راهنمای نویسندگان

راهنمای نگارش مقاله
نشریه علمی مطالعات در دنیای رنگ
 
از محققین و دانشجویان عزیز دعوت می‌گردد، تا مقالات مروری (شامل تالیف، ترجمه و گردآوری ) خود را در قالب راهنمای ارائه شده در زیر، تدوین و به دفتر نشریه ارسال نمایند.
مقالات با نرم افزار word، اندازه صفحات A4 و حدود بالا، پایین، چپ و راست صفحات همگی برابر با 2 سانتی متر انتخاب شده و به صورت تک ستونی و تک رویه تایپ شود.
عنوان فارسی و انگلیسی: مختصر و متناسب با محتوا با قلم B Nazanin 14 پررنگ
نام و نشانی نویسنده (نویسندگان): نام، نام خانوادگی، نشانی محل کار و E-mail (نویسنده مسئول)
چکیده فارسی و انگلیسی:حداکثر 250 کلمه در یک پاراگراف شامل چکیده‌ای از کار انجام شده و یافته‌ها
چکیده تصویری فارسی و انگلیسی
واژه‌‌های کلیدی فارسی و انگلیسی:چهار تا شش واژه
بدنه اصلی مقاله:با مقدمه آغاز و با نتیجه‌گیری به پایان می‌رسد. این قسمت به صورت تک ستونی با قلم B Nazanin 12 نازک و Times New Roman 9 نازک نگارش می‌شود. عنوان‌های متن مقاله با قلم B Nazanin 12 پررنگ می‌باشد. جدول‌ها و شکل‌ها به ترتیب، شماره‌گذاری شده و عنوان‌های جدول‌ها در بالای هر جدول با قلم (B Nazanin 10) نازک Italic و مطالب داخل جدول‌ها و نمودارها با قلم B Nazanin 10 نازک و قلم 8 TimesNew Roman نازک عنوان‌های شکل‌ها در زیر هر شکل آورده شود، فونت زیر‌نویس نمودارهاقلم 10 B Nazanin نازک (Italic) باشد. فاصله خطوط مقالات 5/1 و شماره صفحه‌ درج شود. مقادیر مورد استفاده در کنار نویس شکل باید دارای واحد باشند و توضیح نمودارها در شکل آورده شود. (مانند نمونه)، عکس‌ها باید دارای وضوح(Resolution) تقریبی dpi 300 باشند و با فرمت Tif یا JPEG آورده شود.مراجعی که جداول و اشکال از آن استخراج شده است می‌بایست در عنوان جداول و اشکال ذکر شوند.

اعداد و متن در تمامی اشکال و نمودارها به جز چکیده تصویری انگلیسی می بایست به‌صورت فارسی باشند. 

نتیجه‌گیری: در این بخش، نکات مهم مقاله به طور خلاصه مرور و نتایج برگرفته از آن توضیح داده می‏‌شود.

پانویس‌ها: توضیحات و معادل لاتین اصطلاحات و اسامی مولفانی که ذکر نامشان در منابع ضرورت ندارد،‌ پایین هر صفحه با شماره‌های مجزا برای هر صفحه آورده شود.

مراجع: مراجع به ترتیب استفاده در متن مقاله با شماره داخل کروشه [] مشخص شود و در انتهای مقاله آورده شوند. دقت شود که تمام مراجع در متن مورد ارجاع واقع شده باشند. تاریخ‌ مقالات پررنگ باشد، عناوین کتاب‌های انگلیسی با قلم Roman Times Newواز قلم کج (Italic) استفاده شود، تا حد امکان مراجع به صورت انگلیسی نوشته شوند.

1- کتاب: نام و نام خانوادگی (مؤلفان و مترجمان) ،"عنوان اصلی کتاب "، عنوان فرعی کتاب(جزئیات عنوان کتاب در صورت وجود داخل هلالین)، ناشر، محل انتشار، شماره جلد، شماره ویرایش، سال انتشار.

R.W. G. Hunt,"The Reproduction of Colour",6th ed, England, Jon Wiley & sons, 2004.

2- مجلات: نام و نام خانوادگی (مولفان و مترجمان)، "عنوان مقاله"، عنوان مجله، شماره مجله، شماره صفحات در مجله، سال انتشار.

M. A. Fox, M. T. Dulay, "Acceleration of secondary dark reactions of intermediates derived from adsorbed dyes on irradiated TiO2 powders", Chem. Rev. 93, 341-357, 1993.

3- همایش‌ها: نام و نام خانوادگی (مولفان و مترجمان)، "عنوان مقاله"، عنوان کنفرانس، شماره صفحه، کشور یا شهر، سال انتشار.

M. A. Farahmand, "Fabrication of Ultra fine TiO2 Nanofiibers with Electrospinning Technique and Optimization of parameters with Central Composite Desigh (CCD) Method", 17th Iranian Seminar of Analytical Chemistry,47, Kashan, Iran, 2010.

4-پایان نامه: نام و نام خانوادگی مجری، "عنوان پایان نامه"، مقطع، محل انجام، سال ارائه پایان نامه.

J. Y. Hardeberg, "Acquisition and reproduction of colour images: colorimetric and multispectral approaches", Ph.D. thesis, Ecole Nationale Supérieure des Télécommunications, Paris, France, 1999.

5-پایگاه الکترونیکی: نام و نام خانوادگی نویسنده، "عنوان مطالب"،عنوان صفحه وبگاه، آدرس کامل صفحه در پایگاه الکترونیکی،تاریخ مطلب.

I. Albanese, "Fairer compensation for air travelers, media release", 29 January, Minister for Infrastructure, Transport, Regional Development and Local Government, viewed 30 January 2009, http://www.minister.infrastructure.gov.au/aa/releases/2009/January/AA007_2009.htm

6-اختراع: نام و نام خانوادگی دارنده ثبت، "عنوان اختراع"، محل ثبت شده، شماره ثبت، سال ثبت.

G. Bodnar, C. Pearson, K. Seibert, M. J. Vrhel, "Method for Using an Electronic Imaging Device to Measure Color", US Patent No. 7,057,641, 2006.

7-استاندارد: مرجع استاندارد مورد استفاده، "شماره استاندارد"، شماره جلد، سال انتشار مرجع.

International Organization for Standardization,"ISO 4948-1:1982", Steels - Classification - part 1: Classification of steels into unalloyed and alloy steels based on chemical composition, 1982.

8-طرح پژوهشی: نام و نام خانوادگی مجری،"عنوان طرح پژوهشی"، شماره ثبت، نام کامل محل انجام و سفارش دهنده، سال انجام طرح.

3D Inkjet printings", 65996, Institute for Color Science and Technology, 1389." A. Soleimani,

توضیح: مقالات مورد پذیرش این فصلنامه باید دارای ساختار مروری بوده و در زمینه‌های مرتبط با علوم، فناوری، مهندسی رنگ، مواد رنگزا، فرآیندهای رنگ کردن و پوشش باشد.

ارسال مقالات

  • از کلیه علاقمندان درخواست می‌شود، مقالات خود را از طریق وبگاه نشریه به دفتر نشریه ارسال نمایند.
  • کلیه مقالات توسط داوران تعیین شده از طرف هیئت تحریریه ارزشیابی می‌شوند.
  • مجله در پذیرش، ویرایش، اصلاح و یا کوتاه کردن مقالات با رعایت امانت در ارائه مطالب نوشتاری برای چاپ آزاد است.
  • مقالات ارسالی نباید قبلاً در نشریه دیگری به چاپ رسیده باشد.
  • مقاله‌های فرستاده شده نباید به طور هم‌زمان به نشریه دیگری برای چاپ ارسال شده باشد.
  • برای مقاله‌های ترجمه شده ارسال اصل مقاله انگلیسی ضروری است.
  • مسؤلیت محتوای علمی مقاله با نویسنده (نویسندگان) آن است.
  • نامه درخواست چاپ مقاله در نشریه علمی مطالعات در دنیای رنگ با تاکید بر عدم ارسال و یا چاپ مقاله در سایر نشریات نیز ارسال شود.
  • مقالات نهایی در وبگاه www.jscw.icrc.ac.ir قابل دسترس خواهد بود.

 

 

Website:http://jscw.icrc.ac.ir
Email:jscw@icrc.ac.ir 
Tel: 021-22947358

 

نسخه PDF راهنمای تدوین را دریافت نمایید.

نسخه PDF حق واگذاری نشر مقاله را دریافت نمایید.

نسخه PDF نامه به سردبیر  را دریافت نمایید.

نسخه PDF فرم تعارض منافع نویسندگان (Confilct of Interest)