مروری بر اثرات تانیک اسید به عنوان بازدارنده‌ی خوردگی بر روی سطوح فلزی مختلف

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه پوشش‌های سطح وخوردگی، پژوهشگاه رنگ

2 استادیار، گروه پوشش‌های سطح وخوردگی، پژوهشگاه رنگ

3 دانشیار، گروه پوشش‌های سطح وخوردگی، پژوهشگاه رنگ

چکیده

یکی از روش‌‌های حفاظت از خوردگی در محیط‌‌های مختلف استفاده از بازدارنده‌‌های خوردگی می‌‌باشد. این مواد به طریق فیزیکی، شیمیایی و یا هر دو جذب مناطق فعال سطح می‌‌شوند و از انحلال فلز جلوگیری می‌‌کنند. برخی از بازدارنده‌‌ها نظیر نیترات‌‌ها و کرومات‌‌ها از جمله ترکیباتی می‌‌باشند که به طور گسترده‌‌ای برای این منظور مورد استفاده قرار گرفته‌‌اند و نتایج مطلوبی را ایجاد نموده‌‌اند. اما امروزه استفاده از این ترکیبات به دلیل سمیت بالا و مشکلات زیست‌محیطی محدود و در بسیاری از موارد ممنوع شده است. در این راستا استفاده از بازدارنده‌‌های سبز یکی از روش‌‌های جایگزین ترکیبات سمی محسوب می‌‌گردد که به دلیل سازگاری با محیط‌زیست و ارزان بودن در سال‌‌های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. اسید تانیک یک بازدارنده طبیعی، غیر‌سمی و سازگار با محیط‌زیست است، این ماده با توجه به شرایط محیط جذب سطح می‌‌شود و از خوردگی آن جلوگیری می‌‌کند. در این مقاله مروری، خلاصه‌‌ای از مطالعات صورت گرفته بر روی کاربردهای این ترکیب شیمیایی که شامل استفاده به عنوان بازدارنده‌‌ خوردگی، مبدل زنگ و رنگدانه‌‌ ضد‌خوردگی است گزارش شده است. نتایج تحقیقات نشان می‌‌دهد که در رفتار بازدارندگی اسید تانیک عواملی هم‌‌چون pH محیط، یون‌‌های مهاجم و نوع فلز تأثیرگذارند و این ترکیب باعث افزایش مقاومت به خوردگی در شرایط مختلف می‌‌شود. استفاده از این ماده به عنوان مبدل زنگ، سطح زنگ‌‌زده فلز را تبدیل به یک لایه‌‌ حفاظتی پایدار بدون عارضه می‌‌کند. هم‌‌چنین استفاده از رنگدانه‌‌ ترکیبی اسید تانیک و فلزاتی نظیر روی در ساختار پوشش باعث بهبود محافظت از خوردگی و خواص چسبندگی پوشش می‌‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Review of Tannic Acid’s Effect as a Corrosion Inhibitor for Different Metal Substrates

نویسندگان [English]

 • Parisa Naghadian Moghaddam 1
 • Reza Amini 2
 • Pooneh Kardar 2
 • Bahram Ramezanzadeh 3
1 Department of Surface Coatings, Institute for color Science and Technology
2 Department of Surface Coatings, Institute for color Science and Technology
3 Department of Surface Coatings, Institute for color Science and Technology
چکیده [English]

One of the methods of corrosion protection in different environments is the use of corrosion inhibitors. These materials can be adsorbed physically, chemically, or both on the surface active areas and prevent metal dissolution. Some inhibitors such as nitrates and chromates are compounds that have been used widely for this purpose and have produced favorable results. But today the use of these compounds is limited and in many cases prohibited due to their high toxicity and environmental problems. In this regard, the use of green inhibitors is one of the alternative methods of toxic compounds that has been considered due to its environmental compatibility and cheapness in recent years. Tannic acid is a natural, non-toxic and environmental friendly inhibitor. It is adsorbed to the surface physically and chemically by environmental conditions. In this review article, a summary of studies are reported on the applications of this chemical compound, including its use as a corrosion inhibitor, rust converter, and anti-corrosion pigment. Research results show that in the Inhibition behavior of tannic acid affects factors such as the pH environment, aggressive ions and the type of metal and this compound increases corrosion resistance under various conditions. The use of this material as a rust converter transforms the rusted metal surface into a durable protective layer. Also, the use of hybrid pigment of tannic acid and metals such as zinc in the coating structure improves the corrosion protection and adhesion properties of the coating.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Tannic acid
 • Corrosion inhibitor
 • Rust converter
 • Anti-corrosion pigment
 1. یگانه، س.م. مرعشی، ن.محمدی، "پوشش‌‌های هوشمند ضد‌‌خوردگی: انواع و سازوکار‌‌های حفاظت از خوردگی"، نشریه علمی ترویجی مطالعات در دنیای رنگ، 7، 46-29، 1396.
 2. L. Hamadi, S. Mansouri, K. Oulmi, A. Kareche, "The use of amino acids as corrosion inhibitors for metals: A review", Egypt. J. Pet. 27, 1157–1165, 2018.
 3. E. Bardal, "corrosion and protection", engineering materials and processes, springer, 2003.
 4. http://www.tebyan.net/newindex.aspxpid=289778.
 5. D. Lin, N. Liu, K. Yang, L. Zhu, Y. Xu, B. Xing, "The effect of ionic strength and pH on the stability of tannic acid-facilitated carbon nanotube suspensions", Carbon. 4, 2875–2882, 2009.
 6. T. J. Harvey, F. C. Walsh, A. H. Nahlé, "A review of inhibitors for the corrosion of transition metals in aqueous acids", J. Mol. Liq. 266, 160–175, 2018.
 7. N. D. Nam, P. Van Hien, N. T. Hoai, V. T. H. Thu, "A study on the mixed corrosion inhibitor with a dominant cathodic inhibitor for mild steel in aqueous chloride solution", J. Taiwan Inst. Chem. Eng. 91, 556–569, 2018.
 8. Y. Shirmohammadli, D. Efhamisisi, A. Pizzi, "Tannins as a sustainable raw material for green chemistry: A review", Ind. Crops Prod. 126, 316–332, 2018.
 9. Á. Jaramillo, L. Briones, M. Andrews, M. Arredondo, M. Olivares, A. Brito, F. Pizarro, "Effect of phytic acid, tannic acid and pectin on fasting iron bioavailability both in the presence and absence of calcium", J. Trace Elem. Med. Biol. 30, 112–117, 2015.
 10. B. J. Usman, S. A. Umoren, Z. M. Gasem, "Inhibition of API 5L X60 steel corrosion in CO2-saturated 3.5% NaCl solution by tannic acid and synergistic effect of KI additive", J. Mol. Liq. 237, 146–156, 2017.
 11. A. Üçer, A. Uyanık, S. Çay, Y. Özkan, "Immobilisation of tannic acid onto activated carbon to improve Fe(III) adsorption", Sep. Purif. Technol. 44, 11–17, 2005.
 12. J. Lin, Y. Zhan, Z. Zhu, Y. Xing, "Adsorption of tannic acid from aqueous solution onto surfactant-modified zeolite", J. Hazard. Mater. 193, 102–111, 2011.
 13. B. Qian, B. Hou, M. Zheng, "The inhibition effect of tannic acid on mild steel corrosion in seawater wet/dry cyclic conditions", Corros. Sci. 72, 1–9, 2013.
 14. P. Kraal, B. Jansen, K. G. J. Nierop, J. M. Verstraten, "Copper complexation by tannic acid in aqueous solution", Chemosphere, 65, 2193–2198, 2006.
 15. W. Xu, E.-H. Han, Z. Wang, "Effect of tannic acid on corrosion behavior of carbon steel in NaCl solution", J. Mater. Sci. Technol. 35, 64–75, 2019.
 16. A. Janošević, G. Ćirić-Marjanović, B. Sljukić-Paunković, L. Pasti, S. Trifunović, B. Marjanović, S. Stejskal,  "imultaneous oxidation of aniline and tannic acid with peroxydisulfate: Self-assembly of oxidation products from nanorods to microspheres", Synth. Met. 162, 843–856, 2012.
 17. Y. Hao, L. A. Sani, T. Ge, Q. Fang, "The synergistic inhibition behaviour of tannic acid and iodide ions on mild steel in H2SO4 solutions", Corros. Sci. 123, 158–169, 2017.
 18. I. B. Obot, A. Madhankumar, "Enhanced corrosion inhibition effect of tannic acid in the presence of gallic acid at mild steel/HCl acid solution interface", J. Ind. Eng. Chem. 25, 105–111, 2015.
 19. M. Behpour, S. M. Ghoreishi, M. Khayatkashani, and N. Soltani, "Green approach to corrosion inhibition of mild steel in two acidic solutions by the extract of Punica granatum peel and main constituents", Mater. Chem. Phys. 131, 621–633, 2012.
 20. Ş. Sungur, A. Uzar, "Investigation of complexes tannic acid and myricetin with Fe(III)", Spectrochim. Acta Part A Mol. Biomol. Spectrosc. 69, 225–229, 2008.
 21. E. Kusmierek, E. Chrzescijanska, "Tannic acid as corrosion inhibitor for metals and alloys", Mater. Corros. 66, 169–174, 2015.
 22.  V. S. Saji, "Progress in rust converters", Prog. Org. Coatings, 127, 88–99, 2019.
 23. L. Ocampo, I. C. Margarit, O. Mattos, S. Córdoba-de-Torresi, F. Fragata, "Performance of rust converter based in phosphoric and tannic acids", Corros. Sci. 46, 1515–1525, 2004.
 24. B. Qian, M. Michailidis, M. Bilton, T. Hobson, Z. Zheng, D. Shchukin, "Tannic complexes coated nanocontainers for controlled release of corrosion inhibitors in self-healing coatings", Electrochim. Acta, 297, 1035–1041, 2019.
 25. A. Hadzich, S. Flores, J. Caprari, R. Romagnoli, "Study of zinc tannates prepared with Tara powder (Caesalpinia spinosa) as anticorrosive pigments in alkyd paints and wash primer formulations", Prog. Org. Coatings, 117, 35–46, 2018.
 26. A. Üçer, A. Uyanik, Ş. F. Aygün, "Adsorption of Cu(II), Cd(II), Zn(II), Mn(II) and Fe(III) ions by tannic acid immobilised activated carbon", Sep. Purif. Technol. 47, 113–118, 2006.