اثر افزودن رنگدانه ها بر رفتار تنش-کرنش پوشش های پلیمری

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر

2 گروه مهندسی پلیمر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر

چکیده

پوشش های پلیمری به لحاظ ساختاری مواد مرکب ذره ای شامل فاز پیوسته پلیمری و غیرپیوسته ذره ای متشکل از انواع رنگدانه ها هستند. رنگدانه ها با هدف ایجاد فام، پشت پوشی، افزایش مقاومت به خوردگی و بهبود عملکرد جوی در پوشش ها مورد استفاده قرار می گیرند. هدف از رنگدانه ها هر چه که باشد ماهیت ذره ای و صلب آنها، تغییر خواص مکانیکی پوشش ها را نیز در پی دارد. این درحالی است که شدت تغییر به میزان رنگدانه، شکل، اندازه و برهمکنش میان آنها با فاز پیوسته پلیمری بستگی دارد. در این مطالعه سعی شده است تاثیر میزان و مشخصات رنگدانه ها بر رفتار تنش کرنش پوشش ها مورد بررسی قرار گیرد. نتایج این بررسی ها نشان می دهد که افزودن رنگدانه ها به پلیمرها می تواند موجب تغییر رفتار تنش کرنش آنها از چقرمه به شکننده گردد. این تغییر رفتار با افزایش مدول یانگ، کاهش کرنش شکست و افزایش تنش شکست همراه است. همچنین معادلات ریاضی متعددی برای پیش بینی تغییرات این عوامل در اثر افزودن رنگدانه ها به پلیمرها پیشنهاد شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of pigmentation on stress-strain behavior of polymeric coatings

نویسندگان [English]

  • Emad Askari 1
  • Nargess Tahmassebi 2
1 Department of Chemical Engineering, Islamic Azad University Mahshahr Branch
2 Department of polymer Engineering, Mahshahr Branch, Islamic Azad University