کاربرد روش‌های زیستی در رنگبری پساب‌های حاوی مواد رنگزا‌ آزو

نویسندگان

1 استادیار، گروه مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی ارومیه

2 کارشناس،گروه مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی ارومیه

3 کارشناس، گروه مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی ارومیه

چکیده

انواع مواد رنگزا مصنوعی که توسط صنایع مختلف در طول فرایند تولید و یا مصرف در محیط آزاد می‌‌شوند، یک تهدید جدی برای محیط‌‌زیست می‌‌باشند. مواد رنگزای آزو آزو به‌‌دلیل کاربردهای فراوانی که در صنایع نساجی، کاغذ‌‌سازی، غذا، چرم، لوازم آرایشی و صنایع دارویی دارند،  قسمت عمده فاضلاب‌‌های رنگی را تشکیل می‌‌دهند. این ترکیبات به‌‌دلیل طبیعت زنوبیوتیکی و پایداری بالا، در برابر تجزیه زیستی مقاوم می‌‌باشند. تحقیقات گسترده‌‌ای در مورد جذب و تجزیه زیستی فاضلاب‌‌های رنگی مقاوم انجام شده‌‌است. توانایی میکروارگانیسم‌‌ها و آنزیم‌‌های تجزیه‌‌گر برای رنگ‌‌زدایی پساب‌‌های رنگی و یا جذب آن‌‌ها سبب شده‌‌است که روش‌‌های زیستی به‌عنوان یک روش موثر و کارآمد و یک جایگزین مناسب برای روش‌‌های معمول تصفیه‌‌ای شناخته شوند. حذف زیستی ترکیبات مواد رنگزا از پساب‌‌های رنگی مزایای متمایزی را نسبت به روش‌‌های معمول فیزیکی و شیمیایی ارائه می‌‌دهد که از‌‌جمله آن‌‌ها می‌‌توان به معدنی‌‌سازی و تبدیل مواد رنگزا‌‌ به ترکیبات غیر‌‌مضر و غیر‌‌آلی (مثل دی‌‌اکسید کربن و آب) و کاهش لجن اشاره کرد. در این مقاله انواع مختلف جاذب‌‌های زیستی مانند قارچ‌‌ها، باکتری‌‌ها، مخمر، جلبک‌‌ها و گیاهان که قادر به حذف این آلاینده‌‌ها و تصفیه فاضلاب‌‌های رنگی هستند، مورد بررسی قرار‌‌گرفته‌‌است. قارچ‌‌ها و جلبک‌‌ها در مقایسه با سایر جاذب‌‌های زیستی توانایی بالایی در جذب ترکیبات مواد رنگزا از خود نشان‌‌دادند. هم‌‌چنین بحث‌‌های تکمیلی در مورد سازوکارهای مختلف و تأثیر عوامل موثر در رنگ‌‌زدایی فاضلاب‌‌های رنگی انجام شده‌‌است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Application of biological methods in decolorization of azo dye containing wastewaters

نویسندگان [English]

  • Elham Jalilnejad 1
  • Mehran Alizadeh 2
  • Salar Fakhraddin fakhriazar 3
1 Faculty of Chemical Engineering, Urmia University of Technology
2 Faculty of Chemical Engineering, Urmia University of Technology
3 Faculty of Chemical Engineering, Urmia University of Technology
چکیده [English]

A variety of synthetic dyestuffs released by different industries pose a threat to environmental safety. Azo dyescomprise huge amount of dye wastewater because of their extensive use in thetextile, paper, food, leather, cosmetics and pharmaceutical industries. These compounds are generally recalcitrant to biodegradation due to their xenobiotic and stable nature. There has been exhaustive research on biosorption and biodegradation of these resistent dye wastewaters. The ability of microorganisms and their degrading enzymes to decolorize dye containing wastewater or their adsroption has led to biological methods that could be recognized as an effective and appropriate alternative to conventional purification methods. Biological removal of dyes from wastewater of textile and dyestuff manufacturing industries offers distinct advantages over the commonly used chemicals and physical methods such as mineralization and conversion of dyes to harmless inorganic compounds )like carbon dioxide and water( and also formation of less sludge. In this paper evaluation of various biosorbents such as fungi, bacteria, algae and yeast, which are capable of decolorizing dye wastewaters is conducted. Algal and fungal biomasses have shown excellent color removal capability in comparison to other biosorbents. Also, comprehensive discussions about different mechanisms involved and the effects of various factors on dye wastewater decolorization is also performed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dye wastewater
  • Azo dye
  • Biological Treatment
  • Bacteria
  • Fungi
  • Algae
1. T. Robinson, G. McMullan, R. Marchant, P. Nigam, "Remediation of dyes in textile Effluent: a critical review on current treatment technologies with a proposed alternative", Bioresour. Technol. 77, 247-255, 2001.
2. H. Rai, M. Bhattacharya, J. Singh, T. K. Bansal, P. Vats, U. C. Banerjee, "Removal of dyes from the effluent of textile and dyestuff manufacturing industry: a review of emerging techniques with reference to biological treatment", Crit. Rev. Environ. Sci. Technol. 35, 219-238, 2005.
3. A. Pandey, P. Singh, L. Iyengar, "Bacterial decolorization and degradation of azo dyes", Int. Biodeter. Biodegrad. 59, 73-84, 2007.
4. H. Zollinger, "Color chemistry: properties and applications of organic dyes and pigments", VCH, New York, 92, 1987.
5. R. L. M. Allen, "The chemistry of azo dyes. Color chemistry", appleton-century- crofts, NY, USA, 21, 1971.
6. ر. ناطقی، ع. اسدی، غ. بنیادی نژاد، س. صفا، "بررسی کارایی فرایند انعقاد در حذف رنگزای راکتیو آبی 19 از فاضلاب صنایع نساجی"، نشریه علمی پژوهشی علوم و فناوری رنگ، 5، 242-235، 1390.
7. P. C. Vandevivere, R. Bianchi, W. Verstraete, "Treatment and reuse of wastewater from the textile wet-processing industry: review of emerging technologies", Chem. Technol. Biotechnol. 72, 289-302, 1998.
8. W. Azmi, U. Banerjee, "Biodegradation of triphenylmethane dyes", enzyme microb technol. 22, 185-191, 1998.
9. K. T. Chung, C. E. Cerniglia, "Mutagenicity of azo dyes: Structure activity relationships", Mutat. Res. 277, 201-220, 1992.
10. N. D. Lourenco, J. M. Novais, H. M. Pinheiro, "Reactive textile dye color removal in a sequencing batch reactor", Water Sci. Technol. 42, 321-328, 2000.
11. R. Sani, U. Banerjee, "Decolorization of triphenylmethane dyes and textile and dye-stuff effluent by Kurthia sp", Enzyme Microbiol. Technol. 24, 433-437, 1999.
12.  G. T. Austin, "Shreve’s Chemical Process Industries", 5th ed, McGraw-Hill, New York, 784, 1984.
13. SBP Board of Consultants and Engineers, "Handbook of Exported Oriented Dyes and Intermediate Industries", SBP Consultants and Engineers Pvt. Ltd, 6, 1994.
14. I. A. Alaton, I. A. Balcioglu, D. W.  Bahnemann, "Advanced oxidation of a reactive dyebath effluent: comparison of O3, H2O2/ UV-C and TiO2/UV-A process", Water Research. 36, 1143–1154, 2002.
15. A. Al-Kdasi, A. Idris, K. Saed, C. T. Guan, "Treatment of textile wastewater by advanced oxidation processes: a Review", Global Nest J. 6, 221–229, 2004.
16. T. Poursaberi, " Magnetic removal of acid dyes from wastewater with ionic liquid linked-nanoparticles", Prog. Color Colorants Coat. 7, 27-38, 2014.
17. س. لک عیان، ع. بهارلویی، ا. جلیل نژاد، "کاربرد پسماندهای کشاورزی به‌‌عنوان جاذب طبیعی در حذف مواد رنگزای صنعتی"، نشریه علمی ترویجی مطالعات در نیای رنگ، 6، 27-43، 1395.
18. C. A. Fewson, "Biodegradation of xenobiotic and other persistent compounds: the causes of recalcitrance", Trends Biotechnol. 6, 148-153, 1998.
19. M. Gill, R.J. Strauch, "Constituents of agaricus xanthodermus genevier: the first naturally endogenous azo compound and toxic phenolic metabolites", Z. Naturforsch. C Bio. Sci. 39c, 1027–1029, 1984.
20. J. S. Chang, T. S. Kuo, Y. P. Chao, J. Y. Ho, P. J. Lin, "Azo dye decolorization with a mutant escherichia coli strain", Biotechnol. Lett. 22, 807-812, 2000.
21. J. S. Chang, B. Y. Chen, Y. S. Lin, "Stimulation of bacterial decolorization of an Azo dye by extracellular metabolites from Escherichia coli strain NO3", Bioresour. Technol. 91, 243-248, 2004.
22. A. Telke, D. Kalyani, J. Jadhav, S. Govindwar, "Kinetics and mechanism of reactive red 141 degradation by a bacterial isolate rhizobium radiobacter MTCC 8161", Acta Chim. Slov. 55, 320-329, 2008.
23. R.G. Saratale, G.D. Saratale, J.S. Chang, S. P. Govindwar, "Bacterial decolorization and degradation of azo dyes: A review", J. Taiwan Inst. Chem. Eng. 42, 138–157, 2011.
24. S. Subramaniam, S. Sivasubramanian, K. Swaminathan, F. H. Lin, "Metabolically inactive trichoderma harzianum mediated adsorption of synthetic dyes: equilibrium and kinetic studies", Taiwan Inst. Chem. Engrs. 40, 394-402, 2009.
25. A. B. dos Santos, F. J. Cervantes, J. B. van Lier, "Review paper on current technologies for decolourisation of textile wastewaters: perspectives for anaerobic biotechnology", Bioresour. Technol. 98, 2369-2385, 2007.
26. E. Metcalf, "Wastewater engineering: treatment and reuse", 4th ed, McGraw-Hill, New York, USA, 2003.
27. B. Morawski, S. Quan, F. H. Arnold, "Functional expression and stabilization of horseradish peroxidase by directed evolution in Saccharomyces cerevisiae", Biotechnol. Bioeng. 76, 99-107, 2000.
28. Y. Anjaneyulu, N. Sreedhara Chary, S. S. D. Raj, "Decolourization of industrial effluents-available methods and emerging technologies: a review", Rev. Environ. Sci. Biotechnol. 4, 245-273, 2005.
28. J. P. Jadhav, G. K. Parshetti, S. D. Kalme, S. P. Govindwar, "Decolourization of azo dye methyl red by saccharomyces cerevisiae MTCC463", Chemosphere, 68, 394-400, 2007.
30. G. D. Saratale, S. K. Bhosale, S. D. Kalme, S. P. Govindwar, "Biodegradation of kerosene in aspergillus ochraceus (NCIM 1146)", Basic Microbiol. 47, 400-405, 2007.
31. I. M. Banat, P. Nigam, D. Singh, and R. Marchant, "Microbial decolorization of textiledye-containting effluents: a review", Bioresour. Technol. 58, 217-227, 1996.
32. A. Srinivasan, T. Viraraghavan, "Decolorization of dye wastewaters by biosorbents: a review", J. Environ. Manage. 91, 1915-1929, 2010.
33. Y. Fu, T. Viraraghavan, "Fungal decolorization of dye wastewaters: a review", Bioresour. Technol. 79, 251-262, 2001.
34. Y. Fu, T. Viraraghavan, "Removal of acid blue 29 from an aqueous solution by Aspergillus niger", Am.Assoc. Text. Chem. Color. Rev. 1, 36-40, 2001.
35. G. M. Gadd, "Fungi in Bioremediation Published for the British Mycological Society", Cambridge University Press the Edinburgh Building, Cambridge, UK, 2001.
36. O. U. Ezeronye, P. O. Okerentugba, "Performance and efficiency of a yeast biofilter for the treatment of a nigerian fertilizer plant effluent", World J. Microbiol. Biotechnol. 15, 515-516, 1999.
37. K. M. G. Machado, L. C. A. Compart, R. O. Morais, L. H. Rosa, M. H. Santos, "Biodegradation of reactive textile dyes by basidiomycetous fungi from brazilian ecosystems", Braz. J. Microbiol. 37, 481-487, 2006.
38. C. Raghukumar, D. Chandramohan, F. C.  Michel Jr, C. A. Reddy, "Degradation of lignin and decolorization of paper mill bleach plant effluent (BPE) by marinefungi", Biotechnol. Lett. 18, 105-106, 1996.
39. H. Singh, "Mycoremediation: fungal bioremediation", John Wiley and Sons Inc. NJ, USA, 2006.
40. P. Kaushik, A. Malik, "Fungal dye decolorization: Recent advances and future potential", Environ. Int. 35, 127-141, 2009.
41. Y. Fu, T. Viraraghavan, "Dye biosorption sites in Aspergillus niger" Bioresour. Technol. 82, 139-145, 2002.
42. F. M. Zhang, J. S. Kanpp, K. N. Tapley, "Development of bioreactor systems for decolorization of Orange II using white rot fungus", Enzyme Microb. Technol. 24, 48-53, 1999.
43. Y. Wong, J. Yu, "Laccase-catalyzed decolorization of synthetic dyes", Water Res. 33 (16), 3512-3520, 1999.
44. Y. Fu, T. Viraraghavan, "Removal of a dye from an aqueous solution by fungus Aspergillus niger", Water Qual. Res. J. Canada 35 (1), 95-111, 2000.
45. N. R. Axtell, P. K. S. Sternberg, K. Claussen, "Lead and Nickel removal using microspora and lemna Minor", Bioresource Technology. 89, 41-48, 2003.
46. S. J. Zhang, M. Yang, Q. X. Yang, Y. Zhang, B. P. Xin, F. Pan, "Biosorption of reactive dyes by the mycelium pellets of a new isolate of Penicillium oxalicum", Biotechnol. Lett. 25, 1479-1482, 2003.
47. F. Wu, H. Ozaki, Y. Terashima, T. Imada, Y. Ohkouchi, "Activities of ligninolytic enzymes of the white rot fungus, Phanerochaete chrysosporium and its recalcitrant substance degradability", Water Sci. Technol. 34, 69-78, 1996.
48. D. Asma, S. Kahraman, S. Cing, O. Yesilada, "Adsorptive removal of textile dyes from aqeous solutions by dead biomass", Basic. Microbiol. 46, 3-9, 2006.
49. C. Park, M. Lee, B. Lee, S. W. Kimc, H. A. Chase, J. Lee, S. Kima, "Biodegradation and biosorption for decolorization of synthetic dyes by Funalia trogii", Biochem. Eng. 36, 59-65, 2007.
50. R. Mohandass, A. Bhaskar, S. Kalavathy, S. Devilaksmi, "Biodecolorization and biodegradation of Reactive Blue by Aspergillus sp", African J. Biotechnol. 6, 1441-1445, 2007.
51. Q. M. Yang, K. Yang, A. Pritsch, A. Yediler, M. Hagn, A. Schloter, and S. Kettrup, "Decolorization of Synthetic Dyes and Production of Manganese-Dependent Peroxidase by New Fungal Isolates", Biotechnol. Lett. 25, 709-713, 2003.
52. P. A. Ramalho, M. H. Cardoso, A. Cavaco-Paulo, and M. T. Ramalho, "Characterization of Azo Reduction Activity in a Novel Ascomycete Yeast Strain", Appl. Environ. Microbiol. 70, 2279-2288, 2004.
53. M. Sˇafarˇı´kova´, L. Pta´cˇkova´, I. Kibrikova´, and I. Sˇafarˇı´k, "Biosorption of Water-Soluble Dyes on Magnetically Modified Saccharomyces cerevisiae Sub sp. uvarum Cells", Chemosphere. 59, 831-835, 2005.
54. Q. Yang, A. Yediler, M. Yang, A. Kettrup, "Decolorization of an azo dye, Reactive Black 5 and MnP production by yeast isolate: Debaryomyces polymorphus", Biochem. Eng. 24, 249-253, 2005.
55. C. Meehan, I. M. Banat, G. McMullan, P. Nigam, F. Smyth, R. Marchant, "Decolorization of remazol black-B using a thermotolerant yeast, Kluyveromyces marxianum IMB3", Environ. Int. 26, 75-79, 2000.
56. K. Kwasniewska, "Biodegradation of crystal violet (hexamethyl-p-rosaniline chloride) by oxidation of red yeasts", Bull. Environ. Contam. Toxicol. 34, 323-330, 1985.
57. M. A. M. Martins, M. H. Cardoso, M. J. Queiroz, M. T. Ramalho, A. M. O. Campos, "Biodegradation of azo dyes by the yeast Candida zaylanoides in batch aerated cultures", Chemosphere. 38, 2455-2460, 1999.
58. K. Kumari, E. Abraham, "Biosorption of anionic textile dyes by nonviable biomass of fungi and yeast", Bioresour. Technol. 98, 1704-1710, 2007.
59. G. Donmez, Z. Aksu, "Removal of chromium (VI) from saline wastewaters by Dunaliella species", Process Biochem. 38, 751-762, 2002.
60. K. Vijayaraghavan, Y. S. Yun, "Utilization of Fermentation Waste (Corynebacterium glutamicum) for Biosorption of Reactive Black 5 from Aqueous Solution", Hazard. Mater. 141, 45-52, 2008.
61. H. Yan, G. Pan, "Increase in biodegradation of dimethyl phthalate by closterium lunula using inorganic carbon", Chemosphere. 55, 1281-1285, 2004.
62. N. Daneshwar, M. Ayazloo, A. R. Khataee, M. Pourhassan, "Biological decolorization of dye solution containing malachite green by microalgae cosmarium sp", Bioresour. Technol. 98, 1176-1182, 2007.
63. C. Tien, "Biosorption of metal ions by freshwater algae with different surface characteristics", Process Biochem. 38, 605-613, 2002.
64. N. Satiroglu, Y. Yalcınkaya, A. Denizli, M. Y. Arıca, S. Bektas, O. Genc, "Application of NaOH treated polyporus versicolor for removal of divalent ions of group IIB elements from synthetic wastewater", Process Biochem. 38, 65-72, 2002.
65. A. Ozer, G. Akkaya, M. Turabik, "The removal of Acid Red 274 from wastewater: combined biosorption and biocoagulation with Spirogyra rhizopus", Dyes Pigm. 71, 83-89, 2006.
66. S. V. Mohan, N. C. Rao, K. Prasad, J. Karthikeyan, "Treatment of simulated Reactive Yellow 22 (azo) dye effluents using Spirogyra species", Waste Manage. 22, 575-582, 2002.
67. A. Shukla, Y. Zhang, P. Dubey, J. L. Margrave, S. S. Shukla, "The role of sawdust in the removal of unwanted materials fromwater", Hazard. Mater. B95, 137-152, 2002.
68. Z. Aksu, S. Tezer, "Biosorption of reactive dyes on the green alga Chlorella vulgaris", Process Biochem. 40, 1347-1361, 2005.
69. A. Ozer, G. Akkaya, M. Turabik, "Biosorption of Acid Red 274 on Enteromorpha prolifera in a batch system", Hazard. Mater. B126, 119-127, 2005.
70. T. V. N. Padmesh, K. Vijayaraghavan, G. Sekaran, M. Velan, "Batch and column studies on biosorption of acid dyes on fresh water macro alga Azolla filiculoides", Hazard. Mater. 125, 121-129, 2005.
71. R. Aravindhan, J. Raghava Roa, B. Unni Nair, "Removal of basic dye from aqueous solution by sorption on green alga Caulerpa scalpelliformis", Hazard. Mater. 142, 68-76, 2007.
72. T. V. N. Padmesh, K. Vijayaraghavan, G. Sekaran, M. Velan, "Application of Azolla rongpong on biosorption of Acid Red 88, Acid Green 3, Acid Orange 7 and Acid Blue 15 from synthetic solutions", Chem. Eng. J. 122, 55-63, 2006.
73. P. Patil, N. Desai, S. Govindwar, J. P. Jadhav, V. Bapat, "Degradation Analysis of Reactive Red 198 by Hairy Roots of Tagetes Patula L. (Marigold)", Planta, 230, 725-735, 2009.
74. G. S. Ghodake, A. A. Telke, J. P. Jadhav, S. P. Govindwar, "Potential of Brssica juncea in Order to Treat Textile Effluent Contaminated Sites", Int. J. Phytoreme. 11, 297-312, 2009.
75. A. N. Kagalkar, U. B. Jagtap, J. P. Jadhav, V. A. Bapat, S. P. Govindwar, "Biotechnological Strategies for Phytoremediation of the Sulfonated Azo Dye Direct Red 5B Using Blumea malcolmii hook", Bioresour. Technol. 100, 4104-4110, 2009.
76. G. Ghodake, S. Jadhav, V. Dawkar, S. Govindwar, "Biodegradation of Diazo Dye Direct Brown MR by Acinetobacter calcoaceticus NCIM 2890", Int. Biodeter. Biodegr. 63, 433-439, 2009.
77. E. Forgacs, T. Cserháti, G. Oros, "Removal of synthetic dyes from wastewaters: a review", Environ. Int. 30, 953-971, 2004.
78. F. P. Van der Zee, and S. Villaverde, "Combined anaerobic-aerobic treatment of azo dyes: a short review of bioreactor studies", Water Res. 39, 1425-1440, 2005.
79. T. Joshi, L. Iyengar, K. Singh, S. Garg, "Isolation, identification and application of novel bacterial consortium TJ-1 for the decolourization of structurally different azo dyes", Bioresour. Technol. 99, 7115-7121, 2008.
80. Y. Nacera, B. Aicha, "Equilibrium and kinetc modeling of Methylene Blue biosorption by pretreated dead Streptomyces rimosus: effect of temperature", Chem. Eng. J. 119, 121-125, 2006.
81. T. Ogawa, C. Yatome, "Biodegradation of azo dyes in multistage rotating biological contactor immobilized by assimilating bacteria", Bull. Environ. Contam. Toxicol. 44, 561-566, 1990.
82. H. Horitsu, M. Takada, E. Ikada, M. Tomoyeda, T. Ogawa, "Degradation of paminoazobenzene by Bacillus subtilis", Appl. Microbiol. Biotechnol. 4, 217-224, 1977.
83. W. Zhou, W. Zimmermann, "Decolorization of industrial effluents containing reactive dyes by actinomycetes", FEMS Microbiol. Lett. 107, 157-162, 1993.
84. T. L. Hu, "Decolorization of reactive azo dyes by transformation with Pseudomonas luteola", Bioresour. Technol. 49, 47-51, 1994.
85. R. Semde, D. Pierre, G. Geuskens, M. Devleeschouwer, A. J. Moes, "Study of some important factors involved in azo derivative reduction by Clostridium perfringens",  Int. J. Pharm. 161, 45-54, 1998.
86. K. Vijayaraghavan, Y. S. Yun, "Chemical modification and immobilization of Corynebacterium glutamicum for biosorption of Reactive Black 5 from aqueous solution", Ind. Eng. Chem. Res. 46 (2), 608-617, 2007.
87.  T. L. Hu, “Removal of reactive dyes from aqueous solution by different becterial genera", Water Sci. Technol. 34, 89-85, 1996.
88. C. I. Pearce, J. R. Lloyd, J. T. Guthrie, "The removal of color from textile wastewater using whole becterial cells: a review", Dyes Pigments. 58, 179-196, 2003.
89. J. T. Spadaro, M. H. Gold, V. Renganathan, "Degradation of azo dyes by the lignin-degrading fungus Phanerochaete chrysosporium", Appl. Environ. Microbiol. 58, 2397-2401, 1992.
90. C. C. Hsueh, B. Y. Chen, C. Y. Yen, "Understanding effects of chemical structure on azo dye decolorization characteristics by aeromonas hydrophila", J. Hazard. Mater, 167, 995, 2009.
91. T. L. Hu, "Kinetics of azoreductase and assessment of toxicity of metabolic products from azo dyes by pseudomonas luteola", Water Sci. Technol. 43, 261, 2001.
92. M. I. Beydilli, S. G. Pavlostathis, W. C. Tincher, "Biological decolorization of the azo dye reactive red 2 under various oxidation-reduction conditions", Water Environ. Res. 72, 698, 2000.