پوششهای خود ترمیم شونده جهت بازیابی آسیبهای مکانیکی-مبانی، طراحی و کاربرد

نویسندگان

1 پوشش های سطح و خوردگی، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

2 گروه پوششهای سطح و خوردگی، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

چکیده

در این مقاله آخرین دستاوردها در زمینه پوششهای خود ترمیم شونده، که دسته مهمی از خانواده پوششهای هوشمند هستند، مرور شده است. در ابتدای این مقاله، تعاریف و اصطلاحات مربوط به مبحث پوششهای خود ترمیم شونده ارائه می شوند. در ادامه راهبردها و سازوکارهای متنوعی که برای ساخت این پوششها در سالیان اخیر به کار گرفته شده است، معرفی می گردند. روشهای با منشا بیرونی و ذاتی به عنوان راهبردهای اصلی و سازوکارهای مختلف مبتنی بر استفاده از افزودنیها نظیر میکروکپسولها، الیاف توخالی، پیوندهای کووالانس و غیر کووالانس بازگشت پذیر از مهمترین مواردی است که در اینجا توضیح داده و مقایسه شده اند. مقایسه روشها نشان داد که بکارگیری راهبردهای بر اساس روشهای ذاتی در مقایسه با روشهای با منشا بیرونی ساده تر و موثرتر هستند. در پایان نیز کاربردهای این پوششهای نوین و مواردی که تاکنون تجاری سازی شده اند، به اختصار بیان می شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Self-healing Coatings for mechanical damage restoration: Principles, Design and Applications

نویسندگان [English]

  • Pooneh Kardar 1
  • Hosein Yari 2
1 Surface coating and Corrosion Department, Institute for Color Science and Technology
2 Surface coating and Corrosion Department, Institute for Color Science and Technology
چکیده [English]

This paper aims to review the recent achievements in field of self-healing coatings, as an important class of smart coatings. In this paper, basic definitions and terminology related to the self-healing coatings are presented. Then, various strategies and mechanisms which have been recently implemented in developing of self-healing coatings are introduced. Extrinsic and intrinsic strategies and different mechanisms including microcapsules, hollow fibers, and reversible covalent and non-covalent linkages are the most important approaches which are reviewed. It was demonstrated that the intrinsic strategies are simpler and more efficient in comparison with extrinsic ones. Finally, potential applications and commercialized technologies in field of self-healing coatings are summarized.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Self-healing
  • Encapsulation
  • Reversible covalent linkages
  • Reversible non-covalent linkages