بررسی انواع پوشش های آلی و معدنی بر روی سطوح شیشه ای

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه تربیت مدرس

2 پژوهشکده علوم و فناوری های شیمیایی، پژوهشگاه صنعت نفت

چکیده

اغلب محصولات شیشه بدون پوشش، خواص مناسب برای کاربردهای خاص را ندارند. اعمال پوشش بر روی شیشه یک بخش ضروری و مهم در ساخت شیشه های جدید است. شیشه های پوشش دار فرصت های جدیدی را برای بهبود عملکرد و کاربردهای شیشه فراهم کرده است. شیشه ها با پوشش های گوناگون کاربردهای وسیعی نظیر کنترل گرمای ورودی، درصد نور بازتابی و عبوری از آن و هم چنین بهبود در خواص مکانیکی و الکترواپتیکی... را دربرمی گیرد. در این مقاله پوشش های اعمالی بر روی شیشه های مسطح، بطری ها و الیاف شیشه ای مورد بررسی قرار می گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Organic and inorganic coating on glass surface

نویسندگان [English]

  • Elham Samadbin 1
  • Azam Samadbin 2
1 Department of Material Engineering, Tarbiat Modares University
2 Faculity of Science and chemical Technology , Research Institute of Petroleum Industry