اهداف و چشم انداز

فصلنامه "مطالعات در دنیای رنگ" با هدف ترویج و ارتقای سطح دانش در جامعه علمی در زمینه‌­های مختلف مهندسی رنگ، مواد رنگزا، فرآیندهای رنگ‌کردن و پوشش آخرین یافته­‌های علمی و صنعتی ایران و جهان و در راستای ایجاد ارتبـاط مناسب میان مراکـز علمی و صنعتی از سوی پژوهشگاه رنگ ایران منتشر می‌شود. ایـن فصلنامه  که طبق‌نامه شماره 22427 مورخ 1390/07/25 موفق به دریافت درجه اعتبار علمی ترویجی از کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور شده است.