فصلنامه علمی مطالعات در دنیای رنگ (JSCW) دارای ضریب تأثیر 0/104 شناخته شد

فصلنامه علمی مطالعات در دنیای رنگ (JSCW) دارای ضریب تأثیر 104/ 0 و کیفیت Q1 شناخته شد. 

اطلاعات بیشتر در تارنمای سامانه نشریات علمی جهان اسلام قابل دسترس است.