15 October 2018 - دوشنبه 23 مهر 1397
جستجوی مقالات
کلید واژگان
جستجوی پیشرفته
شناسنامه ی نشریه
صاحب امتیاز:
موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش
مدیر مسئول:
پروفسور زهرا رنجبر
سردبیر:
دکتر شهره روحانی
مدیر اجرایی:
دکتر مریم عطائی فرد
شاپا چاپی:
2251-7278
شاپا الکترونیکی:
2383-2223
دسترسی سریع
آخرین شماره ها
نظر سنجی
نظر شما در مورد سایت نشریه دنیای رنگ چیست؟
مطلوب
نسبتا مطلوب
نیاز به بهسازی دارد
ضعیف

مروری بر روش‌هاي تجزیه‌‌ای مواد رنگزاي آزو در صنعت مواد خوراکی

نشریه: سال هفتم - شماره چهارم - زمستان 1396 - مقاله 5   صفحات :  19 تا 36کد مقاله:
JSCW-2017-09-25-10328

مولفین:
شهره روحانی: موسسه پژوهشي علوم و فناوري رنگ و پوشش - گروه پژوهشي مواد رنگزای آلی
اعظم پیرکرمی: موسسه پژوهشی علوم وفناوری رنگ و پوشش - گروه پژوهشی نانوفناوری رنگ


چکیده مقاله:

مواد رنگزاي آزو برای رنگ‌دهی به فرآورده‌‌‌های خوراکی افزوده می‌‌‌شوند تا نه تنها ظاهر مواد خوراکی را زیبا جلوه دهد بلکه ظاهر اصلی آن در طی فرآیند تولید ثابت بماند. با این وجود، کشورهای بسیاری در سرتاسر جهان استفاده از اکثر مواد رنگزاي آزو در مواد خوراکی را ممنوع کرده‌‌‌اند و استعمال اين تركيبات به شدت از طریق عرضه مواد خوراکی داخلی و صادراتی بررسی و کنترل می‌‌‌شود. متخصصین کنترل مواد خوراکی روش‌هاي کاملا دقیق و حساس تجزیه‌‌‌ای را برای نظارت و تضمین کیفیت و سلامت فرآورد‌‌‌ه‌های خوراکی اتخاذ می‌‌‌کنند. مقاله حاضر بررسی جامعی از روش‌هاي تجزیه‌‌‌ای گوناگون مورد استفاده در مطالعه مواد رنگزاي آزو مصرفی در صنایع خوراکی نقاط مختلف دنیا را ارائه می‌‌‌دهد.


Article's English abstract:

Azo dyes for coloring food products are added to food to not only look beautiful, but the original appearance of its effects remain constant during the manufacturing process. However, many countries around the world have banned the majority of azo dyes in food and the use of these colors heavily through the food supply domestic and export reviewed and controlled. Accurate and sensitive analytical methods for food control experts to monitor and ensure the quality and safety of food products adopt. This article is a comprehensive review of various analytical techniques used in the study azo dyes used in the food industry around the world offers


کلید واژگان:
مواد رنگزاي آزو، صنایع خوراکی، روش‌هاي تجزیه‌‌‌ای، استخراج، کروماتوگرافی.

English Keywords:
Azo dyes, Food industry, Analytical techniques, Extraction, Chromatography.

منابع:
2. م. روشنی، م. صادقی،"تخریب فوتوکاتالیستی ماده رنگزای اورسنازو (lll) به وسیله نقاط کوانتمی گرافن تحت نور مرئی"، نشریه علمی پژوهشی علوم و فناوری رنگ. 11، 172-163، 1396. 12. م. حسین نژاد، ک. قرنجیگ، "مروری بر آخرین تحقیقات درباره کاربردهای مواد رنگزای طبیعی در رنگرزی، مواد خوراکی سلول های خورشیدی" نشریه علمی ترویجی مطالعات در دنیای رنگ، 7، 27-17، 1396.

English References:
1. S. Ramalingam, R. R. Jonnalagadda, "Tailoring Nanostructured Dyes for Auxiliary Free Sustainable Leather Dyeing Application", Sustainable Chem. Eng. 6, 5537–5549, 2017. 3. F. Rafii, J. D. Hall, C. E. Cerniglia, "Mutagenicity of azo dyes used in foods, drugs and cosmetics before and after reduction by Clostridium species from the human intestinal tract", Food. Chem Toxicol. 35, 897–901, 1997. 4. C. Hawley, R. E. Buckley, "Hyperkinesis and sensitivity to aniline food dyes", J. Orthomol. Med. 5, 129–137, 1976. 5. T. N. Nagaraja, T. Desiraju, "Effects of chronic consumption of metanil yellow by developing and adult rats on brain regional levels of noradrenaline, dopamine and serotonin, on acetylcholine esterase activity and on operant conditioning", Food. Chem Toxicol. 31, 41–44, 1993. 6. P. Mpountoukas, A. Pantazaki, E. Kostareli, P. Christodoulou, D. Kareli, S. Poliliou, "Cytogenetic evaluation and DNA interaction studies of the food colorants amaranth, erythrosine and tartrazine", Food. Chem Toxicol. 48, 2934–2944, 2010. 7. M. S. Khehra, H. S. Saini, D. K. Sharma, B. S. Chadha, S. S. Chimni, "Biodegradation of azo dye CI Acid Red 88 by an anoxic–aerobic sequential bioreactor", Dyes Pigm. 70, 1–7. 2006. 8. K. T. Chung, C. E. Cerniglia, "Mutagenicity of azo dyes: Structure–activity relationships", Mutat Res-Rev Genet. 277, 201–220, 1992. 9. A. D. Kaur, U. Gupta," The review on spectrophotometric determination of synthetic food dyes and lakes", GU J Sci. 25, 579–588. 2012. 10. M. Kucharska, J. Grabka, "A review of chromatographic methods for determination of synthetic food dyes", Talanta 80, 1045–1051. 2010. 11. P. Qi, Z. Lin, G. Chen, J. Xiao, Z.A. Liang, “Fast and Simultaneous Determination of Eleven Synthetic Color Additives in Flour and Meat Products by Liquid Chromatography Coupled with Diode-Array Detector and Tandem Mass Spectrometry”, Food Chem. 181, 101–110, 2015. 13. M. Jacobson, S. Kobylwski. Food Dyes: "A Rainbow of Risks", Washington, D.C. Center for Science in the Public Interest, 2010. https://cspinet.org/ sites/ default/ files/attachment/food-dyes-rainbow-of-risks.pdf [accessed Jan 30, Public report, 2017. 14. B.W.J. Pirok, J. Knip van, M.R. Bommel, P.J. Schoenmakers, “Characterization of Synthetic Dyes by Comprehensive Two-Dimensional Liquid Chromatography Combining Ion-exchange Chromatography and Fast Ion-pair Reversed-phase Chromatography”, J. Chromatogr. A. 1436, 141–146, 2016. 15. S. Kromidas: "HPLC für Neueinsteiger, from the Internet", Novia GmbH. 2000. 16. X. H. Chen, Y. G. Zhao, H. Y. Shen, L. X. Zhou, S. D. Pan, M. C. Jin, "Fast determination of seven synthetic pigments from wine and soft drinks using magnetic dispersive solid-phase extraction followed by liquid chromatography–tandem mass spectrometry", J. Chromatogr. A. 1346, 123–128. 2014. 17. A. Jangju, K. Farhadi, M. Hatami, S. Amani, F. Esma-ali, A. Moshkabadi, F. Haj, " Application of zein-modified magnetite nanoparticles in dispersive magnetic micro-solid-phase extraction of synthetic food dyes in foodstuffs", J. Sep. sci. 1343–1352, 2017. 18. B. Tang, C. Xi, Y. Zou, G. Wang, X. Li, L. Zhang, et al. "Simultaneous determination of 16 synthetic colorants in hotpot condiment by high performance liquid chromatography", J. Chromatogr. B. 960, 87–91, 2014. 19. M. Soylak, Y. E. Unsal, M. Tuzen, "Spectrophotometric determination of trace levels of allura red in water samples after separation and preconcentration", Food. Chem. Toxicol. 49, 1183–1187, 2011. 20. M. Gonz?lez, M. Gallego, M. Valc?rcel, "Liquid chromatographic determination of natural and synthetic colorants in lyophilized foods using an automatic solid-phase extraction system", J. Agr. Food Chem. 51, 2121–2129. 2003. 21. B. P. Harp, E. Miranda-Bermudez, C. I. Baron, G. I. Richard, "Qualitative identification of permitted and non-permitted colour additives in food products", Food Addit. Contam. A. 29, 886–896. 2012. 22. N. Yoshioka, K. Ichihashi, "Determination of 40 synthetic food colors in drinks and candies by high-performance liquid chromatography using a short column with photodiode array detection", Talanta, 74, 1408–1413, 2008. 23. T. Zou, P. He, A. Yasen, Z. Li, Determination of seven synthetic dyes in animal feeds and meat by high performance liquid chromatography with diode array and tandem mass detectors", Food Chem. 138, 1742–1748, 2013. 24. J. Kirschbaum, C. Krause, H. Brückner, "Liquid chromatographic quantification of synthetic colorants in fish roe and caviar", Eur. Food Res. Technol. 222, 572–579, 2006. 25. B. P. Harp, E. Miranda-Bermudez, J. N. Barrows, "Determination of seven certified color additives in food products using liquid chromatography", J. Agr. Food. Chem. 61, 3726–3736, 2013. 26. M. Khanavi, M. Hajimahmoodi, A. M. Ranjbar, M. R. Oveisi, M. R. S. Ardekani, G. Mogaddam, "Development of a green chromatographic method for simultaneous determination of food colorants", Food Anal. Method. 5, 408–415, 2012. 27. E. C. Vidotti, W. F. Costa, C. C. Oliveira, "Development of a green chromatographic method for determination of colorants in food samples", Talanta. 68, 516–521, 2006. 28. H. Sun, , N. Sun, H. Li, J. Zhang, Y. Yang, "Development of multiresidue analysis for 21 synthetic colorants in meat by microwave-assisted extraction– solid-phase extraction–reversed-phase ultrahigh performance liquidchromatography", Food Anal. Methods. 6, 1291–1299, 2013. 29. Y. Shen, X. Zhang, W. Prinyawiwatkul, Z. Xu, "Simultaneous determination of red and yellow artificial food colourants and carotenoid pigments in food products", Food Chem. 157, 553–558. 2014. 30. S. Ping, W. Ruoyu, Y. Yang, Y. Yi, "Microwave-assisted synthesis of ionic liquidmodified silica as a sorbent for the solid-phase extraction of phenolic compounds from water" Food Anal. Method. 6, 704. 2014. 31. Code of Federal Regulations, title 21, parts 73, 74, and 82 and section 101.22(k), Washington, DC: U.S. Government Printing Office.<http://www.fda.gov/ForIndustry/ColorAdditives/ColorAdditiveInventories/default.htm> Accessed 13.08.14. 2012. 32. European Community Regulation (EC) No. 1333/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December on food additives, 2008. 33. Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI), Food Safety and Standards (Food Product Standards and Food Additives) Regulation (Part II), <http://www.fssai.gov.in> Accessed 18.08.14, 2011. 34. The Ministry of Health of the People’s Republic of China GB 2760–2011 of 13 May on food safety national standards – Standards for use of food additives, 2011. 35. The Japan Food Chemical Research Foundation, Article 12 of the Enforcement Regulations under the Food Sanitation Law, List of designated food additives, http://www.ffcr.or.jp/zaidan/ FFCRHOME. nsf/ TrueMainE/ OpenFrameSet, Accessed 30.05.15, 2015. 36. Australia New Zealand Food Standards Code-Standard 1.3.1-Food Additives, <https://www.comlaw.gov.au/ Details/ F2014C01335/Download> Accessed.17.08.14. 2014. 37. A. D. Kaur, U. Gupta, "The review on spectrophotometric determination of synthetic food dyes and lakes", Gazi University Journal of Science. 25, 579–588, 2012. 38. M. Soylak, Y. E. Unsal, M.Tuzen, "Spectrophotometric determination of trace levels of allura red in water samples after separation and preconcentration", Food Chem. Toxicol. 49, 1183–1187, 2011. 39. M. H. Sorouraddin, A. Rostami, M. A Saadati, "simple and portable multicolour light emitting diode based photocolourimeter for the analysis of mixtures of five common food dyes", Food Chem. 127, 308–313, 2011. 40. E. Arroz, M. Jordan, G. G. Dumancas, "Development of a Direct Spectrophotometric and Chemometric Method for Determining Food Dye Concentrations", Appl. Spectrosc. 71, 1633-1639, 2017. 41. M. Kucharska, J.Grabka, "A review of chromatographic methods for determination of synthetic food dyes", Talanta. 80, 1045–1051, 2010. 42. http://www.gcsescience.com/e8-chromatography.htm 43. Y. Xu, Tutorial "Capillary electrophoresis" Chem. Educ. 1, 11–14, 1996. 44. H. Y. Huang, C. L. Chuang, C. W. Chiu, M. C. Chung, "Determination of food colorants by microemulsion electrokinetic chromatography", Electrophoresis. 26, 867–877, 2005. 45. M. A. Prado, L. F. V. Boas, M. R. Bronze, H. T. Godoy, "Validation of methodology for simultaneous determination of synthetic dyes in alcoholic beverages by capillary electrophoresis", J. Chromatogr. A. 1136, 231–236, 2006. 46. M. Faraji, B. N. Sahneh, R. Javanshir, " An Ion-pair Dispersive Liquid-Liquid Microextraction for Simultaneous Determination of Synthetic Dyes in Ice Cream Samples by HPLC", Anal. Bioanal. Chem. Res. 2, 213-225, 2017. 47. M. C. Gennaro, E. Gioannini, S. Angelino, R. Aigotti, D. Giacosa, Identification and determination of red dyes in confectionery by ion-interaction high-performance liquid chromatography. J. Chromatogr. A 767, 87–92. 1997. 48. M. Gonz?lez, M. Gallego, M. Valc?rcel, "Liquid chromatographic determination of natural and synthetic colorants in lyophilized foods using an automatic solid-phase extraction system", J. Agr. Food. Chem. 51, 2121–2129. 2003. 49. M. M. Jurcovan, E. Diacu, "Development of a reversed-phase high performance liquid chromatographic method for simultaneous determination of allura red ac and ponceau 4r in soft drinks", Rev. Chim-Bucharest. 65, 137–141. 2014. 50. M. J. Culzoni, A. V. Schenone, N. E. Llamas, M. Garrido, M. S. Di Nezio, B. S. F. Band, et al, "Fast chromatographic method for the determination of dyes in beverages by using high performance liquid chromatography–diode array detection data and second order algorithms", J. Chromatogr. A. 1216, 7063–7070, 2009. 51. N. A. Zatar, "Simultaneous determination of seven synthetic water-soluble food colorants by ion-pair reversed-phase high-performance liquid chromatography", J. Food. Technol, 5, 220–224, 2007. 52. S. Bonan, G. Fedrizzi, S. Menotta, C. Elisabetta, "Simultaneous determination of synthetic dyes in foodstuffs and beverages by highperformance liquid chromatography coupled with diode-array detector", Dyes Pigm. 99, 36–40, 2013. 53. Y. S. Al-Degs, "Determination of three dyes in commercial soft drinks using HLA/GO and liquid chromatography", Food Chem. 117, 485–490, 2009. 54. J., Kirschbaum, C. Krause, H. Brückner, Liquid chromatographic quantification of synthetic colorants in fish roe and caviar", Eur. Food Res. Technol. 222, 572–579, 2006. 55. N. Dossi, R. Toniolo, S. Susmel, A. Pizzariello, G. Bontempelli, "Simultaneous RP-LC determination of additives in soft drinks", Chromatographia. 63, 557–562, 2006. 56. X. H. Chen, Y. G. Zhao, H. Y. Shen, L. X. Zhou, S. D. Pan, M. C. Jin, Fast determination of seven synthetic pigments from wine and soft drinks using magnetic dispersive solid-phase extraction followed by liquid chromatography–tandem mass spectrometry", Food Anal. Method. 1346, 123–128, 2014. 57. M. Khanavi, M. Hajimahmoodi, A. M. Ranjbar, M. R. Oveisi, M. R. S. Ardekani, G. Mogaddam, "Development of a green chromatographic method for simultaneous determination of food colorants", Food Anal. Method. 5, 408–415, 2012. 58. M. Ma, X. Luo, B. Chen, S. Su, S. Yao, "Simultaneous determination of water-soluble and fat-soluble synthetic colorants in foodstuff by highperformance liquid chromatography–diode array detection–electrospray mass spectrometry", Food Anal. Method, 1103, 170–176, 2006. 59. F. Gosetti, V. Gianotti, S. Polati, M. C. Gennaro, "HPLC–MS degradation study of E110 Sunset Yellow FCF in a commercial beverage", Food Anal. Method. 1090, 107–115, 2005. 60. F. Gosetti, U. Chiuminatto, E. Mazzucco, G. Calabrese, M. C. Gennaro, E. Marengo, "Non-target screening of Allura Red AC photodegradation products in a beverage through ultra high performance liquid chromatography coupled with hybrid triple quadrupole/linear ion trap mass spectrometry", Food Chem. 136, 617–623, 2013.فایل مقاله
تعداد بازدید: 1764
تعداد دریافت فایل مقاله : 11