کاربرد رنگ در فضاهای آموزشی برای کودکان دارای اوتیسم

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)،

2 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)

چکیده

رنگ‌ها می‌توانند پل ارتباطی کودکان دارای اوتیسم با جهانی باشند که این کودکان از برقراری ارتباط با آن ناتوان‌اند. در حقیقت، این کودکان به دلیل مشکلات مغزی، توانایی درک موقعیت مکانی خود در فضاها را ازدست‌داده‌اند و قادر به برقراری ارتباط اجتماعی با دیگران و پرسش و پاسخ از آن‌ها جهت آگاهی از موقعیت مکانی خود نیستند. بنابراین، با توجه به حافظه قوی این کودکان در درک اطلاعات دیداری، می‌توان از رنگ‌ها به‌عنوان یکی از در دسترس‌ترین علائم دیداری جهت تعریف و کدگذاری فضاها و فعالیت‌های مختلف برای این افراد استفاده کرد. رنگ‌ها می‌توانند به این افراد نشان دهند که باید در هر لحظه، در کدام قسمت از فضا باشند و چه فعالیتی را در کجا و چگونه انجام دهند. بدین ترتیب، رنگ‌ها با برقراری رشته ارتباطی کودکان اوتیسم با جهان پیرامون به دنیای نامفهوم این کودکان، معنا و مفهوم می‌بخشند. ازاین‌رو، بدون علائم رنگی این کودکان با ترس و اضطراب ناشی از حضور در یک فضای ناشناخته و غیرقابل‌پیش‌بینی روبه‌رو می‌شوند. ترس و اضطرابی که می‌تواند بر روند آموزش این افراد، به‌عنوان یکی از مناسب‌ترین شیوه‌های درمانی اوتیسم، تأثیر منفی بگذارد. پس اهمیت استفاده از رنگ در محیط‌های آموزشی اوتیسم آشکار است. ازاین‌رو، هدفی که در این مقاله دنبال شده است، مروری بر کاربرد رنگ‌های مناسب در طراحی محیط‌های آموزشی برای کودکان اوتیسم بوده است. در نهایت نیز با مرور و بررسی تحقیقات مرتبط با موضوع این مقاله، مشخص‌شده است که با کاربرد مناسب رنگ‌ها در تعریف فضاهای آموزشی، می‌توان در کاهش اضطراب، حفظ آرامش، تمرکز و درنتیجه، بهبود روند یادگیری و درمان این کودکان مؤثر بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Color Application in Educational Spaces for Children with Autism

نویسندگان [English]

  • Zahra Riazi Haratemeh 1
  • Maryam Ghasemi Sichani 2
1 Department of Architecture, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University
2 Department of Architecture, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University
چکیده [English]

Colors can be a communicative tool between autism children and the world, where they are not able to communicate with. In fact, these children have lost their ability to recognize their spatial position in spaces due to brain problems and they are unable to communicate with others and ask questions from them to find out about their spatial position. Hence, given the strong memory of these children in understanding and recognizing the visual information, colors can be used as one of the most available visual signs for defining and encoding various activities and spaces for these individuals. Colors can represent these individuals in which part of the space they should be and where and how perform a given activity. Thus, the colors give meaning to the meaningless world of the autistic children through the establishment of communication between these children and the world around them. Therefore, without color signs, these children are faced with anxiety and fear of being in an unknown and unpredictable space. The fear and anxiety can leave negative impact on the education of these individuals. Hence, the importance of using color is evident in autism educational environments. Accordingly, this research was conducted to review the application of appropriate colors in the design of educational environments for autistic children. Finally, by reviewing and investigating the studies related to the subject of this paper, it was shown that proper application of colors in the definition of educational spaces can be effective in reducing anxiety, keeping the peace of mind, concentration and consequently, improving the learning process and treatment of these children.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Color
  • Educational Spaces
  • Autistic Children
  • Visual Memory
1. م. داوری نژاد مقدم، م. شعبانی، "روانشناسی رنگ و کاربرد آن در شهر"، نشریه علمی ترویجی مطالعات در دنیای رنگ، 3، 35- 25، 1392.
2. A.Devine "Colour coding for learners with autism ", 1th ed, London, Jessica Kingsly Publishers, 2014.
3. م. فولادگر، م. بهرامی پور، م. انصاری شهیدی، "اتیسم"، انتشارات جهاد دانشگاهی، اصفهان، چاپ اول، 1388.
4. K. Gaines, A. Bourne, M. Pearson, M. Kleibrink, "Designing for autism spectrum disorders", 1th ed, New York, Routledge Publishing, 2016.
5. A. J. Paron- Wildes, "Interior Design for Autism from Birth to Early Childhood",1th ed, New Jersey, John Wiley & Sons, 2014.
6. S. Kabot, C. Reeve, "Setting up classroom spaces that support students with autism spectrum disorders", 1th ed, Kansas, AAPC Publishing, 2010.
7. S. Baron Cohen, "Autism and asperger syndrome", 1th ed, New York, Oxford University Press, 2008.
8. ه. مجاهدی، م. قاسمی سیچانی، م، ا. فروزنده، م. بهرامی پور، "معماری و اوتیسم"، راهکارهای طراحی فضاهای آموزشی، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، چاپ اول، 1393.
9. Ch. Beaver, "Designing environments for children and adults with ASD", Second World Autism Congress & Exhibition, Cape Town, South Africa, 2006.
10. A. Franklin, P. Sowden, R. Burley, L. Notman, E. Alder, "Color perception in children with autism", https:// www.researchgate.net/ publication/5402228_Color_Perception_in_Children_with_Autism, viewed 21 January 2019.
11. M. Luigia Assirelli, "Designing environments for children and adults with ASD", http:// www. autism-architects.com/wp-content/uploads/downloads /2012/06/MLA-Presentation-November-2010-low-res-pdf.pdf, viewed 1 February 2016.
12. A. Ludlow, P. Heaton, E. Hill, A. Franklin, "Color obsessions and phobias in autism spectrum disorders", https://www.researchgate.net/publication/236099086_Color_obsessions_and_phobias_in_autism_spectrum_disorders_The_case_of_ JG, viewed21 January 2019.
13. M. Grandgeorge, N. Masataka, "Atypical color preference in children with autism spectrum disorder", https://www.researchgatenet/publication/311420416_Atypical._Color_Preference_in_Children_with_Autism_Spectrum_Disorder, viewed 21 January 2019.
14. ل. سرتیپ زاده، م. قاسمی سیچانی، ه. مجاهدی، "تحلیل وضعیت معماری مراکز آموزشی کودکان مبتلا به اختلالات طیف اوتیسم (ASD) مطالعه موردی: سه مرکز اوتیسم در شهر اصفهان"، مجله مطالعات ناتوانی، 7، 1396.
15. س. رضایی، "اختلال اوتیسم"، تبیین، ارزیابی، تشخیص و درمان، انتشارات آوای نور، تهران، چاپ اول، 1393.
16. U. Frith, "Autism: a very short introduction", 1th ed, New York, Oxford University Press, 2008.
17. س. ع. صمدی، "کودکان دارای اتیسم"، راهنمای آموزش برای والدین و مربیان، انتشارات دوران، تهران، چاپ اول، 1392.
18. J. Villegas, "Living in the spectrum: autistic children center", BSc thesis, School of Architecture, Art, and Historic Preservation, Roger Williams University, Bristol, England, 2009.
19. م. عاطفی پور، م. مسعود، ف. مهیار، م. پاگیری قلعه نوعی، "تأثیر رنگ در طراحی داخلی بیمارستان"، نشریه علمی ترویجی مطالعات در دنیای رنگ، 3، 32- 21، 1396. 
20. ق. همتی علمدارلو، م. نوشاد، "اتاق اسنوزلن برای افراد با نیازهای ویژه"، نشریه علمی ترویجی تعلیم و تربیت استثنایی، 5، 66-60، 1393.
21. "Autism sensory rooms", www. Pinterest.com, December, 20, 2016
22. "Forbuch school images", www.dev.ihcdstore.org, February, 1, 2016.
23."Forbuch school images", www.kinsley construction.com, February, 1, 2016..
24. J. Linehan, "Landscapes for autism: guidelines and design of outdoor spaces for children with autism spectrum disorder", BSc thesis, Landscape architecture program, University of California, California, US, 2008
25. N. Sachs, T. Vincenta, "Outdoor Environments for Children with Autism and Special Needs", http:// www.informedesign.org/-news/april-vog-p.pdf, viewed 3 June 2016.
26. "Northern school images", www.hedearchitects.com.au, February, 1, 26, 2016.