15 October 2018 - دوشنبه 23 مهر 1397
جستجوی مقالات
کلید واژگان
جستجوی پیشرفته
شناسنامه ی نشریه
صاحب امتیاز:
موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش
مدیر مسئول:
پروفسور زهرا رنجبر
سردبیر:
دکتر شهره روحانی
مدیر اجرایی:
دکتر مریم عطائی فرد
شاپا چاپی:
2251-7278
شاپا الکترونیکی:
2383-2223
دسترسی سریع
آخرین شماره ها
نظر سنجی
نظر شما در مورد سایت نشریه دنیای رنگ چیست؟
مطلوب
نسبتا مطلوب
نیاز به بهسازی دارد
ضعیف

پوشش‌هاي نانوکامپوزیتي اپوکسی اصلاح‌شده با پلیمرهاي پرشاخه

نشریه: سال هفتم - شماره سوم - پاييز 1396 - مقاله 6   صفحات :  45 تا 59کد مقاله:
JSCW-2017-08-22-10323

مولفین:
لعیا قاضی مرادی: موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش - گروه پژوهشی نانوفناوری رنگ
مرتضی گنجایی ساری: موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش - موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش
بهرام رمضانزاده: موسسه پژوهشي علوم و فناوري رنگ و پوشش - گروه پژهشي پوششهای سطح و خوردگی


چکیده مقاله:

در اين مقاله مروري، به پوشش‌هاي نانوكامپوزيتي بر پايه اپوكسي پرداخته مي‌شود. پوشش‌هايي كه در اين مقاله مدنظر است با استفاده از نانوپركننده‌هاي اصلاح شده با پليمرهاي پرشاخه كامپوزيت شده‌اند. براي اين منظور ابتدا كليدواژه‌هايي مانند اپوكسي، نانوكامپوزيت،‌ پليمرپرشاخه، روش‌هاي ساخت و اصلاح پوشش‌هاي نانوكامپوزيتي، دسته‌بندي‌هاي مختلف، مزايا و معايب آنها تعريف شده، سپس اثر اصلاح و افزودن نانوذرات مختلف بر روي خواص پوشش‌ها مانند خواص فيزيكي- مكانيكي، خواص ضدخوردگي و نحوه پخت آنها بررسي مي‌شود. با توجه به اين بررسي‌ها مي‌توان نتيجه‌ گرفت كه استفاده از پليمرهاي پرشاخه در اصلاح نانوذرات براي بهبود پخش و پايدارسازي پراكنه و استفاده از آنها در بهبود ويژگي‌هاي مختلف پوشش‌هاي نانوكامپوزيتي ساخته شده از آنها، مفيد و موثر است


Article's English abstract:

In this review paper, Epoxy-based nanocomposite coatings are focused that are produced by hyperbranched polymer-modified nanofillers. At first, keywords like epoxy, nanocomposite, hyperbranched polymer are defined and then fabrication methods and modification of nanocomposite coatings, various categorizations, advantages and disadvantages are investigated. Consequently, the effect of modification and addition of different nanoparticles on the characteristics of the coating such as physical-mechanical properties, anticorrosion and dispersion level are reviewed. Considering the discussions it can be concluded that using hyperbranched polymers as modifier for nanoparticles in order to improve the dispersion and its stability and increasing the various properties of the nanocomposite coatings, is useful and promising.


کلید واژگان:
پوشش نانوکامپوزیتی، اپوكسي، پلیمرهاي پرشاخه، اصلاح سطحي، خواص فيزيكي- مكانيكي

English Keywords:
Nanocomposite coatings, Epoxy, Hyperbranched polymers, Surface modification, Physical-mechanical properties.

منابع:
25. م.شکراله نیا روشن، س.باستانی، م.گنجایی ساری، "اصلاح سطحی و مشخصه یابی پلیمر پرشاخه پلی استر آمیدی با استفاده از مرکاپتوسیلان به روش سل-ژل"، نشریه علمی-پژوهشی علوم و فناوری رنگ، 11، 66-59، 1396

English References:
1. R. S. Bauer, "Epoxy resin chemistry": ACS Publications, 1979. 2. R. Drake, D. Egan, and W. Murphy, "Elastomer-modified epoxy resins in coatings applications," ACS Publications, 1983. 3. B. H. Jones, D. R. Wheeler, H. T. Black et al., "Stress Relaxation in Epoxy Thermosets via a Ferrocene-Based Amine Curing Agent," Macromolecules,50,5014-5024, 2017. 4. J. M. Misasi, Q. Jin, K. M. Knauer et al., "Hybrid POSS-Hyperbranched polymer additives for simultaneous reinforcement and toughness improvements in epoxy networks," Polymer,117, 54-63, 2017. 5. D. Laouchedi, B. Bezzazi, C. Aribi,"Elaboration and characterization of composite material based on epoxy resin and clay fillers,"Appl.Rsc.Technol., 2017. 6. H. Yao, S. A. Hawkins, H.-J. Sue, "Preparation of epoxy nanocomposites containing well-dispersed graphene nanosheets," Compos.Sci.Technol, 46,161-168, 2017. 7. P. Chu, H. Zhang, J. Zhao et al., "On the volume resistivity of silica nanoparticle filled epoxy with different surface modifications," Composites Part A. 99, 139-148, 2017. 8. S. Ponyrko, L. Kobera, J. Brus et al., "Epoxy-silica hybrids by nonaqueous sol–gel process," Polymer, 54, 6271-6282, 2013. 9. Y. Luo, X. Cheng, X. Zhang et al., "Fabrication of a three-dimensional reinforcement via grafting epoxy functionalized graphene oxide onto carbon fibers,” Matter.lett.,209, 463-466, 2017. 10. U. ?ebenik,M. Krajnc, "Epoxy emulsions stabilized with reactive bio-benzoxazine surfactant from epoxidized cardanol for coatings,"Eur.Polym.J.,81,138-151, 2016. 11. A. Saikia, N. Karak, "Renewable resource based thermostable tough hyperbranched epoxy thermosets as sustainable materials,"Polym.Degrad.Stab.,135, 8-17, 2017. 12. R. Mezzenga, J. M?nson, "Thermo-mechanical properties of hyperbranched polymer modified epoxies," J.Mater.Sci.Technol.,36,4883-4891, 2001. 13. D. Ratna, "Handbook of thermoset resins", ISmithers Shawbury, England, 2009. 14. L. Boogh, B. Pettersson, and J.-A. E. M?nson, "Dendritic hyperbranched polymers as tougheners for epoxy resins," Polymer, 40, 2249-2261, 1999. 15. J.-P. Pascault, R. J. Williams, "Epoxy polymers: new materials and innovations",John Wiley & Sons, 2009. 16. M. G. Sari, B. Ramezanzadeh, M. Shahbazi et al., "Influence of nanoclay particles modification by polyester-amide hyperbranched polymer on the corrosion protective performance of the epoxy nanocomposite," Corros.Sci.,92, 62-172, 2015. 17. S. Li, C. Cui, H. Hou et al., "The effect of hyperbranched polyester and zirconium slag nanoparticles on the impact resistance of epoxy resin thermosets," Composites Part B, 79, 342-350, 2015. 18. B. Ellis, "Chemistry and technology of epoxy resins", Springer, 1993. 19. E. Petrie, "Epoxy adhesive formulations", McGraw Hill Professional, 2005. 20. V. Mittal, "Polymer Nanocomposite Coatings", CRC Press, 2013. 21. G. M. Kontogeorgis,S. Kiil, "Introduction to Applied Colloid and Surface Chemistry", John Wiley & Sons, 2016. 22. V. Mittal, "Surface modification of nanoparticle and natural fiber fillers", John Wiley & Sons, 2015. 23. T. C. Le, "Computational simulation of hyperbranched polymer melts under shear," Swinburne University of Technology, Centre for Molecular Simulation, 2010. 24. D. A. Tomalia, "Birth of a new macromolecular architecture: dendrimers as quantized building blocks for nanoscale synthetic polymer chemistry," Prog.Polym.Sci.,30, 294-324, 2005. 26. D. A. Tomalia, J. M. Frechet, "Dendrimers and other dendritic polymers", Wiley Online Library, 2001. 27. D. Yan, C. Gao, H. Frey, "Hyperbranched polymers: synthesis, properties, and applications", John Wiley & Sons, 2011. 28. S. Li, Q. Wu, C. Cui et al., "Synergetic reinforcements of epoxy composites with glass fibers and hyperbranched polymers," Polym.Compos., 2017. 29. L. Luo, Y. Meng, T. Qiu et al., "An epoxy?ended hyperbranched polymer as a new modifier for toughening and reinforcing in epoxy resin,"J.Appl.Polym.Sci., 130, 2, 1064-1073, 2013. 30. F. L. Jin, S. J. Park, "Thermal properties and toughness performance of hyperbranched?polyimide?modified epoxy resins,"J.Polym,.Sci.,Part B: Polym.Phys.,44, 23, 3348-3356, 2006. 31. M. G. Sari, B. Ramezanzadeh, A. S. Pakdel et al., "A physico-mechanical investigation of a novel hyperbranched polymer-modified clay/epoxy nanocomposite coating," Prog.Org.Coat., 99,263-273, 2016. 32. M. Zhang, H. Yan, X. Yang et al., "Effect of functionalized graphene oxide with a hyperbranched cyclotriphosphazene polymer on mechanical and thermal properties of cyanate ester composites," Rsc Advances,4, 45930-45938, 2014. 33. D. M. Dhevi, S. Jaisankar, M. Pathak, "Effect of new hyperbranched polyester of varying generations on toughening of epoxy resin through interpenetrating polymer networks using urethane linkages," Eur. Polym.J., 49, 3561-3572, 2013. 34. G. Xu, W. Shi, S. Shen, "Curing kinetics of epoxy resins with hyperbranched polyesters as toughening agents," J.Polym,.Sci.,Part B: Polym.Phys., 42, 2649-2656, 2004. 35. D. Santiago, M. Morell, X. Fern?ndez-Francos et al., "Influence of the end groups of hyperbranched poly (glycidol) on the cationic curing and morphology of diglycidylether of bisfenol A thermosets," React.Funct.Polym., 71, 4, 380-389, 2011. 36. X. Huang, P. Peng, W. Peng et al., "Thermal conductivity and dielectric properties of epoxy composites with hyperbranched polymer modified boron nitride nanoplatelets." International Conference on. IEEE. 1089-1092, 2012. 37. J. Yu, X. Huang, L. Wang et al., "Preparation of hyperbranched aromatic polyamide grafted nanoparticles for thermal properties reinforcement of epoxy composites," Polym.Chem., 2,1380-1388, 2011. 38. R. Atif, I. Shyha, F. Inam, "Mechanical, thermal, and electrical properties of graphene-epoxy nanocomposites—A review," Polymers, 8, 2016.فایل مقاله
تعداد بازدید: 2039
تعداد دریافت فایل مقاله : 10