مروری بر روشهای شناسایی روناس و ترکیبات آن در منسوجات و آثار هنری

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

2 گروه پژوهشی مواد رنگزای آلی، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

3 فیزیک رنگ، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

چکیده

اطلاعات میکروسکوپی و مولکولی و همچنین توزیع و پراکندگی ترکیب شیمیایی مواد رنگزای به کار برده شده در آثار نفیس هنری می تواند در یافتن پاسخ برای روش خلق اثر ، اصل بودن اثر، اصل بودن آن و همچنین تخمین شرایط فیزیکی و محیطی مناسب برای نگهداری اثر کمک نماید. از اینرو شناسایی ترکیبات به کار رفته در تابلو های نقاشی و آثار هنری به منظور تعیین قدمت، باز سازی و نگهداری از آنها، مورد توجه قرار گرفته است. در این میان روناس از دیرباز به عنوان یک ماده رنگزای طبیعی، در بسیاری از منسوجات ارزشمند قدیمی، تابلوهای نقاشی و آثار هنری به کار گرفته شده است و هنوز هم مورد استفاده قرار می گیرد. دستیابی به روشی مطلوب برای شناسایی مواد رنگزای روناس همواره مطرح بوده است. روشهای کروماتوگرافی با عملکرد عالی، میکرواسپکتروفلورومتری، میکروسکوپی، ولتامتری، اسپکتروسکوپی رامان سطحی بهبود یافته و اسپکتروفوتومتری مرئی و IR، الکتروفوروسیس لوله مویین و اسپکتروفلورومتری اشعه x روشهایی هستند که برای شناسایی روناس موجود در آثار هنری مورد توجه قرار گرفته اند. در این مقاله مروری بر روشهای یاد شده ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A review of applications of machine vision and color image processing for food and agriculture industry

نویسندگان [English]

  • Saeideh Gorji Kandi 1
  • Kamaladin Gharanjig 2
1 Department of Polymer & Color Engineering, Amirkabir University of Technology
2 Department of Organic Colorants , Institute for Color Science and Technology
3