15 October 2018 - دوشنبه 23 مهر 1397
جستجوی مقالات
کلید واژگان
جستجوی پیشرفته
شناسنامه ی نشریه
صاحب امتیاز:
موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش
مدیر مسئول:
پروفسور زهرا رنجبر
سردبیر:
دکتر شهره روحانی
مدیر اجرایی:
دکتر مریم عطائی فرد
شاپا چاپی:
2251-7278
شاپا الکترونیکی:
2383-2223
دسترسی سریع
آخرین شماره ها
نظر سنجی
نظر شما در مورد سایت نشریه دنیای رنگ چیست؟
مطلوب
نسبتا مطلوب
نیاز به بهسازی دارد
ضعیف

پوشش‌های تابش‌پز بر پایه پلیمرهای پرشاخه

نشریه: سال هفتم - شماره دوم - تابستان 1396 - مقاله 4   صفحات :  13 تا 23کد مقاله:
JSCW-05-03-2017-10308

مولفین:
مطهره کرامتی نیا: موسسه پژوهشي علوم و فناوري رنگ و پوشش - گروه رزین و افزودنی ها
فرهود نجفی: موسسه پژوهشي علوم و فناوري رنگ و پوشش - گروه رزین و افزودنی ها
محمد رضا صائب: موسسه پژوهشي علوم و فناوري رنگ و پوشش - گروه رزین و افزودنی ها


چکیده مقاله:

از آن‌جا که صنایع پوشش برای کاهش ترکیبات آلی فرار از سوی سازمان‌های حفاظت از محیط‌زیست تحت فشار قرار دارد؛ فناوری پخت تابش‌پز بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. پخت با پرتو فرابنفش، شامل فرآیند پلیمریزاسیونی است که در آن مونومرها و الیگومرها با داشتن چندین گروه عاملی تحت آغازگرهای نوری و تابش پرتو فرابنفش در عرض چند ثانیه به یک شبکه‌ی پلیمری سه‌بعدی تبدیل می‌شوند. با وجود مزایای مناسب این نوع پوشش‌ها، برای اصلاح برخی ویژگي‌ها ترکیباتی به عنوان افزودنی به آنها اضافه می‌شود که از جمله‌ی آنها پلیمرهای پرشاخه است. پلیمرهای پرشاخه‌ با داشتن ویژگی‌های منحصربه‌فردشان از جمله ساختار کروی شکل و تعداد فراوان گروه‌های انتهایی، در فرمولاسیون پوشش‌های تابش‌پز وارد شدند و خواص ویژه‌ای به آنها بخشیدند. حضور این ساختارها در پوشش‌های تابش‌پز، هم خصوصیات عملکردی پوشش مانند گرانروی و هم خواص نهایی فیلم‌ها همچون مقاومت‌های مکانیکی و حرارتی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در این مقاله به توضیح پوشش‌های تابش‌پز، ساختارهای پرشاخه و تاثیر آنها بر ويژگي‌هاي پوشش‌های تابش‌پز پرداخته می‌شود.


Article's English abstract:

Since coatings industry is pressured from environmental protection agency to reduction volatile organic compounds, UV curing technology is increasingly being considered. UV curing is consist of polymerization process in which monomers and oligomers having several functional groups are converted into a three-dimensional polymer network under photo initiator and UV radiation within seconds. Despite appropriate advantages of this kinds of coatings, were added Combinations as additives them to modify some of their features. One of them is hyperbranched polymers. hyperbranched polymers having their unique features including spherical shape and a lot of terminal group were entered in the formulation of UV curable coatings and gave them special properties. Introduction of these structures in to the UV curing coating can effect both performances futures of coating like viscosity and final futures of films like thermal or mechanical resistance. In this study is described UV curing coating, hyperbranched polymers and their effect on the UV curing coatings.


کلید واژگان:
پرتو فرابنفش، شبکه‌ی پلیمری سه‌بعدی، پلیمرهای پرشاخه، پوشش‌های تابش‌پز

English Keywords:
Ultraviolet, Three-dimensional polymer network, Hyperbranched polymer, UV curing coating.

منابع:
14. ع. ملکیان، ب. شیرکوند هداوند، ف. نجفی، م. ر. صائب، " مروری بر پلی استرهای پرشاخه¬ی آلیفاتیک"، نشریه علمی ترویجی مطالعات در دنیای رنگ، 3، 20-11، 1392 . . م. کرامتی نیا، ف. نجفی، م. ر .صائب، "مطالعه خواص چسبندگی پوشش¬های اپوکسی متاکریلات تابش¬پز اصلاح شده توسط پلی آمیدوآمین پرشاخه اکریلاتی"، نشریه علمی پژوهشی علوم و فناوری رنگ،10، 215-207- 1395 33 31 . ف. میرشاهی، س. باستانی، م. گنجایی ساری، "اصلاح سطحی پلیمر پرشاخه پلی استر آمیدی با استفاده از اسید اکریلیک و مطالعه اثر آن بر گرانروی مونومر اکریلاتی "TMPTA، نشریه علمی پژوهشی علوم و فناوری رنگ، 8، 270-261، 1393.

English References:
1. Y. J. Park, D.H. Lim, H.J. Kim, D.S. Park, I.K. Sung, "UV- and thermal-curing behaviors of dual-curable adhesives based on epoxy acrylate oligomers", Int. J. Adhes. Adhes., 29, 710–717, 2009 2. N. K. Apohan, A. Amanoel, N. Arsu, A. Güng?r, "Synthesis and characterization of UV-curable vinyl ether functionalized urethane oligomers", Prog. Org. Coat, 49, 23–32, 2004 3. C. Decker, "Kinetic study and new applications of UV radiation curing", Macromol. Rapid Commun., 23, 1067-1093, 2002. 4. F. Bao, W. Shi, "Synthesis and properties of hyperbranched polyurethane acrylate used for UV curing coatings ," Prog Org Coat, 68, 334-339, 2010. 5. Zh. Zong, J. He, M. D. Soucek," UV-curable organic–inorganic hybrid films based on epoxynorbornene linseed oils", Prog Org Coat, 53, 83–90, 2005. 6. P. Kardar, M. Ebrahimi, S. Bastani, "Study the Curing Behavior and Mechanical Properties of Pigmented UV Curable Epoxy Acrylate in the Presence of Different Acrylate Monomers", Prog. Color Colorants Coat. 7, 237-244, 2014. 7. R. Schwalm, "UV Coatings Basics, Recent developments and New applications", Elsevier Science, 2006. 8. C. Decker, "New developments in UV radiation curing of protective coatings", Surf. Coat. Int. Part B: Coatings Transactions, 88, B1, 1-82, 2005. 9. K. K. Baikerikar, M.L. Tulchinsky, J. Argyropoulos, "UV curable, liquid diacrylate monomers based on (cis,trans)-1,3/1,4-cyclohexanedimethanol", J. Coat. Technol. Res, 7, 175–188, 2010 10. B. Golaz, V. Michaud, Y. Leterrier, J. A.M?nson, "UV intensity, temperature and dark-curing effects in cationic photo-polymerization of a cycloaliphatic epoxy resin," Polymer, 53, 2038-2048, 2012. 11. G. Q.zhi, LI H.qiang, Z. X.rong ," UV-curing of hyperbranched polyurethane acrylate-polyurethane diacrylate/SiO2 dispersion and TGA/FTIR study of cured films", J. Cent. South Univ, 19, 63?70, 2012. 12. M. Kakimoto, S. J Grunzinger, T. Hayakawa, "Hyperbranched poly(ether sulfone)s: preparation and application to ion-exchange membranes" , Polymer. J., 42, 697–705, 2010. 13. P. B. Pirozhnikov, I. V. Korolev, N. G. Kuzina, L. N. Mashlyakovskii , "Hyperbranched Polymers and Their Use in the Technology of Paint-and-Varnish Materials and Coatings (A Review)", Russ. J. Appl. Chem., 86, 1549–1562, 2013. 15. J. M. Morancho, A. Cadenato, X. Ramis, X. Ferna´ndez-Francos, M. Flores, J. M. Salla, "Effect of a hyperbranched polymer over the thermal curing and the photocuring of an epoxy resin", J Therm Anal Calorim , 105, 479–488, 2011. 16. A. Asif, W. Shia, X. Shenb, K. Nie, "Physical and thermal properties of UV curable waterborne polyurethane dispersions incorporating hyperbranched aliphatic polyester of varying generation number", Polymer, 46, 11066–11078, 2005. 17. S. Jafarifard, S. Bastani, A. Soleimani Gorgani, M. Ganjaee Sari," Investigating the Effect of a Polyester-amide based Modified Hyperbranched Polymer on Curing Behavior of Low-Viscosity UV-Curable Blend", 11th International Seminar on Polymer Science and Technology, Iran Polymer and Petrochemical Institute, Tehran, Iran, 2014. 18. D. Foix, A. Serra, L. Amparore, M. Sangermano, "Impact resistance enhancement by adding epoxy ended hyperbranched polyester to DGEBA photocured thermosets", Polymer, 53, 3084-3088, 2012. 19. Di. Gianni, A. Sangermano, M. Malucelli, "Synthesis of Alkyl-Functionalized Hyperbranched Polymers and Their Use as Additives in Cationic Photopolymerization of Epoxy Resins" Macromol. Mater. Eng, 291, 1004–1012, 2006. 20. X. Lin, Sh. Zhang, J. Qian, "Synthesis and properties of a novel UV-curable waterborne hyperbranched polyurethane", J. Coat. Technol. Res., 11, 319–328, 2014. 21. J. Wu, G. Ma, L.Ling , B. Wang, "Grafting of hyperbranched polymer onto the nanosilica surface and their effect on the properties of UV-curable coatings", Polym. Bull., 73, 859–873, 2016. 22. L. E. Schmidt, D. Schm?h, Y. Leterrier, J. A.E. M?nson, "Time-intensity transformation and internal stress inUV-curable hyperbranched acrylates," Rheol. Acta, 46, 693-701, 2007. 23. G. Xu and W. Shi, "Synthesis and characterization of hyperbranched polyurethane acrylates used asUV curable oligomers for coatings," Prog Org Coat, 52, 110-117, 2005. 24. W. Lu, W. Xu, Y. Wu, X. Zhou, Y. Lu, and Y. Xiong, "Synthesis of dendritic poly (urethane acrylate) used forUV-curable coatings," Prog. Org. Coat, 56, 252-255, 2006. 25. X. Wang, J. Zhan, W. Xing, X. Wang, L. Song, X. Qian, B. Yu, Y. Hu, "Flame Retardancy and Thermal Properties of Novel UV-Curable Epoxy Acrylate Coatings Modified by a Silicon-Bearing Hyperbranched Polyphosphonate Acrylate", Ind. Eng. Chem. Res., 52, 5548?5555, 2013. 26. M. Z. Salleh, Kh. H. Badri, M. H. Mahmood, S. H. Ahmad, "synthesis of UV curable hyperbranched urethane acrylate from palm oil oleic acid", J. Nuclear Related Technol, 7, 2010. 27. W. Yin, X. Zeng, H. Li, Y. Hou, Q.iongzhi Gao, "Synthesis photo polymerization kinetics and thermal properties of UV-curable waterborne hyperbranched polyurethane acrylate dispersions", J. Coat. Technol Res., 8, 577–584, 2011. 28. D. James, "Unique characteristics of a dendritic polyether for radiation curing," PRA Radcure Coatings and Inks, Manchester, UK, 2002. 29. K.H. Gyang, A. anila, SH. w. fang, "Hyperbranched Acrylated Aromatic Polyester Used as a Modifier in UV- Curable Epoxy Acrylate Resins", Chin. J. Chem ., 21, 91-95, 2003 30. F. Mirshahi, S. Bastani, M. Ganjaee Sari, "Studying the effect of hyperbranched polymer modification on thekinetics o curing reactions and physical/mechanical properties of UV-curable coatings", Prog. Org. Coat, 187–199, 2016. 32. R. Liu, J. Zhu, J. Luo, X. Liu, "Synthesis and application of novel UV-curable hyperbranched methacrylates from renewable natural tannic acid," Prog. Org. Coat, 77, 30-37, 2014.فایل مقاله
تعداد بازدید: 1702
تعداد دریافت فایل مقاله : 23