بررسی عوامل موثر در ایجاد طیف های رنگی سبز و آبی در لعاب های حاوی ترکیبات مس

نویسندگان

1 دانشکده صنایع دستی، دانشگاه مازندران

2 دانشکده مهندسی مواد و متالوژی، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

ترکیبات مس و مهمترین آن اکسید مس از جمله ترکیباتی هستند که استفاده از آن ها به عنوان عامل مولد رنگ در لعاب ها دارای قدمت زیادی است. این ترکیبات به علت ایجاد رنگ هایی چون سبز، سبز- آبی و فیروزه ای در شرایط اکسیداسیون کوره از گذشته تاکنون در ترکیب انواع لعاب های سربی و قلیایی مورد استفاده هستند. این مقاله با روش توصیفی- تشریحی از طریق مطالعات کتابخانه ای و تجربیات آزمایشگاهی، صورت می پذیرد و در صدد تعیین یک لعاب پایه و تاثیر افزودنیها و نوع بدنه و انگوب بر رنگ حاصل از ترکیبات مساکسید مس،کربنات مس و سولفات مس می باشد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که ترکیبات مس درحضور افزودنی هایی چون کربنات سدیم،‌ بوراکس و اکسید لیتیم در محیط اکسیداسیون کوره در لعاب ترانسپارنت پایه سربی و قلیایی بر روی زمینه سفالی و زمینه سفید حاصل از انگوب سبب ایجاد تونالیته مختلفی از رنگ های سبز و آبی شده است.

عنوان مقاله [English]

Study of Effective parameters on variety of green and blue colors in copper Containing glazes

نویسندگان [English]

  • Fateme Janbazy 1
  • Hossein Sarpoolaky 2
1 Department of Handicrafts, University of Mazandaran
2 Department of Material Engineering, Iran University of Science and Thechnology
چکیده [English]

Copper Combinations and most of all copper oxide, the compounds are Use it as a productive in the color of the glaze is very old. This Combinations To create color of green, green - blue and turquoise in the furnace oxidation in Various combinations of lead and alkaline glaze The past had been used. This Project as for Descriptive methods by The library Studies laboratory experience and Specify a basic glaze, Additive, type of body and engobe on color of Copper Combinations copper oxide, copper carbonate and, copper sulphate. This result was obtained ,the Copper Combinations in presence of additives such as sodium carbonate, borax and lithium oxide in the furnace oxidation in the base lead and alkaline on the pottery base and engob white base are created a variety of turquoise blue and green - blue colors.