15 October 2018 - دوشنبه 23 مهر 1397
جستجوی مقالات
کلید واژگان
جستجوی پیشرفته
شناسنامه ی نشریه
صاحب امتیاز:
موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش
مدیر مسئول:
پروفسور زهرا رنجبر
سردبیر:
دکتر شهره روحانی
مدیر اجرایی:
دکتر مریم عطائی فرد
شاپا چاپی:
2251-7278
شاپا الکترونیکی:
2383-2223
دسترسی سریع
آخرین شماره ها
نظر سنجی
نظر شما در مورد سایت نشریه دنیای رنگ چیست؟
مطلوب
نسبتا مطلوب
نیاز به بهسازی دارد
ضعیف

مروری بر مواد رنگزا: انواع، پیشرفت‌ و سازوكار عملکرد آن‌ها به‌منظور کاربرد در سلول‌های‌ خورشیدی آلی

نشریه: سال هفتم - شماره چهارم - زمستان 1396 - مقاله 8   صفحات :  55 تا 69کد مقاله:
JSCW-2017-09-12-10326

مولفین:
شعله کاظمی فرد: دانشگاه صنعتی امیرکبیر - گروه مستقل شیمی
لیلا ناجی: دانشگاه صنعتی امیرکبیر - گروه مستقل شیمی
فرامرز افشار طارمی: دانشگاه صنعتی امیرکبیر - دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ


چکیده مقاله:

امروزه کاربرد انرژی‌های نو و در راس آنها انرژی خورشیدی بدلیل ظرفیت بالا، دسترسی آسان و هزینه‌های پایین بسیار مورد توجه دانشمندان قرار گرفته است. بنابراین درک و شناخت روش‌های تبدیل انرژی خورشیدي به انرژی الکتریکی در توسعه کاربرد این انرژی تاثیر بسزایی دارد. سلول‌ خورشیدی دستگاهی است که انرژی خورشیدي را طی پدیده فوتوولتائیک بطور مستقیم به انرژی الکتریکی تبدیل می‌‌کند. دو گروه مهم از سلول‌های خورشیدی شامل سلول‌های خورشیدی حساس‌شده به ماده رنگزا و سلول‌های خورشیدی پلیمری می‌‌باشند که نقطه تمرکز مقاله مروری پیش رو نیز هستند. از اجزای اصلی سلول‌های خورشیدی، ترکیبات جاذب نور یا تولید‌کننده الکترون-حفره می‌‌باشند. در سلول‌های خورشیدی حساس‌شده به مواد رنگزا، مواد رنگزا مسئول جذب نور و انتقال الکترون به نیمه‌هادی می‌‌باشد. از اینرو، شناخت ساختار و عملکرد ماده رنگزا در سلول خورشیدی حساس‌شده به مواد رنگزا از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. به‌همین دلیل معرفی مواد رنگزا، سازوكار عملکرد و پیشرفت‌های حاضر در ارتباط با کاربرد آن‌ها در سلول‌های خورشیدی حساس‌شده به ماده رنگزا ارائه شده است. همچنین اخیرا کاربرد ماده رنگزا در سلول‌های خورشیدی پلیمری نیز مشاهده شده است و در این مقاله، به نمونه‌هایی از این پیشرفت‌ها اشاره شده است. درنهایت سازوكار عملکرد ماده رنگزا در حضور پلیمر (سازوكار فورستر) در سلول‌های خورشیدی پلیمری ارائه گردید.


Article's English abstract:

Today, scientists pay much attention to application of renewable energy resources, especially solar energy, due to its high capacity, availability and low cost. Thus, understanding and realizing the methods to covert solar energy to electricity is a key to improvement of this technology. Solar cells are devices that convert directly solar energy to electricity based on photovoltaic effect. Two main categories of solar cells including dye sensitized solar cells DSSCs and polymer solar cells PSCs have been considered in the present review paper. Photon absorber materials or electron-hole generators are one of the main components in the structure of solar cells. In DSSC, dye absorbs light and transfer electron to semiconductor material. Therefore it’s an important parameter to recognition the dye structure and performance. So, different dyes introduction, performance mechanism and their improvement for application in DSSCs is considered in this paper. Also in recent years, application of dyes in PSCs has been reported; therefore some of these applications have been investigated. Finally, the performance mechanism of dye in the presence of polymer Forster Mechanism in PSCs is presented.


کلید واژگان:
سلول خورشیدی پلیمری، ماده رنگزاي آلی، سلول خورشیدی حساس‌شده به ماده رنگزا، سطح انرژی، کمپلکس فلزی.

English Keywords:
Polymer solar cell, Organic dye, Dye sensitized solar cell, Energy level, Metal complex.

منابع:
4. ش. موسی خانی، ع. ا. صباغ الوانی، ع. ا. سرابی، س. کیانی، ح. سامعی، "نسل های مختلف سلول های خورشیدی و روش های بهبود بازدهی"، نشریه علمی ترویجی مطالعات در دنیای رنگ، 2، 8-3، 1391. 5. ش. کاظمی فرد، ل. ناجی، ف. افشار طارمی، ز. فخاران،" مروری بر انواع مختلف سلول های خورشیدی و مکانیزم عملکرد آنها"، فصلنامه علمی ترویجی انرژی‌های تجدیدپذیر و نو، 2، 71-63، 1394. 17. س. کیانی، ع. ا. صباغ الوانی، م. خراسانی، ش. موسی خانی، "سلول‌های خورشیدی پلیمری: ساختار، عملکرد و روش‌های بهبود بازدهی"، نشریه علمی ترویجی مطالعات در دنیای رنگ، 2، 16-11، 1391. م. حسین نژاد، ک. قرنجیگ، "مروری بر آخرین تحقیقات درباره کاربردهای مواد رنگزای طبیعی در رنگرزی، مواد خوراکی و سلول های خورشیدی"، نشریه علمی ترویجی مطالعات در دنیای رنگ، 7، 27-17، 1396.

English References:
E. Cuce, S. B. Riffat, C. H. Young, "Thermal insulation, power generation, lighting and energy saving performance of heat insulation solar glass as a curtain wall application in Taiwan: A comparative experimental study", Energy Convers. Manag. 96, 31–38, 2015. 2. E. Cuce, C. H. Young, S. B. Riffat, "Thermal performance investigation of heat insulation solar glass: A comparative experimental study", Energy Build. 86, 595–600, 2015. 3. P. Gevorkian, "Sustainable energy system engineering: The complete green building design resource", McGraw Hill Professional, 2007. 6. S. R. Forrest, "The Limits to Organic Photovoltaic Cell Efficiency", MRS Bull. 30, 28–32, 2005. 7. M. Knupfer, "Exciton binding energies in organic semiconductors", Appl. Phys. A Mater. Sci. Process. 77, 623–626, 2003. 8. A. Hagfeldt, M. Gr?tzel, "Molecular photovoltaics", Acc. Chem. Res., 33, 269–277, 2000. 9. M. K. Nazeeruddin, E. Baranoff, M. Gr?tzel, "Dye-sensitized solar cells: A brief overview", Sol. Energy, 85, 1172–1178, 2011. 10. S. Ganesan, B. Muthuraaman, V. Mathew, J. Madhavan, P. Maruthamuthu, S. Austin Suthanthiraraj, "Performance of a new polymer electrolyte incorporated with diphenylamine in nanocrystalline dye-sensitized solar cell", Sol. Energy Mater. Sol. Cells, 92, 1718–1722, 2008. 11. N. Raghavan, S. Thangavel, G. Venugopal, "Enhanced photocatalytic degradation of methylene blue by reduced graphene-oxide/titanium dioxide/zinc oxide ternary nanocomposites", Mater. Sci. Semicond. Process. 30, 321–329, 2015. 12. J. Gong, J. Liang, K. Sumathy, "Review on dye-sensitized solar cells (DSSCs): Fundamental concepts and novel materials", Renew. Sust. Energy Rev., 16, 5848-5860, 2012. 13. C. Li, Y. Chen, Y. Wang, Z. Iqbal, M. Chhowalla and S. Mitra, "A fullerene–single wall carbon nanotube complex for polymer bulk heterojunction photovoltaic cells", J. Mater. Chem. 17, 2406–2411, 2007. 14. L. Schmidt-Mende, W. M. Campbell, Q. Wang, K. W. Jolley, D. L. Officer, Md. K. Nazeeruddin, M, Gr?tzel, "Zn-Porphyrin-Sensitized Nanocrystalline TiO2 Heterojunction Photovoltaic Cells", ChemPhysChem, 6, 1253–1258, 2005. 15. M. M. Wienk, J. M. Kroon, W. J. H. Verhees, J. Knol, J. C. Hummelen, P. A. van Hal, R. A. J. Janssen, "Efficient Methanofullerene/MDMO?PPV Bulk Heterojunction Photovoltaic Cells", Angew. Chemie, 115, 3493–3497, 2003. 16. J. Y. Kim, K. Lee, N. E. Coates, D. Moses, T. Nguyen, M. Dante, A. J. Heeger "Efficient Tandem Polymer Solar Cells Fabricated by All-Solution Processing", Science (80), 317, 2007. 18. Q. Wang, Y. Xie, F. Soltani, M. Eslamian, "Progress in emerging solution-processed thin film solar cells – Part I: Polymer solar cells", Renew. Sust. Energy Rev. 56, 347-361, 2016. 19. D. D. Sahoo, G. S. Roy, "The effects of Pt doping on the photo-reactivity of TiO2", Researcher, 5, 104–107, 2013. 20. R. Nivea, V. Gunasekaran, R. Kannan, T. Sakthivel, K. Govindan, "Enhanced photocatalytic efficacy of hetropolyacid pillared TiO2 nanocomposites", J. Nanosci. Nanotechnol. 14, 4383–4386, 2014. 21. L. Giribabu, R. K. Kanaparthi, V. Velkannan, "Molecular engineering of sensitizers for dye-sensitized solar cell applications", Chem. Rec. 12, 306–328, 2012. 22. S. Zhang, X. Yang, Y. Numata, L. Han, "Highly efficient dye-sensitized solar cells: progress and future challenges", Energy Environ. Sci. 6, 1443, 2013. 23. U. Mehmood, S. Rahman, K. Harrabi, I. A. Hussein, B. V. S. Reddy, "Recent Advances in Dye Sensitized Solar Cells", Adv. Mater. Sci. Eng. 2014, 1–12, 2014. 24. P. A. van Hal, M. M. Wienk, J. M. Kroonb, R. A. J. Janssen, "TiO2 sensitized with an oligo (p-phenylenevinylene) carboxylic acid: a new model compound for a hybrid solar cell", J. Mater. Chem., 13, 1054–1057, 2003. 25. M. S. Zakerhamidi, A. Ghanbarzadeh, M. Moghadam, "Solvent Effects on the UV/ Visible Absorption Spectra of Some Aminoazobenzene Dyes", Chem. Sci. Trans. 1, 1–8, 2012. 26. A. Hagfeldt, G. Boschloo, L. Sun, L. Kloo, H. Pettersson, “Dye-Sensitized Solar Cells,” J. Photochem. Photobiol. C Photochem. Rev., 110, 6595–6663, 2010. 27. A. Fattori, “Electrochemical and Spectroelectrochemical Studies of Dyes used in Dye-sensitized Solar Cells,” PhD Diss. Univ. Bath, 2010. 28. M. Gr?tzel, "Solar energy conversion by dye-sensitized photovoltaic cells", Inorg. Chem., 44, 6841–6851, 2005. 29. V. Thavasi, V. Renugopalakrishnan, R. Jose, S. Ramakrishna, "Controlled electron injection and transport at materials interfaces in dye sensitized solar cells", Mater. Sci. Eng. R Reports, 63, 81–99, 2009. 30. M. Pastore, A. Selloni, S. Fantacci, F. De Angelis, "Electronic and optical properties of dye-sensitized TiO2 interfaces", Top. Curr. Chem., 347, 1–46, 2014. 31. J. Sa, P. Friedli, R. Geiger, P. Lerch, M. H. Rittmann-Frank, C. J. Milne, J. Szlachetko, F. G. Santomauro, J. A. van Bokhoven, M. Chergui, M. J. Rossia, H. Sigg, "Transient mid-IR study of electron dynamics in TiO2 conduction band", Analyst, 138, 7420, 2013. 32. N. Mohammadi, P. J. Mahon, F. Wang, "Toward rational design of organic dye sensitized solar cells (DSSCs): An application to the TA-St-CA dye", J. Mol. Graph. Model. 40, 64–71, 2013. 33. K. Hara, H. Arakawa, "Handbook of Photovoltaic Science and Engineering", Dye-Sensitized Solar Cells, Chichester, UK: John Wiley & Sons, Ltd, 663–700, 2005. 34. H. M. Shibl, H. S. Hafez, R. I. Rifai, M. S. A. Abdel Mottaleb, "Environmental Friendly, Low Cost Quasi Solid State Dye Sensitized Solar Cell: Polymer Electrolyte Introduction", J. Inorg. Organomet. Polym. Mater. 23, 944–949, 2013. 35. E. M. Abdou, H. S. Hafez, E. Bakir, M. S. A. Abdel-Mottaleb, "Photostability of low cost dye-sensitized solar cells based on natural and synthetic dyes", Spectrochim. Acta Part A Mol. Biomol. Spectrosc. 115, 202–207, 2013. 36. N. Gokilamani, N. Muthukumarasamy, M. Thambidurai, A. Ranjitha, D. Velauthapillai, "Utilization of natural anthocyanin pigments as photosensitizers for dye-sensitized solar cells", J. Sol-Gel Sci. Technol. 66, 212–219, 2013. 37. M. R. Narayan, "Review: Dye sensitized solar cells based on natural photosensitizers", Renew. Sustain. Energy Rev., 16, 208–215, 2012. 38. A. A. Al-Ghamdi, R. K. Gupta, P. K. Kahol, S. Wageh, Y. A. Al-Turki, W.El Shirbeeny, F.Yakuphanogluaf, "Improved solar efficiency by introducing graphene oxide in purple cabbage dye sensitized TiO2 based solar cell", Solid State Commun., 183, 56–59, 2014. E. Cuce, S. B. Riffat, C. H. Young, "Thermal insulation, power generation, lighting and energy saving performance of heat insulation solar glass as a curtain wall application in Taiwan: A comparative experimental study", Energy Convers. Manag. 96, 31–38, 2015. 2. E. Cuce, C. H. Young, S. B. Riffat, "Thermal performance investigation of heat insulation solar glass: A comparative experimental study", Energy Build. 86, 595–600, 2015. 3. P. Gevorkian, "Sustainable energy system engineering: The complete green building design resource", McGraw Hill Professional, 2007. 4. ?. ???? ????? ?. ?. ???? ??????? ?. ?. ?????? ?. ?????? ?. ?????? "??? ??? ????? ???? ??? ??????? ? ??? ??? ????? ??????"? ????? ???? ?????? ??????? ?? ????? ???? 2? 8-3? 1391. 6. S. R. Forrest, "The Limits to Organic Photovoltaic Cell Efficiency", MRS Bull. 30, 28–32, 2005. 7. M. Knupfer, "Exciton binding energies in organic semiconductors", Appl. Phys. A Mater. Sci. Process. 77, 623–626, 2003. 8. A. Hagfeldt, M. Gr?tzel, "Molecular photovoltaics", Acc. Chem. Res., 33, 269–277, 2000. 9. M. K. Nazeeruddin, E. Baranoff, M. Gr?tzel, "Dye-sensitized solar cells: A brief overview", Sol. Energy, 85, 1172–1178, 2011. 10. S. Ganesan, B. Muthuraaman, V. Mathew, J. Madhavan, P. Maruthamuthu, S. Austin Suthanthiraraj, "Performance of a new polymer electrolyte incorporated with diphenylamine in nanocrystalline dye-sensitized solar cell", Sol. Energy Mater. Sol. Cells, 92, 1718–1722, 2008. 11. N. Raghavan, S. Thangavel, G. Venugopal, "Enhanced photocatalytic degradation of methylene blue by reduced graphene-oxide/titanium dioxide/zinc oxide ternary nanocomposites", Mater. Sci. Semicond. Process. 30, 321–329, 2015. 12. J. Gong, J. Liang, K. Sumathy, "Review on dye-sensitized solar cells (DSSCs): Fundamental concepts and novel materials", Renew. Sust. Energy Rev., 16, 5848-5860, 2012. 13. C. Li, Y. Chen, Y. Wang, Z. Iqbal, M. Chhowalla and S. Mitra, "A fullerene–single wall carbon nanotube complex for polymer bulk heterojunction photovoltaic cells", J. Mater. Chem. 17, 2406–2411, 2007. 14. L. Schmidt-Mende, W. M. Campbell, Q. Wang, K. W. Jolley, D. L. Officer, Md. K. Nazeeruddin, M, Gr?tzel, "Zn-Porphyrin-Sensitized Nanocrystalline TiO2 Heterojunction Photovoltaic Cells", ChemPhysChem, 6, 1253–1258, 2005. 15. M. M. Wienk, J. M. Kroon, W. J. H. Verhees, J. Knol, J. C. Hummelen, P. A. van Hal, R. A. J. Janssen, "Efficient Methanofullerene/MDMO?PPV Bulk Heterojunction Photovoltaic Cells", Angew. Chemie, 115, 3493–3497, 2003. 16. J. Y. Kim, K. Lee, N. E. Coates, D. Moses, T. Nguyen, M. Dante, A. J. Heeger "Efficient Tandem Polymer Solar Cells Fabricated by All-Solution Processing", Science (80), 317, 2007. 18. Q. Wang, Y. Xie, F. Soltani, M. Eslamian, "Progress in emerging solution-processed thin film solar cells – Part I: Polymer solar cells", Renew. Sust. Energy Rev. 56, 347-361, 2016. 19. D. D. Sahoo, G. S. Roy, "The effects of Pt doping on the photo-reactivity of TiO2", Researcher, 5, 104–107, 2013. 20. R. Nivea, V. Gunasekaran, R. Kannan, T. Sakthivel, K. Govindan, "Enhanced photocatalytic efficacy of hetropolyacid pillared TiO2 nanocomposites", J. Nanosci. Nanotechnol. 14, 4383–4386, 2014. 21. L. Giribabu, R. K. Kanaparthi, V. Velkannan, "Molecular engineering of sensitizers for dye-sensitized solar cell applications", Chem. Rec. 12, 306–328, 2012. 22. S. Zhang, X. Yang, Y. Numata, L. Han, "Highly efficient dye-sensitized solar cells: progress and future challenges", Energy Environ. Sci. 6, 1443, 2013. 23. U. Mehmood, S. Rahman, K. Harrabi, I. A. Hussein, B. V. S. Reddy, "Recent Advances in Dye Sensitized Solar Cells", Adv. Mater. Sci. Eng. 2014, 1–12, 2014. 24. P. A. van Hal, M. M. Wienk, J. M. Kroonb, R. A. J. Janssen, "TiO2 sensitized with an oligo (p-phenylenevinylene) carboxylic acid: a new model compound for a hybrid solar cell", J. Mater. Chem., 13, 1054–1057, 2003. 25. M. S. Zakerhamidi, A. Ghanbarzadeh, M. Moghadam, "Solvent Effects on the UV/ Visible Absorption Spectra of Some Aminoazobenzene Dyes", Chem. Sci. Trans. 1, 1–8, 2012. 26. A. Hagfeldt, G. Boschloo, L. Sun, L. Kloo, H. Pettersson, “Dye-Sensitized Solar Cells,” J. Photochem. Photobiol. C Photochem. Rev., 110, 6595–6663, 2010. 27. A. Fattori, “Electrochemical and Spectroelectrochemical Studies of Dyes used in Dye-sensitized Solar Cells,” PhD Diss. Univ. Bath, 2010. 28. M. Gr?tzel, "Solar energy conversion by dye-sensitized photovoltaic cells", Inorg. Chem., 44, 6841–6851, 2005. 29. V. Thavasi, V. Renugopalakrishnan, R. Jose, S. Ramakrishna, "Controlled electron injection and transport at materials interfaces in dye sensitized solar cells", Mater. Sci. Eng. R Reports, 63, 81–99, 2009. 30. M. Pastore, A. Selloni, S. Fantacci, F. De Angelis, "Electronic and optical properties of dye-sensitized TiO2 interfaces", Top. Curr. Chem., 347, 1–46, 2014. 31. J. Sa, P. Friedli, R. Geiger, P. Lerch, M. H. Rittmann-Frank, C. J. Milne, J. Szlachetko, F. G. Santomauro, J. A. van Bokhoven, M. Chergui, M. J. Rossia, H. Sigg, "Transient mid-IR study of electron dynamics in TiO2 conduction band", Analyst, 138, 7420, 2013. 32. N. Mohammadi, P. J. Mahon, F. Wang, "Toward rational design of organic dye sensitized solar cells (DSSCs): An application to the TA-St-CA dye", J. Mol. Graph. Model. 40, 64–71, 2013. 33. K. Hara, H. Arakawa, "Handbook of Photovoltaic Science and Engineering", Dye-Sensitized Solar Cells, Chichester, UK: John Wiley & Sons, Ltd, 663–700, 2005. 34. H. M. Shibl, H. S. Hafez, R. I. Rifai, M. S. A. Abdel Mottaleb, "Environmental Friendly, Low Cost Quasi Solid State Dye Sensitized Solar Cell: Polymer Electrolyte Introduction", J. Inorg. Organomet. Polym. Mater. 23, 944–949, 2013. 35. E. M. Abdou, H. S. Hafez, E. Bakir, M. S. A. Abdel-Mottaleb, "Photostability of low cost dye-sensitized solar cells based on natural and synthetic dyes", Spectrochim. Acta Part A Mol. Biomol. Spectrosc. 115, 202–207, 2013. 36. N. Gokilamani, N. Muthukumarasamy, M. Thambidurai, A. Ranjitha, D. Velauthapillai, "Utilization of natural anthocyanin pigments as photosensitizers for dye-sensitized solar cells", J. Sol-Gel Sci. Technol. 66, 212–219, 2013. 37. M. R. Narayan, "Review: Dye sensitized solar cells based on natural photosensitizers", Renew. Sustain. Energy Rev., 16, 208–215, 2012. 38. A. A. Al-Ghamdi, R. K. Gupta, P. K. Kahol, S. Wageh, Y. A. Al-Turki, W.El Shirbeeny, F.Yakuphanogluaf, "Improved solar efficiency by introducing graphene oxide in purple cabbage dye sensitized TiO2 based solar cell", Solid State Commun., 183, 56–59, 2014. 40. F. Call, N. A. Stolwijk, "Impact of I2 additions on iodide transport in polymer electrolytes for dye-sensitized solar cells: Reduced pair formation versus a grotthuss-like mechanism", J. Phys. Chem. Lett., 1, 2088–2093, 2010. 41. T. Bessho,"New Paradigm in Molecular Engineering of Sensitizers for Solar Cell Applications", J. Am. Chem. Soc. 131, 5930–5934, 2009. 42. Y. Tachibana, S. A. Haque, I. P. Mercer, J. R. Durrant, D. R. Klug, "Electron Injection and Recombination in Dye Sensitized Nanocrystalline Titanium Dioxide Films: A Comparison of Ruthenium Bipyridyl and Porphyrin Sensitizer Dyes", J. Phys. Chem. B. 104, 1198–1205, 2000. 43. T. Rawling, C. Austin, F. Buchholz, S. B. Colbran, A. M. McDonagh, "Ruthenium Phthalocyanine-Bipyridyl Dyads as Sensitizers for Dye-Sensitized Solar Cells: Dye Coverage versus Molecular Efficiency", Inorg. Chem. 48, 3215–3227, 2009. 44. M. E. Ragoussi, M. Ince, T. Torres, "Recent Advances in Phthalocyanine-Based Sensitizers for Dye-Sensitized Solar Cells", European J. Org. Chem. 2013, 6475–6489, 2013. 45. R. S. Shelke, S. B. Thombre, S. R. Patrikar, "Status and perspectives of dyes used in dye sensitized solar cells", Int. J. Renew. Energy Resour. 3, 12–19, 2013. 46. Y. Ooyama, Y. Harima, "Molecular Designs and Syntheses of Organic Dyes for Dye-Sensitized Solar Cells", European J. Org. Chem. 2009, 2903–2934, 2009. 47. M. Ye, "Recent advances in dye-sensitized solar cells: From photoanodes, sensitizers and electrolytes to counter electrodes" Mater. Today, 18, 155–162, 2015. 48. S. Bose, V. Soni, K. R. Genwa, "Recent Advances and Future Prospects for Dye Sensitized Solar Cells?: A Review", Int. J. Sci. Res. 5, 1–9, 2015. 49. M. Pastore, F. De Angelis, "Aggregation of organic dyes on TiO2 in dye-sensitized solar cells models: An Ab initio investigation", ACS Nano, 4, 556–562, 2010. 50. N. Zhou, "Metal-Free Tetrathienoacene Sensitizers for High-Performance Dye-Sensitized Solar Cells", J. Am. Chem. Soc. 137, 4414–4423, 2015. 51. Z. S. Wang, "Photophysical and (photo) electrochemical properties of a coumarin dye", J. Phys. Chem. B, 109, 3907–3914, 2005. 52. V. K. Singh, R. K. Kanaparthi, L. Giribabu, "Emerging molecular design strategies of unsymmetrical phthalocyanines for dye-sensitized solar cell applications", RSC Adv., 4, 6970, 2014. 53. H. Chang, Y. J. Lo, “Pomegranate leaves and mulberry fruit as natural sensitizers for dye-sensitized solar cells,” Sol. Energy. 84, 1833–1837, 2010. 54. N. M. G?mez-Ort?z, I. A. V?zquez-Maldonado, A. R. Pérez-Espadas, G. J. Mena-Rej?n, J. A. Azamar-Barrios, G. Oskam, "Dye-sensitized solar cells with natural dyes extracted from achiote seeds", Sol. Energy Mater. Sol. Cells, 94, 40–44, 2010. 55. A. A. Al-Ghamdi, "Improved solar efficiency by introducing graphene oxide in purple cabbage dye sensitized TiO2 based solar cell", Solid State Commun. 183, 56–59, 2014. 56. A. I. Maldonado-Valdivia, E. G. Galindo, M. J. Ariza, M. J. Garc?a-Salinas, "Surfactant influence in the performance of titanium dioxide photoelectrodes for dye-sensitized solar cells", Sol. Energy. 91, 263–272, 2013. 57. N. T. R. N. Kumara, "Layered co-sensitization for enhancement of conversion efficiency of natural dye sensitized solar cells", J. Alloys Compd., 581, 186–191, 2013. 58. X. F. Wang, "Dye-sensitized solar cells using a chlorophyll a derivative as the sensitizer and carotenoids having different conjugation lengths as redox spacers", Chem. Phys. Lett., 408, 409–414, 2005. 59. B. R. Green, W. W. Parson, "Light-harvesting antennas in photosynthesis", Advances in photosynthesis and respiration?, vol. 13. Springer Netherlands, Dordrecht, 513, 2003. 60. H. Zhou, L. Wu, Y. Gao, T. Ma, "Dye-sensitized solar cells using 20 natural dyes as sensitizers", J. Photochem. Photobiol. A Chem., 219, 188–194, 2011. 61. M. Alhamed, A. Issa, A. Doubal, "Studying of natural dyes properties as photo-sensitizer for dye sensitized solar cells (DSSC)", J. Electron Devices, 16, 1370–1383, 2012. 62. H. Chang, H. M. Wu, T. L. Chen, K. D. Huang, C. S. Jwo, Y. J. Lo, "Dye-sensitized solar cell using natural dyes extracted from spinach and ipomoea", J. Alloys Compd., 495, 606–610, 2010. 63. X. Liu, "Performance of four artificial chlorin-type sensitizers with different stereostructures in dye-sensitized solar cells", Dye. Pigment. 98, 181–189, 2013. 64. L. Wang, M. Liang, Y. Zhang, F. Cheng, X. Wang, Z. Sun, S. Xue, "Influence of donor and bridge structure in D-A-?-A indoline dyes on the photovoltaic properties of dye-sensitized solar cells employing iodine/cobalt electrolyte", Dye. Pigment. 101, 270–279, 2014. 65. M. Anil Reddy , "Highly conjugated electron rich thiophene antennas on phenothiazine and phenoxazine-based sensitizers for dye sensitized solar cells", Synth. Met., 195, 208–216, 2014. 66. L. Zhu, H. Bin Yang, C. Zhong, C. M. Li, "Rational design of triphenylamine dyes for highly efficient p-type dye sensitized solar cells", Dye. Pigment. 105, 97–104, 2014. 67. G. Wu, "Influence of different acceptor groups in julolidine-based organic dye-sensitized solar cells", Dye. Pigment. 99, 653–660, 2013. 68. C. Y. Li, "Design and development of cyclometalated ruthenium complexes containing thiophenyl-pyridine ligand for dye-sensitized solar cells", Dye. Pigment. 100, 57–65, 2014. 69. P. Peumans, A. Yakimov, S. R. Forrest, "Small molecular weight organic thin-film photodetectors and solar cells", Journal of Applied Physics, 93, Am Institute Phys. 3693–3723, 2003. 70. W. Cai, X. Gong, Y. Cao, "Polymer solar cells: Recent development and possible routes for improvement in the performance", Sol. Energy Mater. Sol. Cell, 94, 114–127, 2010. 71. A. Mishra, P. Buerle, "Small Molecule Organic Semiconductors on the Move: Promises for Future Solar Energy Technology", Angew. Chemie Int. Ed. 51, 2020–2067, 2012. 72. L. Sicot, C. Fiorini, A. Lorin, P. Raimond, C. Sentein, J. M. Nunzi, "Improvement of the photovoltaic properties of polythiophene-based cells", Sol. Energy Mater. Sol. Cells. 63, 49–60, 2000. 73. G. K. Mor, J. Basham, M. Paulose, S. Kim, O. K. Varghese, A. Vaish, S. Yoriya, C. A. Grimes, "High-Efficiency Fo?rster Resonance Energy Transfer in Solid-State Dye Sensitized Solar Cells", Nano Lett. 10, 2387–2394, 2010. 74. J. I. Basham, G. K. Mor, C. A. Grimes, "Fo?rster Resonance Energy Transfer in Dye-Sensitized Solar Cells", ACS Nano. 4, 1253–1258, 2010.فایل مقاله
تعداد بازدید: 1845
تعداد دریافت فایل مقاله : 41