مروری بر لعاب‌های بلورین

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 دانشیار، مجتمع مواد و فناوری‌های ساخت، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

2 کارشناس مسئول پژوهشی، گروه پژوهشی رنگ‌های سرامیکی و لعاب، پژوهشگاه رنگ

3 دانشجوی کارشناسی ارشد، مجتمع مواد و فناوری‌های ساخت، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

لعاب‌های بلورین به عنوان پوشش‌هایی با کاربردهای متنوع، از جمله تزیین بدنه‌های سرامیکی و یا بهبود خواص مکانیکی، نوری و غیره استفاده می‌شوند. بسته به شرایط لعاب، ترکیب بدنه و برنامه حرارتی، بلورهای متنوعی در فاز مایع لعاب به وجود می‌آید که گاهی باعث ایجاد یا بهبود خواص و گاهی باعث خلق جلوه‌های ویژه و انحصاری در لعاب می‌شود. این لعاب‌ها را می‌توان بر اساس اندازه (ماکرو، میکرو و نانو) و یا بر اساس نوع بلور و ترکیب (هماتیت، آنورتیت، پیروکسین و غیره / زیرکونیم، نقره، طلا و غیره) دسته‌بندی نمود. سیلیس، گدازآورها و بلور‌سازها سه جز اصلی ترکیب پایه لعاب بلوری هستند و سازوکار تشکیل بلورها در لعاب همان سازوکار جوانه‌زنی و رشد است. عوامل تاثیرگزار بر تشکیل و رشد بلور‌ها شامل ترکیب، ضخامت، نوع و مقدار جوانه‌زا و رنگ‌سازها در لعاب، طراحی و مدت زمان منحنی پخت (گرمایش و سرمایش)، دما و زمان جذب در فرآیند رشد، اتمسفر کوره و همچنین ترکیب و شکل هندسی بدنه سرامیکی است. در این مطالعه برخی از این عوامل به اختصار شرح داده خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Review of Crystalline Glazes

نویسندگان [English]

 • Mehri Mashhadi 1
 • maryam salehi 2 3
1 Department of Inorganic Pigments and Glaze, Institute for Color Science and Technology
2 Department of Inorganic Pigments and Glaze, Institute for Color Science and Technology | University Complex of Materials and Manufacturing Technology, Malek-Ashtar University of Technology
3 Department of Inorganic Pigments and Glaze, Institute for Color Science and Technology | University Complex of Materials and Manufacturing Technology, Malek-Ashtar University of Technology
چکیده [English]

Crystal glazes are used as functional coatings with applications such as decorating ceramic bodies or improving mechanical, opacity and other properties. Depending on the glaze conditions, ceramic body and heat program, various crystals are created in the liquid phase of the glaze that sometimes create or improve the properties and sometimes create special luster and unique effects in the glaze. These glazes can be classified based on size (macro, micro, nano), type of crystal and composition (hematite, anorthite, pyroxin, etc. /zircon, silver, gold, etc.). Silica, fluxes and crystallizers are the main components of the crystalline glaze base composition and the crystalline formation mechanism in the glaze is the same as the nucleation and growth mechanism.Factors affecting the formation and growth of crystals: the composition, thickness, type and amount of nucleates and coloring agents in the glaze, design and duration of heat firing curve (heating and cooling), temperature and time of absorption in the growth process, furnace atmosphere and also the composition and geometric form of the ceramic body. In this study, some of these factors will be briefly explained.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Crystalline Glaze
 • Nucleation and Growth
 • Nano
 • Micro
 • Macro
 • Artistic glaze
 • Luster
 1. F. Hamer, J. Hamer, "The potter's dictionary of materials and techniques", University of Pennsylvania Press; 5th edition, Amazon edition, 2004.
 2. K. Knowles, F. Freeman, "Microscopy and microanalysis of crystalline glazes", J. Microsc. 215, 257-270, 2004.
 3. N. Rudkovskayam, N. Y. Mikhailenko, "Decorative zinc-containing crystalline glazes for ornamental ceramics (a review)", Glass Ceram. 58, .387-390, 2001.
 4. K. Pekkan and Y. Gün, "Effect of different metal oxides on vickers hardness of the frit based crystalline glazes," Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi, 7, 32-40, , 2018.
 5. P. Tabrizian, B. Eftekhari Yekta, M. Kord, "Crystallization behaviour of Willemite crystalline glazes in presence of NiO, TiO2 and Fe2O3", T. Indian Ceram. Soc. 73, 43-47, 2014.
 6. T. Sirijan, K. Thummanukitcharoen, J. Kerdsiri, P. Gaeonaun, N. Yongvanich, "Crystallization of willemite phase in ceramic glaze", Integr Ferroelectr. 156, 67-71, 2014.
 7.  N. D. Coşkun, V. Uz, A. Issi, S. Genç, M. Çakı, "Effects of cooling interval and MnO2, TiO2, CdO, NiO additions on spheluritic willemite crystals," J. Cryst. Growth, 458, 115-119, 2017.
 8. C. Păcurariu, R. Lazău, I. Lazău, D. Tiţa,  A. Dumitrel, "Non-isothermal crystallization kinetics of some aventurine decorative glaze", J. Therm. Anal. Calorim.105, 435-441, 2011.
 9. S. Wang, C. Peng, M. Lü, J. Wu, "Effect of ZnO on crystallization of zircon from zirconium‐based glaze," J. Am. Ceram. Soc. 96, 2054-2057, 2013.
 10. A. Viat, M. I. D. B. Bouchet, B. Vacher, T. Le Mogne, S. Fouvry, J.-F. Henne, "Nanocrystalline glaze layer in ceramic-metallic interface under fretting wear", Surf. Coat Tech. 308, 307-315, 2016.
 11. I. Borgia, B. Brunetti, I. Mariani, A. Sgamellotti, F. Cariati, P. Fermo, et al., "Heterogeneous distribution of metal nanocrystals in glazes of historical pottery", Appl. Surf. Sci. 185, 206-216, 2002.
 12. C. Salzemann, I. Lisiecki, J. Urban, M. P. Pileni, "Anisotropic copper nanocrystals synthesized in a supersaturated medium: Nanocrystal growth", Langmuir. 20, 11772-11777, 2004.
 13. P. Fredrickx, D. Helary, D. Schryvers, E. Darque-Ceretti, "A TEM study of nanoparticles in lustre glazes", Appl. Phys. A. 79, 283-288, 2004.
 14. J. Roqué, J. Molera, G. Cepriá, M. Vendrell-Saz, J. Pérez-Arantegui, "Analytical study of the behaviour of some ingredients used in lustre ceramic decorations following different recipes", Phase Transit. 81, 267-282, 2008.
 15. T. Pradell, J. Molera, C. Bayés, P. Roura, "Luster decoration of ceramics: mechanisms of metallic luster formation", Appl. Phys. A. 83, 203-208, 2006.
 16. T. Pradell, J. Molera, J. Roque, M. Vendrell‐Saz, A. Smith, E. Pantos, "Ionic‐exchange mechanism in the formation of medieval luster decorations", J. Am. Ceram. Soc. 88, 1281-1289, 2005.
 17. C. R. Draney, "A study of macrocrystalline glazes", Master Thesis, Washburn University, 1969.
 18. K. Pekkan, "The thermal and microstructural behavior of a R2O–RO–(ZnO)–Al2O3–(TiO2)–SiO2 based macro-crystalline raw glaze system", Ceram. Int. 41, 7881-7889, 2015.
 19. "Tom turner porcelain", https://www.pinterest.com/ pin/317785317433229038, 2013.
 20. "Matt horne pottery", https://www.pinterest.com/ pin/ 568720259170680513.
 21. https://www.1stdibs.com/furniture/decorative-objects/vases-vessels/vases/midcentury-porcelain-vase-micro-crystalline-flambe-glaze-signed/id-f_6681223.     
 22. "Tom turner porcelain", http://www.tomturnerporcelain.com /page062.html, 2012.
 23.  S. Diego, "Violet /amethyst luster ceramic vase", https://www.chairish.com/product/1032625/violet-amethyst-luster-ceramic-vase, Violet / Amethyst Luster Ceramic Vase. 2020.
 24. G. Daly, "Pivotal, new ceramics", https://sabbiagallery.com /exhibition/pivotal, 2016.
 25. M. Romero, J. M. Rincón, A. Acosta, "Crystallisation of a zirconium-based glaze for ceramic tile coatings", J. Eur. Ceram. Soc. 23, 1629-1635, 2003.
 26. P. Sciau, "Nanoparticles in ancient materials: the metallic lustre decorations of medieval ceramics", The Delivery of Nanoparticles, Chapter: 25, InTech Publisher, 2012.
 27. C. Mirguet, P. Fredrickx §, P. Sciau, and P. Colomban, "Origin of the self-organisation of Cu/Ag nanoparticles in ancient lustre pottery. A TEM study", Phase Transit. 81, 253-266, 2008.
 28. C. Mirguet, C. Roucau, P. Sciau, "Transmission electron microscopy a powerful means to investigate the glazed coating of ancient ceramics", J. Nano Res. 8, 141-146, 2009.
 29. J. P. Malins, K. H. Tonge, "Reduction processes in the formation of lustre glazed ceramics", Thermochim. Acta. 340, 395-405, 1999.
 30. P. d. Liu, P. Yu, J. h. Wu, "A Study of Ca-Mg Silicate Crystalline Glazes-An Analysis on Forms of Crystals", Chem. Res. Chinese U. 20, 200-204, 2004.
 31. C. Gori, L. Mantovani, M. Tribaudino, C. Zanelli, M. Dondi, "Colour of Ca (Cox Mg1-x) Si2O6 pyroxenes and their technological behaviour as ceramic colorants," Ceram. Int. 44, 12745-12753, 2018.
 32. L. Mantovani, M. Tribaudino, M. Dondi, C. Zanelli, "Synthesis and color performance of CaCoSi2O6 pyroxene, a new ceramic colorant", Dyes Pigm. 120, 118-125, 2015.
 33. F. J. Torres, J. Alarcón, "Mechanism of crystallization of pyroxene-based glass-ceramic glazes", J. Non-Cryst. Solids, 347, 45-51,  2004.
 34. S. Silakate, A. Wannagon, and A. Nuntiya, "Influence of ferric oxide on the crystallization of Li–Zn ferrite anorthite and hematite phases at low temperature ceramic glaze", J. Eur. Ceram. 35, 2183-2188, 2015.
 35. S. Silakate, S. Prasanphan, A. Wannagon, A. Nuntiya, "Effect of particle size on crystallization behavior in leadless iron oxide crystalline glaze", Tiche international conference, Songhkla, Thailand, 2011.
 36. H. No, S. Kim, U. Kim, W. Cho, H. No, S. Kim, "Glaze development with application of unity molecular formula", J. Korean Ceram. Soc. 53, 535-540, 2016.
 37. G. A. Rosales Sosa, J. Lira Olivares, T. Poirier, J. B. Carda Castelló, "Effect of fluxing additives in iron-rich frits and glazes in the Fe2O3–SiO2–CaO–Al2O3 system", Inter. Ceram. Rev. 2, 126-130, 2013.
 38. R. J. Castilone, D. Sriram, W. M. Carty, R. L. Snyder, "Crystallization of zircon in stoneware glazes", J. Am. Ceram. Soc. 82, 2819-2824, 1999.
 39. O. Grum-Grzhimailo, K. Kvyatkovskaya, L. Savvateeva, "Crystallization of zircon in high-boron zircon glazes", Glass Ceram. 34, 376-379, 1977.
 40. K. Kvyatkovskaya, O. Grym-Grzhimailo, V. Mitrokhin, "The crystallization of zircon in glazes," Glass Ceram. 31, 876–878, 1974.
 41. A. R. Jamaludin, S. R. Kasim, Z. A. Ahmad, "Effects of different gloss firing temperature on the crystallization of zinc-based crystal glaze", Adv. Mater. Res. 173, 44-48, 2011.
 42. S.-M. Lee, S. K. Kim, J. Yoo, and H. T. Kim, "Crystallization behavior and mechanical properties of porcelain bodies containing zinc oxide additions," ‎J. Eur. Ceram. Soc. 25, 1829-1834, 2005.
 43. B. Karasu, M. Çakı, and S. Turan, "The development and characterisation of zinc crystal glazes used for Amakusa-like soft porcelains", ‎J. Eur. Ceram. Soc. 20, 2225-2231, 2000.
 44. C. Păcurariu, R. Lazău, I. Lazău, Ş. Stoleriu, "Kinetic study of the crystallization processes of some decorative ceramic glazes", J. Therm. Anal. Calorim. 88, 641-645, 2007.
 45. A. R. Jamaludin, S. R. Kasim, and Z. A. Ahmad, "The effect of CaCO3 addition on the crystallization behavior of ZnO crystal glaze fired at different gloss firing and crystallization temperatures", Sci. Sinter. 42, 345-355, 2010.
 46. B. Karasu and S. Turan, "Effects of cobalt, copper, manganese and titanium oxide additions on the microstructures of zinc containing soft porcelain glazes", ‎J. Eur. Ceram. Soc. 22, 1447-1455, 2002.
 47. R. Di Febo, J. Molera, T. Pradell, O. Vallcorba, C. Capelli, "Technological implications of neo formed hematite crystals in ceramic lead glazes," Sci. Technol. Archaeol. Res. 3, 366-375, 2017.
 48. A. Gozalbo, M. Orts, S. Mestre, P. Gómez, P. Agut, F. Lucas, "Ceramic glazes with aventurine effect", Proceedings of IX World Congress on Ceramic Tile Quality, Castellon, Spain, 189-202, 2006.
 49. I. Levitskii, "Mechanism of phase formation in aventurine glaze," Glass ceram. 58, 223-226, 2001.
 50. I. Dvornichenko, S. Matsenko, "Production of iron-containing crystalline glazes", Glass ceram. 57, 67-68, 2000.
 51. S. Wang, C. Peng, Z. Huang, J. Zhou, M. Lü, J. Wu, "Clustering of zircon in raw glaze and its influence on optical properties of opaque glaze", J. Eur. Ceram. Soc. 34, 541-547, 2014.
 52. C. Y. Chiang, H. F. Greer, R. S. Liu, W. Zhou, "Formation, crystal growth and colour appearance of Mimetic Tianmu glaze", Ceram. Int. 42, 7506-7513, 2016.
 53. N. Coffey, "The effects of colorant oxides and firing rate on the nucleation and growth of zinc silicate crystals in crystalline glazes", Materials Engineering Department California Polytechnic State University, 2011.
 54. D. Creber, "The new world of crystalline glazes," Ceram. Mon. 58, 48-53, 2010.
 55. B. Karasu, M. Yavaş, "Crystalline Glazes (A Review)", J. Turk. Ceram. Fed. 4, 104-111, 2016.
 56. B. F. Norton, "The control of crystalline glazes", J. Am. Ceram. Soc. 20, 217-224, 1937.
 57. G. E. Fair, R. J. Kerans, T. A .Parthasarathy, "Thermal history sensor based on glass-ceramics ", Sens. Actuator A Phys, 141, 245-255, 2008.
 58. S. Wang, C. Peng, H. Xiao, J. Wu, "Microstructural evolution and crystallization mechanism of zircon from frit glaze", J. Eur. Ceram. Soc, 35, 2671-2678, 2015
 59. T. Pradell, R. S. Pavlov, P. Carolina Gutierrez, A. Climent Font, J. Molera, "Composition, nanostructure, and optical properties of silver and silver-copper lusters", J. Appl. Phys. 112, Doi: 10.1063/1.4749790, 2012.
 60. T. Pradell, A. Climent Font, J. Molera, A. Zucchiatti, M. Ynsa, P. Roura, "Metallic and nonmetallic shine in luster: An elastic ion backscattering study", J. Appl. Phys. 101, Doi:10.1063/1.2734944, 2007.