مروری بر انواع هدهای چاپگر جوهرافشان پیزوالکتریک

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسنده

دانشیار، گروه پژوهشی علوم و فناوری چاپ، پژوهشگاه رنگ

چکیده

چاپ جوهرافشان از انواع چاپ‌های غیرتماسی است. در فناوری جوهرافشان، جریانی از قطرات جوهر به صورت دیجیتالی و کنترل شده از نازل‌های کوچک موجود در هد چاپگر روی زیرآیند مورد نظر جهت ایجاد تصویر، پاشش می‌شود. این قطرات جوهر توسط ضربه فشاری که در هد چاپگر ایجاد می شود از نازل‌ها خارج می‌شوند. روش‌‌های مختلفی برای ایجاد ضربه فشاری وجود دارد که بر این اساس می‌توان هد چاپگرهای جوهرافشان را به گروه‌های مختلف دسته‌بندی کرد. هدهای چاپگرهای جوهرافشان از نظر ساختار نازل‌ها مانند تعداد، جنس، اندازه و شکل نازل‌ها، توانایی چاپ نوع جوهر، اندازه و شکل قطره جوهر، عرض چاپ، وضوح تصویر و دوام با هم متفاوت می‌باشند. به همین علت انتخاب چاپگر در بعضی از مواقع محقق یا صنعت‌گر را با مشکل روبرو می‌کند. لذا در این مقاله به تفصیل، انواع هدهای چاپگرجوهر افشان همراه با خصوصیات ساختاری آنها در جهت هدایت مصرف‌کننده بحث می‌گردد. همچنین شرکت‌های تجاری تولید‌کننده‌ انواع مختلف هدهای چاپگر در جهت عرضه در صنایع مختلف مانند کاغذ، نساجی، سرامیک و الکترونیک معرفی می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

dor 20.1001.1.22517278.1398.9.2.5.1

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Review of Piezoelectric Ink-Jet Printing Heads

نویسنده [English]

 • Atasheh Soleimani-Gorgani
Department of Printing Science and Technology, Institute for Color Science and Technology
چکیده [English]

Ink-jet printing is a non-contact printing method. In this technology, the drops of ink are jetted digitally through a small nozzle onto the specific substrate to produce an image. The ink drop formation is initiated via a pressure pulse applied from the head of the printer to the nozzle. Depending on the way of creating the pressure pulse, the ink-jet printing heads are divided into different classes. These various classes of ink-jet printing head differ in term of the structure of the nozzle such as numbers, material, size and shape, printability of ink, droplet size and shape, print wide, resolution and durability. Therefore, in some cases, the choice of the exact printer is difficult for a researcher or customer. This paper reports different types of ink-jet printing heads within their characterization to giddiness user. Also, it introduces various manufacturers who produce a diverse class of head to use in different application such as paper, textile, ceramic and electronic.  
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Ink-jet printer
 • Printer head
 • Piezoelectric
 • Ink
 1. S. Magdassi, "The chemistry of inkjet inks". World scientific, Singapore, 2010.
 2.  د. عوض نژاد فرد، م. خطیب زاده، س. گرجی کندی، "کنترل تشکیل قطره در چاپ جوهر‌‌‌افشان با استفاده از تنظیم خواص فیزیکی مرکب چاپ و بررسی تاثیر اعداد بدون بعد در قابلیت چاپ"،نشریه علمی مطالعات در دنیای رنگ. 5، 26-15 ، 1397.
 3. ا. پاکزاد، مرضیه خطیب زاده،"چاپ انتقالی در صنعت نساجی"، نشریه علمیمطالعات در دنیای رنگ. 5، 104-93، 1394.
 4. A. Soelimani-Gorgani, "Printing on polymers: fundamentals and applications", Chapter 14, William Andrew, 2015.
 5. S. S. Rao, M. Sunar, "Piezoelectricity and its use in disturbance sensing and control of flexible structures: a survey", Appl. Mech. Rev. 47, 4, 113–123, 1994.
 6. A. Manbachi, R. S. C. Cobbold, "Development and application of piezoelectric materials for ultrasound generation and detection", Ultrasound. 19, 4, 187–196, 2011.
 7. T. Ikeda, "Fundamentals of piezoelectricity", Oxford university press, 1996.
 8. H. Wijshoff, "The dynamics of the piezo inkjet printhead operation", Phys. Rep. 491, 77–177, 2010.
 9. Z. Zhang, A. Grishin, "Characterization of Piezoelectric Shear Mode Inkjet Actuator" Integr Ferroelectr, 69, 401-415, 2005.
 10. J. Brunahl, "Physics of Piezoelectric Shear Mode Inkjet Actuators", Royal Institute of Technology, Stockholm 2003.
 11. E. L. Kyser, S. B. Sears, "Method and apparatus for recording with writing fluids and drop projection means therefor", US Patent No. 3946398A, 1976.
 12. T. M. Cooke, A. Mikalsen, E. O. Belmont, R. H. Van Brimer, "Cartridge and method of using a cartridge for phase change ink in an ink jet apparatus.” US Patent No. 4823146A, 1989.
 13. Xaar, "A Guide to Industrial Inkjet", Xaar Cambridge. https://www.xaar.com/media/1830/xaar-inkjet-guide-eng.pdf
 14. Xaar, "Shear mode animation". Xaar Cambridge, viewed 2019. https://www.xaar.com/en/about/piezo-printhead-modes-of-operation/
 15. Xaar, " Bend mode"viewed 2019, https://www.xaar.com/en/about/piezo-printhead-modes-of-operation/
 16. Xaar, "Chevron animation".  viewed 2019. https://www.xaar.com/en/about/piezo-printhead-modes-of-operation/.
 17. Xaar, "Acoustic wave animation". viewed 2019. https://www.xaar.com/en/about/piezo-printhead-modes-of-operation/.
 18. Xaar, “Xaar 128,” 2018. https://www.xaar.com/media/1926/xa-015692-pu-6-xaar-128-product-datasheet-english.pdf.
 19. Xaar, “Xaar 501 GS8,” 2017. https://www.xaar.com/media/1170/xa-015702-pu-10-xaar-501-product-datasheet-english.pdf.
 20. Xaar, "Xaar 1003 Ceramics", 2017. https://www.xaar.com/media/1513/xa-046764-pu-1-xaar-1003-ceramics-product-datasheet-english.pdf.
 21. Xaar, "Xaar 1003 UV", 2017. https://www.xaar.com/media/1529/xa-049963-pu-1-xaar-1003-uv-product-datasheet-english.pdf.
 22. Xaar, "Fluid optimisation ", 2018. https://www.xaar.com/media/1925/xa-015709-pu-3-fluid-optimisation-sales-sheet-english.pdf.
 23. Xaar, "Xaar Technologies", 2018. https://www.xaar.com/en/about/xaar-technologies/ .
 24. Xaar, "Xaar TF Technology". 2016. https://www.xaar.com/en/resource-centre/xaar-tf-technology/
 25. Xaar, "High Laydown Technology", 2018. https://www.xaar.com/en/resource-centre/xaars-high-laydown-technology/
 26. Dimatix.Fujifilm, "Q-Class. An entirely new way to think about inkjet systems design", https://www.fujifilmusa.com/ shared/bin/NEW_Qclass_Bro_online.pdf
 27. Dimatix.Fujifilm, "SAMBATM Technology Backgrounder".2012 https://www.fujifilmusa.com/shared/bin/ SAMBA% 20Technology%20Backgrounder%205-10.pdf
 28. Dimatix.Fujifilm, "StarFireTM SG1024 1 Color Aqueous Printheads", 2017. https://www.fujifilmusa. com/shared/bin/ PDS00114.pdf
 29. Dimatix.Fujifilm, "VersaDrop Grayscal and Beyond", 2011. https://www.fujifilmusa.com/ shared/bin/ VersaDrop_ TechReview.pdf
 30. Dimatix.Fujifilm, “Printhead Reference Chart,” 2016. https://www.fujifilmusa.com/shared/bin/PDS00015.pdf.
 31.  Epson, "Next-Generation Inkjet Technology", 2013. https://mediaserver.goepson.com/ImConvServlet/imconv/ ab2b452bf81792490243c06f0ca91f6560c34bef/original?use=banner
 32. V. Cahill, "Inkjet Printhead Characteristics and Application Requirements", 2014 http://www.vcesolutions.com/wp-content/uploads/2014/09/Inkjet-Printhead-Characteristics-Application-Requirements.pdf
 33. Konica.Minolta, "Industrial Inkjet", 2018. https://www.konicaminolta.com/inkjet/index.html
 34. Trident, "Trident’s 384jet", https://www.trident-itw.com/products/printheads/384jet.aspx
 35. Trident, "768jetTM printhead", https://www.trident-itw.com/products/printheads/768jet.aspx

 

 

1