رتبه فصلنامه علمی مطالعات در دنیای رنگ (JSCW) در پایگاه نشریات علمی جهان اسلام

فصلنامه علمی مطالعات در دنیای رنگ (JSCW) دارای رتبه Q1 شناخته شد. 

اطلاعات بیشتر در تارنمای سامانه نشریات علمی جهان اسلام قابل دسترس است.