دوره و شماره: دوره 4، شماره 4، زمستان 1393 
9. پوشش‌های سطوح داخلی خطوط لوله پساب صنعتی

صفحه 89-100

مریم اکبریان؛ محمدابراهیم علیا؛ مریم عطایی فرد؛ محمد مهدویان احدی