ارزیابی مقاومت به خش پذیری پوشش های خودرو با استفاده از روش های دندانه گذاری و خراش

نویسنده

گروه مهندسی پلیمر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر

چکیده

روش های دندانه گذاری و خراش شامل استفاده از انواع خراشنده ها با اشکال هندسی مختلف برای ارزیابی مقاومت به خش پذیری پوشش ها است. در دندانه گذاری، عکس العمل پوشش در مقابل نفوذ نوک خراشنده تحت نیروی عمودی وارد بر آن و نیز اثرات بجای مانده از خراشنده مورد بررسی قرار می گیرد. مدول دندانه گذاری، سختی، درصد برگشت پذیری الاستیک، میزان کار انجام شده حین دندانه گذاری، درصد تغییر شکل های الاستیک، پلاستیک و شکست، مدول ذخیره و اتلاف از جمله عوامل حاصل از آزمایش دندانه گذاری هستند. در روش خراش، خراشنده تحت نیروی ثابت و یا افزایشی بر سطح پوشش حرکت کرده و بسته به نوع خش ایجاد شده، عواملی مانند ابعاد خش، نیروی بحرانی، سختی های مماسی و خراش، ضریب اصطکاک، درصد تغییر شکل های الاستیک و پلاستیک و میکرومقاومت به خش پذیری اندازه گیری می شود. سازوکار استفاده شده برای بهبود مقاومت به خش پذیری پوشش، تعیین کننده عامل مناسب برای ارزیابی و یا مقایسه عملکرد ضد خش بودن پوشش های خودرو است

کلیدواژه‌ها

dor 20.1001.1.22517278.1391.2.4.3.4

عنوان مقاله [English]

Evaluating the mar resistance of automotive coatings by using nano indentation and nano scratching test

نویسنده [English]

  • Nargess Tahmassebi
Department of polymer Engineering, Mahshahr Branch, Islamic Azad University