درباره نشریه

نشریه مطالعات در دنیای رنگ نشریه‌‌ای است علمی که از سوی پژوهشگاه رنگ در ایران منـتشر می‌شود.

نشریه علمی  مطالعات در دنیای رنگ

صاحب امتیاز : پژوهشگاه رنگ  با همکاری انجمن علمی رنگ ایران

ترتیب انتشارفصلنامه

نوع مقاله:  مروری (علمی ترویجی)

زبان: فارسی، انگلیسی

مدیر مسوول: پروفسور زهرا رنجبر

 سردبیر نشریه: پروفسور زهرا رنجبر

 مدیر اجرایی نشریه: دکتر شهره روحانی

 ویراستار: دکتر بهزاد شیرکوند هداوند

 طراحی و صفحه آرایی: فاطمه اوشنی

 شاپا چاپی:  7278 - 2251

 شاپا الکترونیکی: 2223 - 2383