16 October 2018 - سه شنبه 24 مهر 1397
جستجوی مقالات
کلید واژگان
جستجوی پیشرفته
شناسنامه ی نشریه
صاحب امتیاز:
موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش
مدیر مسئول:
پروفسور زهرا رنجبر
سردبیر:
دکتر شهره روحانی
مدیر اجرایی:
دکتر مریم عطائی فرد
شاپا چاپی:
2251-7278
شاپا الکترونیکی:
2383-2223
دسترسی سریع
آخرین شماره ها
نظر سنجی
نظر شما در مورد سایت نشریه دنیای رنگ چیست؟
مطلوب
نسبتا مطلوب
نیاز به بهسازی دارد
ضعیف

کاربرد پوشش‌هاي سطح برای حفاظت از گنجينه‌هاي تاريخي فرهنگي

نشریه: سال هشتم - شماره اول - بهار 1397 - مقاله 3   صفحات :  01 تا 14کد مقاله:
JSCW-2017-12-03-10335

مولفین:
حسین یاری: موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش - گروه پوششهای سطح و خوردگي
پونه کاردر: موسسه پژوهشي علوم و فناوري رنگ و پوشش - پوشش های سطح و خوردگی


چکیده مقاله:

هدف این مقاله بررسی کلیه روش‌های کاربردی بر پایه پوشش‌های سطح برای حفاظت از گنجینه‌‌ها‌ و میراث فرهنگی می‌باشد. در این مقاله، در ابتدا ضرورت حفاظت از میراث فرهنگی بیان می‌شود و سپس انواع میراث فرهنگی شامل منسوجات، چرم، چوب، فلز، ابنیه سنگی معرفی می‌گردد و روش‌‌های کلی حفاظت از آنها بیان می‌شود. در مورد پوشش‌‌های مختلف مورد استفاده برای حفاظت از میراث فرهنگی، ویژگی‌‌های بسیار مهمی وجود دارد که باید مد نظر قرار گیرند. از بین انواع پوشش‌‌ها، پوشش‌‌های آكريليكی گرمانرم، پوشش‌‌های فلوئورینه، سیلانی و هیبریدی بهترین سامانه‌های پوششی محسوب می‌‌شوند که کاربردهای زیادی در محافظت از میراث فرهنگی پیدا کرده‌‌اند. همچنین، انواع پوشش‌های مقاوم در برابر شرایط بیرونی، سامانه‌‌ها‌ی ابرآب‌گریز و خودتمیزشونده، پوشش‌های ضدباکتری و ضد قلیا مناسب برای انواع ابنیه و اشیا فرهنگی معرفی می‌گردند.


Article's English abstract:

The current report aims at reviewing the all coating-based methods to protect the cultural heritage assets. At first, the necessity of protection for cultural heritage assets is proposed. Then, all types of cultural heritage objects including textiles, papers, metals, leathers and … are introduced. Finally, general protection procedures are proposed. The main characteristics and requirements which have to be used in coating of cultural heritage objects are explained. Among various coating systems, Acrylic, Fluorinated resins, silanes, hybrid coatings are introduced that can be good candidates for cultural heritage protections against various harsh environments. In addition different functional coatings (like self-cleaning, weathering resistant, anti-bacterial, …) are proposed for cultural heritage protection purposes.


کلید واژگان:
میراث فرهنگی، حفاظت، روکش‌های سطح، خود تمیزشونده، ضدباکتری.

English Keywords:
Cultural heritage, Protection, Surface coatings, Self-cleaning, Anti-bacterial.

منابع:
5. م. محمدی آچاچلویی، ح. احمدی، ک. پورطهماسبی، "پتينه كردن چوب با دي اتانل آمين: ويژگيها و مقاومت آن در برابر هوازدگي"، نشريه علمي پژوهشي علوم و فناوري رنگ، 8 ،248- 237، 1393. 10. ع. شکفته، ح. احمدی، م. یزدی، "مروري بر مواد پوشش دهنده (استحكام بخشهاي سطحي) در حفاظت سنگ‌هاي تاريخي و فرهنگي"، نشريه علمي ترويجي مطالعات در دنياي رنگ، 6، 64-43، 1395.

English References:
1. C. Rode, M. Zieger, R. Wyrwa, S. Thein, C. Wiegand, M. Weiser, A. Ludwig, D.Wehner, U.C. Hipler, "Antibacterial Zinc Oxide Nanoparticle Coating of Polyester Fabrics", J. Text. Sci. Technol. 1, 65–74, 2015. 2. G. Malucelli and Giulio, "Surface-Engineered Fire Protective Coatings for Fabrics through Sol-Gel and Layer-by-Layer Methods: An Overview", Coatings. 6, 33-56, 2016. 3. T. Brewer, SC6000 and Other Surface Coatings for Leather: Chemical Composition and Effectiveness, https://www.ischool. utexas.edu/~cochinea/pdfs/t-brewer-04-sc6000.pdf, 2004. 4. R. R. Ali Hassan, "A preliminary study on using linseed oil emulsion in dressing archaeological leather", J. Cult. Herit. 21, 786–795, 2016. 6. C. J. McNamara, M. Breuker, M. Helms, T. D. Perry, R. Mitchell, "Biodeterioration of Incralac used for the protection of bronze monuments", J. Cult. Herit. 5, 361–364, 2004. 7. E. Kielo, J.Lukseniene, A. Griguceviciene, A. Selskis, J. Senvaitiene, R. Ramanauskas, R. Raudonis, A. Kareiva, "Methyl-modified hybrid organic-inorganic coatings for the conservation of copper", J. Cult. Herit. 15, 242–249, 2014. 8. B. Ram?rez Barat, A. Crespo, E. Garc?a, S. D?az, E. Cano, "An EIS study of the conservation treatment of the bronze sphinxes at the Museo Arqueol?gico Nacional (Madrid)", J. Cult. Herit. 24, 93–99, 2017. 9. M. Sadat-Shojai and A. Ershad-Langroudi, "Polymeric coatings for protection of historic monuments: Opportunities and challenges", J. Appl. Polym. Sci. 112, 2535–2551, 2009. 11. M. Pilz, H. R?mich, "Sol-gel derived coating for outdoor bronze conservation", J. Sol-Gel Sci. Technol., 8, 1071–1075, 1997. 12. E. Bescher, J. D. Mackenzie, "Sol-Gel Coatings for the Protection of Brass and Bronze", J. Sol-Gel Sci. Technol. 26, 1223–1226, 2003. 13. G. Alessandrini, M. Aglietto, V. Castelvetro, F. Ciardelli, R. Peruzzi, L. Toniolo, "Comparative evaluation of fluorinated and unfluorinated acrylic copolymers as water-repellent coating materials for stone", J. Appl. Polym. Sci. 76, 962–977, 2000. 14. J. Qu, J. Liu, L. He, "Synthesis and evaluation of fluorosilicone-modified starch for protection of historic stone", J. Appl. Polym. Sci. 132, 11, 41650-41660, 2014. 15. T. Monde, H. Fukube, F. Nemoto, T. Yoko, T. Konakahara, "Preparation and surface properties of silica-gel coating films containing branched-polyfluoroalkylsilane", J. Non. Cryst. Solids, 246, 54–64, 1999. 16. A. Ershad-Langroudi, C. Mai, G. Vigier, R. Vassoille, "Hydrophobic hybrid inorganic-organic thin film prepared by sol-gel process for glass protection and strengthening applications", J. Appl. Polym. Sci. 65, 2387–2393, 1997. 17. S. R. Coulson, I. Woodward, J. P. S. Badyal, C. Willis, "Super-Repellent Composite Fluoropolymer Surfaces", J. Phys. Chem. B. 104, 8836–8840 2000. 18. C. Kapridaki and P. Maravelaki-Kalaitzaki, "TiO2–SiO2–PDMS nano-composite hydrophobic coating with self-cleaning properties for marble protection", Prog. Org. Coat. 76, 400–410, 2013. 19. L. Y. L. Wu, A. M. Soutar, X. T. Zeng, "Increasing hydrophobicity of sol-gel hard coatings by chemical and morphological modifications", Surf. Coatings Technol. 198, 420–424, 2005. 20. H. Miao, F. Bao, L. Cheng, and W. Shi, "Fluorinated modification of hyperbranched polyesters used for improving the surface property of UV curing coatings", J. Fluor. Chem. 131, 1356–1361, 2010. 21. O. Chiantore, M. Lazzari, "Photo-oxidative stability of paraloid acrylic protective polymers", Polymer (Guildf)., 42, 17–27, 2001. 22. L. Toniolo, T. Poli, V. Castelvetro, A. Manariti, O. Chiantore, M. Lazzari, "Tailoring new fluorinated acrylic copolymers as protective coatings for marble", J. Cult. Herit. 3, 309–316, 2002. 23. G. C. Borgia, M. Camaiti, F. Cerri, P. Fantazzini, F. Piacenti, "Hydrophobic Treatments for Stone Conservation - Influence of the Application Method on Penetration, Distribution and Efficiency", Stud. Conserv., 48, 217–226, 2003. 24. A. Tsakalof, P. Manoudis, I. Karapanagiotis, I. Chryssoulakis, C. Panayiotou, "Assessment of synthetic polymeric coatings for the protection and preservation of stone monuments", J. Cult. Herit. 8, 69–72, 2007. 25. L. D’Arienzo, P. Scarfato, L. Incarnato, "New polymeric nanocomposites for improving the protective and consolidating efficiency of tuff stone", J. Cult. Herit. 9, 253–260, 2008. 26. Y. Ocak, A. Sofuoglu, F. Tihminlioglu, H. B?ke, "Sustainable bio-nano composite coatings for the protection of marble surfaces", J. Cult. Herit. 16, 299–306, 2015. 27. N. M. Mahmoodi, Z. Mokhtari-Shourijeh, "Preparation of polyacrylonitrile–Titania electrospun nanofiber and its photocatalytic dye degradation ability", Prog Color Colorant, Coating, 10, 23–30, 2017. 28. N. M. Mahmoodi, S. Soltani-Gordefaramarzi, "Dye Removal from Single and Quaternary Systems Using Surface Modified Nanoparticles: Isotherm and Kinetics Studies", Prog Color Colorant Coat. 9, 85-97, 2016. 29. E. Quagliarini, F. Bondioli, G. B. Goffredo, A. Licciulli, P. Munaf?, "Smart surfaces for architectural heritage: Preliminary results about the application of TiO2-based coatings on travertine", J. Cult. Herit. 13, 204–209, 2012. 30. M. Aflori, M.Aflori, B. Simionescu, I. E. Bordianu, L. Sacarescu, C. D. Varganici, F. Doroftei, A. Nicolescu, M. Olaru, "Silsesquioxane-based hybrid nanocomposites with methacrylate units containing titania and/or silver nanoparticles as antibacterial/antifungal coatings for monumental stones", Mater. Sci. Eng. B Solid-State Mater. Adv. Technol. 178, 1339–1346, 2013. 31. D. Scalarone, M. Lazzari, O. Chiantore, "Acrylic protective coatings modified with titanium dioxide nanoparticles: Comparative study of stability under irradiation", Polym. Degrad. Stab. 97, 2136–2142, 2012. 32. K. Ghule, A. V. Ghule, B. J. Chen, Y. C. Ling, "Preparation and characterization of ZnO nanoparticles coated paper and its antibacterial activity study", Green Chem. 8, 1034, 2006. 33. N. Vigneshwaran, S. Kumar, A. A. Kathe, P. V Varadarajan, V. Prasad, "Functional finishing of cotton fabrics using zinc oxide–soluble starch nanocomposites", Nanotechnology. 17, 5087–5095, 2006. 34. R. Wang, J. H. Xin, X. M. Tao, W. A. Daoud, "ZnO nanorods grown on cotton fabrics at low temperature", Chem. Phys. Lett. 398, 250–255, 2004. 35. H. F. Moafi, A. F. Shojaie, M. A. Zanjanchi, "Photocatalytic self-cleaning properties of cellulosic fibers modified by nano-sized zinc oxide", Thin Solid Films, 519, 3641–3646, 2011. 36. W. Sricharussin, P. Threepopnatkul, N. Neamjan, "Effect of various shapes of zinc oxide nanoparticles on cotton fabric for UV-blocking and anti-bacterial properties", Fibers Polym. 12, 1037–1041, 2011. 37. O. M. El-Feky, E. A. Hassan, S. M. Fadel, M. L. Hassan, "Use of ZnO nanoparticles for protecting oil paintings on paper support against dirt, fungal attack, and UV aging", J. Cult. Herit. 15, 165–172, 2014. 38. X. Tian, Q. Chen, L. Song, Y. Wang, H. Li, "Formation of alkali resistant PDMS-TiO2-SiO2 hybrid coatings", Mater. Lett. 61, 4432–4434, 2007.فایل مقاله
تعداد بازدید: 786
تعداد دریافت فایل مقاله : 11