15 October 2018 - دوشنبه 23 مهر 1397
جستجوی مقالات
کلید واژگان
جستجوی پیشرفته
شناسنامه ی نشریه
صاحب امتیاز:
موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش
مدیر مسئول:
پروفسور زهرا رنجبر
سردبیر:
دکتر شهره روحانی
مدیر اجرایی:
دکتر مریم عطائی فرد
شاپا چاپی:
2251-7278
شاپا الکترونیکی:
2383-2223
دسترسی سریع
آخرین شماره ها
نظر سنجی
نظر شما در مورد سایت نشریه دنیای رنگ چیست؟
مطلوب
نسبتا مطلوب
نیاز به بهسازی دارد
ضعیف

مروری بر روش‌های ساخت نانو کره‌های توخالی کربنی جهت استفاده در پوشش‌های سطح

نشریه: سال هفتم - شماره اول - بهار 1396 - مقاله 3   صفحات :  1 تا 16کد مقاله:
JSCW-21-12-2016-10301

مولفین:
سید آرش حدادی: دانشگاه صنعتي شريف - دانشكده مهندسي شيمي و نفت
احمد رمضانی سعادت آبادی: دانشگاه صنعتی شریف - دانشکده مهندسی شیمی و نفت
محمد مهدویان احدي: موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش - گروه پوشش‌های سطح و خوردگی


چکیده مقاله:در این مقاله، مروری بر روش‌های ساخت میکرو/نانو ساختارهای توخالی کربنی بر مبنای به روزترین پژوهش‌های انجام شده در زمینه‌ ساخت آن‌ها آورده شده است. در ابتدا، انواع نانو ساختارهای توخالی به صورت مختصر توضیح داده می‌شود و سپس روش‌های ساخت کره‌های توخالی کربنی بر مبنای چهار روش اصلی کلرداركردن کاربیدهای فلزی، استفاده از الگوهای سخت ، الگوهای نرم و خود الگویی به تفصیل تشريح می‌شود. در دو روش اول که از اصلی‌ترین روش‌های ساخت این نوع ساختارها می‌باشند، ابتدا مفاهیم پایه و سپس انواع الگوهای مورد استفاده به همراه پژوهش‌های انجام شده در زمینه‌ی ساخت میکرو/نانو ساختارهای توخالی کربنی با استفاده از این الگوها توضیح داده می‌شود. روش‌های الگوهای نرم و خود الگویی که از مهم‌ترین روش‌های ساخت ساختارهای توخالی بر پایه‌ ترکیبات پلیمری، اکسید‌های فلزی و سیلیکایی می‌باشند، به دلیل انجام فرآیندهای جانبی از جمله هیدروترمال و کربن‌داركردن در ساخت کره‌های توخالی کربنی که در دماهای بالا نیز صورت می‌پذیرد، قابل استفاده نبوده و تنها به صورت مختصر توضیح داده خواهند شد.


Article's English abstract:

In this paper, a review on the synthesis methods of carbon hollow micro/nano structures according to the recent literatures is presented. At first, the kinds of hollow structures will be mentioned and then, the synthesis methods of carbon hollow spheres (CHS) including chlorination of metallcarbides, hard templating, soft templating and self templating will be discussed. Two first methods are widely used for synthesis of CHS. Hereby, in the first step, basic concepts of the methods and then, kinds of templates used in synthesis of CHS and the related publications will be considered. Soft and self templating methods are the most important ways for synthesis of hollow structures based on polymer, metal oxides and silica materials. These methods are not appropriate for the synthesis of CHS due to hydrothermal and carbonization processes at high temperature. Consequently, these methods will be briefly described.


کلید واژگان:
میکرو/نانو ساختارهای توخالی کربنی، کلرداركردن، الگوی سخت، الگوی نرم، خود الگویی.

English Keywords:
Carbon hollow micro/nano structures, Chlorination, Hard templating, Soft templating, Self templating.

منابع:

English References:
1. S. Li, A. Pasc, V. Fierro, A. Celzard, “Hollow carbon spheres, synthesis and applications- a review”, J. Mater. Chem. A. 4, 12686-12713, 2016. 2. X. Wang, J. Feng, Y. Bai, Q. Zhang, Y. Yin, “Synthesis, Properties, and Applications of Hollow Micro-/Nanostructures, Chem. Rev. 116, 10983-11060, 2016. 3. X. Chen, K. Kierzek, Z. Jiang, H. Chen, T. Tang, M. Wojtoniszak, “Synthesis, growth mechanism, and electrochemical properties of hollow mesoporous carbon spheres with controlled diameter”, J. Phys. Chem. C. 115, 17717-17724, 2011. 4. E. Urones-Garrote, D. ?vila-Brande, N.A. Katcho, A. G?mez-Herrero, A.R. Landa-C?novas, E. Lomba, ”Spherical carbon nanoparticles produced by direct chlorination of cobaltocene”, Carbon N. Y. 45, 1699-1701, 2007. 5. N. a. Katcho, E. Urones-Garrote, D. Avila-Brande, A. Gomez-Herrero, S. Urbonaite, S. Csillag, “Carbon hollow nanospheres from chlorination of Ferrocene”, Chem. Mater. 19, 2304-2309, 2007. 6. E. Urones-Garrote, D. Avila-Brande, N. Ayape-Katcho, A. G?mez-Herrero, A.R. Landa-C?novas, L.C. Otero-D?az, ”Amorphous carbon nanostructures from chlorination of Ferrocene”, Carbon N. Y. 43, 978-985, 2005. 7. S. Ravi, S. Vadukumpully, “Sustainable carbon nanomaterials: Recent advances and its applications in energy and environmental remediation”, J. Environ. Chem. Eng. 4, 835-856, 2015. 8. X. Wang, J. Feng, Y. Bai, Q. Zhang, Y. Yin, “Synthesis, Properties, and Applications of Hollow Micro/Nanostructures, Chem”. Rev. doi:10.1021/acs.chemrev.5b00731, 2016. 9. K. Tang, L. Fu, R.J. White, L. Yu, M. Titirici, M. Antonietti, “Hollow Carbon Nanospheres with Superior Rate Capability for Sodium-Based Batteries”, Adv. Energy Mater. 2, 873-877, 2012. 10. R.J. White, K. Tauer, M. Antonietti, M. Titirici, “Functional hollow carbon nanospheres by latex templating”, J. Am. Chem. Soc. 132, 17360-17363, 2010. 11. Z. Zhong, Y. Yin, B. Gates, Y. Xia, “Preparation of mesoscale hollow spheres of TiO2 and SnO2 by templating against crystalline arrays of polystyrene beads”, Adv. Mater. 12, 206-209, 2000. 12. S. Mezzavilla, C. Baldizzone, K. J. Mayrhofer, F. Schüth, “General Method for the Synthesis of Hollow Mesoporous Carbon Spheres with Tunable Textural Properties”, ACS Appl. Mater. Interfaces. 7, 12914-12922, 2015. 13. W. St?ber, A. Fink, E. Bohn, “Controlled growth of monodisperse silica spheres in the micron size range”, J. Colloid Interface Sci. 26, 62-69, 1968. 14. M. Titirici, A. Thomas, M. Antonietti, “Replication and coating of silica templates by hydrothermal carbonization”, Adv. Funct. Mater. 17, 1010-1018, 2007. 15. S. Ikeda, K. Tachi, Y.H. Ng, Y. Ikoma, T. Sakata, H. Mori, “Selective adsorption of glucose-derived carbon precursor on amino-functionalized porous silica for fabrication of hollow carbon spheres with porous walls”, Chem. Mater. 19, 4335-4340, 2007. 16. S. Yang, X. Feng, L. Zhi, Q. Cao, J. Maier, K. Müllen, “Nanographene-constructed hollow carbon spheres and their favorable electroactivity with respect to lithium storage”, Adv. Mater. 22, 838-842, 2010. 17. F. Ran, X. Zhang, Y. Liu, K. Shen, X. Niu, Y. Tan, “Super long-life supercapacitor electrode materials based on hierarchical porous hollow carbon microcapsules”, RSC Adv. 5, 87077-87083, 2015. 18. X.W. Lou, D. Deng, J.Y. Lee, L. a Archer, “Preparation of SnO2/Carbon Composite Hollow Spheres and Their Lithium Storage Properties”, Chem. Mater. 20, 6562-6566, 2008. 19. J.-F. Chen, H.-M. Ding, J.-X. Wang, L. Shao, “Preparation and characterization of porous hollow silica nanoparticles for drug delivery application”, Biomaterials. 25, 723-727, 2004. 20. B. Fang, M. Kim, J.H. Kim, J. Yu, “Controllable synthesis of hierarchical nanostructured hollow core/mesopore shell carbon for electrochemical hydrogen storage”, Longmuir. 24, 12068-12072, 2008. 21. D. Song, S. An, B. Lu, Y. Guo, J. Leng, “Arylsulfonic acid functionalized hollow mesoporous carbon spheres for efficient conversion of levulinic acid or furfuryl alcohol to ethyl levulinate”, Appl. Catal. B Environ. 179, 445-457, 2015. 22. X. Li, F. Luo, G. He, “Activation of the solid silica layer of aerosol-based C/SiO2 particles for preparation of various functional multishelled hollow microspheres”, Langmuir. 31, 5164-5173, 2015. 23. H. Liu, Z. Feng, J. Wang, J. Diao, D. Su, “Synthesis of hollow carbon nanostructures using a ZnO template method”, New Carbon Mater. 31, 87-91, 2016. 24. Y. Yi, G. Zhu, H. Sun, J. Sun, X. Wu, “Nitrogen-doped hollow carbon spheres wrapped with graphene nanostructure for highly sensitive electrochemical sensing of parachlorophenol”, Biosens. Bioelectron. 86, 62-67, 2016. 25. J. Lv, X. Yang, H. Zhou, L. Kang, Z. Lei, Z.H. Liu, “MnO2-wrapped hollow graphitized carbon nanosphere electrode for supercapacitor”, Mater. Res. Bull. 73, 429-436, 2016. 26. A.F. Arif, Y. Kobayashi, R. Balgis, T. Ogi, H. Iwasaki, K. Okuyama, “Rapid microwave-assisted synthesis of nitrogen-functionalized hollow carbon spheres with high monodispersity”, Carbon N. Y. 107, 11-19, 2016. 27. R. Atchudan, S. Perumal, T.N.J.I. Edison, Y.R. Lee, “Facile Synthesis of Monodispersed Hollow Carbon Nanospheres Using Sucrose by Corbonization Route”, Mater. Lett. 166, 145-149, 2016. 28. A. Chen, Y. Li, Y. Yu, Y. Li, K. Xia, Y. Wang, “Synthesis of hollow mesoporous carbon spheres via “dissolution-capture” method for effective phenol adsorption”, Carbon N. Y. 103, 157-162, 2016. 29. P. Li, J. Liu, Y. Wang, Y. Liu, X. Wang, K.W. Nam, “Synthesis of ultrathin hollow carbon shell from petroleum asphalt for high-performance anode material in lithium-ion batteries”, Chem. Eng. J. 286, 632-639, 2016. 30. C.-W. Zhang, L.-B. Xu, J.-F. Chen, “High loading Pt nanoparticles on ordered mesoporous carbon sphere arrays for highly active methanol electro-oxidation”, Chinese Chem. Lett. 27, 1-5, 2016. 31. B. Zielinska, B. Michalkiewicz, X. Chen, E. Mijowska, R.J. Kalenczuk, “Pd supported ordered mesoporous hollow carbon spheres (OMHCS) for hydrogen storage”, Chem. Phys. Lett. 647, 14-19, 2016. 32. S. Scharf, M. Noeske, W.L. Cavalcanti, “Multi-functional, self-healing coatings for corrosion protection: materials, design and processing”, 1st ed, Woodhead, 2014. 33. S. Yang, W. Cai, J. Yang, H. Zeng, “General and simple route to micro/nanostructured hollow-sphere arrays based on electrophoresis of colloids induced by laser ablation in liquid”, Langmuir. 25, 8287-8291, 2009. 34. Y.S. Han, G. Hadiko, M. Fuji, M. Takahashi, “A novel approach to synthesize hollow calcium carbonate particles”, Chem. Lett. 34, 152-153, 2005. 35. Q. Zhang, T. Zhang, J. Ge, Y. Yin, “Permeable silica shell through surface-protected etching”, Nano Lett. 8, 2867-2871, 2008. 36. Y. Hu, J. Ge, Y. Sun, T. Zhang, Y. Yin, “A self-templated approach to TiO2 microcapsules”, Nano Lett. 7, 1832-1836, 2007. 37. Y. Yao, F. Ji, M. Yin, X. Ren, Q. Ma, J. Yan, “Ag Nanoparticle-Sensitized WO3 Hollow Nanosphere for Localized Surface Plasmon Enhanced Gas Sensors”, ACS App. Mater. Interfaces. 8, 18165-18172, 2016. 38. J.S. Cho, S.Y. Lee, H.S. Ju, Y.C. Kang, “Synthesis of NiO Nanofibers Composed of Hollow Nanospheres with Controlled Sizes by the Nanoscale Kirkendall Diffusion Process and Their Electrochemical Properties”, ACS Appl. Mater. Interfaces. 7, 25641-25647, 2015. 39. J. Zhou, Z. Sun, M. Chen, J. Wang, W. Qiao, D. Long, “Macroscopic and Mechanically Robust Hollow Carbon Spheres with Superior Oil Adsorption and Light?to?Heat Evaporation Properties”, Adv. Funct. Mater. 26, 5368-5375, 2016. 40. B. Chang, W. Shi, D. Guan, Y. Wang, B. Zhou, X. Dong, “Hollow porous carbon sphere prepared by a facile activation method and its rapid phenol removal”, Mater. Lett. 126, 13-16, 2014. 41. K.V. Kumar, K. Preuss, Z.X. Guo, M.M. Titirici, “Understanding the Hydrophilicity and Water Adsorption Behavior of Nanoporous Nitrogen-Doped Carbons”, J. Phys. Chem. C. 120, 18167-18179, 2016. 42. J.K. Lee, Y.-K. Park, K.Y. Choi, H.Y. Kim, C.W. Lee, “Fabrication of mesoporous carbon materials from non mesoporous silica spheres templates”, Bull. Korean Chem. Soc. 26, 709-710, 2005. 43. Y. Zhong, S. Wang, Y. Sha, M. Liu, R. Cai, L. Li, “Trapping sulfur in hierarchically porous, hollow indented carbon spheres: a high-performance cathode for lithium-sulfur batteries”, J. Mater. Chem. A 4, 9526-9535, 2016. 44. G.A. Ferrero, A.B. Fuertes, M. Sevilla, “N-doped porous carbon capsules with tunable porosity for high-performance supercapacitors”, J. Mater. Chem. A. 3, 2914-2923, 2015. 45. J.-H. Kim, K.-S. Han, “Ni nanoparticles-hollow carbon spheres hybrids for their enhanced room temperature hydrogen storage performance”, Trans. Korean Hydrog. New Energy Soc. 24, 550-557, 2013. 46. M. Kim, S.B. Yoon, K. Sohn, J.Y. Kim, C. H. Shin, T. Hyeon, “Synthesis and characterization of spherical carbon and polymer capsules with hollow macroporous core and mesoporous shell structures”, Microporous Mesoporous Mater. 63, 1-9, 2003. 47. R. Liu, N. Lun, Y. X. Qi, H. L. Zhu, Y. J. Bai, J. Q. Bi, “Synthesis of hollow carbon sphere/ZnO/C composite as a light-weight microwave absorber”, J. Phys. D. Appl. Phys. 44, 265502-265514, 2011. 48. J.-S. Yu, S.B. Yoon, Y.J. Lee, K.B. Yoon, “Fabrication of bimodal porous silicate with silicalite-1 core/mesoporous shell structures and synthesis of nonspherical carbon and silica nanocases with hollow core/mesoporous shell structures”, J. Phys. Chem. B. 109, 7040-7045, 2005. 49. M. Choun, D. Nauryzbayev, D. Shin, J. Lee, “Polydimethylsiloxane treated cathode catalyst layer to prolong hydrogen fuel cell lifetime”, Catal. Today. 262, 155-160, 2016. 50. H. Kuroki, T. Tamaki, T. Yamaguchi, “Nanostructural Control and Performance Analysis of Carbon-Free Catalyst Layers Using Nanoparticle-Connected Hollow Capsules for PEFCs”, J. Electrochem. Soc. 163, F927-F932, 2016. 51. N. Jayaprakash, J. Shen, S.S. Moganty, a. Corona, L. a. Archer, “Porous hollow carbon@sulfur composites for high-power lithium-sulfur batteries”, Angew. Chemie Int. Ed. 50, 5904-5908, 2011. 52. Y. Li, T. Li, M. Yao, S. Liu, “Metal-free nitrogen-doped hollow carbon spheres synthesized by thermal treatment of poly(o-phenylenediamine) for oxygen reduction reaction in direct methanol fuel cell applications”, J. Mater. Chem. 22, 10911-10917, 2012. 53. A.F. Hofmann, D.N. Fronczek, W.G. Bessler, “Mechanistic modeling of polysulfide shuttle and capacity loss in lithium-sulfur batteries”, J. Power Sources. 259, 300-310, 2014. 54. D. Bychanok, S. Li, A. Sanchez-Sanchez, G. Gorokhov, P. Kuzhir, F.Y. Ogrin, “Hollow carbon spheres in microwaves: Bio inspired absorbing coating”, Appl. Phys. Lett. 108, 13701-13707, 2016.فایل مقاله
تعداد بازدید: 2169
تعداد دریافت فایل مقاله : 43