پوشش‌های کامپوزیتی جاذب امواج الکترومغناطیس: پارامترهای فرایندی و ساختاری مواد تشکیل دهنده

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ، دانشگاه صنعتی امیر کبیر

2 پژوهشکده مهندسی پلیمر و رنگ، دانشگاه صنعتی امیر کبیر

3 پژوهشکده پلیمر و رنگ، دانشگاه صنعتی امیر کبیر

4 پژوهشکده رنگ و پلیمر، دانشگاه صنعتی امیر کبیر

5 پژوهشکده رنگ و پلیمر، دانشگاه امیرکبیر

چکیده

پوشش‌های کامپوزیتی جاذب امواج الکترومغناطیس از جمله فناوری‌های جدیدی محسوب می‌شوند که کاربردهای گسترده ای در صنایع نظامی، ساخت و تولید آنتن، محافظت از انسان‌ها و مواد بیولوژیکی در برابر مضرات امواج الکترومغناطیس، بهبود سازگاری الکترومغناطیسی بین دستگاه‌های مختلف الکترونیکی و ... پیدا کرده اند. از آنجایی که امواج الکترومغناطیس شامل دو مولفه الکتریکی و مغناطیسی می باشند، پوشش‌های کامپوزیتی جاذب امواج الکترومغناطیس لازم است تا جذب مغناطیسی و الکتریکی همزمان و بصورت اتلاف داشته باشند. فریت ها دسته ای از مواد معدنی هستند که در پوشش‌های کامپوزیتی جاذب امواج الکترومغناطیس بکار می روند. این مواد اتلاف مناسبی برای مولفه مغناطیسی از خود نشان می دهند. از سوی دیگر به منظور اتلاف مولفه الکتریکی، از ترکیبات بر پایه کربن در این پوشش‌های کامپوزیتی استفاده می‌شود. همچنین تلقیح یون های ناخالصی به ساختار فریت های مورد استفاده در این پوشش‌های کامپوزیتی ها، ضمن بهبود خواص جذبی مولفه الکتریکی امواج الکترومغناطیس، می‌تواند نیاز به استفاده از ذرات بر پایه کربن را کمتر نماید.

کلیدواژه‌ها

dor 20.1001.1.22517278.1394.5.2.8.6

عنوان مقاله [English]

electromagnetic wave absorbing composite structural and process parameters

نویسندگان [English]

 • Seyed Mohammad Maroofi 1
 • Aliasghar Sabbagh Alvani 2
 • Hasan Sameie 3
 • Hamidreza Hedayati 4
 • Reza Salimi 2
 • Saeed Hoseini 3
 • Khosro Moradi 5
1 Faculty of Polymer Engineering & Color Technolog, Amirkabir University of Technology
2 Department of Polymer Engineering and Color Technology, Amirkabir University of Technology
3 Department of Polymer Engineering and Color Technology, Amirkabir University of Technology
4 Department of Polymer Engineering and Color Technology, Amirkabir University of Technology
5 Department of Polymer Engineering and Color Technology, Amirkabir University of Technology
چکیده [English]

The electromagnetic wave absorbing composites as new technologies have been widely used in military industries, in antenna techniques and production, for protection of humans and other biological objects from the harmful action of the electromagnetic waves and for improving the electromagnetic compatibility between different electronic devices. Both electrical and magnetic components should be absorbed together in microwave absorber coatings. Such absorption which is known as "electrical loss" and "magnetic loss". As a result, electromagnetic waves absorber pigment should have both electric and magnetic loss in order to the coating could absorb the electromagnetic waves. Ferrites provide suitable absorption properties for magnetic component in microwave absorber coatings. On the other hand, addition of impurity ions in the structure, would also improve the electrical absorption characteristics. This role could be played by carbon-based compounds in microwave absorber coating.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Electromagnetic absorber
 • Composite coatings
 • Microwave
 • Magnetic
 • Electrical
 • Wave loss