15 October 2018 - دوشنبه 23 مهر 1397
جستجوی مقالات
کلید واژگان
جستجوی پیشرفته
شناسنامه ی نشریه
صاحب امتیاز:
موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش
مدیر مسئول:
پروفسور زهرا رنجبر
سردبیر:
دکتر شهره روحانی
مدیر اجرایی:
دکتر مریم عطائی فرد
شاپا چاپی:
2251-7278
شاپا الکترونیکی:
2383-2223
دسترسی سریع
آخرین شماره ها
نظر سنجی
نظر شما در مورد سایت نشریه دنیای رنگ چیست؟
مطلوب
نسبتا مطلوب
نیاز به بهسازی دارد
ضعیف

مدیریت رنگ: یک ضرورت در دوباره تولید تصاویر رنگی دیجیتال

نشریه: سال هفتم - شماره اول - بهار 1396 - مقاله 7   صفحات :  67 تا 81کد مقاله:
JSCW-14-11-2016-10295

مولفین:
مهدی صفی: موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش - نمایش رنگ و پردازش تصویر
فائزه مولا: دانشگاه کار قزوین - دانشکده مهندسی نساجی


چکیده مقاله:بیان مفهوم ظاهر رنگی، حفظ و کنترل آن در حین انتقال بین وسایل مختلف و ارتقای کیفیت دستگاه‌های دوباره تولید و باز نمایش رنگ، از مهم‌ترین بحث‌هایی است که محققان و صنعتگران در زمینه فناوري رنگ با آن روبرو هستند. در این مقاله تلاش شده است که مفهوم مدیریت رنگ به‌صورت اجمالی برای دوباره تولید تصاویر دیجیتال به معنای راه حلی مناسب برای ثابت بودن اطلاعات رنگی حاصل از یک تصویر، از مرحله طراحی تا مرحله چاپ، بیان گردد. سامانه مدیریت رنگ، این امکان را فراهم می‌سازد که بین دستگاه‌های مختلف، بتوان ظاهر رنگی تصویر را حفظ نمود؛ این امر در صورتی امکان‌پذیر است که اطلاعات وابسته به دستگاه، از طریق انتقال به فضارنگ‌های واسطه، به اطلاعات غیروابسته به دستگاه تبدیل شوند. همچنین روند اجرای مدیریت رنگ تصاویر، روش‌های متداول و استانداردهای مرتبط با آن نیز اشاره شده‌اند.


Article's English abstract:

The most important challenges in color technology with that researchers and industries are faced, is description, consistency and control of color appearance while is supposed to be transferred between different reproduction devices. In this article, the concept of color management for color reproduction of digital images as a suggested solution has been reviewed in brief to achieve a color consistency of an image during workflow from the design step to the publishing step. Color management system makes it possible to keep the color appearance of image consistent between different devices. This is possible if dependent-device color values could be converted to independent-device ones through an intermediate color space. Moreover, the image color management workflow, the conventional methods and the related standards with that have been pointed, too.


کلید واژگان:
مدیریت رنگ، باز تولید رنگ، تصویر دیجیتال، محدوده رنگی تصاویر.

English Keywords:
Color Management, Color Reproduction, Digital Image, Color Gamut.

منابع:
3. س گرجی کندی، س گرجی کندی، "مروری بر کاربردهای ماشین و تصویر پردازی رنگی در صنایع غذایی"، نشریه علمی ترویجی مطالعات در دنیای رنگ، 2، 43-55، 1391. 9. س ح امیرشاهی،"اصول تکنولوژی رنگ"، انتشارات ارکان دانش، اصفهان، 1386. 26. س جلوه‌گر، "هوش مصنوعی"، ویرایش دوم، 1388.

English References:
1.H. Ujiie, "Digital Printing of Textiles", England, Woodhead Publishing Limited, 2006. 2. X .Li,"Research on printer color management based on ant colony algorithm", Second International Conference on Genetic and Evolutionary Computing, China, 2008. 4. P. Nussbaum," Introduction to colour management", worshop, Tehran, Iran, 2013. 5. P. Nussbaum, J. Y. Hardeberg, "Print quality evaluation and applied colour management in coldset offset newspaper print", Col. Res. App., 37, 82-91, 2012. 6. P. Nussbaum. "Colour measurement and print quality assessment in a colour managed printing workflow". Ph.D. thesis, University of Oslo, Oslo, Norway, 2010. 7. P.Y. Li, Y.P. Wang, L.H. Kao,"Digitization procedures guideline: color management", viewed 2016, http:// culture.teldap.tw/ culture/ images/ collection/ 20120820/ Color %20 Management. pdf. 8. C. E. Gardner," Color management primer", viwed 2016, http:// photo.nova.org/ ColorManagement. 10. Cambridge in colour, "Overview of color management", viewed 2016, http:// www.cambridgeincolour.com/ tutorials/ color management1.htm. 11. G .Sharma, B. Raja, "Digital Color Imaging Handbook", New York, CRC press, 2002. 12. A. S. Long, "Practical approach to Color Management", viewed 2016, https:// www.nla.gov.au/ photos/ publications/ colormanagement. pdf. 13. Eizo, "Is the beauty of a curve decisive for color reproduction? Learning about LCD monitor gamma", viewed 2016, http://www.eizoglobal.com/library/basics/lcd_display_gamma. 14. X-rite, "Complete guide to color management", viewed 2016, https:// xritephoto.com/ documents/ literature/ EN/ L11-144_CompleteGuideToColorManagement_EN. pdf. 15. G. petrov, "the designer's guide to color management in corelDRAW graphics suite X5", corel corporation, 2010. 16. Eizo, "Color managementhHandbook: strategies to master color management", viwed 2016, https:// www.eizo.cz/ fileadmin/ content/ download/ pdf/ brochures/ en/ color_ management_ handbook. pdf. 17. P. K. Gurram,et al. "Comparison of 1-D, 2-D and 3-D printer calibration algorithms with printer drift" 21st International Conference on Digital Printing Technologies, Baltimore, Maryland, USA, 2005. 18. M. Kriss, "Color Management: Understanding and Using ICC Profiles", London, John Wiley & Sons, 2010. 19. A. Sharma, "Understanding Color Management", London, Thomson, 2004. 20. A.Bakke, I. Farup, J.Y. Hardeberg, "Evaluation of algorithms for the determination of color gamut boundaries", J. Imaging Sci. Technol., 54, 50502-505011, 2010. 21. T. dabrowa, d. dziewulski," Study of the dependence of colour gamut volume determined with different methods on reflection densities of the process inks solids in printing", science & technology, 15-23, 2009. 22. Gamutvision, "Camera and scanner profiles, Gamuts and mappings to working color spaces", viwed 2016, http:// www.gamutvision.com/ docs/ camera_scanner.html. 23. B. Fraser, C. Murphy, F. Bunting, "Real World Color Management", Berkeley, Peachpit press, 2003. 24. F. Dugay, I. Farup, J. Y. Hardeberg. "Perceptual evaluation of color gamut mapping algorithms." Col. Res. App., 33, 470-476, 2008. 25. En.wikipedia, "Machine learning", viwed 2016, https:// en.wikipedia.org/ wiki/ Machine_learning. 27. Consortium, I. C., “ICC White Paper 4: Color Management - Conceptual Overview, Evolution, Structure & Color Rendering Options, viewed 2016, www.color.org. 28. ASTM international, viwed 2016, https:// www.astm.org/ Standards. 29. International Organization for Standardization, "Standards catalogue", viwed 2016, http:// www.iso.org/ iso/ iso_catalogue/ catalogue_ics. 30. International color consortium, "Image technology colour management -Architecture, profile format, and data structure", http:// www.color.org/ specification/ ICC1v43_2010-12. 31. J. Y. Hardeberg, "Acquisition and reproduction of colour images: colorimetric and multispectral approaches", Ph.D. thesis, Ecole Nationale Supérieure des Télécommunications, Paris,France,1999.فایل مقاله
تعداد بازدید: 1236
تعداد دریافت فایل مقاله : 13