N. Mouso, F. Forchiassin, ''Removal and degradation of the fungicide dye malachite green from aqueous solution using the system wheat bran–Fomes sclerodermeus''. Enzyme Microb Tech. 39(4), 848-853, 2006. 64. C. Park, B. Lee, E. J. Han, J. Lee, S. Kim, "Decolorization of acid black 52 by fungal immobilization.", Enzyme Microb Tech. 39, 3,371-374, 2006. 65. S. R. Couto, E. Rosales, M. A. Sanrom?n, ''Decolourization of synthetic dyes by Trametes hirsuta in expanded-bed reactors'', Chemosphere. 62(9),1558-1563, 2006. 66. M. Tav?ar, K. Svobodov?, J. Kuplenk, C. Novotn?, A. Pavko, "Biodegradation of Azo Dye RO16 in Different Reactors by Immobilized Irpex lacteus", Acta. Chim. Slov. 53(3), 2006. 67. M. ?u?la, ?. Novotn?, K. Svobodov?, ''The implication of Dichomitus squalens laccase isoenzymes in dye decolorization by immobilized fungal cultures''. Bioresour. Technol. 98(11), 2109-2115, 2007. 68. K. Svobodov?, M. Senholdt, C. Novotn?, A. Rehorek, "Mechanism of Reactive Orange 16 degradation with the white rot fungus Irpex lacteus", Prog. Biochem. 42, 9, 1279-1284, 2007. 69. L. A Diorio, A. A. Mercuri, D. E. Nahabedian, F. Forchiassin. "Development of a bioreactor system for the decolorization of dyes by Coriolus versicolor f. antarcticus", Chemosphere. 72, 2, 150-156, 2008. 70. K. Enayatzamir, H. A. Alikhani, S. R. Couto, ''Simultaneous production of laccase and decolouration of the diazo dye Reactive Black 5 in a fixed-bed bioreactor'', J. Hazard. Mater. 164(1), 296-300, 2009. 71. X. Li, R. Jia, ''Decolorization and biosorption for Congo red by system rice hull-Schizophyllum sp. F17 under solid-state condition in a continuous flow packed-bed bioreactor'', Bioresour. Technol. 99(15),6885-6892, 2008. 72. D. Gao, Y. Zeng, X. Wen, Y. Qian, ''Competition strategies for the incubation of white rot fungi under non-sterile conditions'', PROCESS BIOCHEM. 43(9), 937-944, 2008. 73. J. M. Peralta-Hern?ndez, Y. Meas-Vong, F. J. Rodr?guez, T. W. Chapman, M. I. Maldonado, L. A. God?nez, ''Comparison of hydrogen peroxide-based processes for treating dye-containing wastewater: decolorization and destruction of Orange II azo dye in dilute solution'', dyes pigment. 76(3). 656-662, 2008. 74. B. E. Wang, Y. Y. Hu, ''Bioaccumulation versus adsorption of reactive dye by immobilized growing Aspergillus fumigatus beads''. J Hazard Mater. 157(1), 1-7, 2008. 75. Y. H. Zhang, P. Myung, S. Chun, Y. Zhua, Z. J. A. Rollinad, ''Toward Low-Cost Biomanufacturing through In Vitro Synthetic Biology: Bottom-Up Design'', J. Mater. Chem. 21(47),18877-18886, 2011. 6. F. Zee, ''Anaerobic azo dye reduction'', Ph.D. thesis, Wegeningen University, Netherlands. 2002. 7. R. C. Minussi, S. G. De Moraes, G. M. Pastore, N. Duran, "Biodecolorization screening of synthetic dyes by four white?rot fungi in a solid medium: possible role of siderophores", LAM. 33, 1: 21-25, 2001. 8. Namane, A. Mekarzia, K. Benrachedi, N. Belhaneche-Bensemra, A. Hellal, "Determination of the adsorption capacity of activated carbon made from coffee grounds by chemical activation with ZnCl2 and H3PO4", J HAZARD MATER. 1,189-194, 2005. 9. O. Marmagne, C. Coste,''Color removal from textile plant effluents'', Am. Dyest. Rep. 85 15–21, 1996. 11. P. Bonnarme, T. W. Jeffries, ''Mn(II) regulation of lignin peroxidases and manganese dependent proxidases from lignin degrading white rot fungi'', Appl. Environ. Microbiol. 56, 210-217, 1990. 12. M. H. Gold, M. A. Alic, ''Molecular Biology of Lignin-Degrading Basidiomycete Phanerochaete chrysosporium'', FEMS. 57, 3, 605-622, 1993. 13. A. B. Orth, M. I. Denny, M. Tien,"Overproduction of lignin-degrading enzymes by an isolate of Phanerochaete chrysosporium.", AEM.57, 9, 2591-2596, 1991. 14. K. Boominathan, C. A. Reddy,''cAMP-mediated differential regulation of lignin peroxidase and manganese-dependent peroxidase production in the white-rot basidiomycete Phanerochaete chrysosporium'', PNAS. 89 (12): 5586-90, 1992. 15.D. Li, M. Alic, J. A. Brown, M. H. Gold, "Regulation of manganese peroxidase gene transcription by hydrogen peroxide, chemical stress, and molecular oxygen.", AEM. 61, 1, 341-345, 1995. 16. P. Sharma, R. Goel, N. Caplash, ''Bacterial laccases'', World J Microbiol Biotechnol. 23, 823-832, 2007. 17. D. D. T. Souza, R, Tiwari, A. K. Sah, C, Raghukumara, ''Enhanced production of laccase by a marine fungus during treatment of colored effluents and synthetic dyes''. Enz Microb Technol. 38, 504- 511, 2006. 18. P. Baldrian, ''Fungal laccases occurrence and properties'', FEMS Microbiol Rev. 30: 215–242, 2006. 19. D. S. Arora, R. K. Sharma, ''Ligninolytic Fungal Laccases and Their Biotechnological Applications'', Appl Biochem Biotechnol. 160,1760–1788, 2010. 20. D. Cullen, P. J. Kersten, ''Enzymology and Molecular Biology of Lignin Degradation'', Biochemistry and Molecular Biology. 249-273,2004. 21. V. Shah, F. Nerud, "Lignin degrading system of white-rot fungi and its exploitation for dye decolorization.", Can. J. Microbiol. 48, 10, 857-870, 2002. 22. A. Karimi, F. Vahabzadeh, B. Bonakdarpour, ''Use of Kissiris immobilized phanerochaete chrysosporium for synthetic dye decolorization – involvement of manganese peroxidase''. World J. Microbiol. Biotechnol. 22:1251-1257, 2006. 23. E. Ruckenstein, XB. Wang, ''Production of lignin peroxidase by phanerochaete chrysosporium immobilized on porous poly (styrenedivinylbenzene) carrier and its application to the degrading of 2- chlorophenol'', Biotechnol. Bioeng. 44, 79-86, 1994. 24. M. H. Gold, M. A. Alic, ''Molecular Biology of Lignin-Degrading Basidiomycete Phanerochaete chrysosporium'', FEMS.57, 3, 605-622, 1993. 25. D. K. Arora, R. P. Ender, K. G. Mukerji, ''Handbook of applied mycology'', 4; fungal biotechnology. 1992. 26. G. Winkelmann, ''Microbial degradation of natural products'', VCH Verlagsgesellschaft mbH. 1992. 27. N. Miyata, T. Mori, K. Iwahori, M. Fujita, "Microbial decolorization of melanoidin-containing wastewaters: combined use of activated sludge and the fungus Coriolus hirsutus", BIO. 89, 2, 145-150, 2000. 28. S. Datta, L. R Christena, Y. R. S. Rajaram, ''Enzyme immobilization: an overview on techniques and support materials'', 3 Biotech. 3(1), 1-9. 2013. 29. K. Corbertt, ''Design, Preparation and Sterilization of Fermentation Media'', In Moo-Young, M (ed.), Comprehensive Biotechnology, 1, Pregamon Press, Oxford, 127-139, 1985. 30. H. W. Doelle, D. A. Mitchell, C.E. Rolz, ''Solid Substrate Cultivation'', Elsevier, London, 1992. 31. M. Tavcar, K. Svobodova, J. Kuplenk, C. Novotny, A. Novotny,'' Biodegradation of Azo Dye RO16 in Different Reactors by Immobilized Irpex lacteus'', Acta Chim. Slov.53, 338-343, 2006. 32. F. Zhang, J. S. Knapp, K. N. Tapley, ''Development of bioreactor systems for decolorization of Orange(II) using white rot fungus'', ENZYME MICROB TECH. 24,48-53, 1999. 33. D.Wesenberg, I. Kyriakides, S. N. Agathos, "White-rot fungi and their enzymes for the treatment of industrial dye effluents", Biotechnol. Adv. 22, 1,161-187, 2003. 34. T. Robinson, G. McMullan, R. Marchant, P. Nigam, ''Remediation of dyes in textile ef?uent: a critical review on current treatment technologies with a proposed alternative'', Bioresour Technol. 77,247 –55. 2001. 35. P. Keyser, T. K. Kirk, J. G. Zeikus, ''Lignolytic enzyme system ofPhanerochaete chrysosporium: synthesized in the absence of lignin response to nitrogen starvation'', J. Bacteriol, 135:790-797, 1978. 36. K. Schliephake, G.T. Lonergan, ''Laccase variation during dye decolourisation in a 200 L packed-bed bioreactor''. Biotechnol Lett. 18(8): 881-886. 1996. 37. E. Leidig, U. Prüsse, K. D. Vorlop, J. Winter, ''Biotransformation of Poly R-478 by continuous cultures of PVAL-encapsulated Trametes versicolor under non-sterile conditions'', Bioprocess Biosyst Eng. 21(1), 5-12. 1999. 38. F. M. Zhang, J. S. Knapp, K.N. Tapley, ''Development of bioreactor systems for decolorization of Orange II using white rot fungus'', ENZYME MICROB TECH. 24(1): 48-53, 1999. 39. I. K. Kapdan, F. Kargia, G.R. McMullan, "Effect of environmental conditions on biological decolorization of textile dyestuff by C. versicolor'', ENZYME MICROB TECH. 26, 5, 381-387, 2000. 40. S. Couto, Rodr?guez, I. Rivela, M. R. Munoz, A. Sanrom?n. "Ligninolytic enzyme production and the ability of decolourisation of Poly R-478 in packed-bed bioreactors by Phanerochaete chrysosporium", BBE. 23, 3: 287-293, 2000. 41. S. R. Couto, A. Dom?nguez, A. Sanroman, ''Utilisation of lignocellulosic wastes for lignin peroxidase production by semi-solid-state cultures of Phanerochaete chrysosporium''. Biodegradation. 12(5), 283-289, 2001. 42. I. Mielgo, M. T. Moreira, G. Feijoo, J. M. Lema. "Biodegradation of a polymeric dye in a pulsed bed bioreactor by immobilised Phanerochaete chrysosporium." Water Res. 36, 1896-1901, 2002. 43. S. R. Couto, M. Gund??n, M. Lorenzo, M. A. Sanrom?n, "Screening of supports and inducers for laccase production by Trametes versicolor in semi-solid-state conditions", PROCESS BIOCHEM. 38, 2, 249-255, 2002. 44. M. Shin, T. Nguyen, J. Ramsay, ''Evaluation of support materials for the surface immobilization and decoloration of amaranth by Trametes versicolor'', Appl Microbiol Biotechnol. 60(1-2), 218-223, 2002. 45. A. Kasinath, C. Novotn?, K. Svobodov?, K. C. Patel, V. ?a?ek, "Decolorization of synthetic dyes by Irpex lacteus in liquid cultures and packed-bed bioreactor", ENZYME MICROB TECH. 32(1), 1,167-173, 2003. 46. S. Couto, Rodr?guez, D. Moldes, A. Liébanas, A. Sanrom?n. "Investigation of several bioreactor configurations for laccase production by Trametes versicolor operating in solid-state conditions." Biochem Eng J .15(1), 21-26, 2003. 47. Y. Ge, L. Yan, K. Qinge, ''Effect of environment factors on dye decolorization by P. sordida ATCC90872 in a aerated reactor''. PROCESS BIOCHEM. 39(11),1401-1405, 2004. 48. M. A. Mazmanci, A. Unyayar, ''Decolourisation of Reactive Black 5 by Funalia trogii immobilised on Luffa cylindrica sponge'', PROCESS BIOCHEM. 40(1), 337-342. 2005. 49. M. Mohor?i?, J. Friedrich, A. Pavkob, ''DECOLORATION OF THE DIAZO DYE REACTIVE BLACK 5 BY'', Acta Chim. Slov. 51,619-628, 2004. 50. J. A. Ramsay, C. Goode, ''Decoloration of a carpet dye effluent using Trametes versicolor'', Biotechnol Lett. 26(3), 197-201, 2004. 51. S. R. Couto, M. A. Sanroman, D. Hofer, G. M. Gübitz, "Stainless steel sponge: a novel carrier for the immobilisation of the white-rot fungus Trametes hirsuta for decolourization of textile dyes", Bioresour Technol .95(1), 67-72, 2004. 52. S. R. Couto, M. A. Sanroman, D. Hofer, G. M. Gübitz, "Production of laccase by Trametes hirsuta grown in an immersion bioreactor and its application in the decolorization 1. S. Goszczynski, A. Paszczynski, M. B. Pasti-Grigsby, R. L. Crawford, D. L. Crawford, '' New pathway for degradation of sulfonated azo dyes by microbial peroxidases of Phanerochaete chrysosporium and Streptomyces chromofuscus'', J. Bact. 176(5), 1339-1347,1994. 2. T. Deveci, A. Unyayar, MA. Mazmanci, ''Production of Remazol Brilliant Blue R decolourising oxygenase from the culture ?ltrate of Funaliatrogii ATCC 20 080 0'', J Mol Catal B: Enzyme. 30:25 – 32, 2004 3. I.M. Banat, P. Nigam, D. Singh, R. Marchant, ''Microbial decolourization of textile dyes containing ef?uents'', a review. Bioresour Technol. 58:217 –27, 1996. 4. D. Gao, X. Wen, Y. Zeng, Y. Qian,'' Decolourization of a textile-reactive dye with Phanerochaete chrysosporium incubated in different ways under non-sterile conditions'', WPT. 1(3), wpt2006065, 2006.فایل مقاله
تعداد بازدید: 1339
تعداد دریافت فایل مقاله : 15