دوره و شماره: دوره 5، شماره 3، پاییز 1394 
5. عوامل تاثیرگذار بر ترجیح رنگی

صفحه 45-58

حدیثه سادات موسوی؛ سعیده گرجی کندی