کسب رتبه A نشریه علمی ترویجی مطالعات در دنیای رنگ در ارزیابی نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

شریه علمی ترویجی مطالعات در دنیای رنگ موفق به کسب رتبه A توسط  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال 1397 گردید.

اطلاعات بیشتردر تارنمای سامانه ارزیابی نشریات قابل دسترس است.