تولید تونر چاپگرهای لیزر جت به روش پلیمریزاسیون امولسیونی درجا

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی پلیمر، دانشگاه صنعتی قم

2 استادیار، گروه مهندسی پلیمر، دانشگاه صنعتی قم

3 دانشیار، گروه پژوهشی علوم و فناوری چاپ، پژوهشگاه رنگ

چکیده

از گذشته تا به امروز روش‌های مختلفی از چاپ بر‌حسب کاربرد مورد استفاده قرار گرفته‌اند که ازجمله‌ پرکاربرد‌ترین این روش‌ها می‌توان روش چاپ الکتروفتوگرافی را نام برد. تقاضای روز‌افزون این روش چاپ اهمیت دست‌یابی به تصاویر مطلوب با وضوح بالا را در الکتروفتوگرافی افزایش می‌دهد. ازاین‌رو فرآیند و موادی که در آن مورد استفاده قرار ‌می‌گیرند پیوسته در حال بهبود و پیشرفت هستند. در این مقاله در ابتدا تونر و اجزاسازنده‌ آن معرفی، سپس ویژگی‌های تأثیرگذار بر کیفیت تونر بیان شده است. در ادامه روش‌های مختلف تولید تونر، به‌طور‌خاص تولید تونر به روش پلیمریزاسیون امولسیونی مورد بررسی قرار گرفته است. روش پلیمریزاسیون امولسیونی به دلیل قابلیت ایجاد کامپوزیتی با ساختار کپسول شده و ذرات کروی و همچنین درصد تبدیل بالای واکنش می‌تواند در تولید تونر بسیار مورد توجه قرار گیرد. در این راستا، ضمن معرفی و بررسی تأثیر عوامل مختلف این روش بر خواص تونر به دست آمده، مزایای آن نسبت به سایر روش‌های تولید تونر تشریح می‌گردد.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Production of Laser Jet Printer Toner by in Situ Emulsion Polymerization Method

نویسندگان [English]

 • Bahareh Babaei 1
 • Mohsen Najafi 2
 • Maryam Ataeefard 3
1 Department of Polymer Engineering, Qom University of Technology
2 Department of Polymer Engineering, Qom University of Technology
3 Department of Printing Science and Technology, Institute for Color Science and Technology
چکیده [English]

From the past to the present day, various methods of printing have been used in terms of application, among which the most widely used method of them is electrophotography. The increasing demand for this technique increases the importance of obtaining high-resolution images in electrophotography. Therefore, the processes and the materials that are used are continuously improving and progressing. In this paper, at the first the toner and its components are introduced, then the properties of toner that effect on its quality is expressed. Followed by, different methods of toner production, especially the in situ emulsion polymerization method are described. The emulsion polymerization can be of great interest in toner production because of its ability to form composite particles with encapsulated structure and spherical shape as well as high reaction conversion. In this regard, different effective parameters and components of this method to produce of toner are introduced. Finally, the benefits of this method are expressed in comparison to other production methods of toner.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Toner
 • Laser jet printer
 • Emulsion polymerization
 • Encapsulation
 1. H. Kipphan, , "Handbook of print media: technologies and production methods", Springer Science & Business Media, Germany, 2001.
 2. م. عبادی، م. عطایی‌فرد،"تولیدتونرچاپگرلیزرجتبهروشتجمعامولسیونی"، نشریه علمی مطالعات در دنیای رنگ، 2، 48-41، 1391.
 3. L. P. DeMejo, D. J. Massa, J. Wesson, J. C. Wilson, "Influence of rheology and molecular architecture on the fusing behavior of toners", Hard Copy and Printing Materials, Media, and Processes (Vol. 1253, pp. 85-95), International Society for Optics and Photonics, 1990.
 4. M. Rosen, N. Ohta, "Color desktop printer technology", CRC Press, 2018.
 5. P.A. Lovell, M.S. El-Aasser, "Emulsion polymerization and emulsion polymers", England, Jon Wiley & sons, 1997.
 6. J. Hasegawa, N. Yanagida, M. Tamura, "Toner prepared by the direct polymerization method in comparison with the pulverization method", Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 153, 215-220, 1999.
 7. G. Gallifored, "Particle shape of toners and the advantage of using chemical toner manufacturing methods", Ventura, CA: Galliford Consulting & Marketing, 2005.
 8. F. Andami, M. Ataeefard, F. Najafi, M. R. Saeb, "From suspension toward emulsion and mini-emulsion polymerisation to control particle size, particle size distribution, and sphereness of printing toner", Pigm. Resin. Technol. 45, 363-370, 2016.
 9. M. Cousoulis, "Electrophotography", Handbook of Digital Imaging, pp. 1-51, 2015.
 10. س. ف. اندامی، م. عطایی فرد، ف. نجفی، م. صائب،"روشپلیمریزاسیونسوسپانسیونیدرجادرتولیدتونرالکتروفتوگرافی"، نشریه علمی مطالعات در دنیای رنگ، 2، 32-27، 1391.
 11. L. Jiang, W. Wang, A. Guan, G. Wu, "Heterocoagulation behavior of carbon black with surface encapsulation through emulsion polymerization", J. Appl. Polym. Sci. Doi: 133, 10.1002/app.43516, 2016.
 12. A.R. Mahdavian, M. Abdollahi, M. Ashjari, "From Emulsion Polymerization to Nanoemulsions" (Concepts and Applications), Iran Polymer and Petrochemical Institute Publisher,Tehran , Iran, 2008.
 13. S. Fu, C. Xu, C. Du, A. Tian, M. Zhang, "Encapsulation of CI Pigment blue 15: 3 using a polymerizable dispersant via emulsion polymerization", Colloid Surf. A. 384, 68-74, 2011.
 14. H., Gao, S., Kim, J.H., An, "Preparation of sub-micron colored particles by controlled emulsion polymerization", J. Ind. Eng. Chem. 19, 1184-1190, 2013.
 15. Y. Zang, M. Ye, A. Han, Y. Ding, "Preparation of nano‐encapsulated polyethylene wax particles for color toner by in situ emulsion polymerization", J. Appl. Polym. Sci.134, Doi: 10.1002/app.44399, 2017.
 16. M. Koyama, K. Hayashi, T. Kikuchi, K. Tsujita,"Synthesis and characteristics of non-spherical toner by polymerization method", International Congress on advances in nonimpact printing technologies, 185-188, 1994.
 17. J. Maiti, A. A. Basfar, "Encapsulation of carbon black by surfactant free emulsion polymerization process", Macromol. Res. 25, 120-127, 2017.
 18. R. M. Casado, P.A. Lovell, P. Navapour, J. L. Stanford, "Polymer encapsulation of surface-modified carbon blacks using surfactant-free emulsion polymerisation", Polym. 48, 2554-2563, 2007.
 19. T. Watanuki, A. Nagahara, S. Sasaki, Y. Yamaguchi, N. Sawatari,"Cleanerless electrophotographic process using magnetic polymerized toner",International congress on advances in nonimpact printing technologies, 26-29, 1994.