دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، تابستان 1390 
3. کاربرد نانوصافی‌ها در حذف و استخراج مواد رنگزا از پساب‌های رنگی صنعتی

صفحه 7-10

محمد ابراهیم علیا؛ زهرا افشاری افشاری؛ زهرا اسحق‌زاده