چارچوب‌های آلی-فلزی بر پایه‌ کاتیون‌های چند ظرفیتی به منظور حذف مواد رنگزا از پساب‌های رنگی

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

2 پژوهشکده پلیمر و رنگ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

3 دانشیار، دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

4 پژوهشکده رنگ و پلیمر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

5 گروه مواد پیشرفته، انجمن علمی رنگ ایران

6 استاد پژوهشگر، پژوهشکده رنگ و پلیمر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

7 دانشجوی دکترا، دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده

امروزه، رشد بسیار زیاد جمعیت و کاهش بارندگی‌ها به دلیل تغییر روند آب وهوایی کره‌ زمین از یک سو و از سویی دیگر به دلیل رشد صنایع پر مصرف آب، مانند صنایع نساجی، منابع آب شرب به میزان زیادی مورد تهدید قرار گرفته‌اند. اکسایش پیشرفته به دلیل هزینه کمتر و بازده بالا‌تر گزینه مناسب‌تری به  منظور تصفیه‌ پساب می‌باشد. از میان مواد مورد  استفاده در روش اکسایش پیشرفته، چارچوب‌های آلی- فلزی که به پلیمر‌های کوئوردیناسیونی نیز مشهور هستند  به دلیل راحت‌تر بودن جداسازی در انتهای فرآیند، داشتن دو رفتار جذبی و تخریبی به منظور حذف مواد رنگزا، سنتز آسان، مقاومت مناسب در برابر عوامل شیمیایی و همچنین مساحت سطح بسیار بالا نسل جدیدی از مواد،  برای تصفیه‌ پساب را به وجود آورده‌اند. در این مطالعه  سعی شده است که چارچوب‌های آلی-فلزی و همچنین کاربرد آن‌ها به منظور حذف مواد رنگزا از پساب‌‌های رنگی معرفی و تشریح شوند.
 

کلیدواژه‌ها

dor 20.1001.1.22517278.1398.9.3.5.3

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Cationic Metal-Organic Frameworks (MOFs) for Dye Degradation in Waste Water

نویسندگان [English]

 • Hooman Pazhand 1 2
 • Ali Asghar Sabbagh Alvani 3 4 5
 • Hassan Sameie 6
 • Reza Salimi 6
 • Hossain Saeedi 7
1 Faculty of Polymer Engineering & Color Technology, Amirkabir University of Technology| Color and Polymer Research Center (CPRC), Amirkabir University of Technology
2 Faculty of Polymer Engineering & Color Technology, Amirkabir University of Technology| Color and Polymer Research Center (CPRC), Amirkabir University of Technology
3 Faculty of Polymer Engineering & Color Technology, Amirkabir University of Technology | Color and Polymer Research Center (CPRC), Amirkabir University of Technology | Advanced Materials Group, Iranian Color Society
4 Faculty of Polymer Engineering & Color Technology, Amirkabir University of Technology | Color and Polymer Research Center (CPRC), Amirkabir University of Technology | Advanced Materials Group, Iranian Color Society
5 Faculty of Polymer Engineering & Color Technology, Amirkabir University of Technology | Color and Polymer Research Center (CPRC), Amirkabir University of Technology | Advanced Materials Group, Iranian Color Society
6 Color and Polymer Research Center (CPRC), Amirkabir University of Technology
7 Faculty of Polymer Engineering & Color Technology, Amirkabir University of Technology
چکیده [English]

Nowadays, the facts such as papulation growth, climate change, development in industries e.g. (textile industry) and so on threaten the water resources. Waste water which produces by industries contains millions of organic compounds which is so dangerous to ecology and human health.  To solve this important issue, researchers carried out a huge number of studies on it and suggest various solutions including water recycling and water treatment. Water treatment is classified in four major aspects such as chemical, physical, biological and advanced oxidation process method ( AOP) . Among them, advanced oxidation process and the use of materials like photo catalysts  have received great attention due to their low cost and high efficiency.  Among photo catalysts, MOFs are assumed as the new generation of porous materials which are utilized due to the degradation and adsorption behavior, the feasibility of synthesis, and high chemical and physical resistance. This paper aims to investigate the water treatment process using MOFs.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Metal-Organic Frameworks
 • Water treatment
 • Advanced Oxidation Process
 • dye degradation
 1.  A. A. Adeyemo, I. O. Adeoye, O. S. Bello , "Metal organic frameworks as adsorbents for dye adsorption: overview, prospects and future challenges", Toxicol. Environ. Chem. 94, 1846-1863, 2012.
 2. ‌م. گل محمدی، ع. ا. صباغ الوانی، ح. سامعی، ر. سلیمی، " مروری بر ویژگی‌های فتوکاتالیستی نانوکامپوزیت‌های حاوی اکسید گرافن جهت استفاده در غشاهای پلیمری به منظور تخریب پساب‌های رنگی" ، نشریه‌ علمی مطالعات در دنیای رنگ، 1، 22-13، 1398.
 3. D. B. Miklos, C. Remy, M. Jekel, K. G. Linden, J. E. Drewes, U. Hubner , "Evaluation of advanced oxidation processes for water and wastewater treatment–a critical review", Water Res. 139 ,118-131, 2018 .
 4. C. C. Wang, J. R. Li, X. L. Lv, Y. Q. Zhang, G. Guo, "Photocatalytic organic pollutants degradation in metal–organic frameworks." Energy Environ. Sci. 7, 2831-2867, 2014.
 5. A.O. Ibhadon, P.  Fitzpatrick, "Heterogeneous photocatalysis: recent advances and applications", Catal. 3 , 189-218, 2013 .
 6. ا. سهولی، ف. شه دوست فرد، ف. نظریان، "ارزیابی کارایی مهمترین روش‌های حذف مواد رنگزا" ، نشریه‌ علمی مطالعات در دنیای رنگ، 4، 93-77، 1397.
 7. J. Dasgupta,  J. Sikder, S. Chakraborty, S. Curcio, E. Derioli, "Remediation of textile effluents by membrane based treatment techniques: a state of the art review." J. Environ. Manage .147, 55-72, 2015.
 8. H. M. Coleman, V. Vimonses, G. Leslie, R. Amal, "Degradation of 1, 4-dioxane in water using TiO2 based photocatalytic and H2O2/UV processes", J. Hazard. Mater. 146 , 496-501, 2007
 9. J. Theron, J. A. Walker, T. E. Cloete "Nanotechnology and water treatment: applications and emerging opportunities", Crit. Rev. Microbiol. 34, 43-69, 2008.
 10. D. Friedmann, C. Mendive, D. Bahnemann, "TiO2 for water treatment: parameters affecting the kinetics and mechanisms of photocatalysis", Appl. Catal. B-Environ. 99, 398-406, 2010.
 11. M. N. Chong, B. Jin, C. W. K. Chow, C. Saint, "Recent developments in photocatalytic water treatment technology: a review", Water Res. 44, 2997-3027, 2010.
 12. M.H. Sun, S.Z. Huang, L.H. Chen, Y. Li, X.Y. Yang, Z.Y. Yuan, B.L. Su,"Applications of hierarchically structured porous materials from energy storage and conversion, catalysis, photocatalysis, adsorption, separation, and sensing to biomedicine", Chem. Soc. Rev. 45, 3479-3563, 2016.
 13. C. Han, M. Pelaez, V. Likodimos, A.G. Kontos, P. Falaras, K. Oshea, D.D. Dionysiou,"Innovative visible light-activated sulfur doped TiO2 films for water treatment." Appl. Catal. B-Environ. 107 ,77-87, 2011.
 14. S. Y. Lee, S. J. Park, "TiO2 photocatalyst for water treatment applications", J. Ind. Eng. Chem. 19, 1761-1769, 2013.
 15. L. R. MacGillivray "Metal-organic frameworks: design and application", US, John Wiley & Sons, 2010.
 16. C. C. Kaan, A. A. Aziz, S. Ibrahim, M. Matheswaran, P. Saravanan,"Heterogeneous photocatalytic oxidation an effective tool for wastewater treatment–a review", Studies on Water Management Issues. IntechOpen, 219-236, 2012.
 17. W. Y. Teoh, J. A. Scott, R. Amal,"Progress in heterogeneous photocatalysis: from classical radical chemistry to engineering nanomaterials and solar reactors." J. Phys. Chem. Lett. 3, 629-639, 2012.
 18. A. Fujishima, X. Zhang, D. A. Tryk, "TiO2 photocatalysis and related surface phenomena", Surf. Sci. Rep. 63, 515-582, 2008.
 19. A. Ajmal, I. Majeed, R. N. Malik, H. Idriss, M. A. Nadeem,"Principles and mechanisms of photocatalytic dye degradation on TiO2 based photocatalysts: a comparative overview", Rsc Advances. 4, 37003-37026, 2014.
 20. N. Stock, S. Biswas,"Synthesis of metal-organic frameworks (MOFs): routes to various MOF topologies, morphologies, and composites", Chem. Rev. 112, 933-969, 2011.
 21. X. Liu,"Syntheses, Structures and Properties of Metal-Organic Frameworks", master Thesis, Department of chemistry, Kentucky University, US, 2015.
 22. P. Horcajada, T. Chalati, C. Serre, B. Gillet, C. Sebrie,"Porous metal–organic-framework nanoscale carriers as a potential platform for drug delivery and imaging", Nat. Mater. 9, 172, 2010.
 23. E. M. Dias, C. Petit, "Towards the use of metal–organic frameworks for water reuse: a review of the recent advances in the field of organic pollutants removal and degradation and the next steps in the field", J. Mater. Chem. A. 3, 22484-22506, 2015.
 24. L. R. Parent, M. S. Denny, J. P. Patterson, P. Abellan "Analytical STEM Investigation of the Post-Synthetic Modification (PMS) of Metal-Organic Frameworks (MOFs): Metal-and Ligand-Exchange in UiO-66", Microsc. Microanal. 24, 1970-1971, 2018.
 25. J. Zhao, W. W. Dong, Y.P. Wu, Y. N. Wang, C. Wang, D. S. li, Q. C. Zhang, "Two (3, 6)-connected porous metal–organic frameworks based on linear trinuclear [Co3 (COO) 6] and paddlewheel dinuclear [Cu 2 (COO) 4] SBUs: gas adsorption, photocatalytic behaviour, and magnetic properties." J. Mater. Chem. A. 3, 6962-6969, 2015.
 26. N.A. Khan, Z. Hasan, S.H. Jhung,"Adsorptive removal of hazardous materials using metal-organic frameworks (MOFs): a review", J. Hazard Mater. 244, 444-456, 2013.
 27. L. Ai, C. Zhang,  L. Li, J. Jiang,"Iron terephthalate metal–organic framework: revealing the effective activation of hydrogen peroxide for the degradation of organic dye under visible light irradiation", Appl. Catal. B. 148 , 191-200, 2014.
 28. T. A. Vu, G. H. Le, C.D. Dao, L. Q. Dang, K. T. Nguyen,"Isomorphous substitution of Cr by Fe in MIL-101 framework and its application as a novel heterogeneous photo-Fenton catalyst for reactive dye degradation", RSC Advances. 4, 41185-41194, 2014.
 29. X. Zhang, Y. Gao, H. Liu, Z. Liu, "Fabrication of porous metal–organic frameworks via a mixed-ligand strategy for highly selective and efficient dye adsorption in aqueous solution, Cryst. Eng. Comm. 17, 6037-6043, 2015.
 30. J. Wang, J. Wan, Y. Ma, Y. Wang, M. Pu, Z. Guan,"Metal–organic frameworks MIL-88A with suitable synthesis conditions and optimal dosage for effective catalytic degradation of Orange G through persulfate activation", RSC Adv. 6, 112502-112511, 2016.
 31. J. Qiu, Y. Feng, X. Zhang, M. Jia, J. Yao, "Acid-promoted synthesis of UiO-66 for highly selective adsorption of anionic dyes: Adsorption performance and mechanisms", J. Colloid Interface Sci. 499, 151-158, 2017.
 32. M. Alvaro, E. Carbonell, B. Ferrer, F.L. Xamena,"Semiconductor behavior of a metal‐organic framework (MOF) ", Chem. Eur. J. 13, 5106-5112, 2007.
 33. J. J. Du, Y. P. Yuan, J. X. Sun, F. M. Peng, X. Jiang, L. G. Qiu, A. Xie, Y. H. Shen, J. F. Zhu, "New photocatalysts based on MIL-53 metal–organic frameworks for the decolorization of methylene blue dye", J. Hazard. Mater. 190, 945-951, 2011.