16 October 2018 - سه شنبه 24 مهر 1397
جستجوی مقالات
کلید واژگان
جستجوی پیشرفته
شناسنامه ی نشریه
صاحب امتیاز:
موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش
مدیر مسئول:
پروفسور زهرا رنجبر
سردبیر:
دکتر شهره روحانی
مدیر اجرایی:
دکتر مریم عطائی فرد
شاپا چاپی:
2251-7278
شاپا الکترونیکی:
2383-2223
دسترسی سریع
آخرین شماره ها
نظر سنجی
نظر شما در مورد سایت نشریه دنیای رنگ چیست؟
مطلوب
نسبتا مطلوب
نیاز به بهسازی دارد
ضعیف

مروری بر عملکرد ضدخوردگی پلی‌آنیلین در پوشش اپوکسی

نشریه: سال هشتم - شماره دوم - تابستان 1397 - مقاله 3   صفحات :  01 تا 14کد مقاله:
JSCW-2018-02-10-10347

مولفین:
نیلوفر نطقی طاهری: موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش - گروه پوشش‌های سطح و خوردگی
بهرام رمضانزاده: موسسه پژوهشي علوم و فناوري رنگ و پوشش - گروه پژهشي پوششهای سطح و خوردگی
محمد مهدویان احدي: موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش - گروه پوشش‌های سطح و خوردگی


چکیده مقاله:

پلیمرهای رسانا نظیر پلی‌آنیلین به عنوان موادی با ساختار مزدوج و خاصیت الکتریکی، ترکیباتی جذاب برای کاربرد در صنایع الکترونیکی، پوشش‌های ضد‌الکتریسیته ساکن و پوشش‌های ضدخوردگی هستند و به دلیل خواص الکتریکی چشم‌گیر از قابلیت‌های فراوانی برای کاربرد در زمینه‌های مختلف به خصوص نانوکامپوزیت‌های پلیمری برخوردار هستند. در این مطالعه، به معرفی پلیمرهای هادی و روش‌های تولید آنها، چگونگی ساخت نانوکامپوزیت‌های پلیمر و عملکرد ضدخوردگی آن‌ها در پوشش‌های آلی پرداخته می‌شود. نتایج تحقیقات نشان می دهد که حضور الیاف پلی‌آنیلین در فرمول‌بندي پوشش آلی با گذر زمان منجر به تشکیل لایه‌ اکسید آهن متراکم در سطح فلز شده که این پوشش تشکیل شده، نه تنها چسبندگی پوشش اپوکسی را به زیرآیند بهبود بخشیده و از جدایش کاتدی جلوگیری می‌کند، بلکه میزان پیشرفت محصولات خوردگی در زیر پوشش را محدود و نقش حفاظت فعال را ایفا نموده است.


Article's English abstract:

Conductive polymers, such as polyaniline, which have conjugate structure and electrical properties, are attractive compounds for using in the electronic industry, anti-static coatings and anti-corrosive coatings. Due to their perfect electrical properties, they are widely used for various applications, especially polymer nanocomposites. In this study, the introduction of conductive polymers and their synthesis methods, fabrication of polymer nanocomposites and their anti-corrosion performance in organic coatings are discussed. The results showed that the presence of polyaniline in the organic coating formulations cuased a thick and dense iron oxide layer formation on the metal surface so that this coating did not only improve the adhesion of the epoxy coating to the substrate and prevent the cathodic delamination, but also the development of corrosion products under the coating can be limited because of the active role of polyaniline.


کلید واژگان:
پلیمر هادی، پلی‌آنیلین، رسانایی الکتریکی، حفاظت فعال، بهبود دهنده‌ چسبندگی، پوشش آلی.

English Keywords:
Conductive polymer, Polyaniline, Conductivity, Active protection, Adhesion promoter, Organic coating.

منابع:
9. ب.رمضان‌زاده، ع. جاویدپرور، ا. قاسمی، "مروری بر خواص ضدخوردگی نانورنگدانه‌های بر پایه‌ی اکسید آهن"، نشریه‌ی علمی-ترویجی مطالعات در دنیای رنگ، 6، 60-47، 1393. 11. م. یگانه، م. مرعشی، ن. محمدی، "پوشش‌های هوشمند ضدخوردگی:انواع سازو کار حفاظت از خوردگی "، نشریه‌ی علمی-ترویجی مطالعات در دنیای رنگ، 5، 46-29، 1396. 17. م. مهدویان احدی، ر. عبدالله‌زاده،"مروری بر بازدارنده‌های خوردگی سبز پایه گیاهی"، نشریه‌ی علمی-ترویجی مطالعات در دنیای رنگ، 8، 70-61، 1394.

English References:
1. N. O. Eddy, S. K. Sharma, "Green corrosion chemistry and engineering: opportunities and challenges", John Wiley & Sons, 2011. 2. R. J. Jiang, Y. F. Cheng, "Mchanism of electrochemical corrosion of steel under water drop", Electrochem. Commun. 35, 8-11, 2013. 3. E. Bardal, "corrosion and protection", engineering materials and processes, springer, 2003. 4. Z. Ahmad, "Principles of corrosion engineering and corrosion control", Butterworth Heinemann, 2006. 5. P. R. Roberege, "Handbook of corrosion engineering", 128, McGraw-Hill New York, 2000. 6. P. J. Gellings, "Introduction to corrosion prevention and control", Delft University Press, 1985. 7. S. Jafarzadeh, M. Claessona, P. Sundell, E. Tyrodea, J. Pana., "Active corrosion protection by conductive composites of polyaniline in a UV-cured polyester acrylate coat", Pro. Org. Coat. 90, 154–162, 2016. 8. B. Ramezanzadeh, E. Ghasemi, "Covalently-grafted graphene oxide nanosheets to improve barrier and corrosion protection properties of polyurethane coatings", Carbon. 93, 555 –573, 2015. 10. A. Kalendova, "Alkalizing and neutralizing rameza of anticorrosive pigments containing Zn, Mg, Ca and Sr cations", Prog. Org. Coat. 38, 199-206, 2000. 12. A. Kalendova, "Alkalizing and neutralizing rameza of anticorrosive pigments containing Zn, Mg, Ca and Sr cations", Prog. Org. Coat. 38, 199-206, 2000. 13. P. A. Sorensen, S. Kiil, K. Dam-Johansen, C. E. Weinell, "Anticorrosive coatings: A review", J. Coatings. Techno. Res. 6, 135-176, 2009. 14. N. Kouloumbi, P. Moundoulas, "Anticorrosive performance of organic coatings on steel surfaces exposed to deionized water", Pigment. Resin. Technol, 31, 206-215, 2002. 15. N.Kouloumbi, P. Pantazopoulou, P.Moundoulas, "Anticorrosion performance of epoxy coatings on steel surface exposed to deionised water", Pigment. Resin. Technol. 32, 89-99, 2003. 16. H. Wang, F. Presuel, and R. G. Kelly, "computational modeling of inhibitors release and transport from multifunctional organic coatings", Electrochim. Acta. 49, 239-255, 2004. 18. P. A. Sorensen, S, Kiil, K. Dam-Johansen, C. E. Weinell, "Anticorrosive coatings review"?, J. Coat. Techno. Res. 6, 135-176, 2009. 19. N. Kouloumbi, P.Moundoulas, "Anticorrosive performance of organic coatings on steel surfaces exposed to deionized water", Pigment. Resin. Technol. 31, 206-215, 2002. 20. H. Wang, F. Presuel, R. G. Kelly, "computational modeling of inhibitors release and transport from multifunctional organic coatings", Electrochim. Acta. 49, 239-255, 2004. 21. S. Bhadraa, D. Khastgir, N. K. Singha, J. H. Lee, "Progress in preparation, processing and applications of polyaniline", Prog. Polym. Sci. 34, 783–810, 2009. 22. G. Kaur, R. Adhikari, P. Cass .M. Bown, P. Guntillake, "Electrically conductive polymers and composites for biomedical application", RSC. Adv. 5, 37553-37567, 2015. 23. P. P. Deshpande, D. Sazou, "Corrosion protection of metals intrinsically conducting polymer", CRC Press, 2016. 24. B. Wessling, S. Schr?der, S. Gleeson, H. Merkle, S. Schr?der, F. Baron Reaction scheme for the passivation of metals by polyaniline, Mater. Corros. 47, 439-445, 1996. 25. . Catedral, A. K. G. Tapia, R. V. Sarmago, "Effect of Dopant Ions on the Electrical Conductivity and Microstructure of Polyaniline (Emeraldine Salt)", Science Diliman, 16, 41–46, 2004. 26. E. Armelin, C. Alem?n, J. I. Iribarren, "Anticorrosion performances of epoxy coatings modified with polyaniline, A comparison between the emeraldine base and salt forms", Pro. Org. Coat. 65, 88–93, 2009. 27. A. Mostafaei, F. Nasirpouri, "Epoxy/polyaniline –ZnO nanorods hybrid nanocomposite coatings: Synthesis, characterization and corrosion protection performanceof conducting paints", Pro. Org. Coat. 77, 146– 159, 2014. 28. P. Sambyal, G. Ruhi, R. Dhawan, K. Dhawan, "Designing of smart coatings of conducting polymer poly(aniline-co-phenetidine)/SiO2 composites for corrosion protection in marine environment", Surf. Coat. Technol. 303, 362-371, 2015. 29. B. Ramezanzadeh, P. Kardar, G. Bahlake, Y. Hayatgheib, M. Mahdavian, "Fabrication of a Highly Tunable Graphene Oxide Composite through Layer-by-Layer Assembly of Highly Crystalline Polyaniline Nanofibers and Green Corrosion Inhibitors: Complementary Experimental and First-Principles Quantum-Mechanics Modeling Approaches", J. Phys. Chem. C, 121, 20433?20450, 2017. 30. N. N. Taheri, B. Ramezanzadeh, M. Mahdavian, G. Bahlakeh, "In-situ synthesis of Zn doped polyaniline on graphene oxide for anti-corrosive reinforcement of epoxy coating", J. Ind. Eng. Chem. 63, 322–339, 2018.فایل مقاله
تعداد بازدید: 394
تعداد دریافت فایل مقاله : 7