تاثیر رفتار تنش-کرنش پوشش‌های رویه خودرو بر مقاومت به خش‌پذیری آن‌ها طی کارواش

نویسنده

گروه مهندسی پلیمر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر

چکیده

در این مطالعه ضمن دسته بندی روش های ارزیابی مقاومت به خش پذیری پوشش های رویه خودرو به سه دسته کنترل کیفی، پژوهشی و حرفه ای، سعی شده است ویژگی ها و محدودیت های بکارگیری هریک از آنها و دلایل ارتباط و یا عدم ارتباط میان آنها مورد بررسی قرار گیرد. انواع کارواش های آزمایشگاهی از جمله مهمترین تجهیزات مورد استفاده در روش های کنترل کیفی هستند. تحقیقات انجام شده نشان می دهد که لحاظ کردن قابلیت ترمیم خش های پلاستیک در اثر افزایش دما، می تواند موجب حصول داده های واقعی تر در این روش ها گردد. روش های پژوهشی بر پایه بررسی ویژگی های ویسکوالاستیک پوشش و با هدف بررسی دلایل کم و یا زیاد بودن مقاومت به خش پذیری و ارائه راهکارهایی برای بهبود آن مطرح شدند. نتایج این روش ها نشان می دهد که کاهش مدول یانگ، تنش تسلیم و دمای انتقال شیشه ای و افزایش چقرمگی و چگالی شبکه ای شدن پوشش می تواند موجب بهبود مقاومت به خش پذیری گردد. وابسته بودن نتایج حاصل از روش های پژوهشی به نرخ کرنش و دما، برقراری ارتباط میان نتایج آن ها با روش های کنترل کیفی را با مشکلاتی همراه کرده است که رفع آن مستلزم انجام روش های پژوهشی در نرخ کرنش بالا و یا دماهای پایین است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of stress-strain behavior of automotive topcoats on carwash mar resistance

نویسنده [English]

  • Nargess Tahmassebi
Department of polymer Engineering, Mahshahr Branch, Islamic Azad University