16 October 2018 - سه شنبه 24 مهر 1397
جستجوی مقالات
کلید واژگان
جستجوی پیشرفته
شناسنامه ی نشریه
صاحب امتیاز:
موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش
مدیر مسئول:
پروفسور زهرا رنجبر
سردبیر:
دکتر شهره روحانی
مدیر اجرایی:
دکتر مریم عطائی فرد
شاپا چاپی:
2251-7278
شاپا الکترونیکی:
2383-2223
دسترسی سریع
آخرین شماره ها
نظر سنجی
نظر شما در مورد سایت نشریه دنیای رنگ چیست؟
مطلوب
نسبتا مطلوب
نیاز به بهسازی دارد
ضعیف

مروری بر رزین‌ها و افزودنی‌های با خاصیت ذاتی ضدمیکروبی مورد استفاده در پوشش‌ها

نشریه: سال هشتم - شماره اول - بهار 1397 - مقاله 6   صفحات :  39 تا 50کد مقاله:
JSCW-2018-02-23-10348

مولفین:
نازنین شوهانی: دانشگاه صنعتی امیرکبیر - دانشکده مهندسي پليمر و رنگ
بهزاد شیرکوند هداوند: موسسه پژوهشي علوم و فناوري رنگ و پوشش - گروه پژوهشي رزین و افزودنیها


چکیده مقاله:

از بین بردن و جلوگیری از انتشار میکروب‌‌‌‌‌‌ها از گذشته مورد توجه قرار داشته است. از جمله راه‌‌‌‌‌‌های مبارزه با عوامل بیماری‌‌‌‌‌‌زا استفاده از پوشش‌‌‌‌‌‌های ضدمیکروبی می‌‌‌‌‌‌باشد. رزین‌‌‌‌‌‌های آکریلیک و متاکریلیک، پلی‌‌‌‌‌‌الکترولیت‌‌‌‌‌‌های مزدوج کاتیونی، رزین‌‌‌‌‌‌های ‌‌‌‌‌‌سیلوکسانی، رزین‌‌‌‌‌‌های پرشاخه و درخت‌‌‌‌‌‌سان، رزین‌‌‌‌‌‌های با گروه انتهایی آمونیم چهارتایی، رزین‌‌‌‌‌‌های ناهمگون حاوی اتم نیتروژن در زنجیره اصلی، رزین‌‌‌‌‌‌های حاوی گوانیدین، رزین‌‌‌‌‌‌های تقلیدکننده پپتیدهای طبیعی، پپتیدهای مصنوعی، رزین‌‌‌‌‌‌های با زنجیره اصلی آریل‌‌‌‌‌‌آمید و فنیل‌‌‌‌‌‌اتیلن، رزین‌‌‌‌‌‌های هالوژن‌‌‌‌‌‌دار و حاوی مشتقات فسفر و گوگرد، رزین‌‌‌‌‌‌های مشتقات فنل و بنزوئیک‌‌‌‌‌‌اسید، و ترکیبات آلی‌‌‌‌‌‌- فلزی، موادی هستند که مورد مطالعه قرار گرفته است. همچنین برای ایجاد فعالیت ضدمیکروبی در آنها، عملیات دیگری مانند ادغام کووالانسی ترکیبات ضد‌‌‌‌‌‌میکروبی با وزن مولکولی کم، پيوند پپتیدهای ضدمیکروبی، پیوند‌‌‌‌‌‌زدن دیگر رزین‌‌‌‌‌‌های ضدمیکروبی، افزودن ترکیبات ضدمیکروبی با وزن مولکولی کم، آلیاژکردن با رزین‌‌‌‌‌‌های ضدمیکروبی و افزودن ترکیبات ضدمیکروبی معدنی به رزین‌‌‌‌‌‌ها توسط محققان مختلف صورت گرفته است. در این مقاله نمونه‌‌‌‌‌‌هایی از این پژوهش‌‌‌‌‌‌ها به طور مختصر آورده شده است.


Article's English abstract:

Eliminating and preventing the spread of microbes from the past has been considered. Antimicrobial coatings are one of the ways to fight pathogens. Acrylic and methacrylic resins, cationic conjugated polyelectrolytes, siloxane resins, hyperbranched resin, tetrachloride resins, resins with quaternary ammonium end group, heterogeneous resins with nitrogen, guanidine-containing resins, natural mimic peptides resins, synthetic peptides, resins with main chain of arylamide and phenylethylene, halogenated resins containing phosphorus and sulfur derivatives, phenol and benzoic acid derivatives resins, and organometallics compounds are the materials studied. Also, to create antimicrobial activity in them, other operations such as covalent integration of low molecular weight antimicrobial compounds, antimicrobial peptide binding, grafting other antimicrobial resins, addition of low molecular weight antimicrobial compounds, alloying with antimicrobial resins, and addition of antimicrobial inorganic compounds to resins by different researchers has taken place. In this article, examples of these studies are briefly presented.


کلید واژگان:
رزین‌های ضدمیکروبی، اصلاح شیمیایی، ترکیبات آلی ضدمیکروبی، آلیاژسازی رزین‌ها، باکتری.

English Keywords:
Antimicrobial resins, Chemical modification, Antimicrobial organic compounds, Blending of resins, Bacteria.

منابع:
16. ح. مثمری, ح. مثمری, ع. بهرامی، "کنترل رشد خزه بر بدنه کشتی‌ها با استفاده از پوشش‌های جدید ضدخزه"، نشريه علمي ترويجي مطالعات در دنياي رنگ،3، 66-53، 1392. 35. ز.کرمي، آ. سليماني گرگاني، "مروري بر الياف پنبه‌اي ضدباكتري"، نشريه علمي ترويجي مطالعات در دنياي رنگ،3، 51-43، 1392. 72. م. زرگران، ن. آزادوار، مروری بر پوشش‌‌‌‌‌‌های فتوکاتالیستی تصفیه هوا، نشريه علمي ترويجي مطالعات در دنياي رنگ، 3، 84-75، 1394.

English References:
1. A. Muanoz, M. Fern?ndez, "Polymeric materials with antimicrobial activity", J. Prog. Polym. Sci. 37, 281-339, 2012. 2. ER. Kenawy, EL. Abdel-Hay, A. Shanshoury, "Synthesis and antimicrobial activity of modified poly(glycidyl methacrylate-co-2-hydroxyethylmethacrylate) derivatives with quaternary ammonium and phosphonium salts", J. Polym. Sci: Part A Polym. Chem. 40, 2384-2393, 2002. 3. J. Tiller, C. Liao, K. Lewis, AM. Klibanov, "Designing surfaces that kill bacteria on contact", J. Proc. Natl. Acad. Sci . 98, 5981-5, 2001. 4. C. Soykan , K. Cos, R. Delibas¸ "Microbial screening of copolymers of N-vinylimidazole with phenacyl methacrylate: Synthesis and monomer reactivity ratios", J. Macromol. Sci. Part A Pure Appl. Chem. 42, 1603-1619, 2005. 5. J. J. Merianos, "Disinfection, sterilization, and preservation", Surface-active agents, In: Block SS, 283-320, 2001. 6. G. Busscher, D.W. Grijpma, "Antimicrobial effects of positively charged surfaces on adhering Gram-positive and Gram-negative bacteria", J. Antimicrob. Chemother. 48, 7-13, 2001. 7. G. Li, J. Shen, Y. Zhu, "A study of pyridinium-type functional polymers. III. Preparation and characterization of insoluble pyridinium-type Polymers", J. Appl. Polym. Sci. 78, 668-675, 2000. 8. K. Kuroda, W.F. DeGrado, "Amphiphilic polymethacrylate derivatives as antimicrobial agents", J. Am. Chem. Soc. 127, 4128-4129, 2005. 9. B. Dizman, M.O. Elasri, "Synthesis and characterization of antibacterial and temperature responsive methacrylamide polymers", J. Macromolecules. 94, 5738-5746, 2006. 10. H. Dong, J. Huang, R. R. Koepsel, “Recyclable antibacterial magnetic nanoparticles grafted with quaternized poly (2-(dimethylamino) ethyl methacrylate) brushes", J. Biomacromolecules. 12, 1305-1311, 2011. 11. Z. Zhang, G. Cheng, L.R. Carr, "The hydrolysis of cationic polycarboxybetaine esters to zwitterionic polycarboxybetaines with controlled properties", J. Biomaterials. 29, 4719-4725, 2008. 12. S. Chemburu, T.S. Corbitt, L.K. Ista, G.P. Lopez, K. Ogawa, K.S. Schanze, D.G. Whitten, "Light-induced biocidal action of conjugated polyelectrolytes supported on colloids", Langmuir. 24, 11053-11062, 2008. 13. T.S. Corbitt, L. Ding, L.K. Ista, K. Ogawa, G.P. Lopez, K.S. Schanze, D.G. Whitten, "Light and dark biocidal activity of cationic poly(arylene ethynylene) conjugated polyelectrolytes", J. Photochem. Photobiol. Sci. 8, 998-1005, 2009. 14. Y. Wang, Y.L. Tang, Z.J. Zhou, G.P. Lopez, D.G. Whitten, "Membrane perturbation activity of cationic phenylene ethynylene oligomers and polymers: Selectivity against model bacterial and mammalian membranes", Langmuir. 26, 12509-12514, 2010. 15. G. Sauvet, W. Fortuniak, K. Kazmierski, J. Chojnowski, "Amphiphilic block and statistical siloxane copolymers with antimicrobial activity", J. Polym. Sci. Part A Polym Chem. 41, 2939-2948, 2003. 17. B.J. Gao, X. Zhang, Y. Zhu, "Studies on the preparation and antibacterial properties of quaternized polyethyleneimine", J. Biomater. Sci. Polym. 18, 531-544, 2007. 18. R. Hoogenboom, "Poly(2-oxazoline)s: A polymer class with numerous potential applications", J. Ang. Chem. Int .Ed. 48, 7978-7994, 2009. 19. C. J. Waschinski , J. C. Tiller, "Poly(oxazoline)s with telechelic antimicrobial functions", J. Biomacromolecules. 6, 235-243, 2005. 20. C. J. Waschinski, V. Herdes, F. Schueler, J. C. Tiller, "Influence of satellite groups on telechelic antimicrobial functions of polyoxazolines", J. Macromol. Biosci. 5, 149-156, 2005. 21. W. Jaeger, J. Bohrisch, A. Laschewsky, "Synthetic polymers with quaternary nitrogen atoms: Synthesis and structure of the most used type of cationic polyelectrolytes", J. Prog. Polym. Sci. 35, 511-577, 2010. 22. Y. Zhang, J. Jiang, Y. Chen, "Synthesis and antimicrobial activity of polymeric guanidine and biguanidine salts", Polymer. 40, 6189-6198, 1999. 23. A. K. Marr, W. J. Gooderham, Hancock RE. "Antibacterial peptides for therapeutic use: Obstacles and realistic outlook", Curr Opin. Pharmaco. 6, 468-472, 2006. 24. J. Zhu, P. W. Luther, Q. Leng, "Synthetic histidine-rich peptides inhibit Candida species and other fungi in vitro: Role of endocytosis and treatment implications", J. Antimicrob. Agents. Chemother. 50, 2797-2805, 2006. 25. J. P. Tam, Y. Lu , J. L. Yang, "Antimicrobial dendrimeric peptides", J. Eur. Biochem. 269, 923-932, 2002. 26. G. N. Tew, D. Liu, B. Chen, "De novo design of biomimetic antimicrobial polymers", J. Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 99, 5110-5114, 2002. 27. G. N. Tew, R. W. Scott, M. L. Klein, W. F. Degrado, "De novo design of antimicrobial polymers, foldamers and small molecules: From discovery to practical applications", J. Acc. Chem. Res. 43, 30-39, 2010. 28. M. F. Ilker, K. Nusslein , G. N. Tew, E. B. Coughlin, "Tuning the hemolytic and antibacterial activities of amphiphilic polynorbornene derivatives", J. Am. Chem. Soc. 126, 15870-15875, 2004. 29. G. L. Gabriel, A. E. Madkour, J. M. Dabkowski, C. F. Nelson, G. N. Tew, "Synthetic mimic of antimicrobial peptide with non membrane-disrupting antibacterial properties", J. Biomacromolecules. 9, 2980-2983, 2008. 30. A. Som, Y. Choi, G. N. Tew, "Mono valent salt effects on the membrane activity of antimicrobial polymers", J. Macromol. Symp. 283, 319-325, 2009. 31. M. B. Patel, S. A. Patel, A. Ray, R. M. Patel, "Synthesis, characterization, and antimicrobial activity of acrylic copolymers", J. Appl. Polym. Sci. 89, 895-900, 2003. 32. M. V. Patel, S. A. Patel, A. Ray, R. M. Patel, "Antimicrobial activity on the copolymers of 2,4-dichlorophenyl methacrylate with methyl methacrylate: Synthesis and characterization", J. Polym. Sci. Part A Polym. Chem. 42, 5227-5234, 2004. 33. D. Chang, Z. li, X. Wang, C. Zhu, A. Dong, G. Gao, "N-Halamine polymer from bipolymer to amphiphilic terpolymer with enhancement in antibacterial activity", Colloid. Surf. B. 163, 402-411, 2018. 34. E. S. Park, W. S. Moon, M. J. Song, M. N. Kim, K. H. Chung, "Antimicrobial activity of phenol and benzoic acid derivatives", J. Int. Biodeterior. Biodegrad. 47, 209-214, 2001. 36. C. Saravanan, A. D. Punitha, A. K. Srivastava, G. Nath, S. K. Singh, "Antibacterial activity of novel 2-(substituted sulfonamido) benzoic acid derivatives", J. Pharm. Res. 7, 525-528, 2013. 37. H. Parveen, R.A.S. Alatawi, N.H. El-Sayed, S. Hasan, S. Mukhtar, A.U. Khan, "Synthesis, characterization and biological evaluation of some novel nitrogen and sulphur containing organometallic heterocycles", Arabian J. Chem. 10, 1098-1106, 2017. 38. B. P. R. Aradhyula, N. Joshi, K. M. Poluri, M. R. Kollipara, "Synthesis and antibacterial studies of rhodium and iridium complexes comprising of dipyridyl hydrazones", J. Mol. Struct. 1164, 191-199, 2018. 39. N. Nishat, M. Zulfequar, S. Hasnain, "Synthesis, spectral, and antibacterial screening studies of chelating polymers of bisphenol A-formaldehyde resin bearing barbituric acid", J. Coord. Chem. 63, 1273-1281, 2010. 40. N. Nishat, S. Dhyani, S. Hasnain, "Development of antimicrobial aminoacid-modified bisphenol-A formaldehyde resin and its transition-metal complexes", J. Polym. Bull. 64, 523-536, 2010. 41. G. Devagi, F. Dallemer, P. Kalaivani, R. Prabhakaran, "Organometallic ruthenium(II) complexes containing NS donor Schiff bases: Synthesis, structure, electrochemistry, DNA/BSA binding, DNA cleavage, radical scavenging and antibacterial activities", J. Organomet. Chem. 854, 1-14, 2018. 42. J. A. Lichter, M.T. Thompson, M. Delgadillo, "Substrata mechanical stiffness can regulate adhesion of viable bacteria", J. Biomacromolecules. 9, 1571-1578, 2008. 43. A. A. A. De Queiroz, G.A. Abraham, M.A. Camillo, O.Z. Higa, G.S. Silva, "Physicochemical and antimicrobial properties of boron-complexed polyglycerol-chitosan dendrimers", J. Biomater. Sci. Polym. Ed. 16, 689-707, 2006. 44. M. J. Cloninger, "Biological applications of dendrimers". J. Curr. Opin. Chem. Biol. 6, 742-748, 2002. 45. X. Ren, H. B. Kocer, L. Kou, S.D. Worley, "Antimicrobial polyester". J. Appl. Polym. Sci. 109, 2756-2761, 2008. 46. Y. Y. Sun, G. Sun, "Novel regenerable N-halamine polymeric biocides. III. Grafting hydantoin containing monomers onto synthetic fabrics". J. Appl. Polym. Sci. 81, 1517-1525, 2001. 47. M. R. Badrossamay, G. Sun, "Durable and rechargeable biocidal polypropylene polymers and fibers prepared by using reactive extrusion". J. Biomed. Mater. Res. B. 89, 93-101, 2009. 48. M. R. Badrossamay, G. Sun, "Acyclic halamine polypropylene polymer: Effect of monomer structure on grafting efficiency, stability and biocidal activities", J. React. Funct. Polym. 68, 1636-1645, 2008. 49. N. Aumsuwan, S. Heinhorst, M. W. Urban, "The effectiveness of antibiotic activity of penicillin attached to expanded poly(tetrafluoroethylene) (ePTFE) surfaces: A quantitative assessment", J. Biomacromolecules. 8, 3525-3530, 2007. 50. P. Appendini, J. H. Hotchkiss, "Surface modification of poly(styrene) by the attachment of an antimicrobial peptide", J. Appl. Polym. Sci. 81, 609-616, 2001. 51. K. De Prijck, N. De Smet, "Candida albicans biofilm formation on peptide functionalized polydimethylsiloxane". J. Biofouling. 26, 269-275, 2010. 52. A. Kumar, A. Deepak, S. Sharma, S. Afgan, R. Kumar, A.K. Keshari, R. Srivastava, "Development of graft copolymer of carboxymethylcellulose and N-vinylcaprolactam towards strong antioxidant and antibacterial polymeric materials", Int. J. Biol. Macromol. 112, 780-787, 2018. 53. J. Lu , M.A. Hill, A.E. Tonelli, "Formation of antibiotic, biodegradable polymers by processing with Irgasan DP300R (Triclosan) and its inclusion compound with cyclodextrin", J. Appl. Polym. Sci. 82, 300-309, 2001. 54. B.D. Kalyon, U. Olgun, "Antibacterial efficacy of triclosan-incorporated Polymers", Am. J. Infect. Control. 29, 124-125, 2001. 55. W. Zhang, "Bacterial behaviors on polymer surfaces with organic and inorganic antimicrobial compounds", J. Biomed. Mater. Res. A. 88, 448-453, 2009. 56. K. Ravikumar, S. H. Kim, Y. A. Son, "Design of experiments for the optimization and statistical analysis of Berberine finishing of polyamide Substrates", Dyes. Pigm. 75, 401-407, 2007. 57. C. Kriegel, K. A. Kit, "Nanofibers as carrier systems for antimicrobial microemulsions. Part I: Fabrication and characterization", Langmuir. 25, 1154-1161, 2009. 58. H. Ren, Y. Du, Y. Su, Y. Guo, Z. Zhu, A. Dong, "A Review on Recent Achievements and Current Challenges in Antibacterial Electrospun N-halamines", Colloid. Interface. Sci. Commun. 24, 24-34, 2018. 59. A. D. Fuchs, J. C. Tiller, "Contact-active antimicrobial coatings derived from aqueous suspensions", J. Angew. Chem. Int. Ed. 45, 6759-6762, 2006. 60. C. Y. Shih, K. S. Huang, "Synthesis of a polyurethane-chitosan blended polymer and a compound process for shrink-proof and antimicrobial woolen fabrics", J. Appl. Polym. Sci. 83, 2356-2363, 2003. 61. S. Zivanovic, J. Li, P.M. Davidson, "Physical, mechanical, and antibacterial properties of chitosan/PEO blend films", J. Biomacromolecules. 8, 1505-1510, 2007. 62. K. Jung, M. W. Huh, W. Meng, J. Yuan, S. Hyun, "Preparation and antibacterial activity of PET/chitosan nanofibrous mats using an electrospinning technique", J. Appl. Polym. Sci. 105, 2816-2823, 2007. 63. T. Haefele, K. Kita-Tokarczyk, W. Meier, "Phase behavior of mixed langmuir monolayers from amphiphilic block copolymers and an antimicrobial peptide", Langmuir. 22, 1164-1172, 2005. 64. X. Liu, K. Gan, H. Liu, X. Song, T. Chen, C. Liu, "Antibacterial properties of nano-silver coated PEEK prepared through magnetron sputtering", Dent. Mater. 33, 348-360, 2017. 65. M. Rai, A. Yadav, A. Gade, "Silver nanoparticles as a new generation of Antimicrobials", J. Biotechnol. Adv. 27, 76-83, 2009. 66. C. Radheshkumar, H. Munstedt, "Morphology and mechanical properties of antimicrobial polyamide/silver composites", J. Mater. Lett. 59, 1949-1953, 2005. 67. C. Radheshkumar, H. Munstedt, "Antimicrobial polymers from polypropylene/silver composites-Ag+ release measured by anode stripping voltammetry", J. React. Funct. Polym. 66, 780-788, 2006. 68. C. C. Yates, D. Whaley, R. Babu, J. Y. Zhang, "The effect of multifunctional polymer-based gels on wound healing in full thickness bacteria-contaminated mouse skin wound models", J. Biomaterials, 28, 3977-3986, 2007. 69. C. Saulou, B. Despax, P. Raynaud, "Plasma deposition of organosilicon polymer thin films with embedded nanosilver for prevention of microbial adhesion", J. Appl. Surf. Sci. 256, 35-39, 2009. 70. H. Palza, S. Gutierrez, K. Delgado, O. Salazar, "Toward tailor-made biocide materials based on poly(propylene)/copper nanoparticles", J. Macromol. Rapid. Commun. 31, 563-567, 2010. 71. V. Scuderi, M. A. Buccheri, G. Impellizzeri, A. Di Mauro, G. Rappazzo, K. Bergum, B.G. Svensson, V. Privitera, "Photocatalytic and antibacterial properties of titanium dioxide flat film", Mater. Sci. Semicond. Process. 42, 32-35, 2016. 73. S. D. Gittard, J. R. Perfect, "Assessing the antimicrobial activity of zinc oxide thin films using disk diffusion and biofilm reactor", J. Appl. Surf. Sci. 255, 5806-5811, 2009. 74. K. Tam, A. B. Djurisic, A. Chan "Antibacterial activity of ZnO nanorods prepared by a hydrothermal method", J. Thin. Solid Films. 516, 6167-6174, 2008. 75. B. Shirkavand Hadavand, M. Ataeefard, H. Fakharizadeh Bafghi, "Preparation of modified nano ZnO/polyester/TGIC powder coating nanocomposite and evaluation of its antibacterial activity", Composites Part B. 82, 190-195, 2015.فایل مقاله
تعداد بازدید: 728
تعداد دریافت فایل مقاله : 10