شناسایی ساز و کار چسبندگی پوشش های چوب و تکنیک های ارزیابی نفوذ پوشش

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 استادیار، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

چکیده

در این مطالعه سازوکار نفوذ پوشش‌‌های مختلف به بافت چوب مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس نتایج پژوهش‌‌های انجام شده در زمینه بررسی‌‌های میکروسکوپی، میزان نفوذ پوشش به بافت چوب سوزنی‌‌برگان و پهن‌‌برگان متفاوت بوده است. در میان عوامل موثر بر میزان نفوذ، تاثیر ساختار آناتومی از اهمیت بالاتری نسبت به سایر عوامل برخوردار می‌‌باشد. در این مطالعه، ابتدا سلول‌‌های چوبی از دیدگاه آناتومی مورد بررسی قرار گرفت و سپس، سازوکار‌‌های نفوذ پوشش به بافت چوب بررسی شد. به طور کلی، شناخت ساختار آناتومی چوب و ویژگی های پوشش، کمک شایانی به بهبود روش‌های پوشش‌دهی چوب کرده است. نتایج نشان داد، آماده‌‌سازی سطح زیرین پوشش نظیر رنده‌‌کاری و سنباده‌‌زنی سبب ایجاد تغییرات نفوذ پوشش در بافت چوب می‌‌شود. همچنین، سنباده‌‌زنی باعث تغییر شکل سلول و مسدود‌شدن منافذ شده و یا حتی کاملا از نفوذ پوشش جلوگیری می‌‌کند. محل نفوذ پوشش در بافت چوب در داخل حفرات آوندی و منافذ می‌‌باشد. پوشش‌های پایه آب توانسته‌‌اند نفوذ بیشتری نسبت به پوشش‌‌های پایه حلال در چوب داشته باشند. به‌علاوه، وسایل چوبی دارای سطح زبر، جذب بیشتری از پوشش را دارد و باعث بهبود عملکرد در جذب مواد رنگی می‌‌شود.

کلیدواژه‌ها

dor 20.1001.1.22517278.1399.10.3.1.6

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identify the mechanism of Adhesion wood coatings and coating penetration assessment techniques

نویسندگان [English]

 • Hadi Gholamiyan 1
 • behnam gholampoor 2
1 Department of Wood and Paper Science & Technology, Faculty of Natural Resources, University of Tehran
2 Department of Wood and Paper Science & Technology, Faculty of Natural Resources, University of Tehran
چکیده [English]

In this study, the mechanism of penetration of various coatings on wood texture was investigated. Based on the results of microscopic studies, the penetration of the coating into the texture of soft and hard wood has been different. Among the factors affecting the penetration rate, the effect of anatomical structure is more important than other factors. In this study, wood cells were examined from an anatomical point of view and then, the mechanisms of coating penetration into wood tissue were investigated.In general, understanding the anatomical structure of wood and the characteristics of the coating has greatly contributed to the improvement of wood coating methods.The results showed that the preparation of the substrate surface such as grating and sanding causes changes in the penetration of the coating in the wood texture.Also, sanding causes the cell to deform and clog pores, or even completely prevent the coating from penetrating.The coating penetrates the wood tissue inside the vessel, wood rays and punctuation. Water-based coatings have been able to have more penetration than solvent-based coatings in wood. In addition, wood with a rough surface absorbs more of the coating and improves performance in absorbing pigments.

کلیدواژه‌ها [English]

 • surface energy
 • Adhesion
 • Permeability
 • Viscosity
 • microscope
 1. ب، غلامپور، ه. غلامیان، "مواد مورد مصرف در آستری و پوشش‌های چوب و انواع روش‌های میکروسکوپی جهت ارزیابی آن‌ها". نشریه علمی مطالعاتدر دنیای رنگ، 9، 65-76، 1398.
 2. Ö. Özgenç, S. Durmaz, S. Şahin, I. H. Boyaci. "Evaluation of the weathering resistance of waterborne acrylic-and alkyd-based coatings containing HALS, UV absorber, and bark extracts on wood surfaces", JCTR. 17, 461-475. 2020.
 3. W. Darmawan, M. B. Ginting, A. Gayatri, R. L. Putri, D. Lumongga, A. Hasanusi. "Influence of surface roughness of ten tropical woods species on their surface free energy, varnishes wettability and bonding quality", Pigment. Resin Technol. Doi: 10.1108/PRT-01-2020-0005, 2020.
 4. H. Gholamiyan, A. Tarmian. "The Effect of layers made off clear coats on the color changes and surface quality of wood after accelerated weathering in urban furniture", IJWP. 9, 561-574. 2019.
 5. E. Hazir, K. H. Koc. "Evaluation of wood surface coating performance using water based, solvent based and powder coating", Maderas Cienc. Tecnol. 21, 467-480. 2019.
 6. S. Shukla, K. K. Pandey, K. Kumar VS. "Chemical and Application Properties of Some Solvent and Water Based Coatings on Wooden Substrate", Drvna industrija. 70, 107-114. 2019.
 7. R. Moya, A. Rodríguez-Zúñiga, J. Vega-Baudrit, A. Puente-Urbina. "Effects of adding TiO2 nanoparticles to a water-based varnish for wood applied to nine tropical woods of Costa Rica exposed to natural and accelerated weathering", J. Coat. Technol. Res. 14, 141-152. 2017.
 8. Y. Huang, Q. Feng, C. Ye, S. S. Nair, N. Yan. "Incorporation of ligno-cellulose nanofibrils and bark extractives in water-based coatings for improved wood protection", Prog. Org. Coat. 138, 105210. 2020.
 9. M. de Meijer, K. Thurich, H. Militz. "Comparative study on penetration characteristics of modern wood coatings", JFST. 32, 347-365. 1998.
 10. V. Rijckaert, M. Stevens, J. Van Acker. "Effect of some formulation parameters on the penetration and adhesion of water-borne primers into wood". Holz, 59. 344– 350, 2001.
 11. V. Rijckaert, M. Stevens, J. Van Acker. M. de Meijer, H. Militz. "Quantitative assessment of the penetration of water-borne and solvent-borne wood coatings", Scots. pine sapwood Holz. 59 278 – 287. 2001.
 12. T. Kanbayashi, A. Ishikawa, M. Matsunaga, M. Kobayashi, Y. Kataoka. "Application of Confocal Raman Microscopy for the Analysis of the Distribution of Wood Preservative Coatings", Coat. 9, Doi: 10.3390/coatings9100621, 2019.
 13. س. خمسه، ح. ا. عراقی، "بررسی تغییرات ریزساختاری پوشش های نانوساختار سخت با تغییر ترکیب شیمیایی آنها با استفاده از میکروسکوپ های الکترونی روبشی SEM و عبوری TEM". نشریه علمی مطالعات در دنیای رنگ، 6، 63-55، 1395.
 14. J. Van den Bulcke, V. Rijckaert, J. Van Acker. "Quantitative measurement of the penetration of water-borne coatings in wood with confocal lasermicroscopy and image analysis". Holz. 61, 304 – 310. 2003.
 15. De Meijer, M. "A review of interfacial aspects in wood coatings: wetting, surface energy, substrate penetration and adhesion". COST E18, High Performance Wood Coating Seminar, 1-16. 2005.
 16. M. Meijer, K. Thurich, H. Militz. "Quantitative measurements of capillary coating penetration in relation to wood and coating properties", Holz, 59, 35– 45. 2001.
 17. H. Gholamiyan, A. Tarmian, K. Pourtahmasi. "Microscopic investigation on tthe effects of wood surface modification with sol-gel method on the quality of pollyuretthane and allkyd coattiings", IJWP, 8, 509-520. 2018.
 18. G. Jayme, M. Harders-Steinhäuser, "Microscopy of wood and paper fibres.Microscopic staining procedures", Handbook of microscopy in technology, Vol. V Microscopy of wood and paper, Part 2 Microscopy in technology of wood converting and wood degradation, Umschau-Verlag, Frankfurt/Main, 1970.
 19. B. Werthmann, "Microscopic testing of chemical pulps, mechanical pulps, andpaper". Microscopic staining methods, In Franke, W., Testing of Paper, board, chemical pulp and mechanical pulp, Microscopical and photometrical testing procedures", Springer Berlin Heidelberg. 2, 66-99. 1993.
 20. م. اکبرنژاد، د. رسولی، ح. یوسفی، م. مشکور، "هوازدگی چوب و روش‌های پیشگیری و کنترل آن با استفاده از پوشش‌ها". نشریه علمی مطالعات در دنیای رنگ، 5، 58-47، 1394.
 21. M. De Meijer, K. Thurich, H. Militz, "Comparative study on penetration characteristics of modern wood coatings", SWST. 32, 347-365. 1998.
 22. M. Meijer, B. van de Veld, H. Militz, "Rheological Approach to the cappillary penetration of coating into wood", JCT. 39-50. 2001.
 23. F. Löfflath, M. Gebhard, "Rheological changes during the drying of a waterborne latex coating", JCTR. 69 , 55-66, 1997.
 24. J. Beetsma, "Alkyd paints: from the ease of organic solvents to the difficulties of water", XXIIth Fatipec Conference Budapest, 157-167. 1994.
 25. R. Hoffman. "Factors affecting the viscosity of unimodal and multimodal colloidal dispersions", J. Rheol. 9747-965. 1992.
 26. د. قنبری، ب. شیرکوند هداوند، م. پیشوایی، "بررسی رفتار ویسکوالاستیک در رزین‌ها، پوشش‌های آلی و نانو کامپوزیت‌ها"، نشریه علمی مطالعات در دنیایرنگ، 9، 87-71، 1398.
 27. R. S. Williams, P. L. Plantinga, W. C. Feist, " P hotodegradation of wood affects paint adhesion". FPJ. 1990.
 28. M. de Meijer, J. Creemers, W. Cobben, P. Ahola, The Int. Res. Group on Wood Preserv, Stockholm, Doc. No. IRG/WP 98-40121. 1998.
 29. M. de Meijer. "Mechanisms of failure in exterior wood coatings", 3thd PRA Wood Coatings Conference, The Hague, 2002.
 30. H. Gholamiyan, A. Tarmian, M. Azadfallah. "Gas and Water Permeability of Poplar Coated with Paints andNano-particles". JFWP, 63,281-291.2010.
 31. V.R. Gray, "The wettability of wood", FPJ. 15 (11), 499-505. 1965.
 32. W.A. Zisman, "Surface energetics of wetting spreading and adhesion". JPT, 44 (564), 42-57.  1972.
 33. L.A. Girifalco, R.J. Good, "A theory for the estimation of surface and interfacial energies I. Derivation and application to interfacial tension", JPC, 61, 904. 1957.
 34. S. Wu, "Calculation of interfacial tension in polymer systems". JPC Part C, 34, 19-30. 1971.
 35. M. Scheikl, M. Dunky, "Measurement of dynamic and static contact angles on wood for the determination of its surface tension and the penetration of liquids into the wood surface". Holz, 52, 89-94. 1998.
 36. T. Nguyen, W.E. Johns, "Polar and dispersion force contributions to the total surface free energy of wood", SWST. 12, 63-74. 1978.
 37. Q. Shen, J. Nylund, J.B. Rosenholm "Estimation of the surface energy and acid-base propeties of wood by means of wetting method", Holz. 52, 521-529. 1998.
 38. D. J. Gardner, "Application of the Lifshitz-van der Waals acid-base approach to determine wood surface tension components". Wood Fiber Sci. 28, 422-428.1996.
 39. M. de Meijer, S. Haemers, W. Cobben, H. Militz, "Surface energy determinations of wood", Langmuir. 16, 9352-9359. 2000.
 40. C.J. Van Oss, M.K. Chaudhury, R.J. Good, "Interfacial Lifshitz–van der Waals and polar interactions in macroscopic systems", JCR. 88, 927-941. 1988.
 41. C-M. Chen, "Effect of extractive removal on adhesion and wettability of some tropical woods", FPJ. 20, 36-41. 1970.
 42. M. de Meijer."A review of interfacial aspects in wood coatings: wetting, surface energy, substrate penetration and adhesion, COST E18 FInal Seminar, 2005.
 43. H. Gholamiyan, A. Tarmian, K. Doost Hosseini, M. Azadfallah."The effect of clear paints, nanozycofil and nanozycosil on water absorption and contact angle of poplar wood", IJWP, 2, 17 -26, 2011.
 44. T. Krystofiak, B. Lis, M. Muszyńska, S. Proszyk. "The effect of aging tests on gloss and adhesion of lacquer coatings on window elements from pine wood", Drewno: prace naukowe. 59, 127-137. 2016.
 45. M. Budakçı, E. Saygin, S. Senol. "Effect of resin cleaning process on adhesion strength of water-based varnishes", Bioresources. 14, 1317-1332. 2019.
 46. B. Ugulino, R. E. Hernández. "Analysis of sanding parameters on surface properties and coating performance of red oak wood". Wood Mater. Sci. Eng. 13, 64-72. 2018.
 47. S. L. Bardage, J. Bjurman. "Adhesion of waterborne paints to wood", JCT. 70, 39-47. 1998.
 48. P. Ahola. "Adhesion between paint and wood substrate", Jocca. 74, 173-176, 1991.
 49. J. Boxall, "Exterior wood finishes: performance testing by accelerated natural weathering", JOCCA. 2, 40-44. 1984.
 50. J. Barbehön. "Haffestigkeit reproduzierbar prüfen", Metalloberfläche. 46, 546-552.1996.
 51. E. Kientz, J.Y. Charmeau, Y. Holl, G. Nanse. "Adhesion of latex films". Part I Poly (2-ethyl-hexyl methacrylate) on glass", JAST. 10 (8). 745-759. 1996.
 52. J. J. Bikerman. "Causes of poor adhesion Weak boundary layer", Ind. Eng. Chem. 59 (9) 40-44. 1967.
 53. R.M. Nussbaum. "The critical time limit to avoid natural surface inactivation of spruce surfaces (Picea Abies) intended for painting and gluing". Holz. 53 384. 1995.
 54. S.M. Kambanis, G. Chip. "Polymer and paint properties affecting wet adhesion". JCT. 53, 57-64. 1981.
 55. J. Ekstedt. "Influence of Coating Additives on Water Vapour Absorption and Desorption in Norway Spruce", Holz, 663–668. 2002.
 56. G. Frens, "Depletion, A key factor in polymer adhesion". AAPC, Mittal (ed.), 2-21. 2003.
 57. M. Schwarts, R. Baumstark. "Waterbased acrylates for decorative coatings". 2001.
 58. B. Singh, L. W. Chang, R. R. DiLeone, D. R. Siesel, "Novel wet adhesion monomers for use in latex paints". Prog. Org. coat. 34, 214-219, 1998.
 59. M. Gnatowski, "Method for protecting wood surfaces and a wood product produced thereby", Patent WO 93/19858, 1993.
 60. J. G. Nienhuis, M .A. J. Akkerman, "Durable systems for wooden window frames", Surf. Coat. Int. 123-129, 2002.
 61. M. de Meijer. "A review of interfacial aspects in wood coatings: wetting, surface energy, substrate penetration and adhesion, COST E18 Final Seminar,26-27. 2004.
 62. M. Ghofrani, K. S. Khojasteh. "Investigation on the effect of different methods of applying transparent coatings on adhesion strength of coating in wooden surfaces", ISTT. 31, 248-260.  2016
 63. B.F. Tjeerdsma, W. Cobben. "Wood machining and cell derformation (in dutch)", SHR report 1.157, 2002