15 October 2018 - دوشنبه 23 مهر 1397
جستجوی مقالات
کلید واژگان
جستجوی پیشرفته
شناسنامه ی نشریه
صاحب امتیاز:
موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش
مدیر مسئول:
پروفسور زهرا رنجبر
سردبیر:
دکتر شهره روحانی
مدیر اجرایی:
دکتر مریم عطائی فرد
شاپا چاپی:
2251-7278
شاپا الکترونیکی:
2383-2223
دسترسی سریع
آخرین شماره ها
نظر سنجی
نظر شما در مورد سایت نشریه دنیای رنگ چیست؟
مطلوب
نسبتا مطلوب
نیاز به بهسازی دارد
ضعیف

بررسی حذف رنگزا های آلی از پساب های صنعتی توسط نانوجاذب ها

نشریه: سال دوم - شماره اول - بهار 1391 - مقاله 2   صفحات :  1 تا 1کد مقاله:
JSCW-17-03-2012-10031

مولفین:
فرضعلی فرزانه کندری: دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شمال - مهندسي شيمي
خشایار بدیعی: موسسه پژوهشي علوم و فناوري رنگ و پوشش - گروه محيط زيست
ميراسماعيل معصومي: دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شمال - مهندسي شيمي


چکیده مقاله:تاکنون روش های مختلفی از جمله جذب سطحی برای حذف مواد رنگزای آلی بکار گرفته شده است. با معرفی و گسترش فناوری نانو، علم محیط زیست نیز بی تأثیر از آن نمانده است. تحقیقات جدیدی در استفاده از مواد در ابعاد نانو شامل نانوذرات و نانولوله های کربن به عنوان جاذب صورت گرفته است و کارایی بالای نانوجاذب ها در جذب مواد آلی از پساب ها به دلیل برخورداری از مساحت سطح ویژه بالا ثابت شده است. در این مقاله تأثیر عواملی چون خصوصیات نانوجاذب ساختار و مورفولوژی سطح، مقدار نانوجاذب، pH محلول، دما، ویژگی های ماده جذب شونده مقدار، ساختار، اندازه مولکول، بار الکتریکی یون در میزان جذب مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین ایزوترم جذب، سینتیک جذب و احیای نانوجاذب ها مورد بحث واقع شده است.


کلید واژگان:
رنگزا، نانوجاذب، جذب سطحی و رنگبری.

منابع:

English References:
1.G. Crini, P. M. Badot, "Application of chitosan, a natural aminopolysaccharide, for dye removal from aqueous solutions by adsorption processes using batch studies: A review of recent literature", Prog. Polym. Sci., 33, 399–447, 2008.#2.W. H. Cheung, Y. S. Szeto, G. McKay, "Enhancing the adsorption capacities of acid dyes by chitosan nano particles", Bioresour. Technol., 100, 1143–1148, 2009.#3.W. L. Du, Z. R. Xu, X. Y. Han, Y. L. Xu, Z. G. Miao, "Preparation, characterization and adsorption properties of chitosan nanoparticles for eosin Y as a model anionic dye", J. Hazard. Mater., 153, 152-156, 2008.#4.K. Mishra, T. Arockiadoss, S. Ramaprabhu, "Study of removal of azo dye by functionalized multi walled carbon nanotubes", Chem. Eng. J., 162, 1026–1034, 2010.#5.M. Rafatullaha, O. Sulaimana, R. Hashima, A. Ahmad, "Adsorption of methylene blue on low-cost adsorbents: A review", J. Hazard. Mater., 177, 70–80, 2010.#6.V.K. Gupta, Suhas, "Application of low-cost adsorbents for dye removal – A review", J. Environ. Manag., 90, 2313–2342, 2009.# 7.W. S. Wan Ngaha, L. C. Teonga, M. A. K. M. Hana?ah, "Adsorption of dyes and heavy metal ions by chitosan composites: A review", Carbohyd. Poly., 83, 1446–1456, 2011.#8.G. Crini, "Non-conventional low-cost adsorbents for dye removal: A review", Biores. Tech., 97, 1061–1085, 2006.#9.Demirbas, "Agricultural based activated carbons for the removal of dyes from aqueous solutions: A review", J. Hazard. Mater., 167, 1–9, 2009.#10.E. Forgacs, T. Cserhaa´ti, G. Oros, "Removal of synthetic dyes from wastewaters: A review", Environ. Inter., 30, 953–971, 2004.#11.L. Zhou, J. Jina, Z. Liub, X. Lianga, C. Shang, "Adsorption of acid dyes from aqueous solutions by the ethylenediamine-modi?ed magnetic chitosan nanoparticles", J. Hazard. Mater., 185, 1045-1052, 2011.#12.K. Xie, W. Zhao, X. He, "Adsorption properties of nano-cellulose hybrid containing polyhedral oligomeric silsesquioxane and removal of reactive dyes from aqueous solution", Carbohyd. Poly., 83, 1516-1520, 2011.#13.H. Yu, B. Fugetsu, "A novel adsorbent obtained by inserting carbon nanotubes into cavities of diatomite and applications for organic dye elimination from contaminated water", J. Hazard. Mater., 177, 138–145, 2010.#14.Y. Xie, D. Qian, D. Wu, X. Ma, "Magnetic halloysite nanotubes/iron oxide composites for the adsorption of dyes", Chem. Eng. J., 168, 959–963, 2011.#15.S. Shariati, M. Faraji, Y. Yamini, A. A. Rajabi, "Fe3O4 magnetic nanoparticles modi?ed with sodium dodecyl sulfate for removal of safranin O dye from aqueous solutions", Desalination, 270, 160–165, 2011.#16.A. Afkhami, R. Moosavi, "Adsorptive removal of Congo red, a carcinogenic textile dye, from aqueous solutions by maghemite nanoparticles", J. Hazard. Mater., 174, 398–403, 2010.#17.V. Belessi, G. Romanosa, N. Boukosa, D. Lambropouloud, C. Trapalis, "Removal of Reactive Red 195 from aqueous solutions by adsorptionon the surface of TiO2 nanoparticles", J. Hazard. Mater., 170, 836–844, 2009.#18.P. R. Changa, P. Zhengb, B. Liuc, D. P. Andersona, J. Yuc, "Characterization of magnetic soluble starch-functionalized carbon nanotubes and its application for the adsorption of the dyes", J. Hazard. Mater., 186, 2144–2150, 2011.#19.J. Hu, Z. Song, L. Chen, H. Yang, J. Li, R. Richards, "Adsorption Properties of MgO (111) Nanoplates for the Dye Pollutants fromWastewater", J. Chem. Eng. Data, , 55, 3742–3748, 2010.#20.S. Chatterjee, M. W. Lee, S. H. Woo, "Adsorption of congo red by chitosan hydrogel beads impregnated with carbon nanotubes", Bioresour. Technol., 101, 1800–1806, 2010.#21.S. Hashemian, "Removal of Acid Red 151 from water by adsorption onto nano-composite MnFe2O4/kaolin", Main Group Chem., 10, 105–114, 2011.#22.M. R. Heydar Taemeh, F. Doulati Ardejani, Kh. Badii, “Production of nano-Perlite for environmental purposes”, 4th Intern. Color and Coatings Congress (ICCC2011), Tehran, Iran, 5pp., 2011.#23.P. Luo, Y. Zhao, B. Zhang, J. Liu, Y. Yang, J. Liu, "Study on the adsorption of Neutral Red from aqueous solution onto halloysite nanotubes", Water Res., 44, 1489–1497, 2010.#24.G. Moussavi, M. Mahmoudi, "Removal of azo and anthraquinone reactive dyes from industrial wastewatersusing MgO nanoparticles", J. Hazard. Mater., 168, 806–812, 2009.#25.S. Y. Mak, D. H. Chen, "Fast adsorption of methylene blue on polyacrylic acid-boundiron oxide magnetic nanoparticles", J. Dyes Pigments, 61, 93–98, 2004.#26.S. Qu, F. Huanga, S. Yua, G. Chenc, J. Kong, "Magnetic removal of dyes from aqueous solution using multi-walled carbon nanotubes ?lled with Fe2O3 particles", J. Hazard. Mater., 160, 643–647, 2008.# 27.M. Zhao, Z. Tang, P. Liu, "Removal of methylene blue from aqueous solution with silica nano-sheets derived from vermiculite", J. Hazard. Mater., 158, 43–51, 2008.#28.M. Irama, C. Guoa, Y. Guanb, A. Ishfaq, H. Liu, "Adsorption and magnetic removal of neutral red dye from aqueous solution using Fe3O4 hollow nanospheres", J. Hazard. Mater., 181, 1039–1050, 2010.#29.M. Yazdanbakhsha, I. Khosravi, E. K. Goharshadi, A. Yousse?, "Fabrication of nanospinel ZnCr2O4 using sol–gel method and its application on removal of azo dye from aqueous solution", J. Hazard. Mater., 184, 684–689, 2010.#30.Z. Shahryari, A. Soltani Goharrizi, M. Azadi, "Experimental study of methylene blue adsorption from aqueous solutions onto carbon nano tubes", Water Resour. Environ. Eng., 2, 16-28, 2010.#31.Gil, F. C. C. Assis, S. Albeniz, S. A. Korili, "Removal of dyes from wastewaters by adsorption on pillared clays", Chem. Eng. J., 168, 1032–1040, 2011.#32.Khaled, A. El Nemr, A. El-Sikaily, O. Abdelwahab, "Treatment of artificial textile dye effluent containing Direct Yellow 12 by orange peel carbon", Desalination, 238, 210–232, 2009.#33.Y. H. Chen, "Synthesis, characterization and dye adsorption of ilmenite nanoparticles", J. Non-Crystal. Solids, 357, 136-139, 2011.#34.S. Azizian, "Kinetic models of sorption: a theoretical analysis", J. Colloid Interface Sci., 276, 47–52, 2004.#35.Y. S. Ho, "Review of second-order models for adsorption systems", J. Hazard. Mater., B136, 681-689, 2006.#فایل مقاله
تعداد بازدید: 11616
تعداد دریافت فایل مقاله : 1442