اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

پروفسور زهرا رنجبر

مهندسی پلیمر- صنایع رنگ استاد - پژوهشگاه رنگ

ranjbaricrc.ac.ir
021-22969771-7

سردبیر

پروفسور زهرا رنجبر

مهندسی پلیمر- صنایع رنگ استاد - پژوهشگاه رنگ

ranjbaricrc.ac.ir
021-22969771-7

مدیر اجرایی

دکتر شهره روحانی

شیمی تجزیه دانشیار-پژوهشگاه رنگ

rouhaniicrc.ac.ir
021-22969771-7

اعضای هیات تحریریه

پروفسور زهرا رنجبر

مهندسی پلیمر- صنایع رنگ استاد - پژوهشگاه رنگ

ranjbaricrc.ac.ir

پروفسور حسین امیر شاهی

مهندسی نساجی- فیزیک رنگ استاد- دانشگاه صنعتی امیرکبیر

hamirshaaut.ac.ir
021-64542642

دکتر مریم عطائی فرد

مهندسی پلیمر- صنایع رنگ دانشیار-پژوهشگاه رنگ

ataeefard-micrc.ac.ir
021-22969771-7

دکتر سعید باستانی

مهندسی پلیمر- صنایع رنگ دانشیار- پژوهشگاه رنگ

bastaniicrc.ac.ir

دکتر علیرضا خسروی

مهندسی پلیمر- صنایع رنگ دانشیار - دانشگاه صنعتی امیرکبیر

a.khosraviaut.ac.ir
021-66418600

دکتر علی‌اصغر صباغ الوانی

مهندسی پلیمر- صنایع رنگ دانشیار- دانشگاه صنعتی امیرکبیر

sabbagh_alvaniaut.ac.ir
021-66418600

دکتر ابراهیم قاسمی

مهندسی مواد دانشیار - پژوهشگاه رنگ

eghasemiicrc.ac.ir

پروفسور کمال الدین قرنجیگ

مهندسی شیمی نساجی استاد- پژوهشگاه رنگ

gharanjigicrc.ac.ir

دکتر شهره روحانی

شیمی تجزیه دانشیار – پژوهشگاه رنگ

rouhaniicrc.ac.ir
021-22969771-7

پروفسور سیامک مرادیان

فیزیک رنگ استاد- دانشگاه صنعتی امیرکبیر

moradianaut.ac.ir

پروفسور اکبر شجاعی سقرلو

مهندسی پلیمر استاد- دانشگاه صنعتی شریف

akbar.shojaeisharif.edu
021-66166432

پروفسور سعید باغشاهی

مهندسی مواد و سرامیک استاد-دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

saeidbaghshahiyahoo.com
028-33780073

دکتر علیرضا تهرانی بقا

مهندسی نساجی دانشیار-دانشگاه بیروت

a.r.tehranigmail.com

پروفسور علی‌اکبر یوسفی

مهندسی شیمی استاد – پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

a.yousefiippi.ac.ir

دکتر عزالدین مهاجرانی

فیزیک - اتمی مولکولی استاد– پژوهشکده لیزر دانشگاه شهید بهشتی

e-mohajeranisbu.ac.ir

پروفسور علی شمس ناتری

مهندسی نساجی استاد – دانشکده فنی مجتمع آموزشی دانشگاه گیلان

a_shamsguilan.ac.ir

ویراستار

دکتر بهزاد شیرکوند هداوند

پلیمر دانشیار- پژوهشگاه رنگ

shirkavandicrc.ac.ir
021-22969771-7