نویسنده = نرگس طهماسبی
تعداد مقالات: 6
1. تاثیر نمک های محلول بر عملکرد پوشش های آلی

دوره 5، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 97-103

نرگس طهماسبی


2. آب تراوایی پوشش های پلیمری

دوره 4، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 63-70

نرگس طهماسبی


5. اثر افزودن رنگدانه ها بر رفتار تنش-کرنش پوشش های پلیمری

دوره 2، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 49-58

عماد عسکری؛ نرگس طهماسبی


6. کاربرد کروماتوگرافی گازی وارون در تحلیل ترمودینامیکی سطوح رنگدانه‌ها و پلیمرها

دوره 1، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 25-29

نرگس طهماسبی؛ شاهین حافظی بختیاری