سازوکارهای کفزدایی در سامانه های پوششی آب پایه

نویسندگان

1 گروه پوششهای سطح و خوردگی، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

2 دانشکده شیمی و مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

در این مقاله سعی شده است پدیده ایجاد کف در سامانه های پوششی به طور کامل مورد بررسی قرار گیرد. در ابتدا، تعاریف مربوط به کف و اهمیت آن در صنعت پوشش مورد بررسی قرار می گیرد. نظر به اینکه مقابله با کف نیازمند دانش کافی درباره چگونگی پایدار شدن کف می باشد، ابتدا سازوکارهای پایداری کف بیان می شود و در ادامه سازوکارهای حذف کف از سامانه های پوششی و مهمترین مواد و افزودنیهایی که این قابلیت را به سامانه های روکشی می دهند، معرفی می گردند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

De-foaming mechanisms in coating systems

نویسندگان [English]

  • Hosein Yari 1
  • Hamidreza Ghaieni 2
1 Surface coating and Corrosion Department, Institute for Color Science and Technology
2 Faculty of Chemistry and Chemical Engineering, Malek Ashtar University of Technology
چکیده [English]

In this paper, it was attempted to study the foam formation phenomena in the surface coating systems. Firstly, the terminology and some fundamental definitions in the foaming and its importance in surface coating are presented. Since the elimination of foam requires a profound knowledge about how foam is stabilized, the foam stabilizing mechanisms are given. Finally, various mechanisms and materials that are capable to destabilize the foams in the coating formulations are introduced.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Foam
  • Foam stability
  • Defoaming
  • Surface tension
  • Coating systems