مطالعات در دنیای رنگ (JSCW) - اصول اخلاقی انتشار مقاله