سنتز و کاربرد پلیمرهای خودرنگ

نویسندگان

1 پژوهشکده شیمی و پتروشیمی، پژوهشگاه استاندارد

2 گروه مهندسی محیط زیست، دانشگاه محیط زیست

چکیده

پلیمرهای دارای استخلافهای رنگی از جمله مواد مهم در تصویر برداری‌های پزشکی، تقویت سیگنال در تشخیص‌های بیولوژیکی، مواد فوتوکرومیک و مطالعه فلوروسنتی دینامیک پلیمرها هستند. اغلب، قرار گرفتن تعداد بسیار محدود و دقیقاً معینی از مولکول رنگ در محلی کاملاً مشخص از زنجیره پلیمری مانند انتهای زنجیر یا در محل اتصال دو قطعه مختلف در کوپلیمرها، اهمیت بسیار زیادی دارد. با توسعه یافتن روش‌های پلیمریزاسیون زنده/کنترل شده، عامل‌دار کردن پلیمر در نواحی مذکور و همچنین کنترل وزن مولکولی پلیمر، امکان پذیر است. این مقاله به بررسی روشهای عملی که به متصل شدن تنها یک مولکول رنگ به هر زنجیر پلیمری منتهی می‌شود، می‌پردازد. مولکول رنگ می‌تواند در هر کدام از مراحل پلیمریزاسیون شامل مرحله آغاز، انتشار و یا پس از خاتمه پلیمریزاسیون به زنجیر پلیمر متصل گردد که به ترتیب بوسیله آغازگرها، یک مونومر عامل دار شده و یا عامل‌دار کردن پلیمر بدست آمده با مولکول رنگ، انجام می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Synthesis and Application of Self Colored Polymers

نویسندگان [English]

  • Azade Pirisedigh 1
  • Hojat Seyedjamali 2
1 Department of Polymer and Petrochemicals, Standard Research Institute
2 Environment Engineering of Department, University of Environment
چکیده [English]

Colored functionalized polymers are one the most important material in medical imaging, signal amplification in biological diagnosis, photochromic materials and fluorescent dynamics studies of polymers. Often, wrapping the very limited number of dye molecules and certain exactly clear their situation in the polymer chain, such as the end of the chain or at the junction of two different segments of the copolymer, is very important. The development of a living polymerization methods / controlled functionalized polymerization In the aforementioned areas, as well as polymer molecular weight control is possible. This article discusses on practical ways for single dye molecule attachment to the polymer chain. Dye molecules can attached to the polymer chains in each of the polymerization process, including initiation, propagation, or after the polymerization of the primers by an initiator, functionalized monomer or functionalization of obtained polymer with dye molecule.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Polymerization
  • Self-colored polymer
  • Colored substitution
  • Fluorescence