مروری بر پدیده‌های همرفت در سیالات تبخیری، غیرتبخیری و محلول‌های بسپاری

نویسندگان

1 گروه مهندسی صنایع پلیمر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

جنبش‌های همرفتی و تشکیل الگوهای سلولی در سیال از مسائل مهم در هیدرودینامیک فیزیکی- شیمیایی، انتقال جرم و گرما در سامانه‌های سیالی کم عمق و با سطح آزاد هستند. شناخت این نوع از جنبش‌ها در محلول‌های بسپاری، به سبب اهمیت ویژه‌ای که در ساخت فیلم‌های نازک در صنایع مختلفی چون پوشرنگ، چسب، غشاها و سلول‌های خورشیدی دارند، مورد تمرکز بسیاری از پژوهش‌ها قرار گرفته است. به‌طور کلی، در این مرور به پدیده‌ی همرفت در سامانه‌های تک و چند جزئی غیرتبخیری و تبخیری، نظریه و سازوکارهای مرتبط با آن و همرفت در سامانه‌های پوششی پرداخته شده است. دریافت شده است که در درک و پیش‌بینی پدیده‌های همرفت در محلول‌های تبخیری، عدد مارانگونی حرارتی بست‌هورن و عدد مارانگونی غلظتی از اهمیت به سزائی برخوردار هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Review on convection phenomenons in evaporative , non-evaporative fluids and polymer solutions

چکیده [English]

Convective motions and cellular planform formation in fluid are important issues in physical-chemical hydrodynamic, mass and heat transfer in shallow fluid layer systems with free surface. Because of their special importance in the manufacture of thin films in diverse industries such as paints, adhesive, membranes and solar cells, recognition of these kind of motions in polymer solutions have been the focus of many investigations. Generally, this review deals with convection phenomenon in non-evaporative/evaporative, single/multi componant systems, related theories and mechanisms. The main conclusion to be drawn is that Thermal-Marangoni Bestehorn and Solutal- Marangoni numbers are significant to understand and predict convection phenomena in evaporative solutions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Benard cell
  • Marangoni convection
  • Surface-tension gradient
  • Solvent borne coatings