تونرهای پخت‌شونده با پرتو فرابنفش: تولید و تشکیل فیلم در چاپ الکتروفوتوگرافی

نویسندگان

1 علوم و فناوری چاپ، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ

2 گروه علوم و فناوری چاپ، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

چکیده

تونر به ماده‌ای گفته می‌شود که در دو حالت مایع و جامد (پودری) جهت ایجاد تصویر در الکتروفوتوگرافی، یونوگرافی و مگنتوگرافی مورد استفاده قرارمی‌گیرد. چاپ الکتروفوتوگرافی شامل هفت مرحله شارژ بارالکتریکی، آشکارسازی تصویر، ظهور، انتقال تونر، تمیزکردن، تخلیه بار الکتریکی و تشکیل فیلم است. از آنجایی که مرحله تشکیل فیلم، آخرین مرحله در چاپ الکتروفوتوگرافی می‌باشد، این مرحله خواص فیزیکی و کیفیت چشمی چاپ را مشخص می‌کند. در یک دسته بندی کلی می‌توان این مرحله را به دو گروه تشکیل فیلم تماسی و تشکیل فیلم غیرتماسی تقسیم کرد. در تشکیل فیلم تماسی، انرژی مورد نظر جهت تثبیت تونر توسط فشار غلتک‌ها و یک رسانای حرارتی فراهم می‌شود. درتشکیل فیلم غیر‌تماسی از روش‌هایی نظیر گرمای غیرتماسی، ذوب توسط بخار، تثبیت توسط فشار سرد و بطور عمده از روش گرمادهی توسط تابش که به تشکیل فیلم تابشی مرسوم است، استفاده می‌گردد. در فرآیند پخت تابشی فیلم اعمال شده در معرض تابش فرا‌بنفش، نور مرئی یا باریکه الکترونی(EB) گرفته و بدین وسیله پلیمریزاسیون فوتوشیمیایی یا ایجاد اتصالات عرضی یک مونومر یا پلی الیگومر گردد. پس از تشکیل فیلم تابشی می توان به صورت جدا‌گانه از پخت با تابش استفاده نمود که برای این سامانه‌ها باید از تونر پخت‌شونده با پرتو فرابنفش که حاوی حداقل یک رزین قابل پخت با پرتو فرابنفش و آغازگر نوری می باشد، استفاده نمود. این تونر را می توان به دو روش سنتی (فیزیکی) و یا روش شیمیایی تجمع امولسیونی تولید کرد. در چاپ الکتروفوتوگرافی، از تونرهای تابش پز جهت چاپ در بسته‌بندی مواد غذایی، لوازم آرایشی و پزشکی استفاده می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

UV-Curable Toners: Production and Film Formation in Electrophotographic ‌Printing

نویسندگان [English]

  • Farzaneh Anabestani 1
  • Saeed Bastani 2
  • Maryam Ataeefard 2
1 Department of Printing Science and Technology , Institute for color science and technology
2 Department of Printing Science and Technology, Institute for Color Science and Technology
چکیده [English]

Toner, in both liquid and powder forms is used to create an image in electrophotographic, ionographic and magnetographic printing. Electrophotographic printing is one of the most applicable non-impact printing methods consisted of seven steps including charging, exposure, development, transferring, cleaning, and fusing. The physical properties and optical quality of the printing is mostly dependent on the fusing step. Generally, this step is divided into contact and non-contact fusing. In contact fusing, the fusing energy is supplied by pressure and a conductive heat transfer. In non-contact fusing, other methods such as non-contact heating, vapor melting, and cold pressure fixing and flash fusing is used. In flash fusing high energy beam such as UV or electron beams is used to form a crosslinked network film. UV-curable toners contain a photo-curable resin and photoinitiator which the film will be created after exposing to UV. This toner can be prepared by a physical or emulsion aggregation as chemical method. This toner can be used in food, cosmetic and medical packaging industries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electrophotography
  • Flash fusing
  • Emulsion aggregation method
  • UV-curable toner