16 October 2018 - سه شنبه 24 مهر 1397
جستجوی مقالات
کلید واژگان
جستجوی پیشرفته
شناسنامه ی نشریه
صاحب امتیاز:
موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش
مدیر مسئول:
پروفسور زهرا رنجبر
سردبیر:
دکتر شهره روحانی
مدیر اجرایی:
دکتر مریم عطائی فرد
شاپا چاپی:
2251-7278
شاپا الکترونیکی:
2383-2223
دسترسی سریع
آخرین شماره ها
نظر سنجی
نظر شما در مورد سایت نشریه دنیای رنگ چیست؟
مطلوب
نسبتا مطلوب
نیاز به بهسازی دارد
ضعیف

مطالعه مشخصه‌هاي رنگي الياف طبيعي رنگرزي شده با مواد رنگزاي طبيعي

نشریه: سال هشتم - شماره اول - بهار 1397 - مقاله 8   صفحات :  63 تا 74کد مقاله:
JSCW-2018-01-23-10346

مولفین:
راضیه جعفری: موسسه پژوهشي علوم و فناوري رنگ و پوشش - گروه پژوهشي فيزيك رنگ
کمال الدین قرنجیگ: موسسه پژوهشي علوم و فناوري رنگ و پوشش - گروه پژوهشي مواد رنگزای آلی


چکیده مقاله:

امروزه به دلیل اهمیت و توجه بسیار زیاد به مسائل زیست محیطی تمایل به استفاده از مواد رنگزای طبیعی در رنگرزی منسوجات افزایش یافته است. در این راستا کاربرد مواد تعاونی نساجی در حین، قبل و یا بعد از فرآیند رنگرزی نیز به سمت استفاده از مواد طبیعی سوق یافته است. به عنوان مثال، استفاده از دندانه هاي گياهي به جاي دندانه هاي معدني يا فلزي در رنگرزي الیاف طبیعی بسیار مورد توجه قرار گرفته است. هرچند که جایگزینی دندانه های فلزی با دندانه های نباتی علاوه بر تحت تأثیر قراردادن فرآیند رنگرزی بر روی فام نهايي و محدوده رنگی قابل حصول بر خواص ثباتی رنگ كالاي نهايي نیز تأثير گذار خواهد بود. در گزارش حاضر با بیان تعاریف و مفاهیم اولیه به بررسی پژوهش‌‌های انجام شده در زمینه تعیین مشخصه هاي رنگی مواد رنگزای طبیعی به‌‌کاررفته در کالاهای پنبه‌‌ای، پشمی و ابریشمی پرداخته شده و در نهایت تغییرات صورت گرفته در ثبات‌های نوری، شستشویی، سایشی مرطوب و خشک مورد بررسی و مطالعه قرار می گیرد.


Article's English abstract:

Today, due to the concerns about the importance of environmental issues, the tendency of applying of natural dyes for dyeing the textile materials has been increased. In this regard, it is preferred to apply the natural additives instead of synthetic materials for pre-, meta- and post treatment processes. As instance, the use of herbal mordant instead of those of mineral or metal for dyeing process of natural fibers has been extremely attracted attentions. However, replacement of metal mordant by the herbal ones will influence both the colorimetric attributes as well as the color fastness of the final product. In this report, the basic concepts and studies related to definition of colorimetric attributes of natural dyes employed for cotton, woolen and silk textiles have been considered, firstly. Then, the effect of applying of natural dyes on different fastness properties, i.e., light fastness, wash fastness, wet and dry rubbing fastness have been reviewed.


کلید واژگان:
مشخصه‌های رنگی، مواد رنگزاي طبيعي، الياف طبيعي، دندانه گیاهی.

English Keywords:
Colorimetric attributes, Natural dyes, Natural fibers, Herbal Mordant.

منابع:
1. امین الدین حاجی،"مروری بر روش‌ها وفناوری‌های بهبود جذب و ثبات مواد رنگزای طبیعی بر روی الیاف پنبه"، مجله علمی-ترویجی مطالعات در دنیای رنگ، 7، 44-33، 1396. . ر. جعفری، "سفیدی: تعاریف، مفاهیم و اندیس ها"، مجله علمی-ترویجی مطالعات در دنیای رنگ، 4، 56-49، 1393. 9. ر. جعفری، م. شاه محمدی، "بررسی جایگاه رنگ سفید در فرهنگ، ادبیات و مفاهیم قرآنی"، اولین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی- غدیر، رشت، 1395. 10. ر. جعفری، "مروري بر مطالعات انجام شده در خصوص سياهي"، مجله علمی-ترویجی مطالعات در دنیای رنگ، 4، 32-21، 1393. 13. س. ح. امير شاهي، ف. آگهيان، "فيزيک رنگ محاسباتي"، اصفهان، انتشارات ارکان دانش، 1386. 15.ب. احمدی، "شیمی نساجی"، جلد اول، نشر کتب علمی فائد با سرمایه شرکت صنایع اراک، 1364. 30.س. میرنژاد، س. صفاپور ، م. صادقی کیاخانی ،"مروری بر خواص و کاربرد‌های رنگ طبیعی قرمزدانه در صنایع مختلف"، مجله علمی- ترویجی مطالعات در دنیای رنگ ،4، 46-44، 1394. 31. م. دودانگه، ک. قرنجیک،"بهینه سازی شرایط رنگرزی الیاف پشم با مواد رنگزای روناس و دندانه آلومینیم سولفات بر اساس آزمایش های تاگوچی"، مجله علمی - ترویجی علوم وفناوری نساجی،3 ،163-161، 1391 32. ب. انصاری، م. خواجه‌‌‌مهریزی، ا. حاجی،"رنگرزی کالای پشمی آماده‌‌‌سازی شده به کمک پلاسمای اکسیژن با رنگزای طبیعی گل ریواس"، مجله علمی پژوهشی علوم و فناوری رنگ، 9 ،143-135، 1394

English References:
2. N. Ohta, A. R. Robertson,"Colorimetry Fundamentals and Applications", England, John Wiley & Sons Ltd, 2005. 3. R. Tilley, "Color and Optical Properties of Materials", 2nd Ed ,Wiley, United Kingdom, 2011. 4. K. Nassau," Color for Science, Art and Technology", Netherlands, Elsevier Sience B.V., 1998. 5. M.D. Fairchild, "Color Appearance Models", 2nd Ed, England, John Wiley & Sons Ltd, 2005. 6. R. McDonald, " Color Physics for Industry ",2nd Ed, England, Society of Dyers and Colourists, 1997. 7. G. A. Klein, "Industrial Color Physics", New York, Springer, 2010. 11. https://en.wikipedia.org/wiki/Munsell_color_system. 12. http://www.mat.univie.ac.at/~kriegl/Skripten/CG/node9.htm. 14. http://www.pinsdaddy.com/blog-de-antonio-fern-amp-225ndez _5l24JSH5GhPKb31f*f*hyIMxMi0KnJZaBGGgk6vlPLg/Tna2g8nuWLcPbsMODdjqfdzGOStI3Q80TxhwMhAw4oSvKpJXR9RLrWMBCWNAsKiyxgNGEW0zsgY7aGg0BtpEtA. 18. E. P. G. Gohl, L. D. Vilensky, "Textile Science, An explanation of fibre properties", 2nd Ed, Longman Cheshire, 1981. 19. M. L. Gulrajani, R.C. Sirvastava, M. Goel, "Color gamut of natural dyes on cotton yarns", Int. J. Cloth. Sci. Tech. 28, 558-569, 2016. 21. A. K. Samanta, A. Konar, "Dyeing of Textiles with Natural Dyes", Indian. J. Fiber. Text. 34, 384-399, 2009. 22. L. G.W Taylor, "Natural dyes in textile applications", Rev. Prog. Color (coloration Technology journal), 16, 61-153, 1986. 23. M. Ghanbar Afjeh, S. Ghanean, F. Mazaheri, "Colorimetric and Spectral Properties of Natural Colorants Used in Handmade Traditional Persian Carpets", J. Text. Polym. 1, 98-104, 2013. 24. D. Y. Tzeng, R.S. Berns, "A Review of Principal Component Analysis and its Applications to Color Technology", Color. Res. Appl. 30, 84-98, 2005. 25. H. S. Fairman, M.H. Brill, "The principal components of reflectances", Color. Res. Appl. 29, 104-110, 2004. 26. A. K. Romney, T. Indow,"Munsell reflectance spectra represented in three dimensional Euclidean space ", Color. Res. Appl. 28, 182-196, 2003. 27. D. D. Lee, H. S. Seung,"Learning the parts of objects by non-negative matrix factorization", Nature. 401, 788-791, 1999. 28. P.O. Hoyer, "Non-negative matrix factorization with sparseness constraints", J. Mach. Learn. Res. 5, 1457-1469, 2004. 29. S. Farajikhah, S. H. Amirshahi, " Initialization of nonnegative matrix factorization by Gaussian primaries for reconstruction of spectral data", Opt. Rev. 19, 294-305, 2012. 33. S. Agrawal, S. Singh, S. Verma, S. Kumar, "Antifungal activity of anthraquinone derivatives from Rheum emodi", J. Ethnopharmacol. 72, 43-46, 2000. 34. A. Haji, M. Khajeh Mehrizi, J. Sharifzadeh, "Dying of wool with aqueous extract of cotton pods improved by plasma treatment and chitosan: optimization using response surface methodology", Fiber Polym. 17, 1480-14488, 2016. 35. T. Sajed, A. Haji, M. Khajeh Mehrizi, M. Nasiri Boroumand, "Modification of wool protein fiber with plasma and dendrimer: Effects on dyeing with cochineal", ?Int. J. Biol. Macromol. 107, 642-653, 2018. 36. P. B. Tayade, R. V. Adivarekar, "Colour gamut with easy sources of natural dyes", Int. J. Cloth. Sci. Tech. 28, 558-569, 2016. 37. R. Jihad, "Dyeing of Silk Using Natural Dyes Extracted From Local Plants", Int. J. Sci. Eng. Res. 5, 809-818, 2014.فایل مقاله
تعداد بازدید: 675
تعداد دریافت فایل مقاله : 29