پیش بینی رنگی قسمت اول: خاستگاه ها و پیشینه

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی اصفهان

2 دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان

چکیده

مقاله حاضربه معرفی وایجاددیدکلی نسبت به مقوله پیش بینی رنگ وپیش گویی روند مد بانگاهی برتاریخچه وپیشینه می پردازد. تاریخچه روندپیش بینی رنگ درمحدوده سال1700تاکنون قرارداردودراین تحقیق عوامل موثربرپیش بینی رنگ وروندمداززمان شروع انقلاب صنعتی تاحال حاضر بررسی می شود. هدف تعیین زمانی است که پیش بینی رنگ ومد به یک عامل مهم دررشدوتوسعه صنعت نساجی تبدیل شده است. اهداف پیش بینی رنگ، ارزیابی دقیق روحیات ورفتاررنگی مشتری درخریداست که باجمع آوری و تحلیل داده‌های رنگی امکان پذیر است. فرآیند پیش بینی رنگی به بررسی احتمالات درراستای جهت گیری انتخاب رنگ مشتری و تاثیرمیزان تغییرات فصلی برانتخاب رنگی مصرف کننده پرداخته وچگونگی وزمان این تغییرات به نحوی که برای مصرف کننده قابل قبول است را ارزیابی می‌کند. سیستم تحلیل وپیش بینی درست رنگ به تنهایی قادربه جلب نظرمشتری نیست وفقط توانایی عرضه کنندگان کالای رنگی رادرارائه محصولات باترکیب های رنگی قابل قبول برای مصرف کننده بالامی‌برد. بررسی وفهم بیشترفرآیندپیش بینی رنگ واستفاده ازآن ازطریق توسعه مدل های اجرایی با هدف بهبودوتوسعه، توسط مولفین موردبررسی قرارگرفته است که دربخش دوم همین مقاله بامعرفی روش هاومراحل فرآیند پیش بینی رنگی ارائه می گردد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Colour Forecasting (Part one: Background and Origins)

نویسندگان [English]

  • Samaneh Dashti 1
  • Hossein Izadan 1
  • Forough Mahyar 2
1 Department of Textile Engineering, Isfahan University of Technology
2 Faculty of Architecture & Urban Planning, Art University of Isfahan